مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای fire torch whoosh fast up w tail

Fire torch burning with a fast, upward moving whoosh, with a tail.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آتشتماس جسم سریع با هواسوزاندندر حال سوختنمشعلflame tail
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0002,0.0002,0.001,-0.0005,0.0012,-0.0009,-0.0001,-0.0004,0.0006,0.0005,0.0009,-0.0001,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0016,0.0001,-0.0014,0.0004,-0.0001,0.0014,-0.0014,-0.0001,-0.0019,-0.0005,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0038,-0.0001,-0.0036,-0.0006,-0.0005,0.0018,-0.0009,0.0021,-0.0015,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0019,-0.0004,0.0016,-0.0011,0.0019,-0.0027,0.0017,-0.0004,0.0017,-0.0017,0.0019,-0.0009,0.0023,0.0006,0.0038,-0.0002,0.0019,-0.0008,0.0017,-0.0008,0.0031,-0.0034,0.0022,-0.0032,0.0012,0.0001,0.0027,-0.0007,0.0043,-0.0001,0.0046,0.0004,0.0022,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0028,-0.0006,0.0037,-0.0031,0.0011,-0.0037,0.0008,-0.011,-0.0012,-0.0049,0,-0.0012,0.0033,-0.0021,0.0025,-0.0095,-0.0022,-0.0102,0,-0.0032,0.0025,-0.0082,-0.0004,-0.0086,-0.001,-0.0083,-0.0014,-0.0049,0.0003,-0.0031,0.0031,-0.0079,0.0033,-0.0023,0.0072,0.0005,0.0126,0.0029,0.0087,-0.0035,0.0095,-0.0042,0.0108,-0.0028,0.0097,-0.0025,0.0148,0.0001,0.0088,0,0.0116,0.0032,0.0093,-0.014,0.0045,-0.0009,0.011,0.0092,0.0244,-0.0021,0.0113,-0.002,0.0158,-0.0145,0.0163,-0.0277,0.0043,-0.0213,0.0079,-0.0179,0.016,-0.0136,0.0156,-0.0243,0.0063,-0.0165,0.0186,-0.0203,0.0311,-0.0186,0.0156,-0.0302,0.0234,-0.0285,0.0029,-0.0232,0.0133,0.0089,0.0261,-0.0278,0.0213,-0.0372,0.0006,0.0013,0.024,-0.0061,0.049,-0.02,0.0575,-0.0428,0.0533,-0.0643,0.0204,-0.0485,0.0159,-0.0154,0.0258,0,0.0441,-0.0227,0.0367,-0.0323,0.0659,-0.0445,0.076,-0.0424,0.076,-0.0087,0.0336,-0.0942,0.0738,-0.0423,0.0826,-0.0286,0.0447,-0.0186,0.0451,-0.0163,0.0379,-0.0538,0.0463,-0.0664,0.043,-0.0367,0.063,-0.0375,0.059,-0.0628,0.0224,-0.0841,0.0333,-0.0014,0.0505,0.0148,0.0936,-0.2145,0.0858,-0.1165,0.01,-0.0519,0.0951,0.0089,0.0959,-0.0254,0.0726,-0.0569,0.0178,-0.0417,0.0321,-0.0536,0.0466,-0.0164,0.1095,-0.0068,0.0676,-0.0561,0.0262,-0.063,0.0915,-0.0652,0.0457,-0.1444,-0.0031,-0.0868,0.0614,-0.04,0.0562,-0.0261,0.0863,-0.0382,0.0599,-0.0234,0.1384,-0.0732,0.036,-0.0801,0.0068,-0.041,0.0526,-0.0298,0.0247,-0.0527,0.0284,-0.0194,0.0616,-0.0552,0.0456,-0.0786,0.0602,-0.0266,0.051,-0.1031,0.0615,-0.1002,0.0882,-0.0583,0.0384,-0.0587,0.1054,-0.0739,0.0989,-0.0686,0.0171,-0.1063,0.0758,-0.0483,0.0444,-0.0164,0.1209,-0.156,0.0276,-0.0965,0.0747,-0.066,0.1542,-0.064,0.1427,-0.0712,0.1759,-0.014,0.1505,-0.122,-0.0162,-0.0976,0.0157,-0.0781,0.0365,-0.0965,0.0537,-0.0954,0.0329,-0.0976,0.0874,0.0229,0.0965,-0.0587,0.037,0.0323,0.08,0.0007,0.0835,-0.051,0.0396,-0.099,0.1033,-0.1445,0.1268,-0.0967,0.0518,-0.128,0.1077,-0.0928,0.1411,-0.0594,0.0784,-0.0886,0.0231,-0.0288,0.0229,-0.0554,0.0382,-0.1217,0.0568,-0.1226,0.0708,-0.0909,0.0374,-0.0712,0.0713,-0.0295,0.0962,-0.0077,0.0987,-0.0674,0.0518,-0.1409,0.0187,-0.1546,0.0433,-0.0474,0.0809,-0.0506,0.0556,-0.058,0.0432,-0.0786,0.1251,-0.0426,0.1014,-0.0899,0.029,-0.0878,0.0983,-0.0938,0.0558,-0.0355,0.135,-0.1577,0.0086,0.0114,0.1125,-0.0705,0.0373,-0.1084,0.052,-0.0474,0.2345,-0.0825,0.1023,-0.1425,0.1028,-0.047,0.081,-0.1177,0.0718,-0.1704,0.0898,-0.0125,0.0975,-0.0408,0.0291,-0.1991,0.026,-0.0927,0.0075,-0.0866,0.103,-0.0296,0.0715,-0.037,0.1522,-0.079,0.1015,-0.1472,-0.0253,-0.1501,0.0548,-0.0864,0.0816,-0.0941,0.0199,-0.0197,0.1915,-0.1242,0.0315,-0.0666,0.0715,0.0055,0.1686,-0.0591,0.0745,-0.0758,0.0623,-0.0925,0.0838,-0.0436,0.086,-0.194,0.0403,-0.0694,0.1757,-0.2036,0.1516,-0.0516,0.1485,-0.1803,0.1246,-0.1949,0.1101,-0.0137,0.1807,-0.2745,0.3058,-0.1646,0.149,-0.3185,0.035,-0.1474,0.0306,-0.1799,0.0714,-0.0807,0.2355,-0.1152,0.0363,-0.0153,0.1919,0.0005,0.2443,-0.1115,0.0041,-0.1722,0.1086,-0.1057,0.254,-0.2659,-0.0349,-0.085,0.1508,-0.3204,-0.0256,-0.0295,0.3334,-0.3248,0.0163,-0.077,0.1736,-0.0715,0.2534,-0.2249,0.1514,-0.2763,0.1184,-0.086,0.3162,-0.1139,0.1491,-0.2549,0.0397,-0.1252,0.3044,-0.2598,0.1438,-0.132,0.1959,-0.2211,0.0297,-0.1335,0.3017,-0.2816,0.1151,0.0485,0.2706,-0.1432,0.0766,-0.0718,0.2018,-0.0958,0.2454,-0.2535,0.0422,-0.2755,0.2776,-0.3071,0.0548,-0.2195,0.2859,-0.1004,0.2768,0.024,0.2728,-0.3143,0.2755,-0.3121,-0.0036,-0.261,0.106,-0.1647,0.0607,-0.0971,0.2849,-0.1329,0.2196,-0.1679,0.2906,-0.2312,0.2612,-0.1803,0.1198,-0.2268,0.0746,-0.161,0.1252,-0.1487,0.1584,-0.1019,0.0981,-0.0431,0.1238,-0.0645,0.129,-0.1615,0.0288,-0.2504,-0.0018,-0.1584,0.0627,-0.0405,0.1156,-0.1523,0.0191,-0.1669,0.0608,-0.1283,0.1076,-0.0851,0.0994,-0.0739,0.0118,-0.0349,0.0717,-0.0433,0.0162,-0.0953,-0.0168,-0.0234,0.0775,0.0095,0.0731,0.0153,0.0918,-0.0131,0.1025,-0.0689,0.0715,0.0108,0.064,0.0046,0.0647,0.0594,0.1016,0.0181,0.1092,-0.0118,0.0485,-0.0302,0.0055,-0.0055,0.0831,0.0287,0.0703,0.0184,0.0441,0.0121,0.0564,-0.003,0.0256,-0.0265,0.005,-0.0399,-0.008,-0.0381,-0.0003,-0.0352,-0.0044,-0.0331,0.0029,-0.0426,-0.0087,-0.0454,-0.0311,-0.0437,-0.0054,-0.0506,-0.005,-0.0556,-0.0211,-0.0492,0.019,-0.0348,-0.0076,-0.0418,-0.0119,-0.0257,0,-0.0107,0.0079,-0.0303,0.0052,-0.0111,0.0299,0.0035,0.029,-0.002,0.0412,-0.019,0.0377,-0.0267,0.0081,-0.0006,0.0271,-0.018,0.0374,-0.0218,0.0057,-0.0073,0.017,-0.0032,0.0301,0.0136,0.0349,0.0135,0.0338,0.0177,0.0369,0.0049,0.0354,0.0095,0.0347,0.0009,0.0309,-0.0016,0.0286,0.0126,0.0263,-0.0071,0.0255,-0.0105,0.0108,0.0069,0.0205,-0.0096,0.021,-0.0162,0.0077,-0.0157,0.01,-0.0198,0.0102,-0.014,-0.0049,-0.025,0.0028,-0.0348,-0.0238,-0.0261,0.0035,-0.0174,0.0129,-0.0344,-0.0005,-0.0521,-0.021,-0.0297,-0.0162,-0.0531,-0.0015,-0.0007,0.031,-0.0569,0.0283,-0.0254,0.0677,-0.0204,0.0695,-0.0895,-0.0148,-0.0255,0.0191,-0.006,0.0379,-0.0216,0.0325,-0.0188,0.0214,-0.0145,0.0907,-0.0071,0.0365,-0.0352,0.0591,0.0008,0.048,-0.003,0.0234,-0.0089,0.0425,-0.0281,0.0534,-0.0249,0.0464,-0.0163,0.0383,-0.0105,0.0354,-0.013,0.0504,-0.0292,0.0458,-0.0536,0.0184,-0.0681,0.0264,-0.0422,0.0211,-0.0421,0.0196,-0.0765,0.0282,-0.0755,-0.0105,-0.0304,0.0523,-0.0867,-0.0161,-0.016,0.0036,-0.0027,0.0556,0.0022,0.0724,-0.0046,0.0303,-0.0168,0.0279,-0.0671,0.0276,-0.0742,-0.0175,-0.0635,-0.0043,-0.051,-0.0042,-0.0437,0.0416,-0.0425,0.0408,-0.0584,0.021,0.0054,0.042,-0.0094,0.0474,-0.0323,0.0501,-0.0332,0.0729,-0.0627,0.0464,-0.08,0.0135,-0.0472,0.03,0.0075,0.043,-0.0277,0.0482,-0.0468,0.0535,-0.0519,0.0797,-0.0466,0.0607,-0.0145,0.0587,-0.0276,0.0362,-0.0238,0.0173,-0.0296,0.0475,-0.0249,0.0159,-0.0083,0.0552,-0.0682,0.0389,-0.0131,0.0511,-0.0289,0.0399,-0.0195,0.0372,-0.0682,-0.0057,-0.0713,-0.0039,-0.0725,0.0506,-0.0293,0.0213,-0.0045,0.0442,-0.0457,0.0048,-0.0279,0.0273,-0.0228,0.0717,-0.0183,0.0788,-0.0474,0.0647,-0.0449,0.0135,-0.0401,0.0166,-0.0068,0.0506,-0.0041,0.0253,0.0089,0.0497,-0.0249,0.039,-0.0273,0.0148,-0.0498,0.0182,-0.0062,0.0251,-0.0144,0.0411,-0.047,0.0448,-0.0167,0.0196,-0.0412,-0.0003,-0.0169,0.0185,-0.0468,0.0296,-0.0742,0.0067,-0.0246,0.0154,-0.0113,0.0549,-0.0251,0.062,-0.0972,-0.0074,-0.0634,0.0253,-0.0561,0.0499,0.0366,0.0609,-0.0081,0.0494,-0.0056,0.055,-0.0291,0.0281,-0.042,0.0281,-0.004,0.0364,-0.054,0.0269,-0.0221,0.0255,-0.0682,0.0187,-0.0132,0.0203,-0.0182,0.0212,-0.0223,0.0281,-0.0156,0.0545,-0.0808,0.0398,-0.0465,0.0348,-0.0211,0.0167,-0.0336,0.0425,-0.0296,0.0394,-0.01,0.0268,-0.0273,0.0049,-0.02,0.005,-0.0168,0.0137,-0.0197,0.0063,0.007,0.0401,-0.0142,0.0322,-0.0193,0.0023,-0.0337,0.0193,-0.0255,0.0383,-0.0223,0.0176,-0.0051,0.022,-0.0118,0.0217,-0.019,0.0061,-0.0112,0.0168,-0.0041,0.0272,-0.0126,0.0263,-0.0134,0.0211,-0.0152,0.0241,-0.014,0.0386,-0.0132,0.0417,-0.0347,0.0173,-0.0464,0.0426,-0.0497,0.0001,-0.0299,0.0085,0.0016,0.022,-0.013,0.0223,-0.0126,0.0319,-0.0008,0.0184,-0.0134,0.0131,0.0002,0.0204,-0.0369,0.009,-0.0348,-0.0084,-0.0139,0.0191,-0.0431,-0.0023,-0.005,0.0237,-0.0217,0.0187,-0.0229,-0.005,-0.0383,0.0099,-0.0179,0.025,-0.0174,0.0094,-0.0103,0.0159,-0.0304,0.0071,-0.0045,0.0215,-0.019,-0.0014,-0.0034,0.0176,0.0043,0.031,-0.0111,0.0118,-0.0065,0.0174,-0.011,0.0075,-0.0123,0.0159,0.0006,0.0121,0.011,0.04,-0.0151,0.0434,-0.0287,0.0141,-0.025,0.0108,-0.0073,0.0378,0.007,0.0413,0.009,0.043,-0.0119,0.0344,-0.0118,0.0182,-0.0274,0.0103,-0.0073,0.0224,-0.0111,0.0021,-0.0225,0.0034,-0.0453,0.0024,-0.0259,0.0209,-0.0168,-0.0011,-0.023,-0.0048,-0.0187,0.0308,-0.0214,0.0288,-0.0129,0.0151,-0.0142,0.0155,-0.0197,0.0161,-0.0384,0.0147,-0.0094,0.0091,-0.0096,0.0076,-0.0095,0.0014,-0.0319,0.0039,0.0047,0.0367,-0.0069,0.0266,-0.0158,0.0096,-0.0009,0.0124,-0.0254,0.0196,-0.0381,0.0399,-0.0365,-0.0006,-0.0009,0.0188,-0.0117,0.0157,-0.0273,-0.0029,-0.0242,0.0101,-0.0022,0.0164,0.012,0.0307,-0.0071,0.0278,-0.0008,0.0175,-0.0121,0.0143,-0.0085,0.0076,-0.0226,0.0167,0.0015,0.0164,-0.006,0.0123,-0.007,0.0185,0.0033,0.0182,0.0021,0.0166,0.0036,0.0144,-0.0032,0.0165,0.0056,0.016,-0.0005,0.0058,-0.0065,0.0007,-0.004,0.0018,-0.0081,0.0013,-0.011,-0.0069,-0.014,-0.0075,-0.0121,-0.0062,-0.0083,-0.0034,-0.0047,0.0007,-0.0114,-0.001,-0.0141,-0.0075,-0.0132,-0.002,-0.0226,-0.0132,-0.0148,-0.0038,-0.0106,0.0011,-0.0032,0.0054,0.0028,0.0097,-0.0009,0.0063,-0.0026,0.0082,-0.0065,-0.0006,-0.011,0.0013,0.0014,0.01,0.0059,0.011,0.0018,0.0141,-0.0008,0.012,0.0097,0.016,0.0082,0.017,-0.0036,0.0147,-0.0061,0.0041,-0.0028,0.0189,-0.0036,0.018,-0.0003,0.0173,-0.0015,0.0125,-0.0134,0.0088,-0.0172,0.0033,-0.0123,0.0024,-0.013,-0.0009,-0.009,-0.001,-0.0148,-0.0016,-0.0117,0.0143,-0.0047,0.0146,-0.0178,-0.0039,-0.0269,-0.0002,-0.0266,0.006,-0.0034,0.0105,-0.0121,0.0062,-0.0078,0.0119,-0.0184,0.0065,-0.0008,0.0079,-0.0013,0.0114,0.0068,0.0136,-0.0154,0.0086,-0.0056,0.0114,-0.0088,0.0021,-0.0032,0.0102,0.0024,0.0102,-0.0044,0.0041,-0.0037,0.0113,0,0.0108,-0.0004,0.0079,-0.0013,0.0055,-0.0012,0.0081,-0.0092,-0.0012,-0.0083,0.0001,-0.0079,0.0043,-0.0024,0.0039,-0.0023,0.0001,-0.0042,0.0036,-0.002,0.0039,-0.0043,0.0024,-0.0043,0.0021,-0.0051,0.0015,-0.0034,0.0039,-0.0014,0.0021,0.0003,0.0087,0.0028,0.0104,-0.0011,0.0031,-0.0007,0.0039,-0.0001,0.0053,-0.0026,0.0015,-0.0028,0.0033,-0.0019,0.0024,-0.0034,0.0019,-0.0042,0.0001,-0.0057,0.0025,-0.0028,0.0034,-0.0077,0.0031,-0.0007,0.0038,0.0004,0.0023,-0.0005,0.0024,-0.0014,-0.0004,-0.0029,-0.0011,-0.0023,0.0013,-0.0012,0.0025,-0.0001,0.0025,0.0013,0.0036,0.0012,0.0035,-0.0021,0.0013,-0.0035,-0.0013,-0.0044,0.0001,-0.0025,0.0018,-0.0025,-0.0007,-0.0048,0.0018,-0.0004,0.0034,-0.0029,0.0023,-0.0011,0.0031,0.0019,0.0041,0.0003,0.0023,-0.0003,0.0016,-0.0003,0.0023,-0.0019,0.0013,-0.0048,-0.0018,-0.0037,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0021,0.0009,-0.0042,0.0023,-0.0016,0.0011,-0.0027,0.0009,-0.0034,-0.0013,-0.0022,-0.0007,-0.0012,0.0003,-0.0003,0.0025,0.0015,0.0028,-0.0004,0.0029,0.0005,0.0025,-0.0003,0.0026,-0.0007,0.0003,0,0.0011,0.0009,0.0017,-0.0001,0.002,-0.0007,0.0024,-0.0001,0.0035,0.0005,0.0032,-0.0015,0.0008,-0.0013,0.0011,0.001,0.0034,0.0028,0.0035,0.0019,0.003,0.0005,0.0024,-0.0009,0.0007,-0.0017,-0.0005,-0.001,0,-0.0021,-0.0002,-0.0031,0.0003,-0.0023,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0023,0.0011,-0.0022,-0.0007,-0.0018,-0.0011,-0.0012,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0015,0.0007,-0.0019,0,-0.0012,0.0002,-0.0014,0.0002,-0.0004,0.0015,-0.0002,0.0027,-0.0013,0.001,-0.0004,0.0019,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0005,0,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0003,0.0023,0.0002,0.0036,-0.0019,0.0013,-0.0004,0.0013,-0.0017,0.0022,0.0007,0.0025,0.0002,0.0023,-0.0026,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0003,-0.0007,0.0013,-0.0015,0.0006,-0.0013,0.003,-0.0013,0.0008,-0.0006,0.0012,-0.0003,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0017,-0.0008,-0.0013,-0.0005,-0.0018,0.0008,0.0002,0.001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0013,0.0005,-0.0004,0.0008,0.0005,0.0014,0.0001,0.001,0.0005,0.0013,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0005,0.0003,0.0007,0.0001,0.0006,0,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0004,0,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Fire torch burning with a fast, upward moving whoosh, with a tail.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم