مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx int fs house military arrive marching 02 e wav

Military marching in a building, arriving (10).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها راه رفتننظامیقدم زدنراهپیماییسربازهاinterior footstepsرسیدن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0001,0.0005,0,0.0004,0,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0017,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0024,0.0022,-0.0016,0.0012,-0.0015,0.001,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0014,0.0014,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0022,-0.0009,0.001,-0.0024,0.0021,-0.0016,0.0013,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0021,0.0016,-0.0016,0.0005,-0.0014,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0014,0.0017,-0.0008,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0009,0.0011,-0.0018,0.002,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0014,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0015,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0005,0,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0027,0.0041,-0.0018,0.0026,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0012,0.0015,-0.0022,0.0031,-0.0015,0.0019,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0014,0.0009,-0.0027,0.003,-0.0015,0.002,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0018,0.0025,-0.0018,0.0022,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0012,0.0011,-0.0021,0.0024,-0.002,0.0025,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0023,0.0024,-0.0039,0.0031,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0017,0.0027,-0.0042,0.0043,-0.0018,0.0021,-0.0017,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0032,0.0029,-0.004,0.0035,-0.0033,0.0028,-0.0023,0.0015,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0015,0.0019,-0.0053,0.0041,-0.0021,0.0022,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0012,0.0006,-0.0074,0.0053,-0.0046,0.0053,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0002,-0.0303,0.0391,-0.0123,0.008,-0.0042,0.0034,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0013,-0.0005,0.0011,-0.0054,0.0067,-0.04,0.0478,-0.0183,0.0145,-0.005,0.0071,-0.003,0.0025,-0.0015,0.0017,-0.0053,0.0012,-0.0832,0.0788,-0.039,0.0236,-0.0095,0.0074,-0.0045,0.0056,-0.0022,0.0021,-0.0019,0.001,-0.0291,0.03,-0.0597,0.0607,-0.0119,0.0141,-0.0052,0.0056,-0.0024,0.0031,-0.002,0.0017,-0.027,0.0121,-0.0605,0.051,-0.0289,0.0285,-0.0113,0.0115,-0.0047,0.006,-0.0015,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0943,0.1626,-0.0477,0.0525,-0.0148,0.0214,-0.0039,0.005,-0.0037,0.0031,-0.002,0.0017,-0.0505,0.0828,-0.1167,0.1021,-0.0292,0.0177,-0.0083,0.0076,-0.0049,0.0041,-0.0021,0.0019,-0.0187,0.0222,-0.0823,0.0736,-0.0287,0.0311,-0.0148,0.0072,-0.004,0.0038,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.0657,0.0538,-0.051,0.0364,-0.0099,0.0095,-0.0044,0.0067,-0.0026,0.0015,-0.0019,0.0018,-0.1199,0.2227,-0.0743,0.0751,-0.0152,0.0156,-0.0058,0.0094,-0.0025,0.0034,-0.0012,0.0016,-0.0409,0.0382,-0.0785,0.073,-0.014,0.0328,-0.0086,0.0091,-0.0078,0.0051,-0.0028,0.0025,-0.0062,0.0038,-0.0832,0.0522,-0.0286,0.0248,-0.0071,0.0057,-0.0061,0.0052,-0.0035,0.0027,-0.0016,0.0014,-0.0472,0.0345,-0.014,0.0178,-0.0098,0.0092,-0.0059,0.004,-0.0033,0.0036,-0.0022,0.0017,-0.0272,0.0288,-0.0696,0.0516,-0.0243,0.0269,-0.0059,0.0051,-0.0026,0.0027,-0.0018,0.0024,-0.0018,0.0018,-0.0226,0.0222,-0.0144,0.0179,-0.0045,0.0049,-0.0033,0.0042,-0.0025,0.0021,-0.0019,0.0017,-0.0173,0.023,-0.0159,0.0124,-0.0062,0.0071,-0.003,0.0029,-0.002,0.0015,-0.0021,0.0014,-0.005,0.0066,-0.0115,0.0117,-0.0073,0.0077,-0.006,0.0044,-0.0027,0.002,-0.0016,0.0014,-0.0038,0.0031,-0.0074,0.0082,-0.0078,0.0074,-0.0037,0.0048,-0.004,0.0036,-0.0018,0.0023,-0.0049,0.0042,-0.0188,0.0169,-0.0223,0.019,-0.009,0.0082,-0.0043,0.004,-0.0022,0.0022,-0.0017,0.002,-0.017,0.0182,-0.0131,0.0101,-0.0078,0.0135,-0.0037,0.0046,-0.0045,0.0034,-0.0013,0.0014,-0.0224,0.0207,-0.0446,0.0339,-0.0084,0.0098,-0.007,0.0065,-0.0031,0.0041,-0.0025,0.003,-0.0045,0.0033,-0.0466,0.0349,-0.0121,0.0134,-0.0058,0.0074,-0.0029,0.0036,-0.0017,0.0018,-0.0011,0.0018,-0.0349,0.0184,-0.0175,0.0237,-0.0074,0.0145,-0.0045,0.0031,-0.0027,0.0022,-0.0016,0.0017,-0.0246,0.0295,-0.0179,0.0168,-0.0053,0.0061,-0.0044,0.0032,-0.0017,0.002,-0.0015,0.0009,-0.0169,0.0158,-0.0375,0.0535,-0.0219,0.017,-0.0052,0.0085,-0.0045,0.0049,-0.0027,0.0018,-0.0087,0.0102,-0.0242,0.0297,-0.0081,0.0119,-0.0095,0.0066,-0.0037,0.0036,-0.0017,0.0016,-0.0007,0.0013,-0.0392,0.0579,-0.0236,0.0255,-0.0061,0.008,-0.004,0.0035,-0.0016,0.0031,-0.006,0.0036,-0.0263,0.033,-0.0527,0.0664,-0.0153,0.0117,-0.0058,0.0052,-0.002,0.003,-0.0016,0.0011,-0.0083,0.0105,-0.0463,0.0366,-0.024,0.0255,-0.0108,0.0101,-0.008,0.0047,-0.0026,0.0028,-0.0024,0.0018,-0.0326,0.037,-0.0163,0.0217,-0.0083,0.0061,-0.0035,0.0046,-0.0013,0.001,-0.0071,0.0052,-0.043,0.0816,-0.082,0.0845,-0.0145,0.0147,-0.008,0.0065,-0.0034,0.002,-0.0009,0.0015,-0.0321,0.0382,-0.0699,0.0706,-0.0169,0.0141,-0.0329,0.0384,-0.0147,0.0143,-0.0059,0.0055,-0.0035,0.0038,-0.0521,0.043,-0.0274,0.0352,-0.0125,0.0114,-0.0126,0.0245,-0.0161,0.0216,-0.0083,0.0079,-0.0265,0.0272,-0.0293,0.0266,-0.0096,0.0102,-0.0103,0.0074,-0.0035,0.0028,-0.0107,0.013,-0.0341,0.0281,-0.0205,0.0267,-0.0051,0.0085,-0.0057,0.0049,-0.0025,0.0034,-0.0014,0.002,-0.0189,0.0267,-0.0476,0.0368,-0.015,0.0139,-0.0088,0.0061,-0.0036,0.0034,-0.0024,0.0037,-0.0046,0.0049,-0.0197,0.0228,-0.0114,0.0188,-0.0036,0.0033,-0.0028,0.002,-0.0011,0.0016,-0.0073,0.0078,-0.015,0.025,-0.0153,0.0126,-0.0049,0.004,-0.003,0.0021,-0.0027,0.0016,-0.0122,0.0089,-0.0146,0.0135,-0.0197,0.0184,-0.0075,0.0078,-0.0035,0.0028,-0.0021,0.0026,-0.0022,0.002,-0.0174,0.0229,-0.0206,0.0248,-0.0057,0.0056,-0.0031,0.0025,-0.0023,0.0024,-0.0055,0.0055,-0.0106,0.0096,-0.0137,0.0117,-0.0065,0.0059,-0.0019,0.0015,-0.0019,0.0018,-0.0042,0.0034,-0.0103,0.0132,-0.0192,0.0144,-0.009,0.0083,-0.0036,0.003,-0.0035,0.0029,-0.0027,0.0025,-0.01,0.0165,-0.017,0.0161,-0.0079,0.005,-0.0047,0.0036,-0.0021,0.0032,-0.0017,0.0021,-0.0047,0.0049,-0.0184,0.0148,-0.0083,0.0115,-0.0038,0.0029,-0.0013,0.0021,-0.0024,0.0023,-0.0031,0.0027,-0.0152,0.021,-0.0087,0.0084,-0.0037,0.0039,-0.0031,0.003,-0.0035,0.0026,-0.0025,0.0017,-0.0048,0.0064,-0.0136,0.0123,-0.0066,0.006,-0.0018,0.0026,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0036,0.0054,-0.0127,0.0128,-0.0062,0.007,-0.0034,0.0033,-0.0018,0.0018,-0.0013,0.0009,-0.0031,0.0025,-0.0096,0.0075,-0.0096,0.0064,-0.0037,0.004,-0.0042,0.0035,-0.0064,0.0089,-0.0053,0.0057,-0.0041,0.0047,-0.0148,0.0114,-0.0065,0.009,-0.0056,0.0041,-0.0022,0.0029,-0.0027,0.0029,-0.0022,0.002,-0.0062,0.0079,-0.0133,0.0088,-0.0046,0.0061,-0.0064,0.006,-0.0047,0.0044,-0.0036,0.0035,-0.0026,0.0031,-0.0093,0.0059,-0.0068,0.0073,-0.0043,0.0024,-0.0026,0.0028,-0.002,0.0022,-0.0015,0.0019,-0.0027,0.003,-0.0078,0.0098,-0.009,0.0078,-0.0074,0.0056,-0.0074,0.0058,-0.0058,0.0058,-0.0049,0.0047,-0.0052,0.0036,-0.0052,0.0046,-0.0036,0.0033,-0.0051,0.0027,-0.0027,0.0026,-0.0047,0.0033,-0.0021,0.0032,-0.0057,0.0029,-0.0049,0.0045,-0.0053,0.0056,-0.0031,0.0026,-0.0019,0.0029,-0.002,0.0014,-0.0031,0.0032,-0.0056,0.0049,-0.0025,0.0029,-0.0036,0.0035,-0.0016,0.0018,-0.0014,0.001,-0.0004,0.0013,-0.01,0.0068,-0.01,0.01,-0.006,0.0045,-0.0065,0.0064,-0.0054,0.0042,-0.0027,0.0032,-0.0023,0.0021,-0.009,0.0059,-0.0068,0.0083,-0.0033,0.004,-0.0043,0.0041,-0.003,0.0041,-0.0035,0.0036,-0.0034,0.0036,-0.0051,0.0056,-0.0097,0.007,-0.0037,0.0047,-0.0032,0.0042,-0.0028,0.0027,-0.0028,0.0024,-0.004,0.003,-0.0033,0.004,-0.0059,0.0038,-0.003,0.0024,-0.0027,0.0019,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.0038,0.0035,-0.0029,0.0046,-0.0037,0.0033,-0.0043,0.0051,-0.003,0.0042,-0.0039,0.0033,-0.0026,0.0027,-0.0039,0.0033,-0.0029,0.0034,-0.0033,0.0029,-0.0017,0.0022,-0.0023,0.0014,-0.005,0.0029,-0.005,0.0054,-0.0036,0.0027,-0.0026,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0004,-0.0017,0.0018,-0.0045,0.0047,-0.0049,0.0032,-0.0028,0.0021,-0.0019,0.0017,-0.0008,0.0013,-0.0015,0.0039,-0.0039,0.0055,-0.0027,0.0023,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0017,-0.001,0.0017,-0.0017,0.0027,-0.0036,0.0038,-0.0031,0.0032,-0.003,0.0022,-0.0032,0.0019,-0.0016,0.0019,-0.0015,0.0015,-0.0032,0.006,-0.0076,0.0055,-0.003,0.0057,-0.0021,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0047,0.0038,-0.0032,0.0026,-0.0024,0.0021,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0033,0.0042,-0.0049,0.005,-0.0034,0.0041,-0.0033,0.0036,-0.0019,0.0022,-0.0018,0.002,-0.001,0.0009,-0.0042,0.0018,-0.0036,0.0027,-0.0031,0.0039,-0.0034,0.0032,-0.0036,0.0026,-0.0026,0.0023,-0.0041,0.0026,-0.0046,0.0024,-0.0041,0.0037,-0.0021,0.0021,-0.002,0.0029,-0.0016,0.0018,-0.0028,0.0024,-0.0025,0.0026,-0.0036,0.002,-0.0061,0.0048,-0.0041,0.0019,-0.0029,0.0024,-0.0026,0.0023,-0.004,0.0034,-0.0034,0.0056,-0.0041,0.0045,-0.0021,0.0022,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0052,0.0049,-0.0056,0.0049,-0.0052,0.0042,-0.0023,0.0037,-0.0025,0.002,-0.0022,0.0015,-0.0023,0.003,-0.0029,0.0031,-0.002,0.0011,-0.0013,0.0017,-0.0011,0.0015,-0.0007,0.0013,-0.0017,0.0018,-0.0057,0.0033,-0.0025,0.0027,-0.0031,0.0024,-0.0043,0.003,-0.0023,0.0015,-0.0051,0.0045,-0.0065,0.0051,-0.0024,0.0026,-0.0012,0.0026,-0.0007,0.0016,-0.0005,0.0012,-0.0048,0.0054,-0.0068,0.004,-0.0019,0.0032,-0.0023,0.002,-0.0042,0.0047,-0.009,0.004,-0.0036,0.003,-0.005,0.0041,-0.0035,0.0021,-0.0027,0.0017,-0.0144,0.0135,-0.0072,0.0067,-0.0035,0.0034,-0.0043,0.005,-0.0014,0.0019,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0019,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0002,-0.0014,0.0014,-0.0027,0.0037,-0.0036,0.0023,-0.0025,0.0033,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0019,0.0023,-0.0024,0.0035,-0.0017,0.0019,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.002,-0.0016,0.0015,-0.0023,0.0028,-0.0009,0.0013,-0.0015,0.0017,-0.0005,0.0005,-0.0027,0.0016,-0.007,0.0034,-0.0037,0.0039,-0.0046,0.0028,-0.0017,0.0018,-0.0014,0.001,-0.001,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0027,0.0018,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0009,-0.0015,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0036,0.003,-0.0042,0.0028,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0036,0.0032,-0.0047,0.0047,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0019,0.0021,-0.0026,0.002,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0039,0.003,-0.0025,0.0032,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0011,0.0016,-0.0018,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0016,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:00
Military marching in a building, arriving (10).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۱ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم