مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx sd roofing torch by 01

Fire - Sound Design - Roofing torch flame, quick blast bys, big exhaust, deep verby rumble

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها processedتغییر تن صدای موتورDesignصدادر حال فرآیندمشعل
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0013,0.0017,-0.0039,0.0042,-0.006,0.0051,-0.0107,0.0135,-0.0148,0.0174,-0.0274,0.024,-0.0248,0.0427,-0.0328,0.0332,-0.0319,0.0406,-0.0415,0.0443,-0.0474,0.0609,-0.0551,0.0521,-0.0629,0.0644,-0.0759,0.0578,-0.0601,0.064,-0.0576,0.0633,-0.0733,0.0735,-0.0818,0.0725,-0.0581,0.076,-0.0663,0.0765,-0.0491,0.0569,-0.0683,0.0602,-0.0878,0.0754,-0.0837,0.0773,-0.085,0.097,-0.0578,0.0957,-0.0696,0.0843,-0.1042,0.0802,-0.101,0.1065,-0.093,0.0763,-0.0934,0.097,-0.0731,0.0848,-0.0866,0.107,-0.0876,0.0799,-0.1074,0.1169,-0.1045,0.1011,-0.0942,0.0788,-0.1044,0.0958,-0.0972,0.1104,-0.1011,0.0923,-0.102,0.114,-0.1315,0.0928,-0.0749,0.0926,-0.0627,0.083,-0.0835,0.0737,-0.0757,0.0885,-0.1065,0.079,-0.0645,0.0746,-0.0703,0.0947,-0.0742,0.0687,-0.0725,0.0486,-0.0799,0.0629,-0.0443,0.049,-0.045,0.0645,-0.0514,0.0519,-0.046,0.0497,-0.0462,0.042,-0.0401,0.0345,-0.0439,0.0329,-0.0583,0.0391,-0.0551,0.0503,-0.0446,0.0391,-0.0345,0.0308,-0.041,0.0402,-0.0416,0.0368,-0.0307,0.0428,-0.0261,0.0366,-0.0257,0.0376,-0.0212,0.0161,-0.0305,0.0316,-0.0188,0.021,-0.0166,0.0157,-0.0214,0.0256,-0.0199,0.0221,-0.0226,0.0162,-0.0105,0.0182,-0.0172,0.0145,-0.0097,0.0093,-0.0095,0.0104,-0.0122,0.0085,-0.0127,0.0093,-0.0049,0.007,-0.0084,0.0072,-0.0071,0.0048,-0.0099,0.0091,-0.0097,0.0112,-0.0057,0.0076,-0.0038,0.0053,-0.0058,0.005,-0.005,0.0079,-0.005,0.0057,-0.004,0.0073,-0.0082,0.0085,-0.0033,0.0042,-0.003,0.0038,-0.0043,0.0038,-0.0048,0.0043,-0.0025,0.0038,-0.0043,0.0045,-0.0035,0.003,-0.0054,0.0051,-0.0056,0.0055,-0.0041,0.0048,-0.0041,0.0029,-0.0034,0.0027,-0.0047,0.0021,-0.0038,0.0038,-0.0038,0.0036,-0.0051,0.0035,-0.0027,0.003,-0.0018,0.0019,-0.0024,0.0016,-0.0022,0.0025,-0.0022,0.0026,-0.0019,0.0018,-0.0021,0.0012,-0.0014,0.0023,-0.0016,0.0018,-0.0011,0.0018,-0.0027,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0021,0.002,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0022,-0.0018,0.0023,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.001,0.0007,-0.0019,0.0011,-0.0024,0.0018,-0.0019,0.0026,-0.0032,0.0052,-0.0066,0.0053,-0.006,0.0052,-0.0077,0.0071,-0.0085,0.0119,-0.0094,0.0134,-0.0122,0.0123,-0.0158,0.0178,-0.0163,0.0149,-0.0157,0.0179,-0.0168,0.018,-0.0162,0.0237,-0.028,0.0324,-0.0289,0.0271,-0.0198,0.023,-0.0183,0.0259,-0.025,0.0328,-0.026,0.0291,-0.0352,0.0397,-0.0347,0.0263,-0.0342,0.0371,-0.0458,0.0335,-0.0376,0.0351,-0.0438,0.0432,-0.0498,0.0538,-0.0555,0.0558,-0.0629,0.0476,-0.0769,0.0962,-0.0715,0.0842,-0.0934,0.0994,-0.0946,0.0809,-0.0827,0.0795,-0.0913,0.0895,-0.101,0.1154,-0.0992,0.0809,-0.0946,0.0984,-0.0961,0.0961,-0.0803,0.0985,-0.1052,0.122,-0.1274,0.1163,-0.0627,0.0987,-0.1217,0.1277,-0.0984,0.1096,-0.1143,0.0858,-0.0757,0.0948,-0.0697,0.0912,-0.0943,0.0889,-0.0852,0.0931,-0.0707,0.0742,-0.0786,0.0757,-0.0799,0.0937,-0.0824,0.0782,-0.063,0.0697,-0.0793,0.0742,-0.0774,0.0659,-0.0615,0.0751,-0.0477,0.0625,-0.0632,0.0641,-0.0558,0.0742,-0.0611,0.0761,-0.0622,0.0749,-0.0693,0.0439,-0.0459,0.0484,-0.0316,0.0389,-0.0432,0.0398,-0.0597,0.0362,-0.0292,0.0327,-0.0334,0.0331,-0.0318,0.0382,-0.0218,0.0191,-0.0196,0.0206,-0.018,0.0236,-0.0134,0.0163,-0.0167,0.0144,-0.0113,0.0179,-0.0147,0.0145,-0.0105,0.0075,-0.0123,0.0078,-0.0139,0.0082,-0.0155,0.0119,-0.0131,0.0115,-0.0105,0.0058,-0.0079,0.0086,-0.0047,0.0077,-0.0057,0.0064,-0.0087,0.0048,-0.0042,0.0058,-0.0039,0.004,-0.0045,0.004,-0.007,0.0061,-0.0046,0.0031,-0.0056,0.0054,-0.0032,0.0043,-0.0051,0.0033,-0.0048,0.0076,-0.0067,0.0076,-0.0026,0.0019,-0.0032,0.0022,-0.0024,0.0023,-0.0028,0.0038,-0.0047,0.003,-0.0055,0.0031,-0.0032,0.0024,-0.0016,0.0024,-0.0022,0.0025,-0.0024,0.0033,-0.0028,0.0022,-0.0019,0.0021,-0.0017,0.0016,-0.002,0.0025,-0.0027,0.0029,-0.0015,0.002,-0.0012,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0011,-0.0017,0.0014,-0.0014,0.002,-0.002,0.0018,-0.002,0.0023,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0023,0.0014,-0.0021,0.0018,-0.0018,0.0009,-0.0006,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0006,0.0013,-0.0015,0.0007,-0.0015,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0012,0.0009,-0.002,0.0017,-0.0038,0.005,-0.0045,0.0036,-0.0064,0.0062,-0.0081,0.0116,-0.0151,0.0098,-0.0121,0.0184,-0.0145,0.0175,-0.0186,0.0154,-0.0216,0.0215,-0.0169,0.0194,-0.0271,0.0247,-0.0352,0.0256,-0.0286,0.0279,-0.0257,0.0233,-0.0306,0.0354,-0.032,0.0383,-0.0361,0.0286,-0.0339,0.0394,-0.0269,0.041,-0.0341,0.0274,-0.053,0.0443,-0.0395,0.0363,-0.0439,0.0509,-0.0498,0.0439,-0.0449,0.0425,-0.0544,0.0399,-0.0573,0.0754,-0.0549,0.0587,-0.0611,0.0701,-0.0694,0.0525,-0.0642,0.0567,-0.0709,0.0526,-0.0583,0.071,-0.078,0.06,-0.0719,0.0715,-0.0729,0.0909,-0.0805,0.0718,-0.0828,0.0744,-0.0908,0.0544,-0.1005,0.1053,-0.1019,0.0731,-0.1031,0.0974,-0.1029,0.0888,-0.0989,0.1156,-0.1045,0.0834,-0.117,0.1072,-0.105,0.0708,-0.0973,0.1114,-0.1242,0.0891,-0.0949,0.1096,-0.1029,0.1352,-0.1436,0.1568,-0.0795,0.1141,-0.1484,0.096,-0.1084,0.0943,-0.1049,0.0754,-0.1007,0.0942,-0.0899,0.0855,-0.1148,0.0994,-0.1171,0.0923,-0.0774,0.1096,-0.0729,0.0785,-0.0955,0.0858,-0.0989,0.0766,-0.0862,0.1064,-0.0665,0.0624,-0.0664,0.055,-0.0677,0.0607,-0.0816,0.0641,-0.0557,0.0719,-0.0444,0.0449,-0.059,0.0533,-0.0534,0.0381,-0.0489,0.0401,-0.0571,0.0473,-0.0543,0.0354,-0.0414,0.0358,-0.0372,0.0441,-0.0388,0.0509,-0.0434,0.0435,-0.0385,0.0327,-0.0266,0.0269,-0.0372,0.039,-0.035,0.0356,-0.0304,0.0219,-0.0316,0.027,-0.0238,0.0234,-0.0319,0.0296,-0.0275,0.0217,-0.0257,0.0233,-0.0204,0.0201,-0.0263,0.0215,-0.0226,0.0203,-0.0136,0.0119,-0.0126,0.0154,-0.0135,0.0159,-0.0119,0.0101,-0.0097,0.0112,-0.0067,0.0078,-0.0066,0.0059,-0.0107,0.006,-0.008,0.0117,-0.0096,0.0043,-0.0054,0.0054,-0.0068,0.0057,-0.0062,0.007,-0.0053,0.0031,-0.0085,0.009,-0.0048,0.0034,-0.0039,0.0032,-0.0053,0.003,-0.0049,0.0079,-0.004,0.0062,-0.0066,0.0033,-0.0051,0.005,-0.0038,0.0036,-0.0021,0.0051,-0.0049,0.0044,-0.0036,0.0042,-0.0024,0.0025,-0.0043,0.0026,-0.0019,0.0034,-0.0036,0.0037,-0.0023,0.004,-0.0037,0.0033,-0.0021,0.0036,-0.0045,0.0045,-0.003,0.0027,-0.0027,0.0018,-0.0025,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0022,0.0027,-0.0016,0.002,-0.0025,0.0028,-0.0026,0.003,-0.0014,0.0022,-0.0015,0.0016,-0.0024,0.0019,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0017,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0017,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0013,-0.0018,0.0015,-0.0007,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0014,0.0009,-0.0019,0.0017,-0.0029,0.0048,-0.0327,0.0101,-0.0373,0.0358,-0.0483,0.0623,-0.0661,0.0616,-0.0664,0.0745,-0.0918,0.1004,-0.0982,0.094,-0.1072,0.1065,-0.0918,0.0938,-0.1149,0.0915,-0.127,0.106,-0.1544,0.1014,-0.1036,0.1233,-0.1416,0.1258,-0.1107,0.0993,-0.0977,0.1025,-0.1203,0.0972,-0.0994,0.1017,-0.1298,0.1163,-0.0673,0.0989,-0.076,0.096,-0.112,0.0986,-0.0714,0.0588,-0.0646,0.0831,-0.0776,0.0535,-0.0762,0.0724,-0.0919,0.0613,-0.0471,0.0475,-0.0576,0.0629,-0.0599,0.0569,-0.0606,0.0575,-0.0638,0.0507,-0.0461,0.0532,-0.0853,0.0625,-0.0699,0.0577,-0.0785,0.0674,-0.0666,0.0561,-0.0917,0.081,-0.0674,0.0615,-0.1011,0.0668,-0.0693,0.079,-0.1386,0.0953,-0.1037,0.1001,-0.086,0.0815,-0.0921,0.121,-0.1016,0.0864,-0.1078,0.0976,-0.0624,0.0605,-0.0509,0.0842,-0.0826,0.0836,-0.0987,0.0985,-0.0846,0.0788,-0.0661,0.0644,-0.0408,0.0645,-0.0453,0.0316,-0.0428,0.0421,-0.0404,0.0263,-0.0336,0.0332,-0.0251,0.0239,-0.0165,0.0157,-0.0117,0.0131,-0.0176,0.0169,-0.0096,0.0122,-0.0181,0.0145,-0.0085,0.0085,-0.0088,0.0112,-0.0097,0.0101,-0.0078,0.0069,-0.0067,0.0109,-0.0078,0.0075,-0.0048,0.0045,-0.0043,0.0108,-0.0064,0.0078,-0.005,0.0036,-0.0064,0.0055,-0.0031,0.0073,-0.0044,0.0054,-0.0055,0.0037,-0.0036,0.0062,-0.0039,0.0054,-0.002,0.0029,-0.0022,0.0034,-0.0021,0.0043,-0.0042,0.0024,-0.0056,0.0071,-0.0033,0.0039,-0.002,0.002,-0.0038,0.0027,-0.0033,0.0029,-0.0022,0.0026,-0.0033,0.004,-0.0021,0.0014,-0.002,0.0029,-0.0024,0.0013,-0.0021,0.0024,-0.0036,0.0019,-0.0031,0.0015,-0.0013,0.0024,-0.0011,0.0018,-0.0019,0.0013,-0.0017,0.0017,-0.0021,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0019,0.0017,-0.0011,0.0017,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0015,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0005,0.0008,-0.002,0.0018,-0.002,0.0016,-0.0019,0.0019,-0.003,0.0038,-0.0045,0.005,-0.0055,0.0061,-0.0109,0.0125,-0.0176,0.0188,-0.0249,0.0289,-0.0296,0.0348,-0.0313,0.0426,-0.0364,0.0578,-0.0493,0.0427,-0.0446,0.041,-0.0532,0.0559,-0.0675,0.0702,-0.0609,0.0645,-0.0623,0.0594,-0.0672,0.0644,-0.0685,0.0576,-0.0845,0.072,-0.071,0.0668,-0.0816,0.0799,-0.0609,0.0622,-0.0636,0.0622,-0.0727,0.066,-0.0842,0.0939,-0.0728,0.0708,-0.0513,0.0474,-0.0605,0.0745,-0.0546,0.0573,-0.0587,0.0645,-0.0565,0.0504,-0.0569,0.0565,-0.0552,0.0451,-0.0411,0.0373,-0.0419,0.0466,-0.0327,0.04,-0.036,0.0358,-0.0339,0.0341,-0.0332,0.0305,-0.0264,0.0346,-0.0208,0.0307,-0.0327,0.035,-0.0239,0.0253,-0.0167,0.0219,-0.0198,0.0188,-0.0173,0.0204,-0.012,0.0111,-0.0094,0.0104,-0.0077,0.0107,-0.0065,0.0073,-0.0053,0.0065,-0.0037,0.0054,-0.0039,0.0036,-0.0046,0.0031,-0.0026,0.0036,-0.0023,0.0032,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0013,-0.002,0.0019,-0.0025,0.0021,-0.001,0.0012,-0.0015,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:18
Fire - Sound Design - Roofing torch flame, quick blast bys, big exhaust, deep verby rumble
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم