مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای سریع بافت میآید ساخته شده ...

سریع بافت میآید - ساخته شده با دهان و گرانول spatialization متراکم و زیاد بشه.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیسصدا تاکیدترکیدندهان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0216,0.0176,-0.071,0.055,-0.0477,0.0429,-0.1127,0.1208,-0.0887,0.0766,-0.1381,0.1061,-0.1418,0.1415,-0.1688,0.1632,-0.1543,0.1631,-0.1615,0.1519,-0.1443,0.1373,-0.1187,0.1132,-0.1986,0.184,-0.1133,0.1113,-0.1531,0.1547,-0.2308,0.221,-0.0926,0.0853,-0.1644,0.1565,-0.0734,0.0683,-0.1471,0.1322,-0.148,0.1385,-0.1906,0.1727,-0.133,0.132,-0.1365,0.1288,-0.1691,0.1739,-0.275,0.2567,-0.213,0.2191,-0.0854,0.0739,-0.0806,0.0724,-0.1678,0.1596,-0.1077,0.0959,-0.1153,0.0774,-0.1573,0.132,-0.2627,0.239,-0.11,0.095,-0.1504,0.1452,-0.1934,0.1816,-0.0591,0.0641,-0.1275,0.1421,-0.0783,0.0729,-0.0903,0.0915,-0.1073,0.0849,-0.0964,0.0911,-0.1628,0.1634,-0.2744,0.2707,-0.1726,0.1668,-0.0461,0.0415,-0.0602,0.0508,-0.1793,0.1757,-0.1132,0.1478,-0.0793,0.0864,-0.2097,0.2141,-0.1185,0.1073,-0.1916,0.1884,-0.1419,0.1367,-0.1086,0.111,-0.2515,0.2398,-0.0727,0.0774,-0.1404,0.1371,-0.1519,0.1613,-0.0911,0.1003,-0.1589,0.1762,-0.1282,0.1379,-0.3683,0.3624,-0.0892,0.0835,-0.0976,0.1058,-0.1048,0.1075,-0.0977,0.112,-0.1161,0.1435,-0.1065,0.0868,-0.2399,0.2416,-0.1084,0.0983,-0.1022,0.1027,-0.1038,0.0968,-0.1539,0.1351,-0.1773,0.1662,-0.1077,0.0991,-0.1716,0.171,-0.1962,0.2154,-0.1638,0.1819,-0.1004,0.1088,-0.1046,0.106,-0.1154,0.1092,-0.0757,0.0726,-0.142,0.1428,-0.1988,0.1819,-0.0553,0.0548,-0.2879,0.2777,-0.1083,0.0945,-0.0961,0.0889,-0.0757,0.081,-0.0849,0.0915,-0.1429,0.1358,-0.0573,0.0482,-0.1556,0.1577,-0.0847,0.0914,-0.2108,0.199,-0.1017,0.1051,-0.1594,0.1846,-0.1189,0.1096,-0.0299,0.0295,-0.3023,0.2777,-0.1911,0.1736,-0.146,0.1365,-0.0851,0.073,-0.1912,0.1755,-0.1337,0.1333,-0.1171,0.1313,-0.1933,0.1922,-0.2099,0.1944,-0.1495,0.1313,-0.0845,0.0807,-0.2053,0.1462,-0.1374,0.1498,-0.1543,0.1345,-0.1893,0.1736,-0.0875,0.083,-0.2188,0.2135,-0.1778,0.1613,-0.1702,0.152,-0.1425,0.138,-0.1448,0.135,-0.1212,0.0889,-0.234,0.2385,-0.2199,0.2666,-0.1695,0.1769,-0.1411,0.1313,-0.1449,0.1291,-0.072,0.0742,-0.1363,0.1412,-0.1137,0.0992,-0.1575,0.1579,-0.184,0.1324,-0.2013,0.1873,-0.1322,0.1337,-0.1258,0.1562,-0.1767,0.1847,-0.1135,0.1239,-0.1627,0.1655,-0.1195,0.1259,-0.13,0.1093,-0.2467,0.2449,-0.208,0.2425,-0.0522,0.0633,-0.18,0.1615,-0.1064,0.1352,-0.1375,0.1279,-0.1336,0.1328,-0.1429,0.1234,-0.1173,0.1263,-0.1531,0.1539,-0.0793,0.0745,-0.0678,0.0665,-0.1119,0.1048,-0.1398,0.1329,-0.1912,0.1984,-0.0936,0.0835,-0.1846,0.1726,-0.192,0.2131,-0.0505,0.0435,-0.1199,0.1166,-0.125,0.123,-0.1561,0.1547,-0.1068,0.1018,-0.2071,0.1948,-0.1911,0.181,-0.1728,0.1616,-0.0975,0.109,-0.3655,0.3649,-0.0886,0.0835,-0.2375,0.2248,-0.2321,0.2159,-0.0575,0.0519,-0.1634,0.1472,-0.1693,0.1834,-0.1217,0.1296,-0.2029,0.1832,-0.1885,0.1981,-0.1707,0.1568,-0.156,0.1573,-0.1305,0.1313,-0.1982,0.191,-0.1966,0.1995,-0.1193,0.1215,-0.2289,0.2335,-0.1024,0.0744,-0.1561,0.2002,-0.1062,0.1118,-0.1948,0.1857,-0.1774,0.1996,-0.0964,0.1019,-0.1465,0.126,-0.1403,0.1452,-0.1321,0.1574,-0.0971,0.1201,-0.0475,0.0466,-0.0733,0.0869,-0.2088,0.1979,-0.1794,0.1736,-0.1547,0.1654,-0.2898,0.2764,-0.131,0.1195,-0.1045,0.1265,-0.1632,0.1358,-0.0834,0.0919,-0.1328,0.1438,-0.2525,0.2386,-0.1301,0.1413,-0.0707,0.0769,-0.1731,0.1547,-0.1232,0.1036,-0.0913,0.1094,-0.0615,0.0697,-0.1328,0.136,-0.2577,0.267,-0.0845,0.0705,-0.0936,0.1027,-0.1821,0.1763,-0.1164,0.1244,-0.2262,0.232,-0.0779,0.0789,-0.1703,0.1635,-0.3555,0.3146,-0.1198,0.1352,-0.1628,0.1571,-0.1741,0.1674,-0.1539,0.146,-0.0804,0.1078,-0.0871,0.0844,-0.0894,0.09,-0.1754,0.1545,-0.1236,0.1215,-0.3637,0.3527,-0.1147,0.1077,-0.2904,0.2722,-0.1582,0.1465,-0.0725,0.0587,-0.1665,0.1684,-0.1241,0.132,-0.1038,0.1117,-0.2404,0.2293,-0.3477,0.374,-0.0948,0.0926,-0.1116,0.1045,-0.1177,0.1088,-0.1647,0.1292,-0.1224,0.1025,-0.1082,0.1086,-0.1311,0.1151,-0.2052,0.1874,-0.1851,0.1505,-0.0931,0.098,-0.1127,0.108,-0.2103,0.1984,-0.1469,0.1387,-0.1507,0.1412,-0.1013,0.0885,-0.1002,0.091,-0.1422,0.1503,-0.1077,0.1115,-0.1784,0.1722,-0.1428,0.126,-0.1368,0.1413,-0.0847,0.0781,-0.1811,0.1643,-0.1602,0.137,-0.1229,0.1157,-0.2336,0.2227,-0.1853,0.1706,-0.1317,0.1373,-0.1151,0.1321,-0.0743,0.0613,-0.143,0.1343,-0.2265,0.2331,-0.141,0.1315,-0.1049,0.1122,-0.1133,0.1269,-0.0789,0.1282,-0.2074,0.2023,-0.1172,0.1127,-0.2249,0.2167,-0.1491,0.1526,-0.1141,0.1164,-0.1926,0.2143,-0.2235,0.2088,-0.1175,0.1128,-0.1714,0.1574,-0.0909,0.0975,-0.3144,0.2628,-0.1176,0.1093,-0.1759,0.1867,-0.0609,0.0728,-0.125,0.1183,-0.0952,0.0949,-0.064,0.0582,-0.1311,0.1219,-0.1357,0.1311,-0.0905,0.0787,-0.1071,0.1357,-0.1253,0.1277,-0.149,0.167,-0.1115,0.1084,-0.1996,0.1832,-0.1526,0.2136,-0.0901,0.093,-0.2156,0.2056,-0.0621,0.0607,-0.1726,0.1687,-0.1086,0.1038,-0.0634,0.0692,-0.0864,0.0792,-0.0648,0.0534,-0.1297,0.1138,-0.2156,0.3249,-0.2026,0.1689,-0.087,0.098,-0.1871,0.1786,-0.0657,0.0712,-0.2545,0.3217,-0.0599,0.0547,-0.0892,0.0792,-0.3373,0.3208,-0.0867,0.0795,-0.1714,0.1349,-0.1328,0.1385,-0.1334,0.106,-0.0947,0.0686,-0.2249,0.2145,-0.1722,0.1562,-0.0949,0.0907,-0.0702,0.0845,-0.1737,0.1722,-0.0931,0.1064,-0.119,0.1195,-0.1322,0.1046,-0.2019,0.2245,-0.1776,0.1954,-0.147,0.1419,-0.0622,0.0597,-0.1208,0.1134,-0.0622,0.0645,-0.1068,0.0857,-0.1138,0.1051,-0.1759,0.1844,-0.1834,0.1765,-0.1116,0.1026,-0.0859,0.0781,-0.156,0.1457,-0.1512,0.1606,-0.2723,0.2138,-0.1722,0.1643,-0.0543,0.0535,-0.0706,0.0629,-0.1043,0.1217,-0.1266,0.1066,-0.1866,0.1677,-0.0894,0.0991,-0.218,0.2238,-0.1037,0.1021,-0.1248,0.1338,-0.1239,0.1073,-0.1004,0.1014,-0.0993,0.0868,-0.1081,0.116,-0.1037,0.0892,-0.0578,0.0602,-0.1225,0.1227,-0.1448,0.1454,-0.1072,0.101,-0.1458,0.1348,-0.097,0.1006,-0.2861,0.2771,-0.1578,0.1652,-0.1059,0.1261,-0.1699,0.1631,-0.0767,0.0733,-0.1022,0.108,-0.1765,0.1635,-0.1888,0.1656,-0.1511,0.1514,-0.1793,0.1691,-0.0693,0.0754,-0.1304,0.1325,-0.0779,0.079,-0.1365,0.123,-0.1051,0.1092,-0.1597,0.1651,-0.0999,0.0962,-0.1395,0.1764,-0.1173,0.118,-0.1293,0.1481,-0.3409,0.3271,-0.1824,0.1842,-0.079,0.0908,-0.2163,0.2088,-0.2566,0.2404,-0.2341,0.2245,-0.1698,0.1502,-0.0878,0.0913,-0.1204,0.101,-0.1218,0.133,-0.2603,0.2432,-0.2793,0.2284,-0.1629,0.1727,-0.2411,0.2086,-0.2218,0.1848,-0.1208,0.1088,-0.1794,0.1693,-0.2048,0.2051,-0.1196,0.1091,-0.2051,0.201,-0.1252,0.1124,-0.1241,0.098,-0.1803,0.1712,-0.1977,0.1787,-0.2558,0.2499,-0.1075,0.0944,-0.2258,0.2475,-0.106,0.1138,-0.0856,0.0967,-0.0794,0.0672,-0.2544,0.2657,-0.2217,0.1944,-0.1192,0.1395,-0.1326,0.1257,-0.1538,0.1752,-0.1854,0.1738,-0.1948,0.1701,-0.0786,0.0839,-0.1772,0.1613,-0.1243,0.1745,-0.1746,0.1505,-0.1836,0.1701,-0.1482,0.1514,-0.1069,0.0892,-0.08,0.0802,-0.0787,0.0774,-0.1077,0.1156,-0.0514,0.046,-0.2722,0.2753,-0.0981,0.1006,-0.076,0.0758,-0.1831,0.172,-0.328,0.3115,-0.1379,0.1304,-0.1759,0.1756,-0.1093,0.1029,-0.1213,0.0981,-0.1002,0.0784,-0.23,0.1834,-0.062,0.0711,-0.0573,0.0519,-0.2612,0.2374,-0.4461,0.3988,-0.0938,0.1126,-0.1422,0.139,-0.0787,0.0865,-0.1148,0.107,-0.0616,0.1091,-0.072,0.084,-0.2048,0.1651,-0.0887,0.0853,-0.2151,0.2052,-0.1393,0.1163,-0.1581,0.1891,-0.1564,0.0964,-0.1069,0.1031,-0.0694,0.077,-0.1312,0.1471,-0.0751,0.0702,-0.1234,0.0997,-0.1008,0.1409,-0.1569,0.14,-0.0968,0.0903,-0.2142,0.2043,-0.0635,0.0637,-0.0647,0.074,-0.0463,0.0687,-0.1065,0.1019,-0.0954,0.0814,-0.1304,0.1064,-0.1412,0.1655,-0.1366,0.139,-0.0986,0.0971,-0.1424,0.141,-0.2623,0.2586,-0.093,0.0878,-0.1218,0.1143,-0.2447,0.2507,-0.1131,0.0834,-0.0725,0.0785,-0.1213,0.1138,-0.1614,0.1584,-0.1575,0.1634,-0.0897,0.0862,-0.0983,0.1183,-0.035,0.0294,-0.1025,0.0912,-0.3143,0.2992,-0.1287,0.1205,-0.0871,0.0808,-0.2241,0.2314,-0.1778,0.1783,-0.1291,0.0857,-0.1755,0.1903,-0.1147,0.1159,-0.2948,0.284,-0.1761,0.1433,-0.1124,0.1079,-0.1245,0.1213,-0.3088,0.2638,-0.2124,0.2167,-0.0928,0.0934,-0.1914,0.1726,-0.1241,0.104,-0.0906,0.085,-0.1221,0.113,-0.1103,0.1095,-0.2898,0.2658,-0.1508,0.1414,-0.1346,0.1298,-0.1003,0.0803,-0.1535,0.1628,-0.1473,0.1286,-0.0691,0.0772,-0.2487,0.2506,-0.2355,0.2054,-0.0539,0.0519,-0.0565,0.0723,-0.0601,0.058,-0.1158,0.1268,-0.1414,0.1211,-0.2447,0.2244,-0.2203,0.2024,-0.2061,0.2094,-0.1953,0.1974,-0.1586,0.1631,-0.1638,0.1578,-0.1566,0.1572,-0.0935,0.0844,-0.1004,0.1052,-0.1445,0.1534,-0.1946,0.2014,-0.2712,0.2702,-0.1424,0.1441,-0.1245,0.1281,-0.065,0.0741,-0.1057,0.1008,-0.1411,0.1735,-0.1838,0.1853,-0.1404,0.1363,-0.2339,0.2051,-0.1552,0.1521,-0.1323,0.127,-0.0927,0.0826,-0.1709,0.1846,-0.0828,0.0769,-0.1186,0.1129,-0.162,0.1356,-0.0561,0.0654,-0.1521,0.1597,-0.1483,0.1322,-0.1227,0.1414,-0.1805,0.1748,-0.1513,0.1803,-0.1306,0.1418,-0.2375,0.2481,-0.2148,0.1813,-0.1597,0.1655,-0.1688,0.161,-0.1697,0.1786,-0.2621,0.2504,-0.0862,0.0848,-0.1671,0.1734,-0.0769,0.0717,-0.11,0.1024,-0.0816,0.0871,-0.1322,0.1398,-0.1137,0.0957,-0.1961,0.2017,-0.1875,0.1792,-0.1699,0.162,-0.1164,0.1409,-0.1298,0.1645,-0.1272,0.1353,-0.1163,0.1242,-0.1549,0.1081,-0.1129,0.1076,-0.1007,0.0994,-0.16,0.1716,-0.2019,0.2294,-0.2794,0.2852,-0.1046,0.0733,-0.1574,0.1661,-0.1582,0.1461,-0.1003,0.0916,-0.1362,0.1276,-0.1393,0.1522,-0.1445,0.1461,-0.1414,0.1533,-0.1249,0.1252,-0.0889,0.0808,-0.0602,0.0736,-0.0901,0.0777,-0.0793,0.0855,-0.1327,0.1375,-0.2859,0.257,-0.154,0.1842,-0.1387,0.1293,-0.1749,0.163,-0.0846,0.0927,-0.1243,0.122,-0.1045,0.0914,-0.3023,0.2704,-0.1918,0.2048,-0.2064,0.2115,-0.097,0.1003,-0.2292,0.2377,-0.146,0.1322,-0.1613,0.1621,-0.0779,0.0766,-0.1775,0.2219,-0.1038,0.1279,-0.1485,0.1603,-0.1706,0.1604,-0.1713,0.1534,-0.0731,0.074,-0.1029,0.0979,-0.2862,0.296,-0.1343,0.1208,-0.062,0.0666,-0.0985,0.0897,-0.1617,0.1965,-0.0792,0.0655,-0.1239,0.0984,-0.2103,0.1986,-0.2098,0.2201,-0.0873,0.1008,-0.1469,0.1344,-0.1287,0.1194,-0.2324,0.2257,-0.1966,0.1988,-0.2354,0.2626,-0.1405,0.136,-0.1144,0.1052,-0.245,0.227,-0.1446,0.1634,-0.0796,0.0679,-0.1783,0.1543,-0.1239,0.1169,-0.1044,0.1088,-0.1827,0.1558,-0.1187,0.1124,-0.1816,0.2101,-0.1079,0.102,-0.1287,0.1215,-0.1977,0.1853,-0.1736,0.1621,-0.1256,0.1204,-0.1035,0.1063,-0.2254,0.2155,-0.0839,0.0833,-0.096,0.1025,-0.1784,0.1776,-0.1847,0.181,-0.278,0.2614,-0.1591,0.1513,-0.1693,0.1619,-0.1508,0.1359,-0.1506,0.1311,-0.1907,0.2196,-0.332,0.3313,-0.208,0.2159,-0.1671,0.1571,-0.1797,0.1712,-0.1498,0.1573,-0.2765,0.2566,-0.1273,0.1328,-0.083,0.0698,-0.1918,0.1826,-0.0928,0.0844,-0.3148,0.2719,-0.1478,0.1321,-0.2056,0.1903,-0.1952,0.2115,-0.1128,0.0938,-0.2062,0.1468,-0.124,0.1219,-0.1276,0.1869,-0.1928,0.2376,-0.1676,0.1691,-0.1141,0.1146,-0.1442,0.1378,-0.1888,0.151,-0.1497,0.1911,-0.1122,0.1019,-0.2083,0.2,-0.1243,0.1564,-0.1288,0.1213,-0.09,0.0842,-0.2101,0.217,-0.198,0.1819,-0.2312,0.1692,-0.073,0.0694,-0.2368,0.229,-0.1078,0.1022,-0.0753,0.0686,-0.0709,0.0795,-0.104,0.0991,-0.1615,0.1437,-0.0616,0.0573,-0.1127,0.1226,-0.1234,0.1143,-0.1872,0.2122,-0.1901,0.1838,-0.1028,0.1214,-0.3087,0.3251,-0.155,0.1344,-0.1833,0.1586,-0.1588,0.2144,-0.1035,0.0986,-0.0042,0.0042,-0.0006,0.0006]
در حال بارگذاری
3:01
سریع بافت میآید - ساخته شده با دهان و گرانول spatialization متراکم و زیاد بشه.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم