مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT پتک بر پول ...

پتک چوبی بر روی توپ بیلیارد, clacking (3).
دسته بندی: چوب
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.3286,0.3708,-0.2916,0.3043,-0.3589,0.4199,-0.2844,0.3192,-0.1359,0.1093,-0.1343,0.1235,-0.0957,0.1027,-0.0932,0.0954,-0.0567,0.0527,-0.0687,0.0667,-0.0507,0.0402,-0.0477,0.0696,-0.0621,0.0659,-0.0416,0.0403,-0.0469,0.0466,-0.0439,0.0401,-0.047,0.026,-0.0232,0.0202,-0.0333,0.0275,-0.0276,0.019,-0.0183,0.0222,-0.0168,0.0252,-0.0281,0.03,-0.0206,0.0298,-0.0241,0.0233,-0.0383,0.0382,-0.0296,0.0287,-0.0328,0.0282,-0.0181,0.0201,-0.0156,0.0134,-0.0207,0.015,-0.0257,0.0248,-0.013,0.0133,-0.0138,0.012,-0.0122,0.0172,-0.0279,0.022,-0.0171,0.0173,-0.0114,0.0093,-0.0098,0.0106,-0.0115,0.009,-0.0131,0.0128,-0.0132,0.015,-0.0191,0.0164,-0.0146,0.0114,-0.0122,0.0123,-0.0106,0.0088,-0.009,0.0096,-0.0104,0.0146,-0.0105,0.0116,-0.0138,0.016,-0.0147,0.0126,-0.0057,0.0094,-0.0127,0.0127,-0.0067,0.008,-0.0058,0.0076,-0.0105,0.0108,-0.0079,0.0088,-0.0093,0.011,-0.0086,0.009,-0.0053,0.0058,-0.0067,0.0067,-0.0062,0.0071,-0.0042,0.0052,-0.0071,0.0062,-0.0058,0.0052,-0.0045,0.0065,-0.0033,0.0063,-0.0044,0.0042,-0.0053,0.0074,-0.0067,0.004,-0.0036,0.0037,-0.0072,0.0058,-0.0033,0.0045,-0.0034,0.0069,-0.0048,0.0034,-0.0046,0.0048,-0.0037,0.0041,-0.0041,0.0062,-0.0028,0.0024,-0.0041,0.0042,-0.0045,0.0049,-0.0049,0.0034,-0.0029,0.0042,-0.0028,0.0029,-0.0039,0.0031,-0.0033,0.0025,-0.0039,0.0042,-0.0052,0.0057,-0.0036,0.0028,-0.0044,0.004,-0.0033,0.0039,-0.0028,0.0025,-0.0026,0.0029,-0.0014,0.002,-0.0018,0.0028,-0.0038,0.0022,-0.0034,0.0026,-0.0021,0.0014,-0.002,0.0025,-0.0022,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0019,-0.0031,0.0016,-0.002,0.0022,-0.0017,0.0017,-0.0023,0.002,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0016,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0017,0.0013,-0.0026,0.0013,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0021,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0015,-0.001,0.0017,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0013,-0.001,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.3609,0.388,-0.3726,0.2968,-0.2775,0.1792,-0.0704,0.0862,-0.0708,0.0597,-0.0516,0.0656,-0.0442,0.0494,-0.0664,0.0445,-0.0524,0.0543,-0.0439,0.0574,-0.0647,0.0559,-0.0574,0.0638,-0.0481,0.0562,-0.0584,0.0443,-0.0471,0.033,-0.0407,0.0299,-0.0237,0.0249,-0.015,0.0258,-0.027,0.0233,-0.0254,0.0188,-0.0298,0.0446,-0.0345,0.0428,-0.0317,0.0282,-0.0223,0.0331,-0.0182,0.0158,-0.0245,0.0222,-0.0229,0.0247,-0.0253,0.0305,-0.0132,0.0194,-0.0213,0.0121,-0.0174,0.0109,-0.012,0.0087,-0.0104,0.0113,-0.0121,0.0116,-0.0149,0.0146,-0.0145,0.0128,-0.0166,0.0093,-0.0123,0.0176,-0.0125,0.0147,-0.0105,0.0107,-0.012,0.0138,-0.012,0.0149,-0.0143,0.0101,-0.0106,0.0128,-0.0105,0.0136,-0.0115,0.0086,-0.012,0.0086,-0.012,0.0108,-0.0095,0.0101,-0.0115,0.0141,-0.0078,0.0075,-0.0057,0.0052,-0.0054,0.0055,-0.0067,0.0045,-0.0044,0.0043,-0.0081,0.0073,-0.0084,0.0079,-0.0084,0.0083,-0.0047,0.0048,-0.0074,0.0071,-0.0076,0.0059,-0.0073,0.0051,-0.0066,0.0077,-0.0037,0.0039,-0.0044,0.0051,-0.0034,0.0042,-0.0047,0.0047,-0.0036,0.0059,-0.0039,0.0048,-0.0046,0.0033,-0.0048,0.0057,-0.0041,0.0036,-0.0037,0.0037,-0.0044,0.0055,-0.0032,0.0043,-0.0028,0.0021,-0.0037,0.003,-0.0041,0.0043,-0.003,0.0034,-0.0035,0.0047,-0.003,0.0034,-0.0023,0.0038,-0.0036,0.0032,-0.0027,0.0019,-0.0017,0.0024,-0.0023,0.0037,-0.003,0.0037,-0.0026,0.0023,-0.002,0.0024,-0.002,0.0026,-0.0014,0.0012,-0.003,0.002,-0.0033,0.0021,-0.0018,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.003,0.0025,-0.002,0.0025,-0.0021,0.0013,-0.0017,0.0025,-0.0025,0.0021,-0.0011,0.002,-0.0008,0.0011,-0.0021,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0009,-0.0011,0.0015,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.4202,0.354,-0.4191,0.2834,-0.2777,0.4358,-0.1075,0.1044,-0.0807,0.0708,-0.0514,0.0784,-0.0512,0.0569,-0.0652,0.0645,-0.0464,0.038,-0.0421,0.0575,-0.0494,0.0376,-0.0616,0.0824,-0.0508,0.08,-0.0456,0.039,-0.0296,0.0235,-0.0517,0.0262,-0.028,0.0313,-0.0263,0.0218,-0.0349,0.0369,-0.0296,0.0282,-0.0329,0.0436,-0.0258,0.0257,-0.0246,0.0196,-0.03,0.0241,-0.016,0.0202,-0.0182,0.0187,-0.0236,0.0217,-0.0216,0.0264,-0.0151,0.0137,-0.0151,0.0109,-0.0145,0.0151,-0.0184,0.024,-0.0137,0.0225,-0.0169,0.0127,-0.0199,0.0148,-0.0188,0.0116,-0.0138,0.0157,-0.0121,0.0139,-0.0137,0.0122,-0.0117,0.0118,-0.0163,0.0131,-0.0137,0.0124,-0.0138,0.014,-0.0101,0.0126,-0.0116,0.0121,-0.0091,0.0115,-0.0109,0.0052,-0.0103,0.0096,-0.0116,0.0101,-0.0121,0.0168,-0.0097,0.008,-0.0104,0.0087,-0.0099,0.0083,-0.0094,0.0073,-0.0073,0.0164,-0.0118,0.0068,-0.0134,0.0129,-0.0102,0.0114,-0.0048,0.0045,-0.0063,0.006,-0.0069,0.0046,-0.0094,0.0065,-0.0061,0.0071,-0.0065,0.0054,-0.008,0.0068,-0.0052,0.0057,-0.0034,0.0056,-0.0045,0.0042,-0.0049,0.0073,-0.0044,0.0071,-0.0082,0.0068,-0.0071,0.0064,-0.0039,0.0054,-0.0051,0.0059,-0.0034,0.0046,-0.0037,0.0047,-0.0056,0.0065,-0.0058,0.0059,-0.0056,0.0043,-0.0058,0.0036,-0.005,0.0042,-0.0031,0.0034,-0.0049,0.0034,-0.0039,0.0041,-0.0034,0.0032,-0.0046,0.0019,-0.0045,0.0041,-0.0031,0.0025,-0.0024,0.0045,-0.004,0.0033,-0.0023,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0027,0.0025,-0.0019,0.002,-0.0024,0.002,-0.0028,0.0016,-0.0022,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0027,0.002,-0.0028,0.0019,-0.0017,0.0015,-0.0027,0.0022,-0.0021,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0027,0.0024,-0.0015,0.002,-0.0024,0.0023,-0.0017,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0025,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
پتک چوبی بر روی توپ بیلیارد, clacking (3).
نوع فایل
audio/mpeg, 96kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم