مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX SD Ciccadas داغ د ...

Cicadas در گرمای تابستان - طولانی تورم, افزایش, صدا, طراحی (2).
دسته بندی: حشرات
مدت زمان: ۴:۵۸
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0022,0.0022,-0.0019,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0021,0.0024,-0.0021,0.0022,-0.002,0.0022,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0022,-0.0023,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0017,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0018,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0024,-0.0024,0.0025,-0.0024,0.0025,-0.002,0.0021,-0.0027,0.0025,-0.0021,0.002,-0.0018,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0017,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.001,0.001,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.001,0.001,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.002,0.002,-0.0019,0.0019,-0.002,0.002,-0.002,0.002,-0.0022,0.002,-0.0022,0.002,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.002,-0.0024,0.0023,-0.0019,0.0019,-0.002,0.002,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.002,-0.0022,0.002,-0.0019,0.002,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0017,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0016,0.0017,-0.002,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0019,-0.0021,0.002,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0024,-0.002,0.0019,-0.0019,0.002,-0.002,0.0021,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.001,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0019,0.002,-0.0019,0.002,-0.0021,0.002,-0.0017,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.002,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0028,0.0026,-0.003,0.003,-0.0036,0.0036,-0.0036,0.0033,-0.0042,0.0037,-0.0042,0.0042,-0.004,0.0046,-0.0043,0.0041,-0.004,0.0044,-0.0037,0.0039,-0.0041,0.0045,-0.0045,0.004,-0.0038,0.0035,-0.0038,0.0042,-0.0032,0.0033,-0.0031,0.003,-0.003,0.0028,-0.0022,0.0022,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0021,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0022,0.0023,-0.0018,0.002,-0.0026,0.0028,-0.0032,0.0032,-0.0034,0.0033,-0.0031,0.0028,-0.0031,0.0032,-0.0036,0.0034,-0.0036,0.0034,-0.0039,0.0038,-0.0036,0.0037,-0.0037,0.0034,-0.0037,0.0038,-0.0039,0.0039,-0.0032,0.0037,-0.0036,0.0042,-0.0034,0.0033,-0.003,0.003,-0.0028,0.0029,-0.0033,0.0034,-0.0029,0.0026,-0.0029,0.0031,-0.002,0.0025,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.002,0.0022,-0.002,0.0022,-0.0022,0.002,-0.0025,0.0022,-0.0021,0.0022,-0.002,0.0021,-0.002,0.0021,-0.0024,0.0022,-0.0028,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.0018,-0.0022,0.0022,-0.0028,0.0028,-0.0027,0.0026,-0.0024,0.0023,-0.0023,0.0022,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0024,-0.0031,0.0027,-0.0028,0.0029,-0.0028,0.0029,-0.004,0.0039,-0.0042,0.0048,-0.0066,0.0065,-0.0084,0.0077,-0.0076,0.0098,-0.0093,0.0089,-0.0106,0.0092,-0.0112,0.0113,-0.0094,0.01,-0.0096,0.0096,-0.0096,0.0097,-0.0121,0.0129,-0.0112,0.0111,-0.0109,0.0128,-0.0105,0.0114,-0.0097,0.0088,-0.0093,0.0096,-0.0085,0.0092,-0.009,0.0081,-0.0077,0.0079,-0.007,0.0073,-0.0056,0.0053,-0.0047,0.0045,-0.0041,0.0041,-0.0035,0.0036,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0033,0.0025,-0.0038,0.0043,-0.0045,0.0042,-0.0053,0.0045,-0.0054,0.0054,-0.0059,0.0058,-0.0056,0.0052,-0.0044,0.0041,-0.0036,0.0035,-0.003,0.0032,-0.0022,0.0021,-0.0019,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
4:58
Cicadas در گرمای تابستان - طولانی تورم, افزایش, صدا, طراحی (2).
نوع فایل
audio/mpeg, 96kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم