مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای سریع بافت میآید ساخته شده ...

سریع بافت میآید - ساخته شده با دهان و گرانول spatialization - دو اصلی رزین.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیسصدا تاکیدترکیدندهان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0749,0.0771,-0.1387,0.1791,-0.1488,0.1528,-0.152,0.1358,-0.1064,0.1193,-0.1486,0.1897,-0.0869,0.1215,-0.1215,0.1039,-0.145,0.1575,-0.1271,0.1568,-0.1028,0.133,-0.0927,0.0962,-0.1396,0.1943,-0.2347,0.2595,-0.1383,0.1953,-0.1149,0.167,-0.1306,0.17,-0.1411,0.1693,-0.256,0.2439,-0.1467,0.2051,-0.1392,0.1935,-0.1759,0.1997,-0.1116,0.1378,-0.1357,0.1745,-0.1573,0.1949,-0.0804,0.0979,-0.179,0.2291,-0.1071,0.1321,-0.092,0.1036,-0.245,0.3032,-0.1452,0.2104,-0.2237,0.2565,-0.178,0.1847,-0.1421,0.1808,-0.1406,0.1577,-0.0822,0.0951,-0.1263,0.1663,-0.1985,0.2396,-0.1536,0.1753,-0.1484,0.1923,-0.2512,0.3228,-0.1324,0.174,-0.1242,0.1637,-0.1047,0.1266,-0.1251,0.1238,-0.1214,0.171,-0.134,0.151,-0.1231,0.1463,-0.0969,0.1299,-0.1399,0.1914,-0.1644,0.1986,-0.1859,0.2172,-0.0924,0.1175,-0.1276,0.1246,-0.1892,0.2518,-0.1595,0.1708,-0.1006,0.1183,-0.0971,0.1225,-0.1483,0.1937,-0.1477,0.1663,-0.1327,0.1884,-0.1789,0.2062,-0.1458,0.1846,-0.1145,0.1523,-0.1012,0.1446,-0.1278,0.1617,-0.1683,0.2158,-0.1389,0.1358,-0.161,0.1957,-0.1504,0.169,-0.1928,0.2127,-0.1238,0.1629,-0.2093,0.235,-0.1385,0.1796,-0.1254,0.1871,-0.0807,0.0959,-0.1935,0.249,-0.133,0.1699,-0.1758,0.2351,-0.1572,0.2009,-0.1473,0.2,-0.2138,0.2365,-0.1472,0.1594,-0.0913,0.0998,-0.1262,0.1719,-0.1371,0.199,-0.1902,0.2066,-0.0712,0.1177,-0.2257,0.2804,-0.1383,0.1841,-0.12,0.1661,-0.0838,0.0824,-0.1758,0.2557,-0.08,0.1185,-0.1014,0.0837,-0.2155,0.2699,-0.06,0.0987,-0.1785,0.2399,-0.1162,0.1558,-0.116,0.1625,-0.1464,0.1899,-0.1773,0.2237,-0.071,0.1035,-0.203,0.273,-0.2436,0.2049,-0.1043,0.1552,-0.1818,0.2182,-0.0647,0.0712,-0.1537,0.1668,-0.0697,0.0956,-0.121,0.1243,-0.1147,0.1262,-0.1233,0.1463,-0.0791,0.1036,-0.1095,0.1463,-0.1176,0.146,-0.1308,0.1606,-0.1727,0.1709,-0.2123,0.28,-0.1471,0.1525,-0.1386,0.1671,-0.1238,0.1973,-0.1774,0.1652,-0.1815,0.25,-0.2234,0.2409,-0.176,0.155,-0.134,0.1724,-0.1399,0.1909,-0.1602,0.169,-0.1438,0.1394,-0.1286,0.1564,-0.1667,0.2101,-0.0957,0.126,-0.2163,0.2486,-0.126,0.1236,-0.1791,0.2886,-0.285,0.3571,-0.1303,0.1355,-0.1823,0.2185,-0.1651,0.2046,-0.1373,0.1929,-0.1237,0.1507,-0.1577,0.2057,-0.2121,0.1924,-0.1325,0.2117,-0.1246,0.1357,-0.1538,0.1877,-0.1057,0.0929,-0.1449,0.1704,-0.1514,0.2389,-0.1261,0.1577,-0.0944,0.1221,-0.0793,0.0999,-0.1583,0.1912,-0.1736,0.1935,-0.14,0.1447,-0.1482,0.1927,-0.1235,0.1416,-0.1172,0.1531,-0.1072,0.1452,-0.1538,0.1937,-0.0919,0.0947,-0.1081,0.1325,-0.1036,0.1176,-0.1286,0.1571,-0.1128,0.115,-0.1317,0.1483,-0.1555,0.183,-0.1941,0.2511,-0.112,0.1276,-0.1849,0.2424,-0.1592,0.1874,-0.1445,0.1621,-0.0955,0.1242,-0.1063,0.1192,-0.1018,0.1117,-0.1588,0.193,-0.1635,0.1861,-0.0896,0.1108,-0.2327,0.2713,-0.1665,0.2002,-0.1443,0.186,-0.1316,0.1789,-0.1144,0.1387,-0.0895,0.0924,-0.1631,0.2181,-0.1718,0.1559,-0.1291,0.1255,-0.0877,0.1266,-0.1648,0.2168,-0.1031,0.1131,-0.0808,0.1042,-0.1429,0.168,-0.1082,0.1467,-0.1295,0.1625,-0.1228,0.1625,-0.1904,0.1868,-0.1729,0.1925,-0.1589,0.1635,-0.1031,0.1406,-0.1931,0.2513,-0.1376,0.1533,-0.1636,0.1793,-0.1223,0.1653,-0.1085,0.1183,-0.1574,0.2298,-0.1698,0.1632,-0.1557,0.1828,-0.1737,0.1498,-0.1518,0.1738,-0.1177,0.1447,-0.158,0.1797,-0.1819,0.2446,-0.1983,0.2484,-0.1216,0.1667,-0.1099,0.1561,-0.1366,0.1714,-0.0872,0.1228,-0.1719,0.2018,-0.1439,0.1423,-0.2229,0.2177,-0.1194,0.1357,-0.1206,0.1566,-0.0809,0.0932,-0.106,0.1265,-0.1089,0.1201,-0.1456,0.1664,-0.1166,0.1641,-0.1525,0.1786,-0.1016,0.1392,-0.2016,0.2076,-0.1482,0.1278,-0.0799,0.0918,-0.1207,0.1531,-0.1029,0.1336,-0.159,0.2239,-0.0792,0.0938,-0.1535,0.1774,-0.1966,0.2215,-0.0901,0.0838,-0.1582,0.1631,-0.0736,0.0898,-0.1277,0.1368,-0.1767,0.2068,-0.228,0.2915,-0.1154,0.1297,-0.142,0.1481,-0.1791,0.1908,-0.182,0.2395,-0.1469,0.1342,-0.1989,0.2023,-0.1896,0.2177,-0.1795,0.193,-0.0809,0.1166,-0.1971,0.2433,-0.1163,0.1423,-0.159,0.1817,-0.1377,0.1616,-0.0885,0.0944,-0.1884,0.2406,-0.1389,0.1751,-0.1998,0.2587,-0.1904,0.2472,-0.0934,0.119,-0.116,0.1496,-0.1344,0.1554,-0.1148,0.1488,-0.095,0.1653,-0.1325,0.1356,-0.1633,0.1986,-0.1903,0.2346,-0.1395,0.1927,-0.1722,0.2041,-0.0901,0.095,-0.2607,0.2641,-0.1547,0.1773,-0.1361,0.168,-0.1492,0.1945,-0.0771,0.0915,-0.1181,0.1237,-0.1697,0.2066,-0.1521,0.1907,-0.0871,0.1188,-0.1101,0.1287,-0.1279,0.1496,-0.1085,0.1382,-0.175,0.2414,-0.1858,0.2124,-0.1146,0.091,-0.0694,0.0934,-0.1221,0.1681,-0.0822,0.1129,-0.2629,0.3102,-0.1695,0.1955,-0.0864,0.0974,-0.1322,0.1745,-0.1857,0.2391,-0.1287,0.1303,-0.1229,0.1756,-0.1153,0.1353,-0.073,0.107,-0.1638,0.1845,-0.1016,0.1315,-0.117,0.1031,-0.1242,0.1198,-0.206,0.2202,-0.1599,0.1892,-0.0905,0.1121,-0.1844,0.2049,-0.19,0.1769,-0.1262,0.1602,-0.2024,0.2258,-0.2036,0.242,-0.1011,0.1226,-0.0906,0.0956,-0.1324,0.1548,-0.1358,0.1268,-0.1394,0.209,-0.0863,0.1231,-0.1493,0.1534,-0.154,0.1735,-0.1207,0.1339,-0.082,0.1023,-0.1502,0.1981,-0.1966,0.2426,-0.1169,0.1407,-0.1062,0.1434,-0.1167,0.1632,-0.0901,0.1267,-0.0786,0.0983,-0.327,0.3939,-0.076,0.0989,-0.1694,0.1781,-0.1328,0.1788,-0.1377,0.1677,-0.1388,0.2146,-0.1134,0.1175,-0.1195,0.1604,-0.1108,0.1081,-0.1888,0.1972,-0.1615,0.1981,-0.1573,0.2109,-0.1405,0.1667,-0.1285,0.1734,-0.2114,0.1971,-0.1759,0.229,-0.0869,0.0934,-0.119,0.1544,-0.149,0.2134,-0.0867,0.0853,-0.2082,0.2577,-0.1429,0.161,-0.1609,0.1866,-0.1204,0.1519,-0.131,0.1501,-0.1281,0.1501,-0.0956,0.1057,-0.1099,0.1392,-0.0914,0.1406,-0.1334,0.1831,-0.0765,0.0872,-0.0789,0.0941,-0.1615,0.2003,-0.1079,0.1523,-0.1209,0.144,-0.1691,0.1986,-0.1783,0.2149,-0.0944,0.1276,-0.1062,0.1302,-0.1522,0.2283,-0.1314,0.1516,-0.1783,0.2047,-0.1756,0.2102,-0.0736,0.0886,-0.1033,0.127,-0.1825,0.2406,-0.164,0.2018,-0.1183,0.1245,-0.1023,0.1318,-0.1372,0.176,-0.1186,0.1484,-0.1317,0.1069,-0.1282,0.1465,-0.1221,0.1605,-0.1307,0.1337,-0.108,0.1452,-0.1298,0.1696,-0.1709,0.2119,-0.1239,0.1348,-0.2398,0.2824,-0.1435,0.1475,-0.1175,0.1527,-0.0829,0.0893,-0.1435,0.1712,-0.2794,0.3387,-0.1714,0.2068,-0.1615,0.1626,-0.1807,0.2048,-0.1743,0.2195,-0.0925,0.1274,-0.2197,0.2475,-0.1861,0.1791,-0.1697,0.1872,-0.0866,0.1022,-0.1636,0.1807,-0.1271,0.1289,-0.1696,0.169,-0.0868,0.1138,-0.1048,0.1321,-0.079,0.1085,-0.1729,0.1558,-0.1037,0.1474,-0.0982,0.1176,-0.1611,0.1417,-0.1559,0.1937,-0.0998,0.1284,-0.163,0.1533,-0.1349,0.1512,-0.1306,0.1778,-0.1364,0.2011,-0.1841,0.1853,-0.0784,0.1014,-0.0921,0.12,-0.1092,0.1302,-0.1397,0.1992,-0.1009,0.1489,-0.1207,0.151,-0.1186,0.1188,-0.1511,0.1824,-0.1843,0.2124,-0.1888,0.2527,-0.1038,0.1207,-0.1521,0.1622,-0.2357,0.2711,-0.1553,0.1817,-0.143,0.184,-0.1157,0.1435,-0.1335,0.1695,-0.1151,0.1397,-0.1669,0.1502,-0.0997,0.1107,-0.1082,0.1275,-0.1413,0.186,-0.1119,0.1464,-0.1726,0.18,-0.0963,0.1354,-0.1204,0.1778,-0.1606,0.1623,-0.1672,0.2182,-0.1034,0.1424,-0.134,0.1765,-0.1669,0.2346,-0.0997,0.1075,-0.1946,0.1719,-0.1181,0.1341,-0.1234,0.159,-0.0734,0.0984,-0.1122,0.1307,-0.2226,0.2446,-0.1502,0.1462,-0.2184,0.2977,-0.1604,0.1419,-0.1037,0.1448,-0.1007,0.133,-0.1616,0.2189,-0.1326,0.1302,-0.1355,0.1488,-0.0944,0.1172,-0.2244,0.2843,-0.2148,0.2891,-0.1473,0.1581,-0.1055,0.1588,-0.1453,0.1669,-0.1244,0.1532,-0.1327,0.1404,-0.1301,0.154,-0.1459,0.1753,-0.1524,0.2,-0.1569,0.1922,-0.1152,0.1682,-0.1368,0.132,-0.1203,0.1812,-0.1067,0.1577,-0.1333,0.1811,-0.1126,0.1306,-0.125,0.1489,-0.128,0.1685,-0.0829,0.0928,-0.109,0.1619,-0.0945,0.1286,-0.1221,0.1123,-0.1076,0.1286,-0.1021,0.1057,-0.1504,0.1999,-0.1195,0.1848,-0.1494,0.1852,-0.1,0.1247,-0.1698,0.1585,-0.1173,0.142,-0.1071,0.1056,-0.1219,0.1397,-0.0932,0.1405,-0.0972,0.1167,-0.1846,0.2421,-0.1214,0.1476,-0.1135,0.1472,-0.1224,0.1441,-0.1306,0.1825,-0.1222,0.1441,-0.1477,0.1879,-0.1785,0.1908,-0.1177,0.1483,-0.0864,0.1045,-0.1503,0.1719,-0.1907,0.2568,-0.1416,0.1801,-0.0742,0.091,-0.1179,0.1167,-0.1014,0.1537,-0.1059,0.1633,-0.1664,0.2522,-0.127,0.1671,-0.134,0.1741,-0.1766,0.21,-0.0767,0.1216,-0.0759,0.0923,-0.1645,0.212,-0.1668,0.1957,-0.216,0.2565,-0.1445,0.1338,-0.1375,0.1221,-0.1373,0.1636,-0.1737,0.2067,-0.0945,0.1207,-0.0979,0.1095,-0.1391,0.1353,-0.1026,0.1345,-0.1425,0.1593,-0.1162,0.1391,-0.1157,0.1392,-0.1112,0.1419,-0.142,0.1427,-0.1005,0.1367,-0.1585,0.2317,-0.1037,0.1123,-0.1595,0.1484,-0.0903,0.0883,-0.1221,0.1282,-0.1834,0.2113,-0.2208,0.2734,-0.0999,0.1254,-0.112,0.153,-0.1086,0.134,-0.082,0.108,-0.1471,0.1946,-0.2132,0.2329,-0.1596,0.2049,-0.1448,0.1735,-0.2388,0.2299,-0.1326,0.1057,-0.1841,0.2264,-0.1263,0.1832,-0.1028,0.1448,-0.1351,0.169,-0.1399,0.132,-0.114,0.1657,-0.1109,0.1062,-0.2028,0.2129,-0.1202,0.1329,-0.1546,0.2573,-0.1554,0.2048,-0.1349,0.1439,-0.141,0.192,-0.1289,0.1707,-0.1222,0.187,-0.1765,0.21,-0.0948,0.1018,-0.1049,0.102,-0.1113,0.1158,-0.2362,0.2474,-0.102,0.106,-0.1311,0.164,-0.1161,0.1563,-0.1033,0.136,-0.1461,0.243,-0.1806,0.1828,-0.1551,0.2135,-0.1152,0.1324,-0.132,0.1682,-0.1258,0.152,-0.0908,0.129,-0.1738,0.2242,-0.078,0.0998,-0.1071,0.1522,-0.2323,0.2581,-0.1169,0.1451,-0.0896,0.1452,-0.2254,0.3076,-0.1374,0.1586,-0.1538,0.1917,-0.1331,0.166,-0.1026,0.1412,-0.11,0.1479,-0.088,0.1222,-0.1011,0.1303,-0.1578,0.1772,-0.131,0.2164,-0.135,0.1581,-0.1304,0.1562,-0.2268,0.2833,-0.122,0.1252,-0.1221,0.138,-0.1027,0.1141,-0.1337,0.1622,-0.1442,0.1756,-0.1322,0.1744,-0.1169,0.1232,-0.0966,0.1156,-0.1567,0.1752,-0.1383,0.1371,-0.0922,0.1345,-0.1248,0.1637,-0.1264,0.1776,-0.1249,0.1282,-0.1267,0.1792,-0.087,0.1047,-0.1697,0.2021,-0.123,0.1149,-0.1263,0.1516,-0.1436,0.1318,-0.0865,0.0994,-0.1742,0.2092,-0.1772,0.2393,-0.1663,0.2025,-0.1104,0.1011,-0.1673,0.1861,-0.0968,0.1771,-0.1398,0.1303,-0.1678,0.1517,-0.1142,0.1568,-0.1158,0.162,-0.1133,0.1389,-0.1477,0.1609,-0.1815,0.2163,-0.1606,0.1838,-0.1492,0.1765,-0.1376,0.1536,-0.1603,0.1636,-0.0991,0.1198,-0.1374,0.1549,-0.0667,0.0837,-0.0955,0.1409,-0.094,0.1275,-0.1663,0.2196,-0.1236,0.1318,-0.1434,0.1591,-0.0927,0.1131,-0.1196,0.1809,-0.1518,0.1887,-0.1138,0.1266,-0.1178,0.1644,-0.1902,0.2549,-0.076,0.0992,-0.1599,0.1637,-0.2052,0.2272,-0.1459,0.1649,-0.0908,0.1079,-0.0901,0.1147,-0.2558,0.2369,-0.1136,0.147,-0.0788,0.1043,-0.2157,0.171,-0.1221,0.1179,-0.1122,0.1462,-0.1423,0.1585,-0.1191,0.1374,-0.0955,0.1086,-0.1283,0.1607,-0.1486,0.1587,-0.125,0.1701,-0.1463,0.154,-0.1317,0.1409,-0.2219,0.2006,-0.1328,0.1762,-0.1723,0.2327,-0.1279,0.1238,-0.093,0.0962,-0.0931,0.0989,-0.1045,0.1226,-0.1044,0.1382,-0.1055,0.1412,-0.1669,0.169,-0.0838,0.0963,-0.1352,0.1388,-0.2289,0.2527,-0.09,0.137,-0.1191,0.1575,-0.1863,0.2016,-0.0936,0.1119,-0.2133,0.2867,-0.1331,0.1565,-0.1434,0.162,-0.1134,0.1296,-0.1129,0.1415,-0.1064,0.1146,-0.1276,0.1578,-0.1173,0.1458,-0.2123,0.2332,-0.1031,0.1351,-0.1077,0.1353,-0.141,0.1814,-0.0841,0.103,-0.0762,0.1016,-0.1087,0.1479,-0.1189,0.158,-0.1306,0.1572,-0.1171,0.1974,-0.0913,0.133,-0.2605,0.2963,-0.2953,0.2914,-0.1483,0.173,-0.0025,0.0024,-0.0004,0.0005]
در حال بارگذاری
3:01
سریع بافت میآید - ساخته شده با دهان و گرانول spatialization - دو اصلی رزین.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم