مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext fireworks over lake 01 b

Fireworks - Exterior - Mortar loads over lake, launch pop, then high explosion, long report and decay,...

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها processedدر حال انفجارDesignصدادر حال فرآیندآتش بازی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0011,0.0001,-0.0019,-0.0008,-0.0018,-0.0008,-0.0014,-0.0006,-0.0015,0.0012,0.0008,0.0023,0.0022,0.0034,-0.0223,0.0278,-0.1127,0.1113,-0.1216,0.1624,-0.0493,0.0624,-0.0567,0.0521,-0.0473,0.0748,-0.0369,0.0514,-0.0397,0.0461,-0.0357,0.0279,-0.0266,0.0324,-0.0246,0.0247,-0.0179,0.013,-0.0146,0.0119,-0.0138,0.0132,-0.0152,0.0114,-0.0069,0.0115,-0.0064,0.0051,-0.0048,0.0054,-0.0065,0.0046,-0.0026,0.0036,-0.0036,0.0032,-0.0023,0.0027,-0.0024,0.0018,-0.0016,0.0025,-0.0023,0.0014,-0.002,0.0016,-0.0042,0.0023,-0.0074,0.0084,-0.0101,0.0059,-0.0107,0.0055,-0.0121,0.0099,-0.0106,0.0061,-0.0058,0.014,-0.0032,0.0068,-0.0023,0.0092,-0.0075,0.0106,-0.0067,0.0124,-0.0087,0.0082,-0.0057,0.0075,-0.0076,0.0074,-0.0072,0.006,-0.0067,0.0047,-0.0127,0.01,-0.0095,0.0094,-0.0081,0.0064,-0.0088,0.0083,-0.0098,0.0132,-0.0122,0.0127,-0.0126,0.0282,-0.0175,0.0108,-0.013,0.0125,-0.0098,0.0094,-0.0106,0.0101,-0.011,0.005,-0.0053,0.008,-0.0103,0.0063,-0.0081,0.0098,-0.0064,0.0063,-0.0102,0.0076,-0.0053,0.0055,-0.0081,0.0058,-0.0049,0.0076,-0.0036,0.0027,-0.0044,0.0026,-0.0052,0.0019,-0.0068,0.0025,-0.0053,0.0023,-0.0032,0.0025,-0.004,0.005,-0.0022,0.0064,0.0003,0.0073,-0.0006,0.0075,-0.003,0.0055,-0.001,0.005,-0.0008,0.0041,-0.0031,0.0019,-0.0026,0.0027,-0.0036,0.0012,-0.0028,0.0021,-0.0032,0.0014,-0.0033,0.0013,-0.0028,0.0012,-0.0048,0.0016,-0.0029,0.0025,-0.0036,0.0026,-0.0035,0.0036,-0.0029,0.0015,-0.0019,0.0023,-0.0017,0.0027,-0.003,0.0018,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.002,-0.0022,0.0023,-0.004,0.0048,-0.004,0.003,-0.0017,0.0018,-0.0022,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0029,0.002,-0.0043,0.0018,-0.0047,0.0006,-0.0045,0.0013,-0.0024,0.0009,-0.0023,0.0038,0.0009,0.0055,0.0018,0.005,0.0012,0.0047,-0.0003,0.0039,-0.0015,0.0029,-0.0018,0.0014,-0.0021,0.0004,-0.0024,0.0003,-0.002,0.0003,-0.0022,0.0001,-0.0032,0.0015,-0.002,0.0007,-0.0015,0.0005,-0.0021,0.0012,-0.0025,0.0014,-0.0022,0.001,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0013,0.0019,-0.0014,0.0019,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0006,-0.0014,0.002,-0.0013,0.001,-0.0014,0.002,-0.0019,0.0021,-0.0031,0.0007,-0.0035,-0.0009,-0.0043,0.0001,-0.0021,0.001,-0.0019,0.0031,0.0022,0.0044,0.0023,0.0038,0.0004,0.0038,0.0006,0.0023,-0.0004,0.0022,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.001,-0.0018,0,-0.0017,0,-0.0027,0.0002,-0.002,0.0011,-0.0018,0,-0.0019,0.0006,-0.0015,0.0009,-0.002,0.0002,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0008,-0.0004,0.0014,-0.0014,0.001,-0.001,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0004,0.001,-0.001,0.0005,-0.001,0.0007,-0.001,0.0011,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0021,0.0009,-0.0036,-0.0007,-0.0031,-0.001,-0.0028,0.0009,-0.0015,0.002,0.0009,0.0047,0.0018,0.0047,0.0007,0.0049,-0.0006,0.0029,-0.0004,0.0024,-0.0012,0.0013,-0.0019,0.0004,-0.0015,-0.0002,-0.0021,0.0004,-0.0016,0.0005,-0.0023,0.0003,-0.0018,0.0011,-0.0019,0.0004,-0.0016,0.0005,-0.0011,0.0004,-0.0024,0.0012,-0.4462,0.453,-0.3882,0.3451,-0.1982,0.1975,-0.1578,0.1777,-0.1183,0.1091,-0.0754,0.1048,-0.0707,0.0608,-0.0393,0.049,-0.0438,0.0354,-0.0322,0.0303,-0.0226,0.0243,-0.0213,0.0212,-0.0126,0.0148,-0.0131,0.0125,-0.0134,0.0105,-0.0142,0.0088,-0.0078,0.005,-0.0074,0.0043,-0.0069,0.0061,-0.0042,0.0113,-0.012,0.0162,-0.0197,0.031,-0.0303,0.0368,-0.0322,0.036,-0.0322,0.0382,-0.023,0.0257,-0.0242,0.0297,-0.0276,0.0254,-0.0254,0.0282,-0.0174,0.0301,-0.0312,0.0423,-0.0358,0.028,-0.029,0.0244,-0.0312,0.0184,-0.026,0.0224,-0.0254,0.0227,-0.0222,0.0253,-0.0361,0.0489,-0.0319,0.0336,-0.0468,0.049,-0.0464,0.0372,-0.0303,0.0412,-0.0418,0.0277,-0.0212,0.0216,-0.0328,0.0234,-0.0188,0.0205,-0.0201,0.0228,-0.0202,0.0168,-0.02,0.0199,-0.0178,0.0286,-0.0173,0.0179,-0.0208,0.0116,-0.0239,0.0316,-0.0166,0.0144,-0.0125,0.0172,-0.0082,0.0135,-0.0104,0.0206,-0.0195,0.0257,-0.0128,0.0118,-0.0118,0.0113,-0.014,0.0094,-0.012,0.011,-0.024,0.0107,-0.0206,0.0217,-0.0153,0.0096,-0.0098,0.0084,-0.0072,0.0048,-0.0085,0.0081,-0.0074,0.0069,-0.0079,0.0084,-0.0064,0.0089,-0.0073,0.0052,-0.0077,0.0092,-0.011,0.016,-0.0082,0.0097,-0.0028,0.0051,-0.0061,0.0099,-0.0085,0.0076,-0.0044,0.0049,-0.0071,0.011,-0.0038,0.0043,-0.0105,0.0063,-0.0101,0.0156,-0.0154,0.0127,-0.0162,0.0152,-0.0174,0.01,-0.0132,0.0104,-0.0249,0.0371,-0.0138,0.0128,-0.0132,0.0224,-0.0089,0.0148,-0.0083,0.0135,-0.0057,0.0106,-0.0098,0.0162,-0.0099,0.0089,-0.0112,0.0097,-0.0102,0.0079,-0.0101,0.007,-0.0103,0.0062,-0.0131,0.0071,-0.0102,0.0047,-0.0081,0.0092,-0.0081,0.0092,-0.0065,0.0048,-0.0102,0.0107,-0.0103,0.0089,-0.0047,0.0077,-0.0117,0.0094,-0.0068,0.0054,-0.0072,0.0072,-0.009,0.009,-0.0058,0.0082,-0.0058,0.0076,-0.0077,0.0054,-0.0056,0.0069,-0.0064,0.0054,-0.0068,0.0045,-0.0049,0.0047,-0.0054,0.0063,-0.0038,0.0056,-0.0144,0.0077,-0.0085,0.0036,-0.0083,0.0152,-0.0062,0.0036,-0.0051,0.0118,-0.0027,0.0115,-0.0019,0.0101,-0.0047,0.0092,-0.0047,0.0084,-0.0037,0.0054,-0.0039,0.0044,-0.0037,0.0033,-0.0073,0.0052,-0.0063,0.003,-0.007,0.0076,-0.0048,0.0041,-0.0046,0.0024,-0.0044,0.0043,-0.0059,0.007,-0.0052,0.0045,-0.0045,0.0049,-0.0046,0.0033,-0.0026,0.0046,-0.0062,0.006,-0.0053,0.0052,-0.0045,0.0045,-0.0022,0.0032,-0.0034,0.005,-0.0033,0.0036,-0.0048,0.0042,-0.0032,0.0035,-0.0017,0.0029,-0.004,0.0034,-0.003,0.0012,-0.0025,0.0031,-0.0047,0.0028,-0.0037,0.0013,-0.006,0.0023,-0.0035,0.0009,-0.0017,0.0038,-0.0007,0.007,0.0007,0.005,-0.0003,0.0041,-0.0009,0.0037,-0.0026,0.0045,-0.0034,0.0021,-0.0035,0.0039,-0.004,0.0029,-0.0036,0.0015,-0.0043,0.0017,-0.0037,0.0017,-0.0031,0.0044,-0.0041,0.0027,-0.0025,0.0018,-0.0023,0.0034,-0.0036,0.0034,-0.0027,0.002,-0.0017,0.0016,-0.0023,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0021,0.0013,-0.0017,0.0022,-0.0013,0.0007,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0021,0.0016,-0.0027,0.0035,-0.0014,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0017,0.0022,-0.0029,0.001,-0.0032,-0.0002,-0.0039,-0.001,-0.0039,0.0002,-0.0018,0.0012,0.0001,0.0045,0.0022,0.0044,0.0013,0.0046,0.0003,0.004,-0.0005,0.002,-0.002,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.0018,0.0004,-0.0021,0.0006,-0.0025,0,-0.0022,0.0001,-0.0018,0.0002,-0.0018,0.0002,-0.002,0.0009,-0.0023,0.0023,-0.0025,0.0007,-0.0026,0.0023,-0.0021,0.0011,-0.0015,0.002,-0.0026,0.0034,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0034,0.0049,-0.0014,0.0023,-0.0019,0.0013,-0.0014,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0013,-0.0021,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0032,0.0012,-0.004,-0.0005,-0.0033,-0.0007,-0.004,0.0006,-0.0016,0.0018,0.001,0.0058,0.0023,0.0048,0.0014,0.0047,-0.0003,0.003,-0.001,0.0026,-0.0024,0.0019,-0.0054,0.0036,-0.0044,0.0037,-0.0033,0.0023,-0.0043,0.0028,-0.0034,0.0012,-0.0044,0.0018,-0.0037,0.0047,-0.0028,0.0015,-0.0027,0.0021,-0.0025,0.0027,-0.0038,0.0031,-0.0027,0.0028,-0.0028,0.0036,-0.003,0.0022,-0.0017,0.0014,-0.002,0.0021,-0.0028,0.0032,-0.0019,0.0027,-0.0024,0.0026,-0.002,0.0023,-0.0022,0.0019,-0.0018,0.0025,-0.0017,0.0021,-0.003,0.0031,-0.0035,0.0017,-0.0047,0.0005,-0.0036,0,-0.0042,0.0026,-0.0023,0.0022,-0.0004,0.0034,0.001,0.0048,0.0007,0.0058,0.0008,0.0041,-0.0002,0.0029,-0.0014,0.0027,-0.002,0.0018,-0.0024,0.0011,-0.0031,0.0017,-0.0029,0.0001,-0.0023,0.0002,-0.0027,0.0001,-0.0026,0.0011,-0.0027,0.0007,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0015,-0.0017,0.0018,-0.002,0.0012,-0.0025,0.0029,-0.0034,0.0024,-0.0032,0.0042,-0.0021,0.0011,-0.0022,0.003,-0.0031,0.0014,-0.0034,0.0027,-0.0025,0.0023,-0.0016,0.0025,-0.0042,0.0028,-0.0016,0.003,-0.0033,0.0032,-0.0014,0.0012,-0.0044,0.0003,-0.0045,0.0008,-0.0036,0,-0.0023,0.0024,-0.0019,0.0036,0.0005,0.0059,0.0007,0.0045,0.0002,0.0047,-0.0003,0.0027,-0.0014,0.002,-0.002,0.0011,-0.0027,0.0021,-0.0018,0.0008,-0.0027,0.0007,-0.0021,0.0008,-0.0024,0.0009,-0.0027,0.001,-0.0018,0.0011,-0.002,0.0009,-0.0018,0.0022,-0.0021,0.0017,-0.0018,0.0013,-0.0018,0.0012,-0.0012,0.0017,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0024,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0019,0.0014,-0.0024,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0005,-0.0017,0.0012,-0.0025,-0.0001,-0.0045,-0.0004,-0.0034,-0.0008,-0.0021,0.0012,0,0.0031,0.0015,0.0042,0.0017,0.0047,0.0015,0.0033,0.0002,0.0028,-0.0011,0.0027,-0.0014,0.0014,-0.003,0.0007,-0.0021,0.0008,-0.0021,0.0002,-0.0031,0.0005,-0.002,0.0003,-0.0021,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0007,-0.0015,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0004,-0.0016,0.0009,-0.0019,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0017,-0.0017,0.0011,-0.0015,0.0013,-0.0026,0.0008,-0.0029,-0.0013,-0.0025,-0.0012,-0.0026,-0.0003,-0.0014,0.0018,0.0008,0.0037,0.0022,0.0047,0.0018,0.0047,0.0011,0.0029,0.0002,0.0016,-0.0006,0.001,-0.0013,0.0004,-0.0015,0,-0.0019,0.0003,-0.0022,0.0002,-0.002,0.0006,-0.0018,0,-0.0018,-0.0002,-0.0012,0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.002,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0015,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.001,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0024,0.0001,-0.0029,-0.0009,-0.0026,-0.0008,-0.0027,0.0003,-0.0016,0.0011,0.0011,0.0034,0.0021,0.004,0.0017,0.004,0.0008,0.003,-0.0009,0.0022,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0003,-0.0022,0.0007,-0.0015,-0.0001,-0.002,0.0004,-0.0016,0.0005,-0.0016,0.0005,-0.0016,0.0005,-0.0014,0.0003,-0.0018,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.0018,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0012,-0.0029,0.0005,-0.0033,-0.001,-0.0032,-0.001,-0.0026,-0.0004,-0.0015,0.0014,0.0009,0.0042,0.003,0.0037,0.0014,0.0038,0.0005,0.0028,-0.0003,0.0022,-0.0007,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0016,0.0008,-0.0016,-0.0005,-0.0022,0.0009,-0.0014,0.0001,-0.0022,0.0002,-0.0018,0,-0.0021,0.0012,-0.0045,0.0018,-0.0015,0.0009,-0.0012,0.002,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0029,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0005,-0.001,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0003,-0.0027,-0.0009,-0.0032,-0.0005,-0.0024,-0.0004,-0.0017,0.0001,0.0001,0.0035,0.0022,0.004,0.0025,0.004,0.0016,0.0029,0.0003,0.002,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0002,-0.0014,0.0002,-0.0015,-0.0001,-0.0013,-0.0004,-0.0021,0.0004,-0.0015,-0.0001,-0.0015,-0.0001,-0.0017,0.0003,-0.0011,0.0002,-0.0019,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0017,0.0006,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.0014,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0001,-0.0025,-0.0005,-0.003,-0.0014,-0.003,-0.0007,-0.0013,-0.0001,-0.0002,0.0031,0.0019,0.0039,0.0024,0.004,0.0012,0.003,0.0005,0.0018,-0.0003,0.0014,-0.0012,0.0004,-0.0016,0.0002,-0.0017,-0.0001,-0.0017,-0.0003,-0.0015,-0.0006,-0.0016,-0.0002,-0.0015,0.0002,-0.0015,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.001,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0031,-0.0002,-0.0029,-0.001,-0.0025,-0.0005,-0.0018,0.0002,-0.0007,0.0019,0.0014,0.0034,0.0021,0.0037,0.0017,0.0032,0.0003,0.0027,0,0.0016,-0.0003,0.0006,-0.0012,0,-0.0011,0.0002,-0.0018,0.0005,-0.0015,0.0002,-0.0014,-0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0011,-0.0002,-0.0009,0,-0.0008,0.0003,-0.0011,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.001,-0.001,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.002,0,-0.0019,-0.0009,-0.002,-0.0011,-0.0014,-0.0005,-0.0008,0.0015,0.0008,0.0028,0.0019,0.0032,0.0015,0.0025,0.0004,0.0017,-0.0005,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0002,-0.0016,0,-0.0013,-0.0002,-0.0016,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0012,0,-0.0009,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0009,0,-0.0014,-0.0008,-0.0014,-0.0006,-0.0014,-0.0002,-0.0004,0.0011,0.0006,0.0018,0.0012,0.0019,0.0005,0.0015,0.0001,0.0012,0,0.0011,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0006,0.0002,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0]
در حال بارگذاری
0:08
Fireworks - Exterior - Mortar loads over lake, launch pop, then high explosion, long report and decay,...
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم