مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext gravel by 04 c

Car By, Clear approach, distinct tire sound, gravel being thrown, Clear Retreat

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها processedاز کنارجاده، راهماشینDesignصداشنمربوط به خودرودر حال فرآینداتومبیل
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0012,-0.0011,0.0017,-0.0012,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0019,-0.0018,0.0015,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0019,-0.0023,0.0023,-0.0027,0.0026,-0.0019,0.0022,-0.0034,0.0017,-0.0039,0.0029,-0.0027,0.002,-0.0021,0.0031,-0.0038,0.003,-0.0025,0.0027,-0.0022,0.002,-0.003,0.0034,-0.0025,0.0046,-0.0033,0.0033,-0.003,0.0035,-0.0029,0.0036,-0.0031,0.0023,-0.0036,0.0032,-0.0039,0.0026,-0.0049,0.0044,-0.0038,0.0039,-0.0039,0.0031,-0.0044,0.0037,-0.0036,0.0035,-0.0045,0.0043,-0.0041,0.0039,-0.004,0.0055,-0.0058,0.0051,-0.0052,0.0049,-0.0051,0.0044,-0.0054,0.0076,-0.0062,0.0061,-0.005,0.0064,-0.004,0.0046,-0.0061,0.0064,-0.0057,0.0054,-0.0059,0.0085,-0.0059,0.0075,-0.0047,0.0054,-0.014,0.0076,-0.0072,0.0062,-0.0105,0.0082,-0.0083,0.0075,-0.0071,0.0108,-0.0077,0.0055,-0.0052,0.0093,-0.0099,0.0057,-0.011,0.0082,-0.009,0.0081,-0.0091,0.0073,-0.0114,0.012,-0.0132,0.0086,-0.0122,0.0085,-0.0113,0.0108,-0.0123,0.0076,-0.0091,0.0086,-0.0089,0.0099,-0.0089,0.0133,-0.0097,0.0132,-0.0134,0.0134,-0.0148,0.0128,-0.0162,0.0139,-0.0173,0.0157,-0.0179,0.0154,-0.0197,0.0144,-0.0208,0.0192,-0.0179,0.0194,-0.0151,0.0116,-0.0197,0.0193,-0.0172,0.0185,-0.0206,0.0181,-0.0213,0.0175,-0.0274,0.0303,-0.0255,0.0228,-0.0248,0.0205,-0.0236,0.0258,-0.0392,0.0341,-0.0307,0.0251,-0.0389,0.0456,-0.0367,0.0423,-0.0647,0.0656,-0.0462,0.0464,-0.047,0.0361,-0.0679,0.0729,-0.0801,0.0729,-0.0804,0.0601,-0.1001,0.0697,-0.0887,0.1161,-0.0809,0.0743,-0.1049,0.0935,-0.0948,0.1294,-0.1273,0.1323,-0.1295,0.1053,-0.1577,0.1757,-0.1662,0.1456,-0.1542,0.1857,-0.1416,0.1225,-0.1344,0.1028,-0.0862,0.1478,-0.1235,0.0938,-0.163,0.1196,-0.1187,0.1158,-0.2571,0.1913,-0.1663,0.1408,-0.1206,0.1816,-0.1743,0.1395,-0.1335,0.1021,-0.0856,0.0991,-0.1204,0.0777,-0.0607,0.0783,-0.0764,0.0617,-0.0787,0.0455,-0.0443,0.0368,-0.0507,0.034,-0.0371,0.0416,-0.0374,0.0426,-0.0382,0.0394,-0.0255,0.03,-0.0347,0.0374,-0.031,0.0287,-0.037,0.0354,-0.0282,0.0198,-0.0268,0.0312,-0.0295,0.0414,-0.0249,0.0276,-0.0182,0.0163,-0.0174,0.0133,-0.0188,0.0215,-0.0161,0.0167,-0.0182,0.0151,-0.0193,0.0152,-0.0199,0.0152,-0.012,0.0137,-0.0141,0.0158,-0.0134,0.0164,-0.0144,0.0146,-0.0131,0.0136,-0.0121,0.0106,-0.0095,0.009,-0.0102,0.009,-0.01,0.0104,-0.0115,0.0125,-0.0063,0.0052,-0.0096,0.0069,-0.0094,0.007,-0.0092,0.007,-0.0074,0.0074,-0.0113,0.0074,-0.008,0.0113,-0.0072,0.008,-0.0127,0.0072,-0.0066,0.007,-0.0076,0.0069,-0.0057,0.0071,-0.0077,0.006,-0.0052,0.006,-0.0055,0.0063,-0.0077,0.0059,-0.0047,0.0045,-0.0065,0.0052,-0.0045,0.0039,-0.005,0.0056,-0.0063,0.0056,-0.0051,0.0043,-0.0055,0.0056,-0.0044,0.0042,-0.0042,0.0045,-0.0038,0.0049,-0.004,0.0038,-0.0032,0.0042,-0.0052,0.0041,-0.0039,0.0035,-0.0036,0.0031,-0.0035,0.0057,-0.0036,0.004,-0.0047,0.0047,-0.0042,0.0049,-0.0041,0.0043,-0.0061,0.0066,-0.0065,0.0044,-0.005,0.0058,-0.0038,0.0043,-0.0036,0.0039,-0.005,0.0044,-0.0057,0.0041,-0.0041,0.0033,-0.0062,0.0046,-0.0049,0.0056,-0.0043,0.0066,-0.0047,0.0034,-0.0059,0.0065,-0.0043,0.0041,-0.0044,0.0034,-0.004,0.0037,-0.0042,0.0045,-0.0037,0.0036,-0.0036,0.005,-0.0036,0.003,-0.0085,0.0084,-0.0041,0.0086,-0.0042,0.0043,-0.0034,0.0028,-0.0034,0.0034,-0.0046,0.0033,-0.0035,0.0038,-0.0037,0.0027,-0.0027,0.0036,-0.0027,0.0041,-0.0038,0.0037,-0.0029,0.0028,-0.0038,0.0029,-0.003,0.0039,-0.0042,0.0029,-0.0027,0.0022,-0.003,0.003,-0.0031,0.0028,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0019,-0.0026,0.0033,-0.0033,0.0025,-0.0036,0.0031,-0.0027,0.0026,-0.0027,0.0032,-0.0037,0.0031,-0.0027,0.0022,-0.0022,0.0033,-0.0044,0.0029,-0.0045,0.0037,-0.0027,0.0031,-0.0027,0.0021,-0.0035,0.0033,-0.0022,0.0023,-0.0022,0.0031,-0.0026,0.003,-0.0032,0.003,-0.0021,0.0022,-0.0024,0.0026,-0.0029,0.0025,-0.0019,0.0022,-0.0026,0.0019,-0.0019,0.0022,-0.0018,0.002,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0023,-0.0013,0.0017,-0.0016,0.0022,-0.0017,0.0023,-0.0023,0.0014,-0.0021,0.0022,-0.0012,0.0015,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0016,-0.002,0.0018,-0.0021,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0017,-0.0015,0.0019,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.001,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0015,0.0018,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0012,0.001,-0.001,0.0009,-0.0015,0.0017,-0.0008,0.0007,-0.001,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.001,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:22
Car By, Clear approach, distinct tire sound, gravel being thrown, Clear Retreat
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم