مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext mortar fuse discharge report 02

Series, Fuse burn, Discharge and report of mortar style fireworks

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آتش بازیخمپاره
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0014,0,-0.0009,0.0027,-0.0005,0.0026,-0.0004,0.0019,-0.0031,0.0009,-0.0042,0.0009,0.0008,0.003,-0.0059,0.0009,-0.0035,0.0002,-0.0002,0.0054,0.0036,0.0074,-0.0025,0.0043,-0.0091,0.0015,-0.0044,0.0029,-0.0175,0.0099,-0.0285,0.0377,-0.0335,0.0284,-0.017,0.0194,-0.0101,0.0058,-0.0095,0.0095,-0.0076,0.0081,-0.009,0.0096,-0.0135,0.0226,-0.0159,0.0226,-0.0171,0.0142,-0.0103,0.0094,-0.0135,0.0159,-0.0203,0.014,-0.0139,0.0072,-0.0164,0.0174,-0.0155,0.0182,-0.014,0.013,-0.009,0.0191,-0.0127,0.0119,-0.0097,0.0076,-0.0131,0.0071,-0.0103,0.0113,-0.014,0.0099,-0.0156,0.0135,-0.0096,0.0109,-0.0138,0.0155,-0.0154,0.017,-0.0106,0.0126,-0.0203,0.0149,-0.0135,0.0153,-0.0114,0.0114,-0.0104,0.011,-0.0249,0.0145,-0.0119,0.0136,-0.0135,0.0164,-0.0156,0.0173,-0.0038,0.0064,-0.0072,0.0068,-0.0083,0.0071,-0.0061,0.0077,-0.0036,0.0048,-0.008,0.0047,-0.0072,0.0059,-0.0024,0.0036,-0.0026,0.0044,-0.0061,0.0049,-0.0056,0.0023,-0.0035,0.0078,-0.0054,0.0058,-0.0054,0.0062,-0.0062,0.0059,-0.0064,0.006,-0.0068,0.0033,-0.0033,0.0068,-0.0033,0.0043,-0.0045,0.0051,-0.005,0.0041,-0.0051,0.0079,-0.0035,0.0037,-0.0051,0.0022,-0.0041,0.0032,-0.0028,0.0056,-0.0087,0.0075,-0.008,0.0063,-0.0052,0.0064,-0.0058,0.0044,-0.0042,0.007,-0.0049,0.0059,-0.0042,0.0037,-0.0041,0.0044,-0.0049,0.0029,-0.0038,0.0039,-0.0065,0.0062,-0.0042,0.0031,-0.0039,0.0042,-0.0046,0.0052,-0.0043,0.0048,-0.0055,0.0058,-0.0039,0.004,-0.0045,0.0018,-0.0038,0.0036,-0.0052,0.0044,-0.0061,0.0086,-0.0058,0.0052,-0.0092,0.0057,-0.0031,0.01,-0.0087,0.0065,-0.0055,0.0035,-0.0025,0.003,-0.0044,0.0045,-0.003,0.0065,-0.0063,0.004,-0.0089,0.0051,-0.0042,0.0063,-0.0035,0.0058,-0.0031,0.003,-0.0084,0.0056,-0.0054,0.006,-0.0057,0.0026,-0.0063,0.004,-0.001,0.008,-0.0056,0.0033,-0.0098,0.0095,-0.0069,0.005,-0.0033,0.0074,-0.0063,0.0064,-0.0044,0.004,-0.004,0.0033,-0.0029,0.0049,-0.0032,0.004,-0.0047,0.0024,-0.0033,0.0052,-0.0028,0.0059,-0.0086,0.0045,-0.007,0.0047,-0.0037,0.0044,-0.0064,0.0076,-0.0062,0.0063,-0.0046,0.0045,-0.0068,0.0048,-0.0051,0.0043,-0.0016,0.0072,-0.0066,0.0035,-0.0055,0.0071,-0.0034,0.007,-0.0068,0.007,-0.0089,0.0072,-0.0054,0.0044,-0.0036,0.0034,-0.0055,0.0061,-0.0052,0.0059,-0.0055,0.0037,-0.0047,0.0046,-0.0059,0.0035,-0.0046,0.0044,-0.0037,0.0046,-0.0015,0.0051,-0.0044,0.0042,-0.0065,0.0031,-0.0051,0.004,-0.0017,0.0063,-0.0052,0.0043,-0.0084,0.0058,-0.0067,0.0042,-0.0026,0.0036,-0.0027,0.0029,-0.0045,0.0052,-0.0057,0.0049,-0.0049,0.0031,-0.0035,0.0038,-0.003,0.0074,-0.0049,0.0025,-0.0035,0.0055,-0.0067,0.004,-0.0068,0.0081,-0.0048,0.0069,-0.015,0.0106,-0.0156,0.0124,-0.0165,0.015,-0.0121,0.0125,-0.0085,0.0099,-0.0091,0.0143,-0.012,0.0099,-0.0108,0.0124,-0.0141,0.011,-0.0087,0.0119,-0.4999,0.5,-0.4916,0.4943,0.0469,0.5,-0.0929,0.0679,-0.0951,-0.0573,-0.1103,0.0001,-0.0727,0.0015,-0.0455,0.0107,-0.0183,0.0038,-0.0095,0.0008,-0.0054,0.0054,-0.0008,0.0042,0.0007,0.0072,-0.0011,0.0057,0.0002,0.0063,0.0014,0.0052,0.0005,0.0049,-0.0005,0.0029,0.0006,0.003,0.0007,0.003,-0.0013,0.005,-0.0005,0.004,-0.001,0.0019,-0.0071,0.0045,-0.0016,0.0027,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0013,-0.0008,0.0014,-0.0006,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0012,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.5,0.5,-0.106,0.1034,-0.0308,0.0261,-0.0616,0.0554,-0.0411,0.0473,-0.0464,0.031,-0.0225,0.0211,-0.0117,0.014,-0.005,0.007,-0.0056,0.0056,-0.0036,0.004,-0.0053,0.0023,-0.0132,0.0039,-0.0941,0.029,-0.0205,0.0089,-0.0016,0.0014,-0.0019,0.0022,-0.0041,0.0049,-0.021,0.0116,-0.008,0.0056,-0.0038,0.0031,-0.0028,0.0018,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0011,-0.0021,0.0007,-0.0007,0.0015,-0.0017,0.0014,-0.0142,0.0039,-0.0447,0.0106,-0.0233,0.0065,-0.127,0.0355,-0.0261,0.0125,-0.189,0.052,-0.1077,0.0444,-0.1456,0.0485,-0.0758,0.0255,-0.1253,0.0482,-0.0854,0.0379,-0.1479,0.0716,-0.167,0.0478,-0.1708,0.0472,-0.0737,0.0238,-0.0279,0.0144,-0.139,0.062,-0.1113,0.0322,-0.0265,0.0219,-0.0795,0.0241,-0.0092,0.0064,-0.0933,0.0384,-0.0228,0.0041,-0.0294,0.0109,-0.0015,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0018,0.001,-0.002,0.0023,-0.0026,0.0033,-0.0148,0.0129,-0.0169,0.0187,-0.0132,0.0126,-0.0199,0.0174,-0.0144,0.0172,-0.0208,0.0212,-0.0176,0.0187,-0.0111,0.015,-0.0147,0.0151,-0.0134,0.0106,-0.0182,0.0187,-0.0172,0.0195,-0.014,0.0134,-0.0088,0.0107,-0.0147,0.0163,-0.0127,0.0135,-0.0129,0.0127,-0.0123,0.0135,-0.0102,0.0106,-0.0064,0.0074,-0.0164,0.0132,-0.0162,0.0175,-0.0125,0.014,-0.0068,0.0087,-0.0116,0.0137,-0.0145,0.0125,-0.0144,0.0164,-0.0121,0.0126,-0.0083,0.0068,-0.0066,0.0073,-0.0045,0.0046,-0.0037,0.0045,-0.0035,0.0034,-0.0039,0.0046,-0.0079,0.0062,-0.0048,0.0067,-0.0051,0.0046,-0.004,0.0062,-0.0064,0.0071,-0.0056,0.0096,-0.0067,0.0075,-0.0054,0.0058,-0.005,0.0057,-0.0067,0.0081,-0.0073,0.0037,-0.003,0.0046,-0.004,0.0036,-0.0055,0.0036,-0.0064,0.0044,-0.0081,0.0052,-0.0025,0.0034,-0.0044,0.0052,-0.0051,0.0061,-0.0071,0.0065,-0.0038,0.003,-0.0045,0.0044,-0.0027,0.0031,-0.0034,0.0028,-0.004,0.0049,-0.0035,0.0029,-0.0045,0.0047,-0.0061,0.0088,-0.0058,0.0047,-0.0035,0.0045,-0.0029,0.0024,-0.004,0.0034,-0.0042,0.004,-0.0047,0.0054,-0.0046,0.0032,-0.004,0.0043,-0.0037,0.0032,-0.0029,0.0033,-0.0028,0.004,-0.0034,0.0044,-0.0054,0.0052,-0.0058,0.0045,-0.0046,0.0046,-0.004,0.0029,-0.0076,0.0067,-0.0051,0.0054,-0.0023,0.0021,-0.0049,0.0042,-0.0045,0.006,-0.006,0.0044,-0.0041,0.0039,-0.0056,0.0058,-0.0067,0.0065,-0.0035,0.0029,-0.0022,0.0026,-0.0079,0.0076,-0.0067,0.0062,-0.0044,0.0037,-0.0034,0.0039,-0.0052,0.0051,-0.0061,0.0058,-0.0059,0.0061,-0.0051,0.005,-0.0048,0.0052,-0.0049,0.0056,-0.004,0.004,-0.0027,0.003,-0.0036,0.0024,-0.003,0.0037,-0.005,0.0042,-0.004,0.0028,-0.0058,0.0028,-0.0039,0.0051,-0.0067,0.0051,-0.0056,0.0037,-0.0045,0.0042,-0.0032,0.0036,-0.0052,0.0057,-0.0055,0.005,-0.0052,0.004,-0.0042,0.0049,-0.0075,0.0074,-0.0043,0.0029,-0.0045,0.0051,-0.007,0.0055,-0.0062,0.0059,-0.0049,0.0052,-0.0033,0.002,-0.0045,0.0061,-0.004,0.0033,-0.0045,0.0032,-0.002,0.0033,-0.0023,0.004,-0.0024,0.0022,-0.0047,0.003,-0.0054,0.0057,-0.0028,0.0026,-0.0012,0.0024,-0.0016,0.0013,-0.0019,0.0013,-0.0035,0.0034,-0.0037,0.0034,-0.0035,0.0033,-0.0033,0.0035,-0.0024,0.0033,-0.0041,0.0033,-0.0065,0.0065,-0.0026,0.0029,-0.0026,0.0029,-0.0058,0.004,-0.0044,0.0033,-0.0051,0.0046,-0.0065,0.0062,-0.0058,0.0071,-0.0044,0.0041,-0.0043,0.0048,-0.003,0.0041,-0.0078,0.0085,-0.0063,0.0071,-0.0076,0.0078,-0.0087,0.0078,-0.0097,0.0079,-0.5,0.5,-0.5,0.5,0.0797,0.5,-0.0821,0.0775,-0.0838,-0.0443,-0.1175,0.0523,-0.1076,0.0284,-0.0771,0.037,-0.0243,0.0032,-0.0089,0.004,-0.0034,0.0037,-0.0016,0.0039,-0.0001,0.0058,0.0011,0.0074,0.0017,0.0047,0.0015,0.0044,0.0009,0.0037,-0.001,0.0032,0.0011,0.0038,0.0001,0.0036,-0.0024,0.0058,-0.0027,0.0055,-0.0024,0.0021,-0.0098,0.0093,-0.0026,0.004,-0.0011,0.0028,-0.0023,0.0012,0.0003,0.002,-0.0015,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0016,-0.0014,0.0016,-0.0029,0.0014,-0.0024,0.0045,-0.0072,0.0049,-0.0016,0.006,-0.0027,0.001,-0.0028,0.0029,-0.0016,0.0026,-0.0025,0.0036,-0.0029,0.0017,-0.0018,0.0031,-0.0042,-0.001,-0.0019,0.0043,-0.0022,0.0085,-0.0038,0.0038,-0.006,0.0028,-0.004,0.0068,-0.0054,0.0083,-0.0058,0.0025,0.001,0.0035,-0.0011,0.0038,-0.0042,0.0018,-0.0038,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0015,0.0002,-0.0018,0.0034,-0.5,0.5,-0.4314,0.4382,-0.0267,0.0441,-0.1005,0.0896,-0.0299,0.0982,-0.048,0.0438,-0.0162,0.0251,-0.012,0.0141,-0.0096,0.0087,-0.0046,0.0068,-0.0054,0.0046,-0.0043,0.0022,-0.0038,0.0063,-0.0034,0.0011,-0.0021,0.0018,-0.0033,0.0017,-0.0038,0.0033,-0.0067,0.005,-0.0039,0.0021,-0.0069,0.0077,-0.0033,0.002,-0.0023,0.0016,-0.001,0.0026,-0.0016,0.0008,-0.0017,0.0011,-0.0013,0.0018,-0.0019,0.0005,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0006,0.0011,-0.001,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0061,0.0063,-0.0137,0.0122,-0.0135,0.0128,-0.0148,0.0123,-0.0116,0.0133,-0.0116,0.0141,-0.0094,0.0095,-0.0077,0.0117,-0.0087,0.0113,-0.0104,0.0107,-0.007,0.0068,-0.0092,0.0061,-0.0067,0.0065,-0.0033,0.0032,-0.0129,0.0122,-0.0183,0.0143,-0.0131,0.0174,-0.0065,0.0042,-0.0071,0.0082,-0.0051,0.0111,-0.0094,0.0085,-0.0079,0.0079,-0.0046,0.0042,-0.0047,0.0042,-0.0026,0.0045,-0.0066,0.005,-0.0072,0.0047,-0.0057,0.006,-0.0055,0.0052,-0.0081,0.0071,-0.0075,0.0064,-0.0065,0.0079,-0.0062,0.0071,-0.0046,0.0035,-0.0038,0.0025,-0.0031,0.0063,-0.0047,0.0049,-0.0062,0.0038,-0.0041,0.005,-0.0029,0.0043,-0.0041,0.0046,-0.0043,0.0024,-0.0056,0.0037,-0.0075,0.0072,-0.0052,0.0034,-0.0042,0.0027,-0.0034,0.005,-0.0047,0.0044,-0.0044,0.0061,-0.0034,0.0031,-0.0033,0.0044,-0.0051,0.0047,-0.0046,0.0039,-0.0051,0.0034,-0.0038,0.0051,-0.0046,0.0027,-0.0047,0.0047,-0.0061,0.0055,-0.0074,0.0066,-0.0048,0.0052,-0.005,0.0057,-0.0046,0.0034,-0.0063,0.0056,-0.0053,0.0061,-0.0048,0.0041,-0.0032,0.0031,-0.0051,0.0048,-0.005,0.0038,-0.0054,0.0055,-0.005,0.0052,-0.0031,0.0035,-0.0043,0.006,-0.007,0.0082,-0.0091,0.008,-0.0067,0.0067,-0.0084,0.009,-0.007,0.0077,-0.0039,0.0033,-0.0053,0.0034,-0.0071,0.0069,-0.0059,0.0045,-0.0078,0.0099,-0.0034,0.0048,-0.009,0.0091,-0.0067,0.0084,-0.0035,0.0038,-0.0044,0.0045,-0.0056,0.0071,-0.0083,0.0062,-0.0089,0.0074,-0.0038,0.0059,-0.0088,0.0092,-0.0063,0.0051,-0.0039,0.0043,-0.0034,0.0056,-0.0054,0.0059,-0.0068,0.0052,-0.0063,0.0071,-0.004,0.0052,-0.0041,0.0088,-0.0046,0.0036,-0.0057,0.0043,-0.002,0.0049,-0.0048,0.0067,-0.0062,0.0039,-0.0079,0.0045,-0.0034,0.0061,-0.008,0.0089,-0.0096,0.0107,-0.0078,0.002,-0.0042,0.004,-0.0029,0.0058,-0.0092,0.0083,-0.0087,0.007,-0.0083,0.0067,-0.0086,0.006,-0.0042,0.0072,-0.009,0.0075,-0.0047,0.0058,-0.0036,0.0038,-0.0032,0.0021,-0.0045,0.0037,-0.0034,0.0041,-0.0061,0.0061,-0.0068,0.0058,-0.005,0.0056,-0.0089,0.0075,-0.0069,0.0074,-0.0076,0.0093,-0.0088,0.0075,-0.0051,0.0064,-0.0053,0.0044,-0.0036,0.005,-0.0053,0.0058,-0.0055,0.0062,-0.0047,0.0039,-0.0056,0.0054,-0.0079,0.0067,-0.0123,0.0121,-0.0055,0.0061,-0.0043,0.0038,-0.0081,0.0072,-0.0078,0.0083,-0.0089,0.0106,-0.4998,0.5,-0.4997,0.5,-0.1301,0.5,-0.0654,0.3577,-0.1105,-0.0568,-0.1459,0.0081,-0.1002,0.0042,-0.0731,0.0176,-0.029,-0.0003,-0.0119,0.0023,-0.0069,0.0033,-0.0002,0.0056,0.0019,0.0062,-0.0058,0.0091,0.0022,0.0084,0.002,0.0047,0.0007,0.0038,-0.0007,0.0036,0.0016,0.0045,0.0006,0.0031,0.0007,0.0037,-0.0037,0.0063,-0.002,0.0031,-0.0098,0.0116,-0.003,0.0039,-0.0003,0.0044,-0.0044,0.0046,-0.0054,0.0006,-0.0013,0.0033,0.0003,0.0026,-0.0016,0.002,-0.003,0.0015,-0.0062,0.0022,-0.0003,0.0059,-0.0027,-0.0001,-0.002,0.0025,-0.0013,0.0025,-0.0022,0.0019,-0.001,0.0023,-0.0027,-0.0004,-0.003,0.0022,-0.0031,0.0053,-0.0029,0.0014,-0.0029,0.0004,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0026,-0.498,0.5,-0.0377,0.0342,-0.0191,0.027,-0.0815,0.0842,-0.0209,0.0347,-0.0205,0.0291,-0.0139,0.0135,-0.007,0.0067,-0.0072,0.005,-0.0063,0.0083,-0.0048,0.0046,-0.2413,0.1295,-0.0043,0.0024,-0.0042,0.0015,-0.0032,0.0045,-0.003,0.0034,-0.0036,0.0009,-0.0033,0.0034,-0.0048,0.0012,-0.0023,0.01,-0.0084,0.0108,-0.0076,0.0066,-0.0027,0.0069,-0.0035,0.0023,-0.0026,0.0005,-0.0029,0.0006,-0.0017,0.0043,-0.0015,0.0045,-0.0025,-0.0003,-0.0032,-0.0002,-0.0013,0.0007,-0.0015,0.0018,0.0001,0.0026,-0.0022,0.0024,0.0006,0.003,-0.0023,0.0008,-0.0027,0.0014,-0.0017,0.0023,-0.002,0.0013,-0.0011,0.0015,-0.0032,0.001,-0.0032,0.0023,-0.0022,0.0031,-0.0014,0.0013,-0.002,0.0002,-0.0025,0.0036,-0.0018,0.0015,-0.0012,0.0029,-0.0022,-0.0003,-0.0012,0.0014,-0.0002,0.0057,-0.0065,0.006,-0.004,0.0035,-0.0032,0.0012,-0.0038,0.0036,-0.0052,0.0014,-0.0017,0.0028,-0.0004,0.0029,-0.0017,0.0011,-0.0011,0.0017,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.001,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0003,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:27
Series, Fuse burn, Discharge and report of mortar style fireworks
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم