مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای آهنگ خالی فاز سنگین از حصین و صادق

این آهنگ خالیه تِرَک موسیقی 《هی چه فاز سنگینی》 از حصین و صادق میباشد

کیفیت: 225kHz, 160bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: هیپ هاپ
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها پیانوموسیقی پس زمینهموسیقیحلقه موسیقیآهنگ جدیدموسیقی باشگاهیموسیقی پیانوآهنگپیانوی برقیارگخوانندهبشکن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0.2386,-0.027,0.1614,-0.22,0.2008,-0.1923,0.1649,-0.1346,0.2073,-0.303,0.2386,-0.2775,0.2015,-0.2543,0.5337,-0.4716,0.296,-0.3135,0.2636,-0.3388,0.175,-0.2694,0.2596,-0.1997,0.1122,-0.149,0.3045,-0.1206,0.5218,-0.3074,0.2838,-0.266,0.2852,-0.2073,0.1562,-0.1172,0.1082,-0.0923,0.0944,-0.0912,0.1563,-0.156,0.1215,-0.1973,0.0999,-0.0914,0.1171,-0.1064,0.075,-0.0913,0.0753,-0.0873,0.0502,-0.0424,0.1245,-0.2217,0.1393,-0.1923,0.126,-0.162,0.188,-0.1758,0.2152,-0.2654,0.1357,-0.2057,0.1818,-0.2761,0.3788,-0.331,0.318,-0.363,0.1917,-0.2065,0.2553,-0.4111,0.2489,-0.2369,0.296,-0.1896,0.2963,-0.2446,0.3705,-0.2528,0.3733,-0.1797,0.2188,-0.2212,0.2129,-0.1191,0.0962,-0.0625,0.1171,-0.1008,0.1416,-0.1388,0.1335,-0.0711,0.1155,-0.1201,0.0776,-0.0713,0.0574,-0.0627,0.0397,-0.0536,0.2427,-0.1461,0.1938,-0.2824,0.1992,-0.1466,0.1762,-0.1536,0.1498,-0.1642,0.1907,-0.1353,0.1742,-0.1013,0.2639,-0.2105,0.2183,-0.257,0.1628,-0.2249,0.1115,-0.3119,0.2329,-0.1924,0.1817,-0.1182,0.0739,-0.062,0.2728,-0.2429,0.2306,-0.2496,0.2533,-0.214,0.1937,-0.2466,0.141,-0.1781,0.1645,-0.1861,0.1192,-0.1454,0.0868,-0.0884,0.0747,-0.0798,0.0365,-0.0624,0.0506,-0.0665,0.0792,-0.0653,0.0735,-0.0508,0.1596,-0.1735,0.1282,-0.1992,0.2272,-0.1223,0.1883,-0.1788,0.157,-0.1929,0.0942,-0.1443,0.0776,-0.1051,0.0917,-0.1375,0.1111,-0.1633,0.1238,-0.0878,0.2944,-0.1397,0.1576,-0.1738,0.0793,-0.1488,0.251,-0.2764,0.3106,-0.2351,0.2733,-0.2428,0.1974,-0.1447,0.1885,-0.1362,0.1721,-0.1552,0.1089,-0.1146,0.1126,-0.101,0.1002,-0.0866,0.0968,-0.0846,0.0794,-0.0691,0.069,-0.0646,0.0477,-0.0632,0.1047,-0.0622,0.2571,-0.1979,0.184,-0.2184,0.236,-0.2059,0.2163,-0.4043,0.2325,-0.2241,0.238,-0.3217,0.1741,-0.4074,0.4985,-0.3641,0.3833,-0.2982,0.2853,-0.3804,0.3033,-0.2105,0.3584,-0.2933,0.2213,-0.2913,0.4913,-0.1949,0.3601,-0.2203,0.3439,-0.1246,0.1856,-0.1398,0.0975,-0.2136,0.1277,-0.1691,0.2152,-0.1539,0.1755,-0.1143,0.1227,-0.1097,0.0567,-0.0795,0.0414,-0.0941,0.0745,-0.0581,0.0616,-0.0656,0.3916,-0.1617,0.2825,-0.2422,0.525,-0.1432,0.3728,-0.2208,0.2103,-0.1367,0.51,-0.1623,0.1377,-0.2255,0.5157,-0.4151,0.3698,-0.3836,0.3497,-0.297,0.2745,-0.3573,0.3372,-0.2925,0.1637,-0.3278,0.3084,-0.2196,0.2756,-0.2185,0.3563,-0.2436,0.3429,-0.1894,0.2638,-0.1455,0.1251,-0.1611,0.1524,-0.0736,0.2183,-0.1114,0.1592,-0.1035,0.1711,-0.1505,0.0669,-0.0775,0.0686,-0.0764,0.0815,-0.0589,0.0654,-0.0615,0.3309,-0.1848,0.1914,-0.2667,0.096,-0.3127,0.2996,-0.4525,0.2484,-0.1833,0.1962,-0.3005,0.2214,-0.4254,0.312,-0.3214,0.3556,-0.3586,0.2074,-0.1865,0.3075,-0.2821,0.2475,-0.2058,0.2721,-0.2427,0.3769,-0.2189,0.4222,-0.198,0.3175,-0.3034,0.2135,-0.2273,0.2067,-0.1506,0.1381,-0.1504,0.1112,-0.1244,0.1298,-0.1006,0.1129,-0.0651,0.0785,-0.0917,0.0697,-0.1009,0.0697,-0.086,0.0602,-0.0546,0.22,-0.1786,0.4345,-0.207,0.5528,-0.2057,0.3134,-0.3845,0.273,-0.3271,0.2013,-0.3312,0.281,-0.2983,0.548,-0.4964,0.3266,-0.2992,0.2767,-0.2766,0.3005,-0.3117,0.4875,-0.424,0.4309,-0.4049,0.264,-0.4204,0.294,-0.4296,0.6169,-0.6016,0.5046,-0.4735,0.4995,-0.3723,0.3811,-0.3478,0.2371,-0.3092,0.1804,-0.1806,0.1708,-0.1854,0.202,-0.2145,0.1259,-0.1609,0.1595,-0.1031,0.0644,-0.1,0.1194,-0.1098,1,-1,0.9852,-1,0.5871,-0.4469,0.4804,-0.5289,0.5993,-0.6437,0.6265,-0.5362,0.7497,-0.4413,1,-0.9748,1,-0.64,0.5482,-0.6981,0.718,-0.9307,0.7372,-0.628,0.4861,-0.6832,0.7469,-1,0.9295,-0.7179,0.4317,-0.3637,0.3977,-0.446,0.5991,-0.2518,1,-1,1,-0.7574,1,-0.5026,0.2791,-0.579,0.1049,-0.1286,0.7061,-1,0.6879,-0.7596,0.6097,-0.8882,0.8586,-0.6272,1,-0.9552,0.7976,-0.6989,0.7306,-0.5346,0.267,-0.614,0.463,-0.5414,0.5225,-0.3461,0.932,-0.6546,0.9272,-0.7263,0.5236,-0.7793,0.2818,-0.5436,0.8107,-0.6459,0.6754,-0.4632,0.4998,-0.3906,0.7522,-0.8194,0.4532,-0.7016,0.8106,-0.9445,0.6947,-0.7779,0.2315,-0.2692,0.4031,-0.2077,1,-0.2402,0.1871,-0.2132,0.0898,-0.129,0.1929,-0.7082,1,-1,0.9164,-0.6871,0.5564,-0.575,1,-1,1,-1,0.9241,-0.6834,0.3043,-0.3919,0.3439,-0.519,0.4872,-0.3459,0.3989,-0.2894,0.7115,-0.6189,0.7105,-0.6178,0.581,-0.2868,0.5222,-0.3199,0.3413,-0.3621,0.2079,-0.4424,0.6399,-0.8461,1,-1,0.6922,-0.7076,0.6291,-0.4355,0.4607,-0.381,0.6646,-1,1,-1,0.509,-0.7512,0.3549,-0.3617,0.1974,-0.1847,0.2543,-1,1,-0.7893,0.5344,-0.4606,0.5495,-0.4324,1,-1,0.9309,-1,0.6999,-0.632,0.3233,-0.4435,0.3436,-0.4207,0.4227,-0.3093,0.5036,-0.9456,0.344,-0.7137,0.8295,-0.3467,0.4823,-0.4997,0.7119,-0.681,0.7284,-0.4301,0.4491,-0.5038,0.7167,-1,1,-1,0.9514,-0.9972,0.5025,-0.6327,0.248,-0.3765,0.156,-0.3064,0.1797,-0.2775,0.3981,-0.2817,0.1959,-0.2325,0.1538,-0.2426,1,-1,0.7692,-0.8956,1,-1,1,-0.8361,0.917,-0.9363,0.8577,-0.584,0.7557,-0.5323,0.78,-0.6501,0.4376,-0.5236,0.5182,-0.4982,0.9933,-0.8357,0.9795,-0.7895,0.8219,-0.4426,0.6912,-0.624,0.7116,-0.3372,0.8163,-0.5727,0.4517,-0.8591,1,-1,0.6531,-1,0.3831,-0.4947,0.7211,-0.4413,0.9105,-0.3097,1,-1,0.6537,-0.7568,0.3173,-0.3883,0.2295,-0.2184,0.5382,-0.8847,1,-1,0.5644,-0.6108,0.3571,-0.5585,1,-0.911,0.6168,-0.8431,0.5327,-0.733,0.5874,-0.7291,0.4589,-0.6867,0.509,-0.6584,0.552,-0.5399,1,-1,0.8852,-0.6834,0.5721,-0.5117,0.6095,-0.5883,0.7338,-0.7041,0.3284,-0.3998,1,-1,0.8373,-1,0.7279,-0.5946,0.4027,-0.4969,0.4982,-0.3491,0.3037,-0.2487,0.3251,-0.2579,1,-0.2849,0.1843,-0.2782,0.1807,-0.2237,1,-1,0.6677,-0.7465,1,-1,0.543,-1,1,-1,0.9124,-0.6826,0.345,-0.3153,0.5056,-0.3788,0.2919,-0.2495,0.4746,-0.5288,0.5645,-0.9477,0.6879,-0.445,0.4917,-0.4483,0.58,-0.3719,0.6276,-0.6288,0.5049,-0.4628,0.3674,-0.9644,0.8749,-0.5663,0.8202,-0.737,0.6201,-0.4199,0.4298,-0.561,0.5255,-0.3753,0.7764,-1,0.5583,-0.4551,0.3592,-0.3269,0.1677,-0.1708,0.8381,-0.5677,0.9458,-1,0.5765,-0.6007,0.3725,-0.2105,0.8903,-1,0.8949,-0.7492,0.8368,-0.7917,0.7051,-0.436,0.4552,-0.3939,0.5084,-0.3497,0.7632,-0.561,0.4775,-0.8712,0.4451,-0.3045,0.2998,-0.5768,0.563,-0.7609,0.3045,-0.4999,0.476,-0.3406,0.7123,-1,1,-1,1,-0.842,0.9427,-0.6891,0.2918,-0.4744,0.3024,-0.2843,0.1827,-0.2384,0.444,-0.225,0.1574,-0.1489,0.1355,-0.1456,0.841,-1,1,-0.7686,0.8377,-1,0.6699,-0.6169,1,-1,0.8678,-0.6065,0.5484,-0.4802,0.726,-0.2603,0.5186,-0.5394,0.4,-0.607,1,-1,0.8344,-0.9008,0.5887,-0.6641,0.5369,-0.5521,0.7917,-0.6298,0.4999,-0.5796,1,-0.5599,1,-1,1,-1,0.6772,-0.488,0.579,-0.3234,0.2855,-0.8126,0.841,-0.836,0.7888,-0.7294,0.6205,-0.4474,0.3247,-0.2357,1,-0.252,0.6961,-1,0.5758,-0.6016,0.4212,-0.4817,1,-0.9044,0.7273,-0.8929,0.6658,-0.7368,0.4241,-0.2668,0.5959,-0.44,0.3856,-0.5479,0.3107,-0.5052,0.7115,-1,1,-0.6487,0.4763,-0.6971,0.8515,-0.591,0.6968,-0.7152,0.4241,-0.56,0.7846,-1,1,-0.7075,0.6668,-0.717,0.5002,-0.7265,0.3076,-0.3185,0.3509,-0.3066,0.3052,-0.2883,0.3327,-0.3015,0.2714,-0.2198,0.1707,-0.2288,1,-0.4725,1,-1,0.4809,-1,0.8215,-0.7972,1,-1,0.8596,-0.8653,0.5903,-0.4656,0.4396,-0.4252,0.3707,-0.3936,0.4592,-0.4302,0.4409,-0.7845,0.7622,-0.9226,0.5814,-0.6714,0.4095,-0.2507,0.5418,-0.6945,0.4384,-0.4086,0.3968,-0.387,1,-1,1,-1,0.9583,-1,0.4932,-0.5168,0.3456,-0.4095,0.9379,-0.9242,1,-0.9263,0.6161,-0.8014,0.2407,-0.2562,0.1776,-0.2886,1,-0.9135,0.7578,-0.7912,0.6012,-0.5626,1,-1,1,-1,0.6487,-0.7509,0.4655,-0.3878,0.3648,-0.4731,0.3298,-0.2432,0.2506,-0.1648,0.9846,-0.493,0.2972,-0.3413,0.356,-0.5869,0.6651,-0.6205,0.6533,-0.696,0.3547,-0.5663,0.2721,-1,1,-1,0.6749,-0.6125,0.624,-0.6021,0.4618,-0.3544,0.3957,-0.3535,0.232,-0.2303,0.2768,-0.2445,0.2984,-0.4022,0.3906,-0.3465,0.6155,-0.3381,0.7284,-1,1,-0.9969,1,-1,0.7871,-0.6737,0.8867,-0.9581,0.5827,-0.7911,0.7614,-0.6945,0.8275,-0.5797,0.4482,-0.5567,1,-0.9699,1,-0.6817,1,-0.906,0.5744,-0.5214,0.768,-0.7063,0.9776,-0.7739,1,-0.5589,1,-1,0.6889,-0.9735,0.7209,-0.8909,0.3987,-0.236,0.5943,-0.5859,1,-0.9886,1,-1,0.8772,-0.8018,0.229,-0.3564,0.4138,-0.3282,1,-1,1,-0.7368,0.8533,-0.7241,1,-1,1,-1,0.7398,-1,0.6399,-0.7497,0.4711,-0.5068,1,-0.6196,0.578,-0.4412,1,-0.9023,1,-0.9325,0.7034,-0.7288,0.5679,-0.422,0.5939,-0.5541,0.891,-0.6706,0.8399,-0.787,1,-1,0.9742,-0.6661,0.608,-0.3834,0.5799,-0.3245,0.5414,-0.3028,0.3294,-0.4967,0.337,-0.2607,0.2402,-0.3615,0.311,-0.3378,0.363,-0.9521,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-0.5912,0.68,-0.4161,0.8892,-0.3932,0.5169,-0.5814,1,-0.6213,0.7124,-0.7525,0.7417,-0.4746,0.433,-0.4283,0.5912,-0.597,0.5529,-0.4203,0.4353,-0.3341,1,-1,0.9711,-0.8886,0.953,-0.7551,0.6746,-0.6376,0.4986,-0.5416,1,-1,0.8989,-0.8221,0.8542,-1,0.2025,-0.3896,0.3179,-0.3352,0.9422,-1,0.7207,-0.7184,0.8267,-0.632,0.9685,-0.552,1,-0.8963,0.5579,-0.7437,0.6819,-0.3054,0.6062,-0.8672,0.7369,-0.3787,0.5549,-0.7696,0.4985,-0.4772,0.6485,-0.3872,0.489,-0.5281,0.6104,-0.5338,0.5322,-0.582,0.5669,-0.4434,0.361,-1,1,-1,0.8943,-0.722,0.4421,-0.874,0.4716,-0.5515,0.4284,-0.3724,0.3067,-0.3196,0.1754,-0.5729,0.2634,-0.4455,0.3572,-0.1931,0.7533,-0.3749,1,-1,0.5028,-0.7531,0.5529,-0.7888,1,-1,1,-1,0.5771,-0.8253,0.5092,-0.8298,0.4246,-0.4877,0.5465,-0.357,0.4957,-0.4357,1,-1,0.7645,-0.8849,0.8522,-0.7582,0.8182,-0.9927,0.8535,-0.9294,0.5752,-0.5311,0.9533,-0.6559,1,-1,1,-0.9809,0.8261,-0.597,0.4632,-0.3625,0.64,-0.9026,1,-0.9568,0.423,-0.5148,0.3173,-0.5663,0.2891,-0.2759,1,-1,0.7243,-0.8983,0.7614,-0.8116,0.393,-0.481,1,-1,0.7197,-0.8416,0.7161,-0.6924,0.9051,-0.9697,0.6645,-0.6487,0.4111,-0.5895,1,-1,1,-0.883,0.9518,-0.844,0.7638,-1,0.998,-0.5386,0.6316,-0.9772,1,-0.543,1,-1,1,-1,1,-0.8427,0.8254,-0.4087,0.487,-0.3287,0.362,-0.2953,0.2296,-0.2096,0.2019,-0.2301,0.4817,-0.3248,0.4472,-0.3929,1,-1,0.7302,-1,1,-1,0.5928,-0.9393,0.8438,-0.8318,0.6484,-1,0.7781,-0.5063,0.3786,-0.5176,0.3351,-0.5341,0.5503,-0.2969,0.9856,-0.7823,0.9461,-0.5833,0.6485,-0.5341,0.191,-0.6736,0.844,-0.6076,0.4669,-0.4575,0.8945,-0.4267,0.4363,-0.739,0.4559,-0.6172,0.467,-0.5875,0.5063,-0.4509,0.9979,-0.3685,1,-1,0.4172,-0.8206,0.2296,-0.2743,0.3916,-0.4351,0.7586,-1,1,-1,0.6077,-0.49,0.5329,-0.3837,1,-1,0.782,-0.6341,0.6708,-0.3906,0.6906,-0.7422,0.3318,-0.3217,0.4679,-0.551,0.5314,-0.512,1,-0.5912,0.4392,-0.483,0.5378,-0.6223,0.5497,-0.7068,0.6657,-0.4004,0.4902,-0.6409,1,-0.9803,1,-0.9601,1,-0.9906,0.5839,-0.401,0.3772,-0.4323,0.3174,-0.2365,0.19,-0.2698,0.5025,-1,0.2398,-0.1958,0.356,-0.3265,0.9456,-1,0.8195,-0.8889,1,-1,0.487,-1,1,-1,0.5775,-0.8938,0.4383,-0.656,0.7051,-0.7876,0.6059,-0.4496,0.4293,-0.3133,0.8634,-1,0.9868,-0.7999,0.5975,-1,0.4295,-1,1,-1,0.8124,-0.4677,1,-1,0.7233,-0.7138,0.8553,-0.7365,1,-0.9947,0.596,-0.3411,0.6679,-0.4428,1,-1,0.8014,-0.7117,0.5193,-0.458,0.4771,-0.455,0.7216,-0.5978,1,-1,0.7676,-0.687,0.3226,-0.3534,0.9006,-1,0.7803,-0.6642,0.7085,-0.6808,0.6216,-0.6439,0.6829,-0.4671,0.805,-0.5506,0.4193,-1,0.9804,-0.5392,0.6666,-1,1,-0.8159,0.469,-1,0.9667,-0.7821,0.4623,-0.6352,1,-0.6466,0.9954,-1,1,-0.863,0.7366,-0.5516,0.6112,-0.3321,0.2654,-0.3169,0.2224,-0.3103,0.2778,-0.4038,0.2991,-0.4012,0.3167,-0.3873,1,-1,0.9137,-0.9017,0.836,-1,1,-1,1,-1,0.6028,-0.5844,0.5533,-0.5547,0.5422,-0.5037,0.5803,-0.5541,0.7848,-0.644,0.877,-0.9019,0.695,-0.6436,0.7908,-0.6155,0.3092,-0.4206,0.5222,-0.437,0.5575,-0.5014,0.9753,-0.3239,1,-1,0.8145,-0.9901,0.6759,-0.6004,0.5863,-0.3907,0.3186,-0.7581,1,-0.6702,0.5723,-0.8386,0.5915,-0.6491,0.3873,-0.2489,1,-0.3971,0.9345,-1,0.7078,-0.58,0.4881,-0.5987,0.7962,-1,0.8913,-0.6611,0.5165,-0.4029,0.7236,-0.7844,0.5829,-0.4078,0.5577,-0.5008,0.7196,-0.7254,0.4972,-0.8389,0.6966,-0.5678,0.4856,-0.5172,0.527,-0.4417,0.4848,-0.537,0.2758,-0.5109,1,-1,0.9744,-0.8969,0.7615,-0.726,0.9171,-0.8472,0.3979,-0.3712,0.2343,-0.3081,0.2539,-0.2434,0.1355,-0.1797,0.2,-0.3046,0.1662,-0.1688,0.9251,-0.6626,1,-0.9513,0.465,-1,0.857,-0.8376,0.6745,-0.505,0.4498,-0.8303,0.573,-0.3657,0.5015,-0.4986,0.2754,-0.2584,0.2346,-0.2823,0.7999,-0.8793,0.713,-0.6462,0.5321,-0.4282,0.7389,-0.8928,0.6694,-0.5257,0.3821,-1,0.384,-0.4398,0.9261,-0.5893,0.4697,-0.6579,0.6726,-0.6606,0.3418,-0.3467,0.2187,-0.2262,0.2814,-0.2881,0.2861,-0.1665,0.4806,-0.2976,0.2906,-0.1391,0.1805,-0.1615,0.1213,-0.13,0.0955,-0.0932,0.1139,-0.1107,0.5516,-0.3746,0.4782,-0.4429,0.4507,-0.4336,0.778,-0.4079,0.4533,-0.4962,0.2763,-0.3683,0.6905,-0.3482,0.7306,-0.6706,0.8154,-0.5276,0.5645,-0.5315,0.7064,-0.687,0.881,-0.6112,0.5955,-0.4836,0.5445,-0.3632,0.3736,-0.3287,0.3388,-0.2858,0.5628,-0.4394,0.405,-0.3672,0.3529,-0.4085,0.3353,-0.219,0.2585,-0.2242,0.3003,-0.1395,0.0922,-0.2079,0.145,-0.1458,0.1103,-0.1161,0.1636,-0.148,0.7232,-0.4688,0.6325,-0.5229,0.3888,-0.3361,0.3779,-0.2511,0.5969,-0.3541,0.4301,-0.2963,0.4403,-0.463,0.5338,-0.2978,0.4933,-0.4884,0.2903,-0.3902,0.2606,-0.2086,0.4011,-0.2879,0.3447,-0.3109,0.2167,-0.1715,0.5521,-0.4542,0.5576,-0.612,0.3278,-0.4503,0.3829,-0.3227,0.2693,-0.2863,0.2449,-0.3771,0.2116,-0.3111,0.2651,-0.1683,0.1619,-0.1768,0.1093,-0.1459,0.1391,-0.1241,0.1246,-0.1218,0.096,-0.1089,0.4514,-0.3538,0.524,-0.4159,0.5515,-0.7708,0.4229,-0.497,0.3639,-0.3344,0.3696,-0.5237,0.3529,-0.6877,0.498,-0.4945,0.4834,-0.4668,0.2267,-0.2688,0.5134,-0.5558,0.3433,-0.415,0.2219,-0.2303,0.3616,-0.324,0.6403,-0.5074,0.5116,-0.6386,0.4484,-0.5248,0.365,-0.3638,0.3288,-0.2871,0.2712,-0.2357,0.1763,-0.1731,0.1139,-0.1737,0.2289,-0.1603,0.1024,-0.1112,0.0749,-0.0983,0.1058,-0.0821,0.1202,-0.109,0.1126,-0.0932,0.0526,-0.0461,0.0334,-0.03,0.0342,-0.0276,0.0229,-0.0203,0.0196,-0.0254,0.027,-0.0403,0.0114,-0.0131,0.0111,-0.009,0.0161,-0.0126,0.0094,-0.012,0.0074,-0.0128,0.01,-0.0139,0.01,-0.0074,0.0074,-0.0093,0.0091,-0.0117,0.0051,-0.0079,0.0046,-0.007,0.0054,-0.0032,0.0047,-0.0047,0.0052,-0.0034,0.0027,-0.0046,0.0039,-0.0038,0.0033,-0.0029,0.0023,-0.0027,0.0021,-0.0035,0.0023,-0.0017,0.0019,-0.0029,0.0014,-0.0018,0.0012,-0.0024,0.001,-0.0016,0.0017,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.001,-0.001,0.001,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
1:51
این آهنگ خالیه تِرَک موسیقی 《هی چه فاز سنگینی》 از حصین و صادق میباشد
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم