مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای fire torch whoosh med burst 2

Fire torch bursting in flame with a medium whoosh.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 4 بار
برچسب ها آتشپشت سر همتماس جسم سریع با هواسوزاندندر حال سوختنشعله های آتشمشعل
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0013,-0.0006,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0008,0.0009,0.0027,0.0023,0.0034,0.0009,0.0024,0.0009,0.003,0.0015,0.004,-0.0004,0.0013,0.0014,0.0053,0.0006,0.0048,0.0003,0.0031,0.0031,0.0074,0.0053,0.0082,0.0026,0.0054,-0.0019,0.0029,-0.0019,0.0032,0.0005,0.0038,-0.0041,0.0007,-0.0034,-0.0007,-0.0063,-0.0036,-0.0061,-0.0001,0,0.0036,-0.0012,0.0029,-0.0012,0.0037,0.0019,0.0075,-0.0063,0.0015,-0.0076,-0.0053,-0.014,-0.0065,-0.0148,-0.0083,-0.0082,-0.0053,-0.0086,-0.0058,-0.0085,-0.0002,-0.0006,0.0042,0.0011,0.0044,0.0004,0.0045,0.0029,0.0061,-0.003,0.0032,-0.0022,0.0051,-0.0049,0.0029,-0.0079,-0.0042,-0.0046,0.0046,0.0031,0.0056,0.0037,0.0063,-0.0004,0.006,-0.0012,0.0063,0.0065,0.012,0.009,0.015,-0.0024,0.0096,-0.0024,0.0026,-0.0017,0.0067,-0.0022,0.0026,0.0029,0.0123,0.0101,0.0125,0.0047,0.0118,0.0079,0.022,-0.0276,0.022,-0.0309,-0.0205,-0.0483,-0.0168,-0.0519,-0.0248,-0.0242,-0.0002,-0.0122,0.0021,-0.0188,-0.0125,-0.0203,-0.0161,-0.0219,-0.0175,-0.0192,-0.0136,-0.0229,-0.015,-0.0239,-0.0079,-0.0078,0.0016,-0.0035,0.0068,-0.019,0.0014,-0.0193,-0.0053,-0.0063,0.0073,0.0012,0.0054,-0.0019,0.0078,0.0074,0.0202,0.0186,0.0236,0.0062,0.0231,-0.0076,0.0072,-0.0099,0.0128,0.0126,0.0214,0.0176,0.0215,0.0107,0.0208,0.0107,0.0199,0.0161,0.026,-0.0141,0.0253,-0.028,-0.0146,-0.0245,0.0017,-0.0319,0,-0.0348,-0.0257,-0.0266,0.0121,0.0069,0.0151,0.0046,0.0102,0.0065,0.0278,0.027,0.0427,-0.0229,0.0322,-0.0237,0.0042,0.0005,0.0167,0.0128,0.0184,0.0142,0.021,0.004,0.0169,-0.0059,0.0058,-0.001,0.0221,0.0197,0.0301,0.0124,0.0239,0.0117,0.0154,0.0096,0.0168,0.0048,0.0127,0.0049,0.0204,0.0192,0.0348,0.0012,0.0312,-0.0172,0.0014,-0.0119,0.027,0.008,0.0314,-0.016,0.0082,-0.0296,-0.0129,-0.0323,-0.0067,-0.0061,0.0566,-0.0093,0.0506,-0.0435,-0.0043,-0.0314,0.0087,-0.0117,0.0342,-0.0941,0.0129,-0.0676,-0.0336,-0.0408,0.0013,0.001,0.0242,-0.0699,0.0129,-0.0653,-0.0169,-0.0153,0.0277,-0.0067,0.0405,-0.0078,0.0103,-0.0201,0.0193,-0.0221,0.014,-0.0473,-0.0121,-0.0531,0.0291,0.0304,0.075,-0.0382,0.0782,-0.2579,-0.0389,-0.2588,-0.0641,-0.0619,-0.0266,-0.0314,0.0905,-0.0639,0.0811,-0.0666,-0.0034,-0.049,0.0669,0.0433,0.0689,0.0411,0.0703,-0.0523,0.0395,-0.041,0.0297,0.0093,0.0921,0.0506,0.0903,-0.0033,0.1032,-0.0276,0.0254,-0.0088,0.0321,-0.0161,0.0303,-0.01,0.147,-0.1295,0.1327,-0.1189,0.0825,0.0685,0.1273,0.0869,0.3158,-0.2893,0.1937,-0.331,-0.2671,-0.2665,-0.0126,-0.0367,0.0484,-0.1066,-0.0081,-0.0468,0.0683,-0.0652,0.0731,-0.03,0.0728,-0.0078,0.1899,0.1219,0.211,-0.062,0.132,-0.1007,-0.0147,-0.0335,0.1512,-0.0025,0.0871,-0.0627,0.0483,-0.1334,0.0208,-0.0547,0.0501,-0.1008,0.0289,-0.0066,0.0551,0.0291,0.1643,-0.1079,0.0321,-0.0118,0.1584,-0.0494,0.1445,-0.1578,-0.021,-0.1641,-0.1201,-0.1544,0.1226,-0.0445,0.1224,-0.0805,0.032,-0.1195,0.0387,0.0072,0.1763,-0.0844,0.1679,-0.0671,0.0044,-0.0288,0.08,0.0327,0.1367,-0.0078,0.1265,-0.0157,0.1232,-0.0784,0.0891,-0.0368,0.0971,-0.0335,0.1431,0.0482,0.1622,-0.1273,0.0958,-0.0705,0.1496,0.1553,0.3224,-0.2402,0.1995,-0.3062,-0.1703,-0.1611,-0.0214,-0.0316,0.1052,-0.0477,0.0953,-0.041,0.0294,-0.0767,0.1267,-0.2643,-0.0862,-0.1362,0.0203,-0.0126,0.142,-0.1165,0.0728,-0.1503,-0.0324,-0.1478,0.0232,-0.0117,0.2959,0.1292,0.3215,0.0284,0.1291,-0.1979,0.0716,-0.2002,0.0314,-0.1279,0.0809,-0.1431,-0.0774,-0.1141,0.0103,-0.3,-0.1192,-0.2457,0.0854,0.0677,0.1999,0.0673,0.1479,-0.1359,0.1582,-0.2206,-0.0601,-0.0527,0.0554,-0.0772,0.1055,0.0644,0.2078,-0.0411,0.0638,-0.0314,0.0215,-0.1645,0.0505,-0.1126,0.0534,-0.1472,0.0465,-0.1034,0.0708,0.0722,0.1866,-0.0596,0.1044,-0.0311,0.0097,-0.0792,0.0273,-0.0926,-0.0344,-0.0434,0.1291,-0.0885,0.1298,-0.0585,0.0995,0.064,0.1505,-0.0724,0.1183,-0.104,-0.0261,-0.1739,-0.0511,-0.205,-0.104,-0.1035,0.0701,0.0165,0.0856,-0.0091,0.1224,-0.1525,-0.0147,-0.041,0.0625,-0.0079,0.0845,0.0385,0.0988,-0.0239,0.1367,-0.1833,-0.0306,-0.1438,-0.0254,-0.1015,0.0574,0.0543,0.1346,-0.0086,0.0521,-0.0594,0.1245,-0.1872,-0.0587,-0.1283,0.0934,-0.1452,0.0859,-0.2107,-0.0407,-0.0372,0.0841,0.0477,0.1745,0.0986,0.1976,0.0792,0.1317,-0.1506,0.1001,-0.204,-0.1497,-0.1623,0.0419,-0.0549,0.0695,-0.0775,0.0412,-0.0645,0.0365,-0.1103,0.0668,0.0113,0.0672,0.0223,0.0558,-0.0357,0.0544,0.0591,0.1412,-0.0126,0.0775,-0.0398,0.0371,-0.0256,0.0649,-0.0396,0.0333,-0.0154,0.1432,0.011,0.0933,0.045,0.1299,-0.0244,0.053,-0.1001,-0.0263,-0.1193,-0.0056,-0.1112,-0.0044,-0.0033,0.0199,-0.0388,0.0139,0.0149,0.1189,-0.0493,0.1266,-0.0675,0.0474,0.0403,0.0806,0.0007,0.0565,-0.0155,0.0563,-0.1146,-0.018,-0.1077,-0.034,-0.0324,0.0783,0.0515,0.0739,-0.0243,0.0505,-0.0266,0.0925,0.0212,0.0938,0.0296,0.0972,-0.0358,0.0275,-0.0546,0.0037,-0.0489,-0.0025,-0.0366,-0.0208,-0.0291,0.0444,-0.0028,0.0262,-0.0016,0.0488,-0.1038,0.0447,-0.1084,0.0175,0.0186,0.088,-0.0233,0.0439,-0.0067,0.0162,-0.0312,0.019,-0.0656,-0.0098,-0.0094,0.0737,-0.066,0.0231,-0.0726,0.0336,-0.0423,0.056,-0.0394,0.0268,-0.0256,0.0424,-0.0371,0.0167,-0.0342,0.0163,-0.0631,-0.0193,-0.0188,0.1243,0.0256,0.1203,-0.0297,0.0238,-0.0337,-0.0031,-0.0898,-0.0197,-0.0934,-0.0166,-0.0853,-0.0243,-0.0577,0.0433,0.0142,0.0544,0.0149,0.0559,-0.0102,0.0155,-0.0565,0.013,-0.0713,0.0229,0.0164,0.0532,-0.0269,0.0228,-0.0404,0.0445,0.0461,0.0888,0.0289,0.095,-0.045,0.0291,-0.0638,-0.0311,-0.0444,0.0092,-0.0257,0.0202,0.0039,0.0814,-0.0337,0.0565,-0.0716,-0.0354,-0.0567,-0.0159,-0.0733,-0.0457,-0.0555,0.0165,0.0175,0.0794,0.0342,0.0837,-0.0198,0.0387,-0.0709,-0.0122,-0.0628,-0.038,-0.0666,0.015,0.0158,0.0476,0.0255,0.0556,0.0402,0.0651,-0.0319,0.0425,-0.0707,-0.0268,-0.0247,0.0816,-0.026,0.0755,-0.0498,-0.0231,-0.0555,-0.0331,-0.0372,0.0249,0.024,0.0562,0.0167,0.0491,-0.027,0.0199,-0.0701,-0.0272,-0.0543,-0.0088,-0.007,0.0595,-0.004,0.0602,-0.0752,-0.0053,-0.0724,-0.0285,-0.0278,0.08,0.0286,0.0824,-0.0159,0.0281,-0.017,0.0334,-0.021,0.0363,-0.0307,0.0155,0.0129,0.0455,-0.0041,0.0127,0.0022,0.03,-0.0264,0.0065,-0.0164,0.0376,0.0127,0.0278,-0.0149,0.029,-0.037,-0.0093,-0.016,0.0193,0.0066,0.0264,-0.0568,0.0197,-0.0579,0.0071,-0.002,0.0192,-0.0029,0.0056,0.0048,0.038,-0.012,0.0233,-0.0171,0.0133,0.0033,0.0271,-0.0143,0.0079,0.0085,0.0516,-0.0152,0.0193,-0.0056,0.0094,-0.0181,-0.0053,-0.011,0.0086,-0.0232,0.0016,-0.0152,0.0184,-0.0154,0.0073,-0.0151,0.0085,0.0007,0.0195,-0.0455,0.0024,-0.0415,-0.0049,-0.006,0.0191,0.0067,0.0215,-0.0083,0.0087,-0.0001,0.0211,-0.019,-0.0004,-0.0255,-0.0051,-0.0272,-0.0098,-0.0237,-0.0129,-0.0242,0.0083,0.0089,0.0242,-0.0249,0.0138,-0.0369,-0.0225,-0.0243,0.0101,0.0079,0.0196,0.0067,0.0161,0.0023,0.0182,-0.0049,0.0035,-0.0224,-0.0034,-0.0273,-0.0063,-0.007,0.0249,-0.0179,0.0229,-0.0394,-0.0177,-0.0359,-0.0133,-0.0163,-0.0001,-0.0039,0.0149,0.0152,0.0276,-0.0083,0.0248,-0.0231,-0.0056,-0.0298,0.0029,0.0031,0.0165,-0.013,0.0129,-0.0174,-0.0032,-0.0024,0.0049,-0.011,-0.0002,-0.0057,0.0123,0.0076,0.0148,-0.002,0.0072,0.004,0.0156,-0.0123,0.0052,-0.0095,0.0265,0.0197,0.0331,0.0021,0.0196,-0.026,0.002,-0.0317,-0.0189,-0.0179,0.0089,-0.0011,0.0108,0.0105,0.0236,-0.0003,0.023,-0.0111,-0.0006,-0.0097,0.001,-0.0094,-0.0013,-0.0065,-0.0027,-0.0079,-0.0016,-0.0013,0.0087,-0.005,0.005,0.0043,0.0228,0.0067,0.021,-0.0022,0.0066,0.0032,0.0173,-0.0037,0.0145,-0.003,0.0082,0.0016,0.0083,-0.011,0.0023,-0.0113,-0.0055,-0.0064,0.0131,0.0122,0.0174,0.0088,0.0149,-0.0064,0.0083,-0.0085,-0.0005,-0.0076,0.0011,-0.0073,0.0152,0.007,0.0213,-0.0165,0.0065,-0.0157,-0.001,-0.0021,0.0032,-0.0014,0.0133,0.0066,0.0179,-0.0111,0.0063,-0.0118,-0.0052,-0.0063,-0.0042,-0.0061,0.0051,-0.0028,0.0058,-0.0018,0.0073,0.0071,0.0108,-0.0037,0.0104,-0.012,-0.0043,-0.0067,-0.0033,-0.0036,0.0052,-0.0008,0.0038,0.0036,0.0135,-0.0015,0.0109,-0.005,-0.0014,-0.0018,0.0064,-0.0076,0.0048,-0.0064,0.0011,-0.0001,0.0061,-0.008,-0.0002,-0.0049,0.0033,-0.0027,0.0031,-0.0071,-0.0024,-0.0056,0.0029,0,0.0039,-0.0082,-0.0001,-0.0081,-0.0048,-0.0136,-0.0067,-0.0121,-0.0004,-0.0002,0.0113,0.0054,0.0129,-0.0051,0.0053,-0.0054,-0.0001,-0.0036,0.0009,-0.0071,-0.0036,-0.0035,0.0066,-0.0013,0.007,-0.0059,-0.0006,-0.0104,-0.0049,-0.0096,-0.0018,-0.0019,0.0044,0.0042,0.0067,-0.0034,0.005,-0.0035,-0.0001,-0.0004,0.005,0.0051,0.009,0.001,0.0083,-0.002,0.0012,-0.0042,-0.0002,-0.006,0.001,-0.0102,-0.0059,-0.0097,-0.0069,-0.0153,-0.0097,-0.0164,-0.003,-0.0029,0.0093,0.005,0.0083,0.0066,0.0086,-0.0039,0.0077,-0.0079,-0.0024,-0.0023,0.0087,0.0027,0.0089,0.0025,0.0056,-0.0051,0.0054,-0.0035,0.0025,0.0025,0.0098,0.0053,0.01,0.0036,0.0065,0.0042,0.0059,0.0002,0.0067,-0.0041,-0.0001,-0.0009,0.0067,0.0028,0.0066,0.0021,0.0051,0.0002,0.0058,-0.0027,0.0002,-0.002,0.0008,-0.0031,-0.002,-0.003,0.0016,0.0018,0.0048,0.0045,0.006,-0.0011,0.0061,-0.0032,-0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0002,-0.0005,0.0043,0.0024,0.0051,-0.0002,0.0024,-0.0018,0.0003,-0.0025,-0.0012,-0.0018,0.0007,0.0007,0.0025,0.0024,0.0049,0.0007,0.0052,0.0007,0.0026,-0.0049,0.0014,-0.0052,-0.0007,-0.0005,0.005,0,0.0042,-0.0009,0.0002,-0.0031,-0.0007,-0.0032,-0.0015,-0.002,-0.0008,-0.003,-0.0015,-0.0052,-0.0028,-0.0053,-0.0025,-0.0026,-0.0014,-0.0048,-0.0023,-0.0055,-0.0031,-0.003,0.0001,-0.0001,0.0008,0.0004,0.0017,0.0005,0.0017,-0.0012,0.001,-0.002,-0.0011,-0.0012,0.0009,0.0008,0.0015,0,0.001,-0.0022,0.0003,-0.0033,-0.0023,-0.003,-0.0011,-0.0012,0.0008,0.0008,0.0013,0.0007,0.0012,0.0002,0.001,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0016,0.0004,0.0023,-0.0008,0.0005,-0.001,-0.0003,-0.0017,-0.0009,-0.001,0.0004,0.0003,0.0007,0.0002,0.0008,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.001,-0.0003,-0.0011,0,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0008,0.0007,0.0012,0.0009,0.0017,-0.0014,0.0012,-0.0017,-0.0012,-0.0015,0.0002,0.0002,0.0018,0.0017,0.0027,0.0016,0.0029,0.0003,0.0016,0.0006,0.0013,0.0007,0.0013,-0.0002,0.0006,-0.0003,0,-0.0006,0.0002,0.0002,0.001,0.0007,0.0014,0.0007,0.0011,0,0.0009,-0.0011,0.0001,-0.001,-0.0005,-0.0012,-0.0005,-0.0015,-0.0006,-0.0017,-0.0009,-0.0015,-0.0008,-0.0012,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0009,-0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,0.0005,0.0008,0.0002,0.0007,0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0006,0,-0.0001,0.0006,0.0003,0.0007,0.0004,0.001,0.0008,0.0013,0.0004,0.0008,0.0004,0.0013,-0.0002,0.0008,-0.0012,-0.0002,-0.0015,-0.0007,-0.0022,-0.0014,-0.0018,-0.0014,-0.0014,-0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0005,0.0004,0.0007,0.0001,0.0008,0,0.0011,0.0009,0.0015,0.001,0.0015,0.0013,0.0022,0.0014,0.0021,0.0013,0.0018,-0.0004,0.0014,-0.0006,0.0009,0.0005,0.0011,0.0007,0.0025,0.001,0.0028,0.0004,0.0011,0.0008,0.0015,0.0004,0.0018,-0.0005,0.0004,-0.0011,0,-0.002,-0.0009,-0.0009,0.0001,-0.0011,-0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0015,0,-0.0011,-0.0002,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0013,0.0002,0.0013,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0013,-0.0005,-0.0006,0.0009,0.0002,0.0007,0.0007,0.001,0.0004,0.0013,-0.0002,0.0008,0.0005,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0,-0.0009,-0.0004,-0.0008,0,-0.0009,-0.0002,-0.0007,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,0.0001,0.001,0.0008,0.0012,0.0004,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0009,-0.0002,-0.0009,-0.0005,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,0.0003,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0004,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Fire torch bursting in flame with a medium whoosh.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم