مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای موزیک الکترونیک ۳

موزیک الکترونیک برای فضا سازی مدرن و اکشن در تبلیغات،تیزر،فیلم و غیره

کیفیت: 441kHz, 128bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: رقص الکترونیک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها موسیقی پس زمینهموسیقیحلقه موسیقیموزیک جهانیdance partyآهنگسازیمدرناستامبول مدرن موزهموسیقی رقص الکترونیکیتیزرفیلم اکشنالکترو رقصdance beatموزیکمجموعه تبلیغات
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0.0018,-0.0009,0.0039,-0.0012,0.0039,-0.0062,0.0384,-0.0375,0.0229,-0.0283,0.0173,-0.0132,0.0248,-0.0116,0.0234,-0.0173,0.0092,-0.0044,0.0093,-0.0113,0.0148,-0.0089,0.0319,-0.0629,0.0531,-0.0605,0.088,-0.05,0.1073,-0.1391,0.1601,-0.1019,0.0753,-0.0482,0.0307,-0.0394,0.0547,-0.0409,0.0688,-0.0627,0.106,-0.1284,0.0961,-0.1427,0.2844,-0.2038,0.2991,-0.1888,0.1024,-0.125,0.1529,-0.1437,0.1694,-0.1424,0.1877,-0.1657,0.2592,-0.3876,0.2041,-0.1619,0.2035,-0.2392,0.1538,-0.2464,0.0684,-0.0726,0.0809,-0.0392,0.1111,-0.0781,0.0747,-0.1956,0.2458,-0.3123,0.3602,-0.2229,0.3399,-0.1636,0.231,-0.1305,0.0962,-0.1507,0.0732,-0.0374,0.1129,-0.0407,0.0715,-0.0298,0.3148,-0.2076,0.2223,-0.4782,0.2396,-0.0703,0.3116,-0.2606,0.0769,-0.5404,0.0652,-0.1351,0.215,-0.0932,0.037,-0.1039,0.1398,-0.1621,0.299,-0.1737,0.206,-0.5015,0.2475,-0.1814,0.1423,-0.1803,0.0548,-0.038,0.1084,-0.1474,0.0974,-0.1292,0.1785,-0.1602,0.118,-0.2509,0.3014,-0.2438,0.1644,-0.127,0.1452,-0.0759,0.0337,-0.0516,0.1033,-0.1012,0.1303,-0.0818,0.4926,-0.464,0.2949,-0.4266,0.1883,-0.3054,0.2399,-0.2468,0.2185,-0.1407,0.0472,-0.0582,0.021,-0.0442,0.1108,-0.084,0.4005,-0.2216,0.1592,-0.1748,0.2065,-0.1235,0.2454,-0.4575,0.0346,-0.365,0.0683,-0.1165,0.1602,-0.1713,0.1538,-0.1215,0.2384,-0.1701,0.3474,-0.2415,0.3207,-0.1704,0.2173,-0.1748,0.1633,-0.1321,0.0571,-0.0878,0.0428,-0.0995,0.0895,-0.332,0.1203,-0.1404,0.2618,-0.3058,0.2683,-0.2765,0.2149,-0.1454,0.2419,-0.1304,0.112,-0.048,0.0765,-0.0663,0.0818,-0.1223,0.5529,-0.4975,0.3337,-0.3959,0.465,-0.1591,0.2206,-0.1012,0.1494,-0.1354,0.0768,-0.08,0.0707,-0.0399,0.06,-0.0757,0.2224,-0.2764,0.2846,-0.2972,0.1568,-0.266,0.2906,-0.1838,0.2468,-0.2101,0.1139,-0.0764,0.1162,-0.0627,0.0587,-0.1188,0.082,-0.226,0.2535,-0.1573,0.2468,-0.3104,0.3364,-0.6207,0.1119,-0.2115,0.0976,-0.1668,0.1257,-0.0452,0.0768,-0.1064,0.1332,-0.0774,0.1524,-0.1167,0.1281,-0.2905,0.2505,-0.0926,0.2333,-0.2383,0.1263,-0.1036,0.0649,-0.1052,0.0533,-0.0796,0.2278,-0.141,0.3181,-0.363,0.3489,-0.186,0.1335,-0.2548,0.1482,-0.1994,0.1995,-0.1388,0.1064,-0.0698,0.0939,-0.1025,0.22,-0.1206,0.1812,-0.3408,0.2824,-0.2088,0.3068,-0.2007,0.2974,-0.4145,0.5731,-0.1139,0.078,-0.0619,0.031,-0.0768,0.0771,-0.137,0.1423,-0.1369,0.1314,-0.1277,0.3365,-0.2922,0.1353,-0.1455,0.1976,-0.1252,0.1316,-0.1648,0.1972,-0.2289,0.1504,-0.1505,0.5685,-0.2994,0.2069,-0.3608,0.1761,-0.1425,0.4148,-0.2721,0.578,-0.6038,0.5738,-0.5986,0.5075,-0.5676,0.4451,-0.5551,0.5304,-0.4801,0.5645,-0.5139,0.3457,-0.4097,0.3584,-0.2397,0.5571,-0.5063,0.5884,-0.5816,0.5893,-0.5549,0.5195,-0.5504,0.5587,-0.5357,0.5365,-0.2713,0.4262,-0.1591,0.34,-0.2288,0.5595,-0.3614,0.5882,-0.5749,0.5765,-0.5622,0.5717,-0.5217,0.3531,-0.5303,0.5137,-0.3061,0.44,-0.1692,0.3583,-0.3631,0.3067,-0.3535,0.5907,-0.5951,0.5642,-0.5995,0.5793,-0.4507,0.5099,-0.4824,0.3771,-0.2997,0.4054,-0.1993,0.3939,-0.3413,0.5406,-0.5461,0.5607,-0.564,0.5612,-0.563,0.5632,-0.5585,0.48,-0.2711,0.4409,-0.2637,0.3989,-0.2603,0.3384,-0.3275,0.3661,-0.5912,0.582,-0.5883,0.5294,-0.5683,0.4787,-0.5466,0.4488,-0.4063,0.3753,-0.2999,0.3635,-0.2299,0.3257,-0.3213,0.3135,-0.5579,0.5777,-0.5578,0.5615,-0.6434,0.4967,-0.5738,0.3434,-0.5595,0.5587,-0.3671,0.5047,-0.2521,0.371,-0.3824,0.3446,-0.5529,0.6088,-0.5808,0.5663,-0.5827,0.5763,-0.5642,0.4941,-0.4765,0.3557,-0.3636,0.399,-0.3322,0.35,-0.3058,0.3495,-0.1432,0.5601,-0.559,0.5623,-0.5624,0.5629,-0.4562,0.5608,-0.5625,0.5924,-0.2295,0.5675,-0.4955,0.4016,-0.4502,0.5152,-0.4215,0.5356,-0.5722,0.573,-0.5732,0.5617,-0.5323,0.5539,-0.3661,0.5672,-0.5347,0.5195,-0.345,0.4952,-0.4517,0.4827,-0.4407,0.5622,-0.5651,0.5602,-0.5624,0.5598,-0.5608,0.5107,-0.5534,0.5216,-0.4841,0.4341,-0.4467,0.4713,-0.4352,0.4898,-0.4197,0.5665,-0.5656,0.5509,-0.5848,0.5045,-0.5625,0.5069,-0.5,0.4739,-0.5411,0.4447,-0.4164,0.4201,-0.3512,0.5234,-0.4475,0.5611,-0.5601,0.5621,-0.5614,0.5611,-0.5615,0.4237,-0.5606,0.2855,-0.2968,0.1721,-0.2676,0.3259,-0.27,0.2439,-0.1942,0.5558,-0.3882,0.5703,-0.5786,0.5654,-0.5612,0.5592,-0.5589,0.3671,-0.3643,0.1194,-0.2205,0.3439,-0.2407,0.1755,-0.1818,0.4277,-0.4315,0.5615,-0.5308,0.5611,-0.4622,0.5634,-0.5042,0.2873,-0.5277,0.3177,-0.4637,0.5631,-0.236,0.5469,-0.2838,0.2548,-0.3674,0.5511,-0.5677,0.5641,-0.5689,0.5836,-0.4904,0.5521,-0.5057,0.4963,-0.3784,0.2253,-0.322,0.3438,-0.1654,0.5433,-0.3948,0.5563,-0.5602,0.5326,-0.5655,0.5416,-0.5608,0.4579,-0.3712,0.5235,-0.3362,0.4073,-0.2885,0.3561,-0.3222,0.3537,-0.2404,0.5703,-0.5727,0.586,-0.6005,0.4462,-0.5556,0.4207,-0.5466,0.4141,-0.3568,0.4419,-0.2357,0.3359,-0.3372,0.2878,-0.2302,0.5632,-0.5655,0.5605,-0.5617,0.5601,-0.5618,0.3538,-0.5278,0.4455,-0.5186,0.3646,-0.303,0.3395,-0.2297,0.5572,-0.1612,0.5551,-0.5383,0.5838,-0.5182,0.5902,-0.5228,0.5058,-0.4516,0.5453,-0.3793,0.4565,-0.3527,0.2746,-0.4218,0.3092,-0.2313,0.5648,-0.5534,0.5795,-0.5715,0.566,-0.4896,0.4763,-0.4211,0.3714,-0.2352,0.3246,-0.332,0.3683,-0.2759,0.3339,-0.2263,0.6035,-0.5718,0.5599,-0.5622,0.5605,-0.5627,0.526,-0.5268,0.3508,-0.3021,0.3441,-0.3503,0.3586,-0.2781,0.2965,-0.2216,0.6022,-0.606,0.6104,-0.612,0.5294,-0.6244,0.5315,-0.5716,0.4147,-0.5438,0.3264,-0.3057,0.3858,-0.247,0.3546,-0.244,0.7103,-0.6996,0.7006,-0.717,0.6894,-0.7187,0.4366,-0.7258,0.419,-0.6196,0.3919,-0.4879,0.4636,-0.2535,0.4405,-0.2999,0.7492,-0.6148,0.8278,-0.8214,0.8375,-0.8466,0.8133,-0.8616,0.8793,-0.4658,0.7673,-0.7409,0.904,-0.7034,0.6964,-0.7332,1,-0.9272,1,-1,1,-0.8622,1,-0.7798,0.8545,-1,0.8945,-0.6564,1,-0.8824,0.9206,-0.8224,0.8956,-1,1,-1,1,-1,1,-0.8687,1,-1,1,-1,0.7446,-0.7144,0.9438,-0.8752,0.886,-1,1,-1,0.9168,-1,1,-1,1,-0.8449,1,-0.85,1,-0.8896,0.8997,-0.7975,0.9054,-0.9302,1,-1,1,-1,0.8956,-1,1,-1,0.8986,-0.6584,0.5663,-0.3407,0.5048,-0.4928,1,-0.4971,1,-1,1,-1,0.8619,-1,0.9614,-1,0.8808,-0.9796,0.5188,-0.4425,0.5348,-0.5168,1,-0.6306,1,-1,1,-1,1,-0.9672,0.7862,-0.7639,0.6447,-0.5654,0.5426,-0.6937,0.3102,-0.7131,0.5608,-0.485,1,-1,1,-1,1,-0.971,0.9434,-0.9627,0.6966,-0.776,1,-0.4784,1,-0.6064,0.5115,-0.8504,1,-1,1,-1,1,-1,0.9632,-0.7363,0.8409,-0.8689,0.7632,-0.482,0.5891,-0.4395,0.6576,-0.6802,1,-1,1,-1,1,-1,0.8479,-1,0.8684,-0.5961,0.6782,-0.5555,0.5666,-0.9741,0.5889,-0.6308,1,-1,1,-1,0.9605,-1,0.7172,-1,0.8661,-0.553,0.8281,-0.549,1,-0.3149,0.6003,-0.5873,1,-1,1,-1,1,-1,0.8935,-1,0.5846,-0.8585,0.7887,-0.7805,0.8674,-0.4477,0.9618,-0.8853,1,-0.4396,1,-1,1,-1,1,-0.998,0.8577,-0.6515,0.7379,-1,0.6575,-0.4692,0.6854,-0.608,0.9134,-1,1,-1,1,-1,1,-0.7538,0.8808,-1,0.6366,-0.4825,0.7374,-0.571,0.6187,-0.6496,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0.7834,-0.7491,0.6125,-0.592,0.6181,-0.5747,0.6134,-0.6448,0.734,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0.891,-0.9727,0.5849,-0.7731,0.4734,-0.5379,0.6887,-0.5771,1,-1,1,-1,1,-1,0.7999,-1,1,-0.5965,1,-1,0.8882,-0.9302,1,-0.8458,0.6725,-0.8422,1,-1,1,-1,1,-1,0.8197,-1,0.8221,-0.4868,0.9613,-0.9219,0.9211,-0.776,0.8236,-0.8932,1,-1,1,-1,1,-0.9744,1,-1,1,-1,0.8859,-0.6068,1,-0.9469,0.8341,-1,1,-1,1,-1,1,-0.8971,1,-0.8284,1,-1,0.9799,-1,0.9686,-0.6851,0.9307,-0.924,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.6782,0.9183,-0.5607,0.6164,-0.6844,0.5573,-0.4622,0.4186,-0.4492,1,-1,1,-1,0.8056,-1,1,-0.9337,0.7594,-0.5743,0.7325,-0.6389,0.8555,-0.5737,0.4485,-0.4634,1,-1,1,-1,1,-1,0.6971,-1,0.7403,-0.9181,0.7874,-0.5545,1,-0.6674,0.5068,-0.7334,1,-0.7422,1,-1,1,-1,0.9336,-0.8847,0.6938,-0.4888,0.4515,-0.7253,0.0785,-0.7599,0.8643,-0.4298,1,-0.9298,1,-1,1,-1,1,-0.863,1,-0.8688,0.7929,-0.5124,0.7507,-0.328,0.657,-0.5225,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0.9067,-0.6799,0.7401,-0.5459,0.7562,-0.4701,0.6445,-0.6508,1,-1,1,-1,1,-1,0.9491,-1,0.8068,-0.5981,0.8732,-0.4297,0.651,-0.5114,0.6545,-0.6446,0.789,-1,1,-1,1,-1,0.7951,-1,1,-0.8676,0.8422,-0.66,1,-0.3689,0.6276,-0.4799,0.9886,-0.2926,1,-1,1,-1,1,-1,0.5847,-0.9589,0.6218,-0.5797,0.8443,-0.5621,0.6914,-0.6364,1,-0.5103,1,-1,1,-1,1,-0.962,0.9186,-0.9686,0.7376,-1,0.843,-0.7013,0.6674,-0.7165,0.6526,-1,1,-1,1,-1,1,-0.8175,1,-0.7095,0.7537,-1,0.7129,-0.6378,0.6631,-0.6135,1,-0.2555,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.8099,0.6355,-0.6536,0.573,-0.6104,0.7656,-0.5895,0.7264,-0.4338,1,-1,1,-1,0.8594,-1,1,-0.924,0.8999,-1,1,-0.9183,1,-0.8064,0.8732,-0.8487,1,-1,1,-1,0.9836,-1,0.7816,-1,1,-1,0.8741,-1,0.9456,-0.9139,0.8013,-0.7567,1,-1,1,-1,1,-1,0.7627,-1,0.935,-1,1,-0.7832,0.9732,-0.9338,0.9642,-0.8977,0.8691,-0.4815,1,-1,1,-0.8545,1,-1,0.7736,-0.9881,0.9306,-1,1,-0.9189,0.9301,-0.8428,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.7882,1,-0.736,0.6102,-0.4632,0.4599,-0.8676,0.5116,-0.4751,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.7409,0.6689,-0.3169,0.5239,-1,0.4547,-0.4114,1,-1,1,-1,1,-1,0.7957,-1,0.6559,-0.8311,0.834,-0.1545,0.9607,-0.4339,0.4857,-0.7458,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0.9059,-1,0.3198,-1,0.6106,-0.598,0.8946,-0.5913,1,-0.5909,1,-1,1,-1,1,-1,0.7794,-1,0.8469,-0.7054,0.5981,-0.3645,0.6323,-0.5846,0.6598,-1,1,-1,1,-1,1,-0.8138,1,-1,1,-0.9561,0.7712,-0.4445,0.6422,-0.5985,0.6261,-0.6462,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.7615,0.8231,-0.9191,0.9224,-0.4056,0.5719,-0.6278,0.7052,-0.6164,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.5945,0.4827,-0.6151,0.4877,-0.9951,1,-0.5398,1,-1,1,-1,0.955,-1,0.9646,-0.9535,1,-0.8723,0.6806,-0.5882,0.7078,-0.4107,0.506,-0.4189,1,-1,1,-1,1,-1,0.8163,-0.9749,0.6676,-0.8328,0.7553,-0.7565,0.7029,-0.7349,0.6144,-0.437,1,-1,1,-1,1,-1,0.9065,-0.9305,0.712,-0.9274,0.7518,-0.8139,0.8675,-0.7521,0.6397,-0.3401,1,-0.9335,1,-1,1,-1,1,-0.6904,1,-0.7033,0.7779,-0.8572,0.7366,-0.6447,0.6445,-0.496,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.8731,1,-0.6922,1,-1,0.9228,-0.8419,0.9107,-0.8486,1,-1,1,-1,0.9097,-1,1,-1,0.9165,-0.8799,1,-0.839,0.9902,-0.787,0.9058,-0.9426,1,-1,1,-1,1,-1,0.7706,-1,0.9941,-1,0.7632,-0.8466,0.8722,-0.6751,0.8817,-0.8755,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0.8681,-1,0.8874,-0.9695,0.8488,-0.5266,0.8366,-0.8819,1,-0.7718,1,-1,1,-1,1,-0.863,0.6812,-0.6397,0.7694,-0.4004,0.5379,-0.9585,0.5488,-0.4933,0.4463,-0.538,1,-1,1,-1,1,-1,0.7746,-1,0.4521,-0.2574,0.5483,-1,0.537,-0.6849,1,-0.9805,1,-1,1,-1,1,-1,0.8483,-0.9737,1,-0.7036,1,-0.7361,0.5095,-0.7587,0.4275,-1,1,-1,1,-1,0.7707,-1,0.6291,-0.8826,0,-0.6277,0.8666,-0.4291,1,-0.632,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0.8042,-0.9268,0.9719,-0.8271,0.6716,-0.7145,0.6594,-0.2776,0.6206,-0.4214,1,-1,1,-0.9901,1,-1,0.802,-0.9221,1,-1,0.6648,-0.8133,0.6361,-0.6192,0.5987,-0.6066,0.9898,-1,1,-1,1,-0.8214,1,-0.7891,1,-0.7797,0.6424,-0.9746,0.7044,-0.5923,0.5922,-0.6379,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.7275,1,-0.7709,1,-0.805,0.9074,-0.5874,0.4834,-0.8148,1,-1,1,-1,0.9165,-1,1,-1,1,-0.7335,0.9379,-0.9501,0.8025,-0.6765,0.5977,-0.5879,1,-1,1,-1,0.9914,-1,0.8657,-1,0.8523,-1,1,-0.5803,0.9376,-0.3239,0.6811,-0.4572,1,-1,1,-1,1,-1,0.8567,-1,0.8256,-0.7944,0.9334,-0.4793,0.8162,-0.5767,0.6448,-0.6393,1,-0.4976,1,-1,1,-1,1,-0.9463,0.5278,-0.9124,0.532,-0.6817,0.8483,-0.664,0.6467,-0.6434,0.7065,-0.9686,1,-1,1,-1,1,-0.8038,1,-0.5222,0.8294,-1,0.7345,-0.7003,1,-0.9335,0.9507,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.9897,0.9872,-0.6489,1,-1,1,-0.7477,0.9175,-0.9195,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.9584,1,-0.8618,1,-0.8747,0.8524,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0.9779,-1,1,-1,0.739,-0.7837,1,-0.7773,0.9665,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0.4724,-0.9589,0.4478,-0.3987,0.4241,-0.3452,0.5448,-0.4526,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.9783,1,-0.7127,0.4741,-0.3001,0.3503,-0.3624,0.5116,-0.5469,1,-0.9614,1,-1,1,-0.9269,0.9868,-0.4655,0.5052,-0.3655,0.1569,-0.5501,0.4862,-0.3395,1,-0.4949,1,-1,1,-1,1,-1,0.9977,-1,1,-0.7173,1,-1,0.4545,-0.9196,0.4697,-0.8444,1,-1,1,-1,0.9226,-1,0.9949,-1,1,-0.7648,0.938,-0.6265,0.5105,-0.4364,0.5896,-0.6483,1,-1,1,-1,1,-1,0.7851,-1,0.9557,-0.6657,0.8904,-0.4433,0.6237,-0.4565,0.6104,-0.5661,0.9878,-0.3659,0.957,-0.9633,0.9516,-0.9074,0.9129,-0.8369,0.8445,-0.6476,0.7281,-0.3468,0.5317,-0.5506,0.5116,-0.4932,0.6253,-0.6403,0.8393,-0.8675,0.8169,-0.8387,0.8147,-0.5476,0.4094,-0.5667,0.4776,-0.4402,0.4954,-0.4668,0.3471,-0.345,0.6236,-0.7095,0.6966,-0.6949,0.6733,-0.6856,0.6624,-0.5338,0.5324,-0.3037,0.4992,-0.3878,0.4247,-0.3893,0.3535,-0.316,0.3477,-0.5029,0.6288,-0.5604,0.5286,-0.5435,0.4555,-0.5322,0.4463,-0.3494,0.3587,-0.1952,0.3704,-0.2959,0.3469,-0.2804,0.4319,-0.2074,0.4288,-0.4262,0.4156,-0.4135,0.3131,-0.3931,0.2581,-0.3468,0.2773,-0.2132,0.3087,-0.195,0.1878,-0.2977,0.1609,-0.2815,0.2862,-0.2889,0.2742,-0.2903,0.266,-0.2621,0.1437,-0.2479,0.1343,-0.1434,0.1544,-0.1195,0.1173,-0.0569,0.1566,-0.0638,0.1643,-0.1526,0.1461,-0.1397,0.1281,-0.1214,0.0007,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0004,-0.002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:01
موزیک الکترونیک برای فضا سازی مدرن و اکشن در تبلیغات،تیزر،فیلم و غیره
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم