مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT پتک بر پول ...

پتک چوبی بر روی توپ بیلیارد, clacking (1).
دسته بندی: چوب
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,-0.0002,0.0001,-0.2662,0.3541,-0.2722,0.3355,-0.1719,0.1525,-0.0449,0.0541,-0.1738,0.2222,-0.0797,0.1006,-0.0579,0.062,-0.0692,0.0803,-0.093,0.0739,-0.063,0.0554,-0.0454,0.042,-0.0226,0.0246,-0.0249,0.0312,-0.0263,0.0239,-0.0165,0.0206,-0.0254,0.0291,-0.0278,0.035,-0.026,0.0234,-0.0135,0.015,-0.0168,0.0181,-0.0168,0.0154,-0.0195,0.0176,-0.0253,0.0144,-0.0195,0.015,-0.0228,0.0188,-0.024,0.0157,-0.0224,0.0226,-0.0152,0.0115,-0.0178,0.0196,-0.0091,0.0121,-0.0117,0.013,-0.0104,0.0068,-0.0114,0.0152,-0.0095,0.0109,-0.01,0.0137,-0.0125,0.0171,-0.0159,0.0087,-0.0112,0.0066,-0.0129,0.0169,-0.0116,0.0096,-0.0068,0.0079,-0.0099,0.0101,-0.0096,0.0094,-0.0105,0.0098,-0.0095,0.0083,-0.0096,0.0093,-0.0085,0.0059,-0.0073,0.0062,-0.0082,0.0118,-0.0053,0.0044,-0.007,0.0124,-0.0057,0.0052,-0.0071,0.0057,-0.0063,0.0063,-0.004,0.0054,-0.0035,0.0051,-0.0053,0.0044,-0.0054,0.0055,-0.0058,0.0048,-0.0092,0.0064,-0.0073,0.0071,-0.0047,0.0043,-0.0033,0.0055,-0.0047,0.0043,-0.0042,0.0042,-0.0068,0.0071,-0.0051,0.0038,-0.0035,0.0051,-0.0038,0.0041,-0.0061,0.0029,-0.0047,0.004,-0.0029,0.0036,-0.0049,0.0031,-0.0039,0.0029,-0.0044,0.0034,-0.0055,0.0048,-0.0026,0.0047,-0.0039,0.0034,-0.0038,0.003,-0.0024,0.0021,-0.0017,0.0031,-0.0038,0.0028,-0.0028,0.0028,-0.0025,0.0028,-0.0027,0.0018,-0.0022,0.002,-0.0029,0.0029,-0.0021,0.0029,-0.0023,0.0022,-0.0033,0.0023,-0.0026,0.002,-0.002,0.0023,-0.002,0.0022,-0.0028,0.0026,-0.0022,0.0025,-0.0016,0.0019,-0.0026,0.0027,-0.002,0.0021,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.002,-0.0014,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.0017,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1617,0.1305,-0.2511,0.3697,-0.1537,0.1607,-0.0487,0.0359,-0.1816,0.2183,-0.1469,0.0679,-0.0599,0.0618,-0.0288,0.0472,-0.0812,0.0844,-0.0626,0.0527,-0.0346,0.0359,-0.0271,0.0207,-0.0297,0.0259,-0.0216,0.0199,-0.0246,0.0253,-0.0125,0.0161,-0.0188,0.0258,-0.021,0.0173,-0.0224,0.0228,-0.0148,0.0216,-0.021,0.0141,-0.0177,0.0114,-0.0137,0.0136,-0.0168,0.0184,-0.02,0.0149,-0.0126,0.0124,-0.0166,0.0235,-0.018,0.0164,-0.0154,0.0139,-0.0129,0.0141,-0.0131,0.0113,-0.0139,0.0112,-0.0164,0.0156,-0.0085,0.0122,-0.0128,0.0145,-0.0159,0.015,-0.014,0.0129,-0.0105,0.0097,-0.0131,0.0149,-0.0101,0.009,-0.0077,0.0079,-0.0044,0.0117,-0.0087,0.0084,-0.0123,0.011,-0.014,0.007,-0.0092,0.0101,-0.0087,0.0076,-0.0054,0.0073,-0.0099,0.0075,-0.008,0.008,-0.0122,0.0124,-0.0055,0.0042,-0.0065,0.0054,-0.0058,0.0062,-0.0049,0.0052,-0.0061,0.0049,-0.0073,0.0072,-0.0063,0.0057,-0.0058,0.0052,-0.0087,0.0053,-0.0058,0.0067,-0.0073,0.0066,-0.0051,0.0049,-0.003,0.0039,-0.0048,0.0036,-0.0047,0.0047,-0.0045,0.0068,-0.0033,0.004,-0.0045,0.0039,-0.0023,0.0023,-0.0044,0.0033,-0.0032,0.0029,-0.0042,0.0036,-0.0035,0.0047,-0.0038,0.0025,-0.0038,0.0026,-0.0039,0.0051,-0.0054,0.0053,-0.004,0.0033,-0.0022,0.0028,-0.0026,0.003,-0.0026,0.0025,-0.0042,0.0038,-0.0033,0.0026,-0.0032,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.0028,0.0028,-0.0026,0.0033,-0.0015,0.002,-0.0017,0.0018,-0.0026,0.002,-0.0026,0.0027,-0.0021,0.0012,-0.0027,0.0028,-0.0035,0.0032,-0.0011,0.0011,-0.0031,0.0026,-0.0023,0.0022,-0.0014,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0024,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.0021,0.0019,-0.0007,0.002,-0.0019,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.002,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0029,0.0032,-0.3029,0.3858,-0.2752,0.3209,-0.2625,0.2336,-0.0876,0.0748,-0.1103,0.0981,-0.126,0.225,-0.079,0.0682,-0.0677,0.0965,-0.0789,0.0751,-0.0413,0.0537,-0.0498,0.0521,-0.0288,0.0246,-0.0317,0.0397,-0.036,0.0436,-0.0263,0.0332,-0.0386,0.0317,-0.0319,0.0283,-0.0169,0.0161,-0.0179,0.0141,-0.0156,0.014,-0.0244,0.0235,-0.0249,0.0197,-0.0258,0.0219,-0.0213,0.0162,-0.017,0.0284,-0.022,0.0257,-0.0134,0.0128,-0.0165,0.0231,-0.0197,0.0219,-0.0115,0.0142,-0.0177,0.0231,-0.0215,0.0204,-0.0157,0.0113,-0.0114,0.0184,-0.0144,0.0108,-0.0164,0.011,-0.013,0.0101,-0.0117,0.0157,-0.0139,0.014,-0.0117,0.0094,-0.0122,0.0122,-0.0103,0.0094,-0.0116,0.0148,-0.0085,0.0129,-0.0098,0.0117,-0.0074,0.0063,-0.0061,0.0096,-0.0099,0.0084,-0.0106,0.0082,-0.0059,0.0109,-0.0048,0.0074,-0.0045,0.0064,-0.0093,0.0107,-0.005,0.0053,-0.0056,0.0058,-0.01,0.0111,-0.0067,0.0094,-0.0078,0.0071,-0.0051,0.0058,-0.0118,0.0079,-0.0081,0.0096,-0.0061,0.006,-0.0123,0.0105,-0.0065,0.0056,-0.0032,0.0061,-0.0049,0.0036,-0.0035,0.0049,-0.005,0.0035,-0.0064,0.0055,-0.0041,0.0048,-0.0052,0.0047,-0.0056,0.0043,-0.0043,0.0034,-0.0058,0.003,-0.006,0.0042,-0.0083,0.0084,-0.0024,0.0056,-0.0053,0.0072,-0.0053,0.0037,-0.0054,0.0044,-0.0036,0.0039,-0.0032,0.0034,-0.0022,0.0024,-0.0045,0.0028,-0.0027,0.0043,-0.0051,0.0044,-0.0036,0.004,-0.0018,0.0034,-0.0026,0.0015,-0.0025,0.0026,-0.0022,0.002,-0.0028,0.0025,-0.0019,0.0027,-0.0027,0.0038,-0.0032,0.0016,-0.0032,0.0029,-0.003,0.002,-0.0014,0.0022,-0.0028,0.004,-0.0017,0.0019,-0.0026,0.0013,-0.003,0.0023,-0.0023,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0027,0.002,-0.0013,0.0016,-0.0019,0.0019,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0021,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0015,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
پتک چوبی بر روی توپ بیلیارد, clacking (1).
نوع فایل
audio/mpeg, 96kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم