مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx sd ice small fracture movement 05 wav

Ice breaking jostling of ice fragments, light debris on each other, higher pitched, like pristine rocks (1).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: اداره
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها طراحی صداترک خوردنآواریخزمستاندر حال ترک خوردنfractureشکستگی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0012,-0.0016,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0019,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0004,-0.0002,0.0013,-0.0026,0.0025,-0.0144,0.0124,-0.011,0.0084,-0.0116,0.0118,-0.0055,0.0047,-0.0382,0.0392,-0.007,0.0088,-0.011,0.0057,-0.01,0.021,-0.0008,0.001,-0.0012,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0013,-0.0006,0.0004,-0.0029,0.002,-0.0382,0.0358,-0.035,0.0482,-0.0252,0.0133,-0.0569,0.0602,-0.0669,0.0673,-0.0571,0.0442,-0.0185,0.0235,-0.0116,0.0107,-0.0079,0.0094,-0.0229,0.0236,-0.0161,0.0251,-0.0085,0.0041,-0.0061,0.0065,-0.1195,0.107,-0.0025,0.0045,-0.0033,0.0017,-0.0019,0.002,-0.0016,0.002,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0022,0.0017,-0.0003,0.0014,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0016,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0116,0.0111,-0.006,0.0069,-0.0068,0.0062,-0.0078,0.0078,-0.0225,0.0239,-0.0068,0.0066,-0.011,0.0138,-0.0137,0.0131,-0.0061,0.0068,-0.0063,0.0052,-0.0062,0.0068,-0.0077,0.0096,-0.0117,0.0123,-0.0144,0.0262,-0.0243,0.0287,-0.0235,0.0226,-0.0218,0.0223,-0.0184,0.021,-0.0457,0.0471,-0.0202,0.019,-0.033,0.037,-0.0662,0.0523,-0.0349,0.0404,-0.0682,0.072,-0.0781,0.075,-0.0106,0.0119,-0.0101,0.0087,-0.0132,0.0095,-0.0068,0.0078,-0.0101,0.0092,-0.0144,0.009,-0.006,0.0064,-0.0068,0.0074,-0.0124,0.0218,-0.0404,0.0376,-0.1124,0.125,-0.025,0.0224,-0.021,0.0198,-0.0502,0.054,-0.0746,0.0944,-0.0411,0.0509,-0.0737,0.0597,-0.0164,0.0196,-0.0148,0.0168,-0.0127,0.0158,-0.0357,0.0331,-0.0136,0.0098,-0.0209,0.0273,-0.015,0.0194,-0.0203,0.0237,-0.0658,0.0694,-0.0316,0.0318,-0.141,0.1377,-0.0114,0.0163,-0.015,0.0104,-0.0086,0.0065,-0.0045,0.0056,-0.0093,0.0129,-0.0195,0.0216,-0.0428,0.0336,-0.0357,0.0394,-0.0339,0.0393,-0.0209,0.0205,-0.0133,0.0119,-0.0091,0.0112,-0.0172,0.0147,-0.0147,0.0112,-0.0089,0.0054,-0.1901,0.2499,-0.027,0.0245,-0.0187,0.0182,-0.0123,0.0161,-0.0409,0.034,-0.0449,0.0413,-0.0073,0.0087,-0.0022,0.0014,-0.0037,0.0042,-0.0215,0.0193,-0.0053,0.0028,-0.0139,0.0112,-0.0188,0.0163,-0.007,0.0059,-0.0049,0.0042,-0.0033,0.0027,-0.0124,0.0167,-0.0059,0.0062,-0.0089,0.0122,-0.0559,0.0297,-0.022,0.0276,-0.0025,0.0051,-0.0138,0.0141,-0.0134,0.0216,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0018,-0.1242,0.1755,-0.2446,0.2542,-0.0505,0.0275,-0.0776,0.075,-0.0178,0.0164,-0.0284,0.0332,-0.049,0.0449,-0.0049,0.0037,-0.0063,0.0077,-0.0013,0.0011,-0.0058,0.0073,-0.0029,0.0029,-0.059,0.0534,-0.0636,0.0625,-0.0118,0.012,-0.0094,0.0103,-0.0032,0.0029,-0.0045,0.0047,-0.009,0.0107,-0.0227,0.0381,-0.001,0.0013,-0.023,0.0325,-0.0674,0.0675,-0.0316,0.0435,-0.0523,0.0662,-0.0861,0.0945,-0.0226,0.0161,-0.0592,0.06,-0.0191,0.0212,-0.0968,0.1071,-0.01,0.0076,-0.2935,0.2753,-0.0785,0.1382,-0.036,0.0493,-0.0922,0.1038,-0.1796,0.2822,-0.0451,0.0311,-0.0334,0.0345,-0.1472,0.1556,-0.0464,0.036,-0.0242,0.0309,-0.0085,0.0089,-0.0197,0.0188,-0.0496,0.0481,-0.0094,0.0089,-0.0309,0.0435,-0.0149,0.0127,-0.0266,0.0239,-0.0048,0.0058,-0.0035,0.0023,-0.0022,0.0024,-0.008,0.0081,-0.0026,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0099,0.0096,-0.0047,0.0031,-0.0117,0.0146,-0.0042,0.0057,-0.0049,0.0029,-0.0012,0.0017,-0.0018,0.0028,-0.0012,0.0008,-0.002,0.0019,-0.002,0.0031,-0.0132,0.0118,-0.0057,0.0048,-0.0031,0.0026,-0.0023,0.0021,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0014,-0.0015,0.0008,-0.0017,0.0012,-0.0004,0.001,-0.0016,0.0009,-0.002,0.0015,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0023,-0.0027,0.0039,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.002,-0.0001,0.0004,-0.0016,0.0014,-0.0092,0.0126,-0.0045,0.0037,-0.0042,0.0043,-0.0258,0.0251,-0.004,0.0053,-0.0191,0.0204,-0.0124,0.0103,-0.0155,0.0189,-0.0132,0.0124,-0.0234,0.0233,-0.0166,0.0181,-0.0262,0.0439,-0.0096,0.0066,-0.0225,0.0215,-0.0186,0.0183,-0.0079,0.0051,-0.0052,0.0034,-0.0133,0.0108,-0.0213,0.0152,-0.012,0.0143,-0.0222,0.0232,-0.0892,0.0867,-0.0425,0.0397,-0.0111,0.0115,-0.0449,0.0707,-0.0496,0.0584,-0.1341,0.1206,-0.0169,0.0165,-0.0282,0.0336,-0.0143,0.015,-0.0047,0.0059,-0.0094,0.0099,-0.0213,0.0266,-0.0087,0.0088,-0.0262,0.0245,-0.0069,0.0056,-0.0081,0.0092,-0.0023,0.0025,-0.0131,0.0122,-0.0049,0.0082,-0.0035,0.0024,-0.0031,0.0026,-0.0307,0.048,-0.0347,0.0394,-0.0165,0.0185,-0.0227,0.0366,-0.028,0.0214,-0.0202,0.0213,-0.0073,0.0091,-0.011,0.0086,-0.0099,0.0131,-0.0186,0.0194,-0.0212,0.0185,-0.0235,0.0204,-0.0141,0.0131,-0.0134,0.0193,-0.0146,0.0168,-0.0081,0.0069,-0.0114,0.0118,-0.0029,0.0025,-0.0038,0.0033,-0.0022,0.0031,-0.0033,0.0029,-0.0159,0.0182,-0.0041,0.0037,-0.0131,0.0149,-0.0164,0.0138,-0.0244,0.0252,-0.0119,0.0201,-0.0123,0.0132,-0.0073,0.0089,-0.0176,0.0126,-0.0167,0.0257,-0.0795,0.0537,-0.0111,0.0183,-0.0358,0.0358,-0.0114,0.014,-0.0594,0.03,-0.024,0.0267,-0.007,0.0068,-0.0135,0.0126,-0.2398,0.2018,-0.0045,0.004,-0.0025,0.0033,-0.0041,0.0057,-0.0185,0.0154,-0.0077,0.0055,-0.0077,0.0106,-0.018,0.0207,-0.0234,0.0228,-0.0172,0.0189,-0.006,0.006,-0.0041,0.0072,-0.0054,0.008,-0.0126,0.0173,-0.0118,0.0111,-0.0056,0.0043,-0.0027,0.0028,-0.0055,0.0051,-0.0025,0.0021,-0.0023,0.0019,-0.0037,0.0044,-0.0058,0.0087,-0.0206,0.0196,-0.0055,0.0044,-0.0113,0.0139,-0.0193,0.017,-0.0161,0.0142,-0.0077,0.0066,-0.0085,0.0089,-0.0058,0.0062,-0.0078,0.0084,-0.0028,0.0021,-0.0034,0.0036,-0.0079,0.0059,-0.0046,0.006,-0.0064,0.006,-0.0092,0.0176,-0.0087,0.009,-0.0096,0.0083,-0.0274,0.0263,-0.0118,0.012,-0.0068,0.0051,-0.0058,0.0027,-0.0097,0.0095,-0.0385,0.037,-0.0016,0.0018,-0.0222,0.0233,-0.0357,0.0273,-0.0138,0.0107,-0.0115,0.0114,-0.0205,0.0143,-0.0131,0.0139,-0.0716,0.0529,-0.0166,0.0169,-0.0166,0.0236,-0.0075,0.0112,-0.0503,0.0559,-0.0241,0.0238,-0.0258,0.0236,-0.0135,0.012,-0.0619,0.0758,-0.0233,0.0161,-0.0033,0.0038,-0.0046,0.0032,-0.0285,0.0304,-0.019,0.02,-0.0111,0.0145,-0.0046,0.0048,-0.0133,0.012,-0.0263,0.0247,-0.0098,0.0074,-0.0111,0.0159,-0.0133,0.0093,-0.0086,0.0066,-0.0093,0.0119,-0.0216,0.0232,-0.0064,0.004,-0.0039,0.0028,-0.0043,0.0042,-0.0024,0.0018,-0.0094,0.0112,-0.0262,0.022,-0.0022,0.0025,-0.0196,0.0214,-0.007,0.0052,-0.0047,0.0033,-0.0053,0.0044,-0.0071,0.0076,-0.0136,0.0158,-0.0284,0.047,-0.0105,0.0102,-0.0098,0.0086,-0.005,0.0055,-0.0016,0.0018,-0.0034,0.005,-0.0209,0.017,-0.0042,0.0053,-0.0006,0.0009,-0.0036,0.0042,-0.0057,0.006,-0.0028,0.0035,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0048,0.0028,-0.0031,0.0033,-0.0155,0.0097,-0.0034,0.0026,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0018,0.0026,-0.0011,0.0012,-0.0015,0.0018,-0.0037,0.003,-0.0163,0.0134,-0.0559,0.0562,-0.0116,0.0193,-0.0092,0.0091,-0.0092,0.0146,-0.0289,0.0277,-0.0222,0.0239,-0.017,0.0151,-0.0225,0.0193,-0.022,0.022,-0.0412,0.0471,-0.0145,0.0159,-0.006,0.0054,-0.0074,0.0059,-0.0111,0.0117,-0.0068,0.0068,-0.017,0.0181,-0.0064,0.0072,-0.0235,0.0265,-0.017,0.0161,-0.0155,0.0153,-0.0824,0.085,-0.0096,0.0099,-0.0973,0.0968,-0.0521,0.0489,-0.028,0.021,-0.0076,0.0088,-0.3033,0.2599,-0.0458,0.0443,-0.054,0.0501,-0.1019,0.0963,-0.0372,0.0541,-0.0256,0.0373,-0.0823,0.0815,-0.0239,0.0174,-0.0784,0.0688,-0.0491,0.0436,-0.0335,0.0315,-0.0214,0.0165,-0.0668,0.0524,-0.013,0.0174,-0.1058,0.0914,-0.2558,0.3,-0.2882,0.3055,-0.0632,0.0538,-0.0233,0.0291,-0.1125,0.1433,-0.0248,0.0183,-0.0539,0.0482,-0.0114,0.0194,-0.0401,0.0373,-0.1476,0.1244,-0.037,0.0502,-0.2175,0.1066,-0.0165,0.0241,-0.0093,0.0103,-0.0434,0.0492,-0.0276,0.0305,-0.0234,0.0193,-0.008,0.0087,-0.0343,0.0302,-0.0029,0.0052,-0.0102,0.0108,-0.014,0.0129,-0.0074,0.009,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0021,0.0016,-0.1107,0.1245,-0.0821,0.093,-0.0642,0.0714,-0.0377,0.0277,-0.0109,0.0137,-0.0185,0.0253,-0.0216,0.0268,-0.0154,0.0148,-0.0217,0.0222,-0.04,0.031,-0.1518,0.1472,-0.0293,0.04,-0.0463,0.0392,-0.0162,0.0172,-0.0249,0.0323,-0.0187,0.0199,-0.0074,0.0078,-0.0943,0.128,-0.043,0.054,-0.0171,0.0159,-0.0352,0.0401,-0.0117,0.0122,-0.0515,0.0629,-0.1494,0.1582,-0.0111,0.0164,-0.0093,0.0123,-0.0439,0.0461,-0.0141,0.0146,-0.129,0.0841,-0.0106,0.0151,-0.0579,0.0619,-0.0232,0.0168,-0.0098,0.0128,-0.0227,0.0154,-0.0367,0.0331,-0.0195,0.0212,-0.0213,0.0198,-0.0238,0.0244,-0.0056,0.006,-0.0283,0.0297,-0.0129,0.0117,-0.0307,0.0292,-0.0359,0.0439,-0.0152,0.0132,-0.0056,0.006,-0.0121,0.0143,-0.0143,0.0118,-0.0225,0.0173,-0.0099,0.0101,-0.0326,0.0406,-0.0331,0.0513,-0.0136,0.026,-0.0034,0.0026,-0.1012,0.0936,-0.0091,0.0072,-0.0081,0.0076,-0.0024,0.0036,-0.0084,0.0086,-0.005,0.0059,-0.0734,0.1302,-0.0531,0.0606,-0.0291,0.0257,-0.0112,0.013,-0.0085,0.0067,-0.0026,0.0059,-0.0063,0.0041,-0.0065,0.0064,-0.0163,0.0136,-0.0558,0.0462,-0.1394,0.1342,-0.1105,0.0752,-0.0835,0.0973,-0.0524,0.0354,-0.0566,0.0862,-0.019,0.0177,-0.0061,0.0059,-0.0166,0.0139,-0.0187,0.0227,-0.0063,0.0058,-0.0153,0.0202,-0.0131,0.0175,-0.018,0.0215,-0.123,0.073,-0.0195,0.0182,-0.0082,0.0075,-0.0753,0.0835,-0.027,0.0227,-0.0343,0.0275,-0.0108,0.0129,-0.0086,0.0094,-0.0383,0.0322,-0.0094,0.0088,-0.0034,0.0022,-0.0148,0.0185,-0.0059,0.007,-0.0068,0.0065,-0.0899,0.1042,-0.0768,0.0652,-0.0051,0.0079,-0.0153,0.0149,-0.0081,0.0099,-0.0046,0.0052,-0.0028,0.0016,-0.0566,0.0884,-0.0119,0.0112,-0.035,0.0553,-0.0037,0.0029,-0.0196,0.0164,-0.0318,0.0319,-0.0077,0.0062,-0.0056,0.0053,-0.0063,0.0048,-0.0083,0.0049,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.002,-0.0397,0.0243,-0.0061,0.0066,-0.0284,0.0169,-0.0751,0.0886,-0.0542,0.0415,-0.0037,0.0059,-0.0027,0.0022,-0.0063,0.005,-0.0072,0.0061,-0.0098,0.0131,-0.0089,0.0089,-0.0102,0.0094,-0.0018,0.0017,-0.0004,0.001,-0.0022,0.0012,-0.0088,0.0115,-0.0022,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0012,-0.0011,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.011,0.0134,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0029,0.0028,-0.0009,0.0003,-0.0023,0.0027,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0041,0.0048,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0039,0.0038,-0.0041,0.0027,-0.0093,0.0106,-0.0032,0.002,-0.0927,0.0915,-0.0192,0.0219,-0.0126,0.0128,-0.018,0.0146,-0.0153,0.0118,-0.0053,0.004,-0.0018,0.0023,-0.0092,0.0087,-0.0078,0.0046,-0.0763,0.0763,-0.0223,0.0227,-0.0014,0.0016,-0.0105,0.0113,-0.0079,0.0067,-0.0137,0.0138,-0.0012,0.0014,-0.002,0.0017,-0.0136,0.0172,-0.0318,0.0415,-0.0131,0.0133,-0.0087,0.0106,-0.0143,0.0123,-0.1593,0.1442,-0.1281,0.0931,-0.1254,0.0842,-0.0801,0.0732,-0.123,0.1547,-0.1544,0.1918,-0.2728,0.2428,-0.1506,0.1258,-0.1034,0.1191,-0.062,0.0582,-0.0568,0.0705,-0.0127,0.0077,-0.0729,0.0911,-0.0262,0.0334,-0.073,0.0885,-0.0154,0.0155,-0.0131,0.0137,-0.0144,0.0079,-0.3148,0.2504,-0.0882,0.0857,-0.0094,0.0101,-0.007,0.006,-0.025,0.0365,-0.0238,0.0233,-0.0074,0.005,-0.0075,0.008,-0.0218,0.0259,-0.0095,0.0099,-0.0254,0.0275,-0.0072,0.0093,-0.0058,0.0051,-0.0032,0.0031,-0.0056,0.0046,-0.0029,0.0028,-0.0037,0.0023,-0.0088,0.0089,-0.0041,0.0055,-0.0036,0.0034,-0.0023,0.0025,-0.0002,0.0011,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:14
Ice breaking jostling of ice fragments, light debris on each other, higher pitched, like pristine rocks (1).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم