مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext gravel by 02 c

Car By, Clear approach, distinct tire sound, Shower of Gravel

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 18 بار
برچسب ها processedاز کنارجاده، راهماشینDesignصداشنمربوط به خودرودر حال فرآینداتومبیل
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.001,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.001,-0.001,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0021,0.0015,-0.0023,0.0014,-0.0025,0.0022,-0.003,0.0023,-0.003,0.002,-0.002,0.0021,-0.0041,0.0017,-0.0016,0.0021,-0.0046,0.006,-0.0026,0.0024,-0.0024,0.0025,-0.0026,0.0033,-0.0033,0.0031,-0.0025,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0021,0.0023,-0.0035,0.0021,-0.0017,0.0023,-0.0024,0.0032,-0.0029,0.0028,-0.0022,0.0031,-0.0034,0.0031,-0.0034,0.004,-0.0038,0.0023,-0.0032,0.0029,-0.0028,0.0035,-0.0027,0.0027,-0.0042,0.0031,-0.0029,0.003,-0.0034,0.0038,-0.0048,0.0051,-0.0031,0.0039,-0.0038,0.0049,-0.0046,0.004,-0.0041,0.0031,-0.0059,0.0049,-0.0051,0.0061,-0.0036,0.0049,-0.0065,0.0058,-0.0078,0.0049,-0.0107,0.0054,-0.0061,0.0059,-0.0041,0.0047,-0.0077,0.0052,-0.0094,0.0057,-0.0031,0.0039,-0.0053,0.0072,-0.0047,0.0055,-0.0058,0.0062,-0.0072,0.0053,-0.0067,0.0073,-0.0086,0.0075,-0.0082,0.0056,-0.0058,0.0109,-0.0074,0.008,-0.0068,0.009,-0.0125,0.0108,-0.0095,0.0061,-0.0097,0.0106,-0.0057,0.008,-0.0125,0.0096,-0.0085,0.0114,-0.0118,0.0117,-0.017,0.0106,-0.0107,0.0072,-0.0088,0.012,-0.013,0.0139,-0.0076,0.0113,-0.0088,0.0118,-0.0101,0.0104,-0.0123,0.0127,-0.0119,0.0134,-0.0114,0.0151,-0.013,0.0134,-0.0116,0.0083,-0.012,0.0152,-0.0168,0.0128,-0.0114,0.0118,-0.0195,0.0195,-0.0145,0.0313,-0.0215,0.0215,-0.0152,0.0156,-0.0142,0.014,-0.0187,0.0117,-0.0107,0.0134,-0.0171,0.0208,-0.0186,0.0148,-0.0205,0.0191,-0.0175,0.017,-0.029,0.0242,-0.0238,0.0195,-0.0284,0.0226,-0.0311,0.0225,-0.0298,0.0278,-0.0276,0.0201,-0.0382,0.027,-0.0353,0.024,-0.055,0.0722,-0.0422,0.0371,-0.0438,0.0358,-0.0321,0.0421,-0.0482,0.0401,-0.0337,0.0338,-0.0363,0.0424,-0.0391,0.0329,-0.0686,0.0624,-0.0426,0.0659,-0.0405,0.0711,-0.055,0.0734,-0.0703,0.089,-0.0654,0.0703,-0.0753,0.0766,-0.1246,0.1096,-0.0977,0.0896,-0.1369,0.0918,-0.0841,0.0901,-0.0831,0.0759,-0.0923,0.1665,-0.1903,0.098,-0.0752,0.1109,-0.149,0.1493,-0.1056,0.15,-0.1077,0.1228,-0.1705,0.125,-0.1038,0.1096,-0.159,0.1421,-0.1251,0.1368,-0.1216,0.118,-0.1231,0.1575,-0.1199,0.132,-0.1231,0.1671,-0.1335,0.1439,-0.1558,0.1385,-0.1258,0.1506,-0.0866,0.1094,-0.1049,0.124,-0.1007,0.0681,-0.087,0.0925,-0.0642,0.0733,-0.0948,0.0668,-0.0923,0.0748,-0.0764,0.079,-0.0501,0.0529,-0.0643,0.0416,-0.0449,0.0445,-0.0478,0.0389,-0.0513,0.0398,-0.0349,0.0307,-0.0405,0.0299,-0.032,0.0332,-0.0334,0.0257,-0.0337,0.0245,-0.0355,0.0249,-0.0275,0.0246,-0.0261,0.0277,-0.0217,0.016,-0.0225,0.0177,-0.0273,0.023,-0.0176,0.0197,-0.0184,0.0185,-0.0232,0.0189,-0.0226,0.0172,-0.017,0.0152,-0.0201,0.0123,-0.0142,0.0134,-0.0152,0.0131,-0.0132,0.0123,-0.0145,0.0125,-0.0106,0.0109,-0.0096,0.0087,-0.0102,0.0093,-0.0092,0.0124,-0.0108,0.0114,-0.0111,0.0148,-0.0096,0.012,-0.0103,0.0103,-0.0078,0.0105,-0.0089,0.0072,-0.009,0.0073,-0.0138,0.0099,-0.01,0.0111,-0.0094,0.0081,-0.0086,0.0105,-0.0084,0.0093,-0.0063,0.0084,-0.0068,0.0075,-0.0076,0.0074,-0.0086,0.0071,-0.0075,0.0122,-0.0077,0.0077,-0.0082,0.0055,-0.009,0.0065,-0.007,0.0066,-0.0061,0.0073,-0.0049,0.0056,-0.0054,0.0057,-0.0055,0.006,-0.007,0.0069,-0.0061,0.0062,-0.0062,0.0061,-0.0052,0.0047,-0.0048,0.0045,-0.0046,0.0043,-0.0041,0.0039,-0.005,0.0067,-0.0054,0.0039,-0.0042,0.004,-0.0049,0.0042,-0.0039,0.0037,-0.0032,0.0028,-0.0026,0.0027,-0.0035,0.0034,-0.0036,0.0033,-0.0032,0.0031,-0.0041,0.0042,-0.004,0.0026,-0.0045,0.0053,-0.0032,0.0028,-0.0029,0.0033,-0.0043,0.0028,-0.003,0.0036,-0.0024,0.0026,-0.0033,0.0047,-0.0034,0.0049,-0.0036,0.0034,-0.0034,0.0038,-0.0033,0.004,-0.0046,0.0029,-0.002,0.0019,-0.0038,0.0038,-0.0052,0.0037,-0.0037,0.0045,-0.0046,0.0054,-0.0042,0.003,-0.0039,0.0046,-0.0045,0.0045,-0.0041,0.0034,-0.0033,0.0039,-0.0054,0.0035,-0.004,0.0047,-0.0028,0.0034,-0.0028,0.0029,-0.003,0.0032,-0.0052,0.004,-0.0029,0.0034,-0.0034,0.0032,-0.0027,0.0034,-0.0023,0.0038,-0.0031,0.0023,-0.0034,0.0029,-0.0036,0.003,-0.0027,0.0024,-0.0024,0.0027,-0.0022,0.0028,-0.0044,0.0049,-0.0024,0.0028,-0.0027,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0035,0.0039,-0.0021,0.0029,-0.0029,0.0037,-0.003,0.0032,-0.003,0.0021,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0027,-0.0022,0.0019,-0.0029,0.0026,-0.0028,0.0023,-0.0019,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0021,0.0023,-0.0025,0.0026,-0.0021,0.0021,-0.0025,0.0021,-0.0017,0.0022,-0.0033,0.0023,-0.0027,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0024,0.0018,-0.0021,0.0017,-0.0026,0.0016,-0.0026,0.0017,-0.0025,0.002,-0.0023,0.0017,-0.002,0.0021,-0.0024,0.0029,-0.0026,0.002,-0.0025,0.0037,-0.0015,0.0016,-0.0021,0.0021,-0.0019,0.0022,-0.0022,0.0029,-0.0014,0.0016,-0.0025,0.0021,-0.0024,0.003,-0.0018,0.0023,-0.002,0.0022,-0.0023,0.0018,-0.0033,0.0026,-0.0014,0.0024,-0.003,0.0022,-0.0019,0.0029,-0.0022,0.002,-0.0027,0.002,-0.003,0.0025,-0.0019,0.0019,-0.0014,0.0019,-0.0027,0.0016,-0.0014,0.0018,-0.0022,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0014,0.002,-0.0012,0.0014,-0.0018,0.0021,-0.001,0.0015,-0.0023,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0009,-0.0009,0.001,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.001,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0017,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0008,-0.001,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.001,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0015,0.0018,-0.0008,0.0013,-0.0011,0.001,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:18
Car By, Clear approach, distinct tire sound, Shower of Gravel
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم