مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای fire torch whoosh med lite 4

Fire torch bursting in flame with a medium whoosh, lightly.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها آتشپشت سر همتماس جسم سریع با هواسوزاندندر حال سوختنشعله های آتشمشعل
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0013,-0.0007,-0.0012,-0.0007,-0.0007,-0.0006,-0.0012,-0.0007,-0.0014,-0.0012,-0.0013,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0006,-0.0009,-0.0007,-0.0011,-0.0008,-0.0011,-0.0009,-0.0011,-0.0009,-0.0012,-0.0008,-0.0008,-0.0003,-0.0008,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0008,-0.0003,-0.0015,-0.0008,-0.0012,-0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0014,-0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0005,0.0008,0.0006,0.001,0.0004,0.002,0.0008,0.0021,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0009,0.0009,0.0016,0.0016,0.0031,0.0016,0.0032,0.0014,0.0022,0.0022,0.0034,0.0033,0.0042,0.0029,0.0038,0.0035,0.0044,0.0004,0.0037,-0.001,0.0003,-0.0015,-0.0008,-0.0014,0.0021,-0.0064,0.0022,-0.0064,-0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0006,0.0001,0.0025,-0.0018,0.0021,-0.002,-0.0003,-0.0007,0.0014,0.0014,0.0036,0.0036,0.006,0.0054,0.0064,0.0062,0.0073,0.0056,0.007,0.0041,0.0057,0.0042,0.0062,0.0061,0.0077,0.0038,0.0069,-0.0032,0.0039,-0.004,-0.0022,-0.0022,-0.0014,-0.0048,-0.0017,-0.0052,-0.0033,-0.0034,-0.0019,-0.002,0,-0.0001,0.0032,0.0027,0.004,0.0017,0.0037,0.002,0.0034,0.0005,0.0031,-0.0014,0.0013,0.0013,0.0063,0.0007,0.0061,-0.0012,0.0007,0.0003,0.0041,-0.0031,0.0026,-0.003,0.0029,-0.0054,0.0042,-0.0107,-0.0056,-0.0093,-0.0037,-0.0157,-0.0043,-0.0159,-0.0119,-0.0138,-0.0115,-0.0138,-0.0091,-0.0166,-0.0093,-0.0183,-0.0161,-0.0171,-0.0109,-0.0107,-0.0052,-0.005,0.0009,-0.0003,0.0031,-0.0007,0.0104,0.0106,0.0199,0.0149,0.0209,0.0036,0.0149,-0.0069,0.0037,-0.0125,-0.007,-0.0118,-0.0001,0.0002,0.0059,0.0009,0.0036,0.0032,0.0093,0.0067,0.0097,0.0047,0.0079,0.0064,0.0153,0.0079,0.0143,-0.0049,0.0097,-0.0138,-0.0052,-0.0096,-0.0007,-0.0007,0.007,-0.011,0.006,-0.0238,-0.0111,-0.0222,-0.0081,-0.0094,-0.0053,-0.0105,-0.0035,-0.0031,0.0064,0.004,0.0062,0.0049,0.0093,-0.0014,0.0095,-0.0056,0.0046,0.0048,0.0135,-0.0096,0.0101,-0.0118,-0.0016,-0.0011,0.0073,0.0006,0.0044,0.0004,0.0101,0.01,0.0204,0.0106,0.0197,0.0091,0.0129,0.0116,0.0135,0.0031,0.0119,-0.0008,0.0034,0.0023,0.013,0.0078,0.0125,0.012,0.0167,0.0046,0.0143,-0.0072,0.0049,-0.0129,-0.0016,-0.0017,0.008,0.0026,0.0084,-0.0096,0.007,-0.0097,0.0004,-0.0081,0.0014,-0.0077,0.0011,-0.0089,0.0105,0.0106,0.024,-0.0076,0.0175,-0.0087,0.0004,-0.0195,-0.005,-0.0168,-0.0055,-0.0195,0.0031,-0.0369,-0.0091,-0.0435,-0.0364,-0.0374,-0.0151,-0.0201,-0.0031,-0.0194,-0.0055,-0.0101,-0.003,-0.0096,0.0124,0.0124,0.0281,0.0189,0.0342,-0.0011,0.0185,0.0055,0.0231,0.0234,0.0432,0.0203,0.0443,-0.0178,0.0198,-0.0179,0.001,-0.0014,0.0061,0.0066,0.0212,-0.0034,0.0174,-0.0101,0.0024,-0.0001,0.0101,-0.0126,-0.0013,-0.0348,0.0034,-0.0497,-0.0341,-0.037,-0.0233,-0.0286,-0.0168,-0.0283,-0.0139,-0.0285,-0.0184,-0.0206,-0.0006,-0.0004,0.0188,0.019,0.0302,0.0143,0.0297,0.0003,0.0133,-0.0065,0.0027,-0.0132,0.0002,-0.0135,0.0216,0.0218,0.0469,0.0447,0.058,0.022,0.0474,-0.019,0.0215,-0.0314,-0.0151,-0.0205,-0.0116,-0.0206,-0.0034,-0.0031,0.0209,0.0006,0.0284,-0.0473,-0.0002,-0.0478,-0.0072,-0.0061,0.036,0.0146,0.0387,-0.0126,0.0149,-0.0169,-0.0047,-0.0051,0.0269,-0.0261,0.0307,-0.0331,-0.0139,-0.0298,-0.0136,-0.0231,-0.0031,-0.0144,-0.0062,-0.0183,-0.0036,-0.0358,-0.0155,-0.0639,-0.0208,-0.0574,-0.0242,-0.0237,0.0224,0.0234,0.039,-0.0098,0.0347,-0.0175,0.0098,0.0102,0.0231,0.0209,0.0364,0.0113,0.0382,-0.0201,0.011,-0.0113,0.0327,0.01,0.0342,0.0033,0.026,-0.0011,0.0271,-0.0406,-0.0031,-0.0262,0.0169,0.0087,0.0588,0.0583,0.0738,0.0081,0.0579,0.0013,0.0102,0.0091,0.0265,0.0193,0.0478,0.0409,0.0624,0.0587,0.0745,0.0067,0.0565,-0.0261,0.0103,-0.0463,-0.014,-0.0137,0.0133,0.0086,0.0198,0.0185,0.0546,0.02,0.0472,-0.0285,0.0353,-0.075,-0.0319,-0.0785,-0.0555,-0.0682,-0.0405,-0.0692,-0.0508,-0.073,-0.0196,-0.0452,0.0055,-0.0479,0.0011,-0.0165,0.0005,-0.0067,0.0419,-0.0533,0.0426,-0.087,-0.0449,-0.0857,-0.0334,-0.0966,0.0061,0.0002,0.0244,-0.0524,0.0107,-0.0754,-0.0351,-0.0342,0.0765,-0.0229,0.0733,-0.0879,-0.0208,-0.1124,-0.0635,-0.1028,-0.0674,-0.0835,-0.0002,-0.0197,0.0394,-0.0589,0.0426,0.0439,0.0975,0.0063,0.0728,0.0191,0.0449,-0.0199,0.0269,-0.1484,-0.0066,-0.1203,-0.0223,-0.057,-0.0048,-0.0027,0.1865,0.1045,0.182,0.0275,0.1096,-0.0178,0.0278,-0.0005,0.0409,-0.0855,0.0058,-0.0734,0.0205,-0.0367,0.0077,-0.0191,0.0881,0.0707,0.1039,0.0517,0.1103,0.0009,0.0503,-0.0131,0.0279,-0.0128,0.0549,-0.0313,0.0578,-0.0481,0.0166,-0.002,0.0269,-0.0245,0.025,-0.0617,0.0136,0.0148,0.0921,0.0458,0.0918,0.0114,0.0688,0.0324,0.1297,0.0325,0.1293,0.0134,0.0463,-0.0073,0.0455,-0.0531,-0.0017,-0.0376,0.1359,0.1244,0.1822,-0.0851,0.1251,-0.194,-0.0928,-0.1483,-0.0115,-0.029,0.0151,-0.0079,0.1222,-0.0095,0.1154,-0.1343,-0.0136,-0.1341,-0.0411,-0.0562,0.0046,-0.0715,-0.0266,-0.0395,0.0303,-0.0674,0.0182,0.0061,0.0644,-0.0536,0.0629,-0.1024,-0.0601,-0.0993,0.0874,-0.0273,0.1118,-0.1227,-0.0294,-0.0834,0.1015,0.0345,0.1359,-0.0477,0.0391,-0.0419,0.0149,-0.1055,-0.0028,-0.1749,-0.1061,-0.144,-0.0575,-0.0866,-0.0489,-0.0523,0.0081,0.007,0.0947,0.0059,0.0582,0.0199,0.0623,-0.0668,0.0251,-0.0457,0.1185,-0.006,0.1281,-0.0168,0.0152,0.0157,0.1313,0.1191,0.144,0.048,0.1248,0.0449,0.0871,-0.1237,0.0578,-0.151,-0.1101,-0.1337,0.0119,-0.0148,0.0195,0.0132,0.1103,0.0161,0.0844,-0.1591,0.0138,-0.2083,-0.121,-0.1246,-0.0116,-0.0304,0.0384,0.0297,0.0695,0.017,0.0758,-0.1616,0.0385,-0.2009,-0.1297,-0.1264,0.0188,0.0206,0.119,-0.0446,0.0974,-0.0588,-0.0024,-0.0035,0.0516,-0.039,0.0142,0.0039,0.0428,-0.0671,0.0092,-0.0874,-0.061,-0.0853,0.0288,0.0278,0.1965,0.0409,0.2056,-0.0962,0.0365,-0.0777,-0.0157,-0.0412,-0.018,-0.0749,-0.0361,-0.0955,-0.0297,-0.0305,0.0719,-0.0463,0.0537,-0.0223,0.0278,0.0288,0.1102,0.0895,0.1299,0.0255,0.1117,-0.0432,0.0243,0.0194,0.1091,0.0117,0.1034,-0.0721,0.0104,-0.0838,-0.0592,-0.1132,-0.0704,-0.1532,-0.1147,-0.1333,0.0296,0.0327,0.1243,0.0004,0.124,-0.0433,-0.0007,-0.0288,0.0498,-0.0078,0.0499,-0.0228,0.0159,0.0185,0.104,0.0925,0.1115,0.0255,0.096,-0.0352,0.0244,-0.0372,0.0076,-0.0094,0.0189,0.019,0.0859,0.0414,0.0878,-0.0041,0.041,-0.0399,0.0056,-0.0668,-0.0394,-0.0429,-0.0192,-0.0383,-0.0007,-0.0476,0.0156,-0.0755,-0.0498,-0.057,-0.0382,-0.0378,0.0467,0.0459,0.0789,0.0093,0.0692,0.0132,0.0489,-0.0132,0.0475,-0.0598,-0.0061,-0.0721,-0.0605,-0.0688,-0.0112,-0.0101,0.052,-0.0474,0.0382,-0.0472,0.019,0.0209,0.0575,0.0208,0.0536,0.0011,0.029,-0.0228,0.0009,-0.0087,0.009,-0.0129,0.0116,-0.0252,0.0179,-0.045,-0.0231,-0.0224,0.033,-0.0081,0.0329,-0.0165,-0.0022,-0.0152,-0.0045,-0.0056,0.0167,0.0177,0.0298,-0.0112,0.0269,-0.032,-0.0068,-0.0066,0.0332,0.0164,0.029,0.0244,0.05,0.0096,0.0238,0.0213,0.0292,-0.028,0.0249,-0.034,-0.021,-0.0388,-0.0184,-0.0353,-0.0179,-0.0352,-0.0224,-0.0594,-0.029,-0.061,-0.0327,-0.0323,0.0239,0.0245,0.045,0.0292,0.0375,0.0291,0.0337,0.0187,0.0296,-0.0172,0.0194,-0.0763,-0.0177,-0.0757,-0.0565,-0.0563,-0.0381,-0.0381,-0.0249,-0.0364,-0.0274,-0.0272,0.022,0.009,0.031,-0.0249,0.0084,-0.0165,0.0128,-0.017,0.009,-0.0169,-0.0023,-0.0189,0.0036,-0.0021,0.0194,-0.0117,-0.0025,-0.0027,0.0275,0.0222,0.0338,-0.002,0.0219,-0.0057,-0.0009,-0.0057,0.0085,0.0022,0.0097,0.0039,0.0165,0.0171,0.0653,0.0202,0.0654,0.0094,0.0198,0.0131,0.0254,0.0251,0.0273,0.0092,0.0254,-0.007,0.0092,-0.0003,0.0206,0.0206,0.0267,0.0155,0.025,0.0156,0.0243,0.0024,0.0238,-0.0096,0.0023,-0.0089,0.0079,0.0078,0.0179,-0.0055,0.0105,-0.023,-0.006,-0.0302,-0.0156,-0.0151,0.0026,0.0029,0.0134,0.0034,0.013,0.0054,0.0125,-0.0026,0.0084,-0.0012,0.0047,0.0009,0.0055,0.0007,0.0059,0.0047,0.012,0.0086,0.0126,0.0031,0.0093,-0.0048,0.003,-0.0069,-0.0031,-0.0146,-0.0072,-0.0103,0.0125,0.0099,0.0157,-0.0016,0.01,-0.0058,0.0013,-0.0153,-0.0058,-0.0165,-0.0103,-0.0101,-0.0004,-0.0011,0.0064,0.0067,0.0182,0.0125,0.0188,-0.001,0.0122,-0.0174,-0.0009,-0.0265,-0.0176,-0.0345,-0.0268,-0.0301,-0.0085,-0.0086,0.0067,0,0.009,-0.0122,-0.0002,-0.0103,-0.0009,-0.0046,0.0022,-0.011,-0.0049,-0.0077,-0.0006,-0.0007,0.0058,-0.0011,0.0052,-0.0036,-0.0009,-0.001,0.0014,-0.0154,-0.0004,-0.0177,-0.0091,-0.0091,0.0004,0.0005,0.0023,-0.002,0.0025,-0.0059,-0.0023,-0.0029,0.0079,-0.0048,0.0079,-0.0069,-0.0033,-0.0071,-0.0034,-0.0075,-0.0049,-0.0071,-0.005,-0.0089,-0.0059,-0.0063,-0.0034,-0.0052,-0.0032,-0.0031,-0.0017,-0.0018,0.0009,-0.0012,0.0013,0.0016,0.0058,0.0008,0.0044,-0.0047,0.0015,-0.0048,0.0032,0.0035,0.0051,0.0025,0.0049,0.0026,0.0104,0.0065,0.0118,0.0014,0.0063,0.0033,0.0087,0.0053,0.0088,0.0022,0.0053,0.0029,0.0079,0.0076,0.0087,0.0054,0.008,0.0043,0.0057,0.002,0.0046,0.0005,0.0028,0.0024,0.008,0.007,0.0086,0.0058,0.0079,0.0043,0.0068,0.0013,0.0044,0.0013,0.004,0.0031,0.0053,0.002,0.0038,0.0019,0.0036,0.0003,0.0022,0.0001,0.0008,-0.0019,0.0002,-0.0017,0.0011,0.0007,0.0031,0.0028,0.0087,-0.0008,0.0086,-0.0025,0.0003,0.0004,0.0031,0.0026,0.0037,-0.0001,0.0031,-0.0002,0.0024,0.0019,0.0033,0.0013,0.0034,0.0008,0.0024,0.0018,0.0027,-0.0001,0.0021,-0.0005,0.001,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0008,0.0002,0.0016,-0.0007,0.0007,-0.005,0,-0.007,-0.005,-0.0051,-0.0029,-0.0029,-0.0012,-0.0047,-0.0014,-0.0049,-0.0034,-0.0066,-0.0032,-0.0077,-0.0066,-0.0078,-0.0061,-0.0061,-0.0014,-0.0013,-0.0004,-0.0004,0.0018,0.0009,0.0022,0.0007,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0011,-0.0004,-0.0027,-0.0011,-0.0029,-0.0022,-0.0028,-0.0018,-0.0027,-0.0015,-0.002,-0.0013,-0.0015,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0016,-0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0016,0,-0.0019,-0.0013,-0.0062,-0.0018,-0.0063,-0.0025,-0.0025,0.0004,-0.0001,0.0013,0.0002,0.0017,0.0011,0.0027,-0.0013,0.0015,-0.0026,-0.0008,-0.0007,0.0035,0.0021,0.0036,0.0026,0.0033,0.001,0.0029,0.0014,0.0035,0.0022,0.0031,0.003,0.0043,0.0011,0.003,0.0004,0.0013,0.0005,0.0017,0.0009,0.0016,0.0014,0.003,0.0021,0.003,0.0021,0.0033,0.0017,0.0032,0.0007,0.002,-0.002,0.0007,-0.0032,-0.002,-0.0026,-0.0008,-0.0017,-0.0008,-0.0017,-0.0009,-0.0022,-0.0011,-0.0011,0,-0.0012,-0.0004,-0.0006,0.0005,0.0005,0.0015,0.0005,0.0014,0.0008,0.0015,0.0007,0.0016,0.0013,0.0021,0.0006,0.0015,0.0001,0.0012,0,0.0006,-0.0003,0.0013,0.0009,0.0017,0.0013,0.0026,0.0019,0.003,0.0016,0.002,0.0011,0.0023,0.001,0.0019,0.0013,0.0019,0.0006,0.0015,0.0002,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0014,-0.0005,-0.0019,-0.0005,-0.0024,-0.0018,-0.0018,-0.0011,-0.0021,-0.0011,-0.0018,-0.0009,-0.0009,0.0008,0.0002,0.0011,-0.0004,0.0005,-0.0013,-0.0002,-0.0014,-0.0011,-0.0022,-0.0008,-0.0022,-0.0008,-0.0011,-0.0005,-0.0011,-0.0003,-0.0005,0.0004,0.0004,0.0009,0.0008,0.0013,0,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,0.0002,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.001,-0.0004,-0.0009,-0.0003,-0.0023,-0.0009,-0.0023,-0.0013,-0.0014,-0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0005,0.0005,0.0017,0.0003,0.0017,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.001,-0.0002,-0.0011,-0.0007,-0.0011,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0004,0.0003,0.0009,0.0002,0.0009,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.001,0.0005,0.001,0.0008,0.0013,0.0011,0.0015,0.0011,0.0014,0.0007,0.0014,0.0004,0.0007,0.0002,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0006,0.0002,0.0006,0.0002,0.0009,0.0005,0.001,0.0005,0.0008,0.0003,0.0007,0,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Fire torch bursting in flame with a medium whoosh, lightly.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم