مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای fire torch whoosh med burst lite

Fire torch bursting in flame with a medium whoosh.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها آتشپشت سر همتماس جسم سریع با هواسوزاندندر حال سوختنشعله های آتشمشعل
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,0,0.0005,0.0004,0.0007,0.0007,0.0009,0.0006,0.0009,0.0006,0.0009,0.0004,0.0009,-0.0002,0.0004,-0.0007,-0.0002,-0.0013,0,-0.0011,-0.0007,-0.0008,-0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0005,0.0004,0.0006,0.0003,0.0009,-0.0004,0.0012,-0.0016,-0.0004,-0.0007,0.003,-0.0003,0.003,-0.0005,0.0015,0.0015,0.002,0.0006,0.0019,-0.0007,0.0006,0.0001,0.0017,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0007,0.0007,0.0027,0.0025,0.0029,0.0018,0.003,0,0.0019,-0.0013,0.0009,-0.0041,-0.0005,-0.0057,-0.0039,-0.0049,-0.0022,-0.0042,-0.0019,-0.0041,-0.0009,-0.0009,0.0022,0.002,0.0026,0.002,0.0025,0.0013,0.0033,0.0033,0.0056,-0.0021,0.0049,-0.0033,0.0003,0.0004,0.0024,-0.0029,0.0013,-0.0032,-0.0013,-0.0022,-0.0012,-0.0022,-0.0012,-0.0013,0.0012,0.0007,0.0022,0.0017,0.0035,0.0025,0.0038,0.0025,0.0054,-0.0018,0.0026,-0.0022,-0.0012,-0.0028,-0.0007,-0.0043,-0.0013,-0.0014,0.0004,-0.0021,0.0027,-0.0014,0.0027,-0.017,-0.0015,-0.0175,-0.011,-0.0108,-0.0007,-0.018,-0.001,-0.0197,-0.0155,-0.0155,0.0032,0.0033,0.0158,-0.0081,0.0055,-0.0103,-0.0066,-0.0074,0.001,0.0012,0.0133,0.0008,0.0082,-0.0039,0.0046,-0.0045,0.0072,-0.0087,0.0043,-0.0095,0.0029,0.0029,0.013,0.0127,0.0207,-0.0068,0.0186,-0.0306,-0.0072,-0.0307,0.0047,0.0053,0.0182,0.0012,0.0181,-0.0112,0.0046,0.0053,0.026,0.0117,0.0223,0.0093,0.0192,0.0194,0.0304,0.0013,0.0273,-0.0188,0.0012,-0.0192,-0.0087,-0.0101,0.024,-0.0092,0.021,-0.009,0.0184,0.0082,0.0181,-0.019,0.0111,-0.0343,-0.0193,-0.0311,0.0142,0.0149,0.0286,0.0058,0.0167,0.0093,0.0366,0.0334,0.0486,-0.0244,0.0332,-0.0247,0.0121,-0.0129,0.0119,-0.04,-0.0131,-0.0365,0.0027,0.0029,0.0319,0.0285,0.0407,0.0092,0.0284,-0.0021,0.024,-0.0373,-0.0026,-0.0405,-0.0081,-0.0089,0.0315,0.014,0.0379,-0.0016,0.0136,-0.0014,0.0384,-0.0373,0.0385,-0.0415,-0.0096,-0.073,-0.0089,-0.0593,-0.0096,-0.01,0.0026,0.0003,0.036,-0.0431,0.0373,-0.0559,0.0262,0.0271,0.0857,0.0097,0.0916,-0.0655,0.0086,-0.0677,0.0142,0.0157,0.0581,-0.1023,0.0176,-0.1077,-0.0315,-0.0336,0.017,-0.0763,-0.0299,-0.1914,-0.0597,-0.2151,-0.0725,-0.069,0.0823,-0.0305,0.067,-0.0893,-0.031,-0.0986,-0.0058,-0.0347,0.0118,-0.0241,0.0152,-0.1275,0.0005,-0.2452,-0.1307,-0.1527,0.0271,-0.0562,0.0006,-0.0337,0.0315,-0.013,0.0472,-0.0079,0.0806,0.0833,0.1959,0.1972,0.2514,0.1694,0.2237,0.1073,0.1883,0.0603,0.1298,0.0171,0.0923,-0.0226,0.0302,-0.069,0.0138,-0.1086,-0.0157,-0.0121,0.1348,0.1243,0.1771,0.101,0.1823,-0.1559,0.1212,-0.1751,-0.0576,-0.0558,0.0714,0.0316,0.1465,0.0086,0.1103,0.018,0.2055,-0.053,0.2049,-0.2028,-0.0551,-0.3288,-0.1737,-0.2939,-0.1561,-0.1548,-0.0382,-0.0499,-0.0095,-0.1394,-0.0054,-0.1874,-0.1449,-0.1441,0.0742,0.0596,0.2084,0.0522,0.2046,-0.002,0.0499,-0.0049,0.0944,0.0253,0.0715,0.0289,0.1353,0.0128,0.086,-0.0029,0.0702,-0.0196,0.0398,0.0142,0.0568,0.0227,0.1237,-0.0216,0.1738,-0.1586,-0.0201,-0.148,-0.0463,-0.1277,-0.0518,-0.0627,0.0669,-0.1128,-0.0253,-0.1113,-0.0307,-0.0683,-0.004,-0.1245,0.0005,-0.1146,0.0685,-0.0348,0.0733,0.0298,0.1855,0.0629,0.1683,-0.1083,0.0539,-0.1054,0.042,-0.0814,0.0184,-0.1385,-0.0527,-0.1189,0.0166,-0.1006,0.0187,-0.2025,-0.074,-0.189,0.2221,0.0715,0.2477,0.033,0.0903,-0.0399,0.0776,-0.0463,0.0544,0.0517,0.1451,-0.0258,0.0712,-0.0164,0.1087,0.0161,0.093,0.0033,0.0734,0.0268,0.1148,-0.0849,0.0652,-0.1385,-0.0406,-0.0441,-0.002,-0.042,0.0621,0.0234,0.096,0.015,0.0586,-0.0683,0.0129,-0.0853,-0.0373,-0.0478,0.1507,-0.0292,0.151,-0.0631,-0.0016,-0.0001,0.0887,-0.1826,0.0086,-0.1465,-0.0298,-0.0273,0.0551,-0.0179,0.0583,-0.0768,-0.0177,-0.0648,-0.0325,-0.1337,-0.0564,-0.0857,0.0749,0.0245,0.066,0.0208,0.0415,0.0069,0.0361,-0.0282,0.0052,-0.0161,0.0292,0.0296,0.0609,-0.0337,0.0981,-0.0682,0.0062,-0.0932,0.0225,-0.1276,-0.015,-0.0189,0.0301,-0.003,0.0364,-0.1449,0.0038,-0.1553,-0.0885,-0.0945,0.0073,-0.0261,0.0657,-0.1208,0.0632,-0.1315,-0.0684,-0.0677,-0.0412,-0.0395,0.0853,-0.0066,0.0875,-0.0369,-0.0087,-0.0627,-0.0257,-0.0624,0.0263,0.0164,0.0438,-0.0646,0.0151,-0.0826,-0.0257,-0.0326,0.0465,-0.005,0.0286,0.0084,0.037,0.0166,0.0589,0.0412,0.0628,0.0472,0.1004,-0.0263,0.0594,-0.0145,0.0728,-0.0612,0.0396,-0.0294,0.0355,-0.0036,0.0297,-0.0989,0.0253,-0.0689,0.0031,0.0015,0.0371,-0.0473,0.0195,-0.0293,0.067,-0.0142,0.0585,-0.0157,0.0629,0.065,0.1172,0.0215,0.0942,0.0223,0.0902,-0.0121,0.0855,0.0213,0.1389,-0.0739,0.0483,-0.0737,-0.0044,-0.0092,0.0657,-0.0249,-0.0024,-0.0461,0.0104,-0.1099,-0.0489,-0.1133,-0.0412,-0.0401,0.0684,-0.0505,0.0651,-0.0473,0.0782,0.0664,0.0758,0.0717,0.1199,0.0941,0.1148,0.0327,0.0962,0.0127,0.0683,-0.0705,0.0121,-0.0532,-0.0177,-0.027,0.0387,0.0285,0.0461,0.0279,0.0404,0.0335,0.0938,-0.0439,0.09,-0.041,0.0248,-0.0238,0.0148,-0.0343,0.0006,-0.0233,0.0263,-0.077,-0.0241,-0.072,-0.0129,-0.027,0.0062,-0.0199,0.0264,-0.0491,0.0237,-0.1367,-0.0509,-0.1087,0.0377,0.0134,0.0425,0.0037,0.0545,-0.0092,0.0735,-0.0168,0.0265,-0.06,0.0291,-0.1169,-0.0609,-0.0751,0.0029,-0.046,0.0032,-0.0384,0.0433,-0.0484,0.0409,-0.0545,0.0113,0.0043,0.0583,-0.0304,0.0038,0.0035,0.0554,-0.0234,0.0345,-0.0538,-0.0088,-0.0564,-0.0151,-0.0151,0.0303,0.0247,0.0597,-0.0109,0.0368,-0.0387,0.0048,-0.0553,-0.0339,-0.0332,-0.012,-0.0222,-0.0083,-0.0156,0.0108,-0.0134,0.0113,-0.0187,-0.0096,-0.0519,-0.0077,-0.0622,-0.0162,-0.0509,-0.0163,-0.0618,-0.0061,-0.0054,0.0132,0.0136,0.0475,0.0014,0.0391,0.0004,0.013,-0.001,0.0205,-0.0029,0.0321,-0.0314,0.0012,-0.0111,0.0162,-0.0306,0.0148,0.0149,0.0412,-0.0185,0.0352,-0.0301,-0.0134,-0.0126,0.0391,0.0299,0.0444,0.04,0.0543,-0.0266,0.0442,-0.0354,-0.0126,-0.0277,0.0099,0.0087,0.0353,0.0031,0.0186,0.004,0.013,-0.0046,0.0065,-0.007,0.0066,0.0025,0.0191,-0.0371,0.0022,-0.0331,0.0132,0.004,0.0183,0.007,0.061,0.0366,0.0637,-0.0475,0.0353,-0.0486,0.0136,0.0041,0.0237,0.003,0.0204,0.0213,0.034,-0.0286,0.0263,-0.0521,-0.0295,-0.0329,0.0133,0.0001,0.0085,-0.0051,0.0191,-0.0094,0.0207,-0.0323,0.0015,-0.0273,0.0005,-0.0147,-0.0008,-0.0068,0.0163,0.0137,0.0277,-0.011,0.0141,-0.0088,0.0244,-0.0027,0.0215,-0.017,0.0072,-0.0324,-0.0175,-0.0187,-0.0067,-0.0154,0.0129,-0.0196,0.0032,0.0036,0.0173,-0.0119,0.0061,-0.0124,0.0149,0.0045,0.0174,-0.0488,0.0181,-0.0537,-0.0106,-0.0249,-0.0118,-0.0201,0.0219,0.0062,0.0219,0.0102,0.0284,-0.0264,0.0146,-0.042,-0.0261,-0.0254,0,-0.0088,0.0054,-0.0005,0.019,-0.0272,0.0175,-0.0275,0.0066,-0.0069,0.0072,-0.0041,0.0324,0.0179,0.0392,-0.0002,0.0176,-0.0186,-0.0005,-0.0126,0.0062,0.0067,0.0359,0.0343,0.0392,0.0329,0.036,0.009,0.0327,-0.025,0.0089,-0.0252,-0.0107,-0.0125,-0.0014,-0.0014,0.0022,-0.0038,0.0095,-0.0056,0.0143,-0.018,-0.0029,-0.0023,0.0123,0.0029,0.0101,0.0025,0.0082,-0.0069,0.0048,-0.003,0.0164,-0.015,0.0167,-0.0156,0.0171,-0.0006,0.0172,0.0018,0.0233,-0.0239,0.0219,-0.0228,0,-0.0047,0.0028,-0.0088,0.0056,-0.0044,0.0062,0.0043,0.023,-0.0037,0.025,-0.0215,-0.0042,-0.0251,-0.0137,-0.0132,0.0262,-0.0076,0.0266,-0.0327,-0.0049,-0.0431,-0.0333,-0.0433,-0.0077,-0.0074,0.0076,-0.006,0.0131,0.0015,0.0132,-0.0138,0.0016,-0.0279,-0.0094,-0.0306,0.0016,0.0022,0.0184,-0.0134,0.0164,-0.0158,-0.0023,-0.0154,-0.0043,-0.0156,0.003,0.0035,0.0184,-0.0173,0.0132,-0.0172,0.0021,-0.0018,0.0096,-0.0183,-0.0016,-0.0181,0.0086,-0.007,0.0153,-0.0121,-0.0061,-0.006,0.0049,0.0052,0.019,0.011,0.0262,-0.0186,0.011,-0.0191,-0.0031,-0.0029,0.0079,0.0079,0.0275,0.0094,0.0291,-0.0092,0.0094,-0.0071,0.0051,-0.0028,0.0053,-0.0027,0.0192,0.008,0.0206,-0.0149,0.0079,-0.0208,0.0017,0.002,0.0221,-0.0022,0.0197,-0.0058,0.0018,-0.0004,0.0052,0.005,0.0219,0.005,0.0208,-0.015,0.0047,-0.0121,0.0042,-0.025,-0.004,-0.0271,-0.0084,-0.0084,0.0076,0.0057,0.017,0.0003,0.017,-0.0008,0.0125,0.0056,0.0226,-0.0031,0.0054,-0.0005,0.0069,-0.0045,-0.0005,-0.003,0.0038,-0.0026,0.0053,-0.0034,0.0029,-0.0104,0.0025,-0.0104,0.0015,0.0018,0.006,0.0015,0.0073,0.0005,0.0071,-0.0017,0.0065,-0.0004,0.0083,0.0007,0.0047,-0.0039,0.0045,-0.0051,0.0092,0.0013,0.0079,-0.0113,0.0013,-0.0114,-0.0059,-0.0127,-0.0069,-0.0116,0.0003,0.0004,0.0089,0.0002,0.0089,-0.0111,0.0032,-0.0303,-0.0117,-0.0272,-0.0056,-0.0053,0.0042,-0.0015,0.0078,-0.0092,0.002,-0.0108,-0.0025,-0.0311,-0.0112,-0.0272,0.0045,0.0045,0.0178,0.005,0.0168,0.0051,0.0085,-0.0009,0.0071,-0.0049,0.0021,0.0021,0.0119,0.0013,0.0101,-0.0016,0.0015,-0.0093,-0.0016,-0.013,-0.0092,-0.0132,0.004,0.0043,0.0132,0.0006,0.0075,-0.0022,0.0022,-0.0032,0.004,0.004,0.0134,0.0082,0.0139,-0.0014,0.0079,-0.0066,-0.0013,-0.0026,0.0026,0,0.0094,0.0043,0.0097,0.0018,0.0047,0.0023,0.0044,0.0031,0.0059,0.0059,0.01,0.0066,0.0096,0.0059,0.0092,0.006,0.01,0,0.0058,0.0011,0.0041,-0.0008,0.0017,0.0013,0.0075,-0.0026,0.0075,-0.0052,-0.0019,-0.0031,0.002,0.0007,0.004,-0.0002,0.0027,-0.0016,0.0054,-0.006,-0.0013,-0.0098,-0.0049,-0.0096,-0.0042,-0.0048,-0.0006,-0.0043,-0.0008,-0.0046,-0.0009,-0.0049,-0.0026,-0.0026,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0022,-0.0011,-0.0026,-0.0006,-0.0004,0.0028,-0.005,0.0017,-0.0045,-0.0005,-0.0047,-0.0012,-0.0044,-0.0033,-0.0059,-0.0037,-0.0056,-0.0007,-0.0007,0.0017,-0.0004,0.0018,0.0009,0.0034,-0.0009,0.0035,-0.0047,-0.0007,-0.0046,-0.0022,-0.0052,-0.0022,-0.0048,-0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0013,0,-0.0035,-0.0005,-0.0057,-0.0026,-0.0072,-0.0054,-0.006,-0.0029,-0.005,-0.0006,-0.0007,0.0025,-0.0009,0.0017,-0.0019,-0.0001,-0.0019,0.0009,0.0007,0.0033,0.0011,0.0028,-0.0003,0.0013,-0.0008,0.0014,0.0014,0.0033,0.0025,0.0038,0.0022,0.0045,0.0011,0.0036,0.0005,0.002,0.0002,0.0011,-0.0001,0.0015,0.0009,0.0024,0.0016,0.004,0.0007,0.0037,0.0002,0.0014,0.0011,0.0022,0.0004,0.002,0.0007,0.0027,0.0019,0.0032,0.0008,0.0033,0.0027,0.0041,0.0012,0.0032,0.0005,0.002,0.0013,0.0023,0.0019,0.003,0.0011,0.0024,0.0003,0.0016,-0.0002,0.0022,0.0022,0.0029,0.0011,0.0025,-0.0001,0.0029,-0.0019,0.0002,-0.0018,-0.0001,-0.0028,-0.0013,-0.003,-0.0015,-0.0022,-0.0015,-0.0019,-0.0005,-0.0007,0.0004,-0.002,-0.0003,-0.0009,0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0007,0.0005,0.0002,0.0017,0.0012,0.0026,-0.0007,0.0014,-0.0003,0.0005,0.0004,0.002,0.0005,0.0024,-0.001,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0045,-0.0002,-0.0044,-0.0031,-0.0032,-0.0022,-0.0026,-0.0016,-0.0019,-0.0007,-0.0011,-0.0003,-0.0015,-0.0006,-0.0022,-0.0012,-0.002,-0.0002,-0.0007,0.0001,-0.001,-0.0002,-0.001,-0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0013,-0.0007,-0.0011,-0.0005,-0.0008,0,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0002,0.0001,0.0009,0.0002,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0011,-0.0008,-0.0011,-0.0003,-0.0007,0.0002,0.0002,0.0005,0.0004,0.0007,0,0.0007,-0.0002,0.0004,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0.0003,0.0009,0.0003,0.0009,0.0002,0.0008,0.0003,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0005,0.0003,0.0007,0.0006,0.0011,0.0008,0.0013,0.0011,0.0016,0.0007,0.0019,0.0008,0.0011,0.0007,0.0011,0.0009,0.0015,0.0009,0.0016,0.0004,0.001,0.0004,0.0008,0.0006,0.0011,0.0003,0.0011,-0.0001,0.0006,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0008,-0.0002,-0.0006,0.0001,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Fire torch bursting in flame with a medium whoosh.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم