مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext mortar fuse discharge report 01

Series, Fuse burn, Discharge and report of mortar style fireworks

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آتش بازیخمپاره
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0008,-0.0016,0.0009,-0.0088,0.008,-0.0109,0.0114,-0.0116,0.0084,-0.0117,0.0103,-0.0087,0.0103,-0.0072,0.0123,-0.0166,0.0115,-0.0122,0.0121,-0.0139,0.0165,-0.0164,0.0142,-0.011,0.0104,-0.006,0.0068,-0.0063,0.0059,-0.006,0.0053,-0.0056,0.0055,-0.0127,0.0126,-0.0083,0.0071,-0.0059,0.006,-0.0023,0.002,-0.0038,0.0031,-0.0033,0.0039,-0.0038,0.0035,-0.0022,0.0025,-0.0039,0.0041,-0.0033,0.0034,-0.0056,0.0069,-0.0077,0.0082,-0.0067,0.0056,-0.0044,0.0054,-0.0038,0.0054,-0.0022,0.0016,-0.0031,0.0034,-0.0071,0.0041,-0.0099,0.0037,-0.0055,0.0095,-0.0028,0.0024,-0.0029,0.002,-0.0013,0.0034,-0.0031,0.0033,-0.0034,0.0029,-0.0062,0.0055,-0.0052,0.0063,-0.0065,0.0055,-0.004,0.004,-0.0071,0.0051,-0.0038,0.0038,-0.0048,0.0058,-0.006,0.0034,-0.0048,0.004,-0.0037,0.0041,-0.0046,0.0052,-0.0042,0.0043,-0.0057,0.0041,-0.0064,0.0093,-0.0074,0.0038,-0.0059,0.0059,-0.004,0.0056,-0.0049,0.005,-0.0077,0.006,-0.0056,0.0075,-0.0059,0.0047,-0.0077,0.0087,-0.005,0.0053,-0.0065,0.0076,-0.0063,0.0058,-0.0045,0.0052,-0.0034,0.0043,-0.0028,0.0022,-0.0034,0.0038,-0.0043,0.005,-0.0038,0.0051,-0.0069,0.007,-0.005,0.003,-0.0047,0.0038,-0.0056,0.0057,-0.006,0.0058,-0.0061,0.0076,-0.004,0.005,-0.0047,0.0054,-0.0046,0.0038,-0.0032,0.003,-0.003,0.0022,-0.0043,0.0034,-0.0043,0.0046,-0.0038,0.0038,-0.0049,0.0061,-0.0053,0.0045,-0.0048,0.0061,-0.0046,0.0038,-0.0083,0.0073,-0.0034,0.0029,-0.0035,0.0039,-0.0045,0.0036,-0.0051,0.0058,-0.0052,0.009,-0.0072,0.0056,-0.0074,0.0087,-0.0061,0.0058,-0.0068,0.007,-0.004,0.0065,-0.0077,0.0028,-0.0059,0.0059,-0.0014,0.0052,-0.0059,0.0049,-0.0048,0.0058,-0.0047,0.0023,-0.0057,0.0079,-0.0049,0.004,-0.002,0.0039,-0.0038,0.0055,-0.0079,0.0028,-0.0045,0.0044,-0.0013,0.0047,-0.0027,0.0038,-0.0017,0.0022,-0.0041,0.0055,-0.0033,0.0044,-0.0034,0.002,-0.0019,0.0022,-0.0018,0.0021,-0.0034,0.0022,-0.0012,0.0044,-0.0032,0.0019,-0.0012,0.0038,-0.0034,0.0028,-0.0038,0.0025,-0.0041,0.0034,-0.0044,0.0038,-0.0024,0.0021,-0.0044,0.001,-0.0029,0.004,-0.0032,0.0045,-0.0028,0.0014,-0.0034,0.0063,-0.0034,0.0025,-0.0047,0.0045,-0.0031,0.0043,-0.0014,0.0027,-0.0029,0.0042,-0.0048,0.0046,-0.0052,0.0057,-0.0027,0.0048,-0.0049,0.001,-0.0053,0.003,-0.0031,0.0035,-0.0026,0.0043,-0.0078,0.0044,-0.0084,0.009,-0.0068,0.0061,-0.0078,0.0078,-0.0101,0.0142,-0.0113,0.0043,-0.0088,0.0057,-0.0077,0.007,-0.0109,0.0062,-0.0082,0.0034,-0.007,0.0031,-0.0065,0.0047,-0.0007,0.0092,-0.0058,0.0028,-0.0095,0.0024,-0.007,0.0064,-0.0014,0.0076,-0.0059,0.0078,-0.005,0.0068,-0.0072,0.0042,-0.0033,0.008,-0.0047,0.0105,-0.0044,0.004,-0.0072,0.0069,-0.0056,0.0095,-0.0018,0.0038,-0.0039,0.0043,-0.0054,0.0037,-0.0018,0.0041,-0.0058,0.0018,-0.0024,0.0038,-0.0027,0.0054,-0.0122,0.0049,-0.0032,0.0054,-0.0049,0.0036,-0.0053,0.0014,-0.0016,0.0039,-0.002,0.0035,-0.0058,0.0083,-0.0046,0.0036,-0.0041,0.0015,-0.0069,0.0046,-0.0061,0.0099,-0.0048,0.0045,-0.0054,0.0033,-0.0034,0.0042,-0.0092,0.0129,-0.0146,0.0136,-0.0083,0.0097,-0.0098,0.007,-0.4903,0.5,-0.5,0.5,-0.0039,0.4891,-0.0716,0.0138,-0.0649,-0.0375,-0.121,0.0292,-0.0565,0.0248,-0.0188,0.0095,-0.0086,0.0062,-0.0068,0.0048,0.0013,0.0061,-0.0036,0.0069,-0.0015,0.0072,-0.0018,0.0062,0,0.0075,-0.0044,0.0039,-0.0008,0.0051,-0.0023,0.0027,-0.0008,0.0055,-0.0051,0.0036,-0.0093,0.0098,-0.0033,0.0045,-0.0027,0.0052,-0.004,0.0064,-0.005,0.0017,-0.0015,0.0025,-0.0003,0.0061,-0.0053,0.0043,-0.0045,0.0006,-0.0022,0.0021,-0.0018,0.0021,0,0.0059,-0.0034,0.0009,-0.0038,0.0085,-0.5,0.5,-0.0846,0.0638,-0.0748,0.0548,-0.0849,0.1064,-0.0278,0.0408,-0.0132,0.0135,-0.0102,0.0071,-0.0013,0.014,-0.01,0.0047,-0.0005,0.0069,-0.0044,0.002,-0.0041,0.0042,-0.0021,0.0017,-0.0024,0.0008,-0.0019,0.0031,-0.0031,0.0041,-0.0034,0.0012,-0.0042,0.0056,-0.0025,0.0031,-0.0028,0.0034,-0.0034,0.0021,-0.0015,0.0022,-0.0003,0.0021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0001,-0.002,0.0011,-0.0024,0.0013,-0.0007,0.0038,-0.0125,0.0109,-0.0076,0.0094,-0.0076,0.0076,-0.0061,0.0062,-0.0118,0.0118,-0.0111,0.0136,-0.004,0.0113,-0.0108,0.0078,-0.0081,0.0088,-0.0059,0.0087,-0.0076,0.008,-0.0088,0.0063,-0.0072,0.0093,-0.0065,0.0073,-0.0084,0.0091,-0.0054,0.0074,-0.0101,0.0098,-0.0029,0.0024,-0.0036,0.0035,-0.0048,0.005,-0.004,0.0036,-0.0027,0.003,-0.0052,0.0042,-0.0057,0.0045,-0.0044,0.002,-0.0035,0.0038,-0.0022,0.0045,-0.0128,0.0095,-0.0031,0.0051,-0.0079,0.0029,-0.0111,0.0054,0.0012,0.0099,-0.0079,0.008,-0.0041,0.0094,-0.008,0.0053,-0.0081,0.0069,-0.0108,0.0076,-0.0143,0.0122,-0.0094,0.0075,-0.0092,0.0061,-0.013,0.0076,-0.0099,0.0019,-0.0021,0.0087,-0.0074,0.0099,-0.0075,0.0056,-0.0077,0.0094,-0.0131,0.0042,-0.0004,0.0101,-0.0014,0.0064,-0.0081,0.0056,-0.0117,0.0083,-0.0077,0.0106,-0.0083,0.0076,-0.0041,0.0053,-0.0081,0.0045,-0.0043,0.0097,-0.0051,0.0083,-0.0092,0.0028,-0.0038,0.0061,-0.0029,0.0055,-0.0049,0.003,-0.0024,0.0047,-0.007,0.006,-0.0059,0.0065,-0.0083,0.0064,-0.0061,0.0071,-0.003,0.0082,-0.0072,0.0064,-0.0092,0.0089,-0.0071,0.0057,-0.0037,0.0053,-0.0054,0.0023,-0.0051,0.0071,-0.0045,0.0051,-0.0069,0.0042,-0.0038,0.0048,-0.0062,0.0067,-0.0088,0.0065,-0.0074,0.0063,-0.0049,0.0059,-0.0038,0.0052,-0.0057,0.0016,-0.0039,0.0076,-0.0038,0.0043,-0.0033,0.0046,-0.005,0.004,-0.0046,0.0053,-0.0065,0.0113,-0.0062,0.0107,-0.0038,0.0037,-0.0047,0.0038,-0.0064,0.006,-0.0027,0.0034,-0.0028,0.0037,-0.0067,0.0026,-0.005,0.0066,-0.0033,0.0051,-0.0026,0.0039,-0.0062,0.0026,-0.0047,0.0054,-0.0059,0.0069,-0.0034,0.0031,-0.0032,0.0038,-0.0026,0.0035,-0.0027,0.0043,-0.004,0.0014,-0.0049,0.0056,-0.0038,0.004,-0.0049,0.0033,-0.0037,0.0033,-0.0032,0.0043,-0.0044,0.003,-0.0049,0.0049,-0.0045,0.0052,-0.0069,0.004,-0.0041,0.0042,-0.0025,0.0039,-0.0051,0.0043,-0.0051,0.0065,-0.0033,0.003,-0.0042,0.0036,-0.0023,0.0039,-0.0052,0.0052,-0.0045,0.0047,-0.0045,0.0029,-0.004,0.0023,-0.0029,0.004,-0.0048,0.0034,-0.007,0.0066,-0.0048,0.0043,-0.0047,0.0054,-0.0033,0.002,-0.0036,0.0047,-0.0067,0.0033,-0.0056,0.0033,-0.0009,0.005,-0.0051,0.0025,-0.004,0.0053,-0.0043,0.0032,-0.0025,0.0028,-0.0065,0.0042,-0.0057,0.0063,-0.0017,0.0061,-0.0065,0.0042,-0.0035,0.0033,-0.0015,0.0038,-0.0056,0.0029,-0.0031,0.0052,-0.0037,0.0046,-0.0051,0.0037,-0.0011,0.0053,-0.0033,0.0052,-0.0064,0.0031,-0.0031,0.005,-0.009,0.0041,-0.0053,0.0085,-0.0066,0.0036,-0.005,0.0081,-0.0045,0.0049,-0.0069,0.004,-0.0072,0.0073,-0.0041,0.0072,-0.5,0.5,-0.4795,0.5,-0.0333,0.5,-0.0907,-0.0228,-0.0792,0.0347,-0.154,0.0549,-0.0695,0.0259,-0.0222,0.0108,-0.0137,0.0023,-0.0017,0.0072,-0.0035,0.0055,-0.0011,0.0081,-0.001,0.0047,0.0015,0.0055,-0.0003,0.0028,0.0003,0.0052,0.0007,0.0039,-0.0016,0.0034,-0.0025,0.0074,-0.002,0.0036,-0.0122,0.0117,-0.0046,0.003,-0.0013,0.0033,-0.0013,0.0018,-0.0016,0.0031,-0.0032,0.0014,-0.0049,0.0038,-0.4975,0.5,-0.0468,0.0316,-0.0742,0.0598,-0.059,0.0822,-0.0335,0.0327,-0.0164,0.0205,-0.0098,0.0075,-0.0041,0.0066,-0.004,0.0048,-0.0036,0.0042,-0.0026,0.0027,-0.0014,0.0028,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0019,-0.0017,0.0031,-0.0043,0.0041,-0.0044,0.0045,-0.0036,0.0068,-0.0022,0.0034,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0018,-0.0014,0.001,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0013,-0.001,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.0008,0.0015,-0.0008,0.0011,-0.002,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0022,0.0015,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.0023,-0.001,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0009,-0.002,0.0014,-0.002,0.0014,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0017,0.0013,-0.0083,0.0102,-0.007,0.0065,-0.007,0.0086,-0.0076,0.0081,-0.0092,0.0099,-0.0113,0.0132,-0.0111,0.0137,-0.0148,0.0114,-0.0111,0.0137,-0.0068,0.0066,-0.0059,0.0052,-0.0041,0.0056,-0.0052,0.0039,-0.0065,0.006,-0.0146,0.0129,-0.0151,0.0171,-0.0074,0.008,-0.0062,0.0067,-0.0042,0.0041,-0.0045,0.0092,-0.0089,0.0123,-0.0099,0.0126,-0.0054,0.0056,-0.005,0.004,-0.0052,0.0045,-0.0072,0.0057,-0.0076,0.0077,-0.0102,0.0074,-0.0084,0.0105,-0.0084,0.006,-0.0067,0.0056,-0.0092,0.0087,-0.0106,0.0094,-0.0172,0.0163,-0.0147,0.0143,-0.0208,0.0141,-0.0142,0.0166,-0.015,0.0109,-0.0151,0.0129,-0.0057,0.007,-0.0062,0.0065,-0.0043,0.0065,-0.0043,0.0077,-0.0067,0.0045,-0.0105,0.0042,-0.0048,0.0061,-0.0043,0.008,-0.0035,0.004,-0.004,0.0028,-0.0046,0.0042,-0.0043,0.004,-0.0034,0.0027,-0.0033,0.0031,-0.0035,0.0044,-0.0037,0.0045,-0.0027,0.003,-0.0028,0.0026,-0.0056,0.0063,-0.0049,0.0052,-0.0039,0.0035,-0.0056,0.0063,-0.0066,0.0055,-0.0043,0.0036,-0.0059,0.0054,-0.0065,0.0064,-0.0055,0.0065,-0.0045,0.0038,-0.0051,0.0044,-0.0044,0.0045,-0.0077,0.0088,-0.009,0.0091,-0.0082,0.0101,-0.0067,0.0056,-0.0062,0.0063,-0.0057,0.0059,-0.0081,0.0076,-0.007,0.0075,-0.0056,0.0054,-0.0052,0.0042,-0.0059,0.0045,-0.0087,0.0083,-0.008,0.01,-0.01,0.0084,-0.005,0.0051,-0.0069,0.0065,-0.0086,0.0081,-0.0067,0.0069,-0.0047,0.005,-0.0066,0.0063,-0.0059,0.0078,-0.0063,0.006,-0.0056,0.0074,-0.0072,0.0068,-0.0093,0.0085,-0.0091,0.0087,-0.0103,0.0105,-0.0034,0.0044,-0.0042,0.0041,-0.003,0.0034,-0.0033,0.0027,-0.0066,0.0056,-0.0079,0.0093,-0.0035,0.0034,-0.0068,0.0069,-0.0053,0.0045,-0.005,0.0053,-0.0033,0.0033,-0.0065,0.0056,-0.0048,0.0064,-0.0068,0.0062,-0.0062,0.008,-0.0035,0.0086,-0.0083,0.0025,-0.0053,0.0061,-0.0072,0.0103,-0.007,0.0066,-0.0064,0.0029,-0.0087,0.01,-0.0052,0.0056,-0.0034,0.0035,-0.0036,0.0051,-0.0045,0.0033,-0.0057,0.0043,-0.0046,0.007,-0.0056,0.0065,-0.0053,0.0054,-0.0052,0.0045,-0.0045,0.0063,-0.008,0.0083,-0.0072,0.0075,-0.0059,0.0089,-0.0069,0.0052,-0.0106,0.0088,-0.0046,0.0039,-0.0043,0.0073,-0.0068,0.0048,-0.0029,0.0029,-0.0075,0.0065,-0.0041,0.0051,-0.0056,0.0037,-0.005,0.0079,-0.0079,0.0139,-0.004,0.0049,-0.0035,0.0041,-0.0078,0.0099,-0.5,0.5,-0.3071,0.5,-0.0659,0.2374,-0.0847,-0.0284,-0.216,0.1635,-0.1364,0.1007,-0.138,0.057,-0.0343,0.0192,-0.0132,0.0113,-0.0029,0.0088,-0.0029,0.0061,-0.0014,0.0057,-0.0008,0.0042,0.0007,0.0045,-0.0011,0.0056,-0.0003,0.0039,-0.0003,0.0029,-0.0028,0.0047,-0.0068,0.0101,-0.0049,0.0036,-0.0181,0.0222,-0.0068,0.0067,-0.0014,0.0023,-0.0013,0.0019,-0.0015,0.0009,-0.0018,0.0023,-0.0016,0.0017,-0.0001,0.0023,-0.0006,0.0018,-0.002,0.0005,-0.0011,0.0017,-0.0024,0.0007,-0.0004,0.0019,-0.0022,0.0011,-0.0005,0.0016,-0.0013,0.0026,-0.0026,0.0018,-0.0017,0.0014,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0006,-0.0007,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.0023,0.0014,-0.0017,0.0021,-0.0024,0.0016,-0.5,0.5,-0.4477,0.5,-0.0293,0.0217,-0.0733,0.079,-0.032,0.0274,-0.0163,0.0189,-0.0107,0.0115,-0.0055,0.0049,-0.0047,0.0041,-0.002,0.0034,-0.0029,0.0027,-0.0023,0.0014,-0.0019,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0032,0.0035,-0.0017,0.0018,-0.0022,0.0041,-0.0013,0.0017,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0016,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0015,0.0015,-0.0007,0.0016,-0.0024,0.0006,-0.0011,0.0017,-0.0013,0.0008,-0.0006,0.0013,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.0014,-0.0018,0.0009,-0.0018,0.001,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:30
Series, Fuse burn, Discharge and report of mortar style fireworks
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم