مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای fire torch whoosh med moves 1

Fire torch burning with a whoosh, with some medium sized flame movements.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آتشتماس جسم سریع با هواسوزاندندر حال سوختنمشعل
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0006,0,0,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0005,0,0.0006,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0001,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0011,0.0001,0.0009,0.0004,0.0014,-0.0003,0.0011,-0.0001,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0015,0.0004,-0.0019,0.0004,-0.002,-0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0018,-0.0017,0.0011,-0.0029,0.0022,0.0013,0.0028,-0.0013,0.0036,0.0001,0.0037,-0.0017,0.0016,-0.0035,0.0022,-0.0002,0.0066,-0.0014,0.0069,-0.0093,0.0013,-0.0088,0.0013,-0.0078,0.0014,-0.0078,-0.0002,-0.0051,0.0058,-0.0092,0.0083,-0.0059,0.007,-0.0025,0.0028,-0.0014,0.0085,-0.0051,0.0107,-0.0046,0.0119,-0.0036,0.0043,-0.0096,0.0011,-0.0044,0.0075,-0.0012,0.0081,-0.0067,0.0081,-0.007,0.0047,-0.0086,0.0036,-0.0124,0.0015,-0.0161,0.0092,-0.0159,0.0051,-0.0091,0.0115,-0.0071,0.0067,-0.0142,0.005,-0.0198,0.0026,-0.0181,0.0015,-0.0059,0.0103,0.0038,0.0201,-0.0009,0.0103,-0.0017,0.0142,-0.005,0.0144,-0.0089,0.0079,-0.0191,0.0128,-0.0063,0.019,-0.0159,0.0107,-0.0209,0.004,-0.0096,0.0022,-0.0047,0.011,-0.018,0.0081,-0.025,0.0008,-0.0095,0.02,-0.0112,0.0074,-0.0258,0.0189,-0.0154,0.0346,-0.0377,0.0194,-0.0296,0.0169,-0.0046,0.0199,-0.0089,0.0241,-0.0001,0.0308,-0.0155,0.0145,-0.0128,0.0099,-0.0045,0.0077,-0.0146,0.0229,-0.0261,0.0324,-0.0158,0.0089,-0.0195,0.0024,-0.0201,0.005,-0.0072,0.022,-0.0119,0.0191,-0.0445,-0.0067,-0.0429,0.0063,-0.0102,0.0289,-0.0417,0.0097,-0.0061,0.0259,-0.0434,0.0114,-0.0195,0.0392,-0.0181,0.0274,-0.0314,0.0348,-0.0066,0.0629,-0.021,0.0539,-0.0316,0.0373,-0.0264,0.0507,-0.0649,0.0497,-0.0488,0.0176,-0.0702,0.008,-0.0428,0.0566,-0.0475,0.0036,-0.0229,0.0681,-0.0176,0.0773,-0.0203,0.0207,-0.0986,0.0438,-0.0239,0.0568,-0.1324,0.026,0.0145,0.0573,-0.1003,0.0816,-0.1258,0.0859,-0.0386,0.1015,-0.0203,0.0601,-0.0667,0.0327,-0.0348,0.055,-0.0345,0.0377,-0.0794,0.1177,-0.1706,0.1298,-0.0879,0.1277,-0.0813,0.1413,-0.1578,0.0671,-0.091,0.0666,-0.1023,0.0255,-0.0035,0.1418,-0.0106,0.0792,-0.0276,0.155,-0.2052,0.2262,-0.2423,0.0054,-0.209,0.1551,-0.0527,0.1339,-0.2219,0.1754,-0.0821,0.051,-0.009,0.1052,-0.1807,0.1427,-0.035,0.122,-0.1714,0.1009,-0.0845,0.0818,-0.0808,0.0475,-0.0067,0.0726,-0.0448,0.0428,-0.047,0.0673,-0.1108,0.0278,-0.0372,0.0513,-0.0506,0.0042,-0.0759,0.0052,-0.0225,0.0679,-0.0878,0.0585,0.0063,0.0807,-0.0334,0.038,-0.03,0.0435,-0.0233,0.0571,-0.0505,0.0343,-0.0188,0.0354,-0.0047,0.035,0.0002,0.0216,0.0148,0.0363,-0.0246,0.0148,-0.0141,0.0388,-0.0095,0.0435,-0.0297,-0.0028,-0.0298,0.0116,0.003,0.0172,-0.0208,0.0061,-0.0145,0,-0.0147,0.0048,-0.0013,0.015,-0.0255,-0.0012,-0.0074,-0.0017,-0.0085,-0.0036,-0.0051,0.003,-0.0017,0.0033,-0.006,0.0001,-0.0056,0.0019,0.002,0.0081,-0.0014,0.0072,0.0012,0.0053,0.0021,0.0062,0.0003,0.0072,-0.0029,0.0003,-0.0015,0.0013,-0.0017,0.0024,0.0005,0.0028,-0.0009,0.0017,-0.0011,0.0018,0.001,0.0026,0,0.0019,-0.0009,0.0004,-0.0016,0,-0.0022,-0.0012,-0.0019,0,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0014,0.0001,-0.0014,0,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0008,-0.001,0.0007,-0.001,0.001,-0.0006,0.0013,-0.0006,0.0023,0.0022,0.0036,-0.002,0.0025,-0.0027,0.0003,0.0001,0.0023,-0.0023,0.0023,0.0009,0.003,0.0006,0.0027,-0.0012,0.0035,-0.0034,0.0013,-0.0015,0.0026,-0.0104,-0.0005,-0.0039,0.0021,-0.0014,0.0044,-0.003,0.0065,0.0009,0.0053,-0.0084,0.0009,-0.0105,-0.0002,-0.0081,0.0052,-0.0052,0.0048,-0.0101,0.002,-0.001,0.02,-0.0097,0.0162,-0.0085,0.0076,-0.0126,0.0107,-0.0156,0.0026,-0.0073,0.0013,-0.0093,0.0084,-0.0129,0.0184,-0.0126,0.0126,-0.0012,0.0207,-0.0085,0.0215,-0.0338,-0.0061,-0.0315,0.0076,-0.0091,0.0214,0.0066,0.0377,-0.0014,0.0487,-0.0444,0.0071,-0.0177,0.028,-0.0206,0.0016,-0.0591,0.0225,-0.0621,0.0893,-0.0448,0.0537,-0.0282,0.0876,-0.0872,0.0665,-0.1333,0.0217,-0.1361,0.0441,-0.0757,0.0931,-0.0331,0.1309,0.0547,0.1133,-0.1328,0.086,-0.0647,0.0647,-0.0754,0.0185,0.0067,0.0579,-0.241,0.1476,-0.1745,0.0924,-0.0479,0.08,-0.0589,0.1073,-0.1222,-0.0227,-0.0616,0.0361,-0.0685,0.049,-0.0276,0.136,-0.1543,0.0092,-0.0045,0.1345,-0.0815,0.0776,-0.0856,0.0428,-0.2369,0.1093,-0.0065,0.1127,-0.0314,0.098,-0.0919,0.0975,-0.0567,0.081,-0.1687,0.0939,-0.151,0.0821,-0.1162,0.1013,-0.0685,0.0827,-0.0332,0.1222,-0.0578,0.0975,-0.1198,-0.0139,-0.1059,0.1178,-0.1403,0.0941,-0.1001,0.0721,-0.0389,0.047,-0.0508,0.038,-0.0488,0.0832,-0.0689,0.0712,-0.0932,0.0595,-0.0592,0.0967,-0.08,0.0465,-0.0241,0.0626,-0.0457,0.034,-0.0407,0.0276,-0.0606,0.0476,-0.0492,0.0899,-0.0828,0.0318,-0.0524,0.0646,-0.0639,0.024,-0.0267,0.0885,-0.0596,0.0304,-0.0755,0.0235,-0.0221,0.0274,-0.0251,0.0055,-0.0044,0.0656,-0.0711,0.0537,-0.0233,0.0344,-0.0287,0.0341,-0.0295,0.0247,-0.0341,0.0448,-0.0096,0.0537,-0.0594,0.03,-0.0017,0.0422,-0.0168,0.0365,-0.0213,0.0285,-0.0393,0.0213,-0.0453,0.0157,0.0021,0.0277,-0.0486,0.0396,-0.0257,0.0278,-0.0301,0.0392,-0.0371,0.0238,-0.0194,0.0128,-0.0359,0.0282,-0.0422,0.0241,-0.0316,0.0178,-0.0267,0.0143,-0.0134,0.0165,-0.0138,0.0267,-0.0464,0.0079,-0.0045,0.0292,-0.0189,0.0426,-0.0164,0.0338,-0.0248,0.0303,-0.0193,0.0319,-0.0283,0.0128,-0.0392,0.0521,-0.0423,0.0187,-0.0091,0.036,-0.0218,0.0116,-0.0215,0.0025,-0.0078,0.0148,-0.0326,0.0408,-0.0332,0.0226,-0.0194,0.013,-0.0248,0.0204,-0.0502,0.0222,-0.0131,0.024,-0.0006,0.0204,-0.0111,0.0122,-0.0254,0.0172,-0.0146,0.0202,-0.016,0.0178,-0.0105,-0.0008,-0.0008,0.0179,-0.0128,0.006,-0.0121,0.0004,-0.0059,0.0087,-0.03,0.0163,-0.0089,0.0114,-0.0271,0.0109,-0.0082,0.0215,-0.0193,0.0104,-0.0091,0.0097,-0.0084,0.0125,-0.0037,0.0152,-0.019,0.0111,-0.0154,0.0075,0.0069,0.0199,-0.0136,0.0202,-0.0025,0.017,-0.0219,0.0108,-0.0118,0.0082,-0.0085,0.0028,-0.0207,0.0135,-0.0041,0.0134,-0.0246,0.0172,-0.0168,0.005,-0.0091,-0.001,-0.0232,0.0115,-0.0228,0.0152,-0.0157,0.0034,-0.0189,0.0021,-0.0107,0.0272,-0.0117,0.0168,-0.0007,0.0145,-0.0072,0.0106,-0.0072,0.0124,-0.007,0.013,-0.0064,0.0089,-0.0041,0.0106,-0.0035,0.0139,-0.0146,0.0056,-0.0101,0.01,-0.0055,0.0114,-0.0062,0.0074,-0.0096,0.0162,-0.0078,0.01,-0.0123,0.0058,-0.0162,0.0049,-0.0161,0.0029,-0.0175,0.0048,-0.0083,0.0209,-0.0183,0.0205,-0.0038,0.0096,-0.0116,0.014,-0.0128,0.0066,-0.0058,0.0053,-0.009,0.0154,-0.0127,0.018,-0.0149,0.0121,-0.0147,0.0079,-0.0014,0.0105,-0.0063,0.0103,-0.0037,0.0161,-0.0176,0.0173,-0.01,0.008,-0.0174,0.0063,-0.0044,0.0081,-0.0042,0.0077,-0.0102,0.0054,-0.0022,0.009,-0.0053,0.0096,-0.0054,0.003,-0.0095,0.005,-0.0082,0.006,-0.0134,0.0021,-0.0088,0.0132,-0.0083,0.0065,-0.0068,0.0133,-0.0154,0.0035,-0.0043,0.0059,-0.0024,0.0077,-0.0054,0.0082,-0.0062,0.0113,-0.0045,0.0183,-0.0135,0.0122,-0.0172,0.0065,-0.0065,0.0027,-0.0013,0.0107,-0.002,0.0095,-0.0069,0.0053,-0.0024,0.0125,-0.0085,0.0024,-0.0185,0.0112,-0.0152,0.0069,-0.0115,0.0081,-0.0105,0.0037,-0.0111,-0.0002,-0.0075,0.0064,-0.0124,0.0244,0.0007,0.0239,-0.0093,0.0122,-0.0099,0.0077,-0.0048,0.0149,-0.0059,0.0097,-0.0095,0.0096,-0.0092,0.0051,-0.0087,0.0105,-0.0037,0.004,-0.0057,0.0105,-0.0064,0.0107,-0.0096,0.0052,-0.0098,0.0066,-0.0125,0.0065,-0.0079,0.0016,-0.0108,0.0071,0.0012,0.0111,-0.002,0.0063,-0.0029,0.0041,-0.0061,0.0054,-0.0004,0.0046,-0.0118,0.0051,-0.0016,0.0094,0.001,0.0088,-0.0035,0.0044,0.0002,0.0047,-0.0055,0.006,-0.0109,0.0013,-0.0026,0.0003,-0.0017,0.0054,-0.0076,0.0003,-0.0079,-0.0016,-0.006,0.0048,-0.0031,0.0062,-0.0122,0.0046,-0.0001,0.0071,-0.0085,0.0065,-0.0081,0.0022,-0.0018,0.0099,-0.0057,0.0157,-0.0109,0.0091,-0.0174,0.006,-0.0156,0.002,-0.0015,0.0155,0.0033,0.02,-0.0055,0.0166,-0.0143,0.0004,-0.0131,0.0049,-0.0012,0.0155,-0.0048,0.0181,-0.0094,0.0132,-0.0166,0.0038,-0.0036,0.0123,-0.011,0.0052,-0.0047,0.008,-0.0034,0.0074,-0.0096,0.003,-0.0129,-0.0033,-0.0038,0.0075,-0.0046,0.0084,-0.0055,0.0085,-0.008,0.0089,-0.0191,0.0104,-0.0198,0.0049,-0.0191,0.0081,-0.0025,0.0092,-0.0005,0.0068,-0.0013,0.0145,-0.016,0.0169,-0.0108,0.0075,-0.0193,0.001,-0.0209,0.0047,-0.0182,0.012,-0.0131,0.0112,-0.0046,0.0211,-0.0056,0.0188,-0.0225,-0.0001,-0.0054,0.0101,0.0016,0.0295,0.0059,0.0231,-0.0135,0.0077,-0.0406,0.0066,-0.0187,0.0043,-0.0183,-0.001,-0.0129,0.0202,-0.001,0.0219,-0.0061,0.0252,-0.0278,0.0192,-0.0321,0.0066,-0.0234,0.0053,-0.0253,0.0104,-0.0119,0.0154,-0.0244,0.0189,-0.0216,0.0318,-0.0121,0.0158,-0.0181,0.0051,0.0051,0.0255,-0.0056,0.0144,-0.022,0.0105,-0.0249,0.0243,-0.017,0.0217,-0.0125,0.0119,-0.0299,0.0073,-0.0043,0.0293,-0.0327,0.0235,-0.0461,0.0119,-0.0298,0.0188,-0.0152,0.026,-0.0025,0.0424,-0.0351,0.0475,-0.0517,0.024,-0.0631,-0.012,-0.0653,0.0248,0.0027,0.0388,-0.0311,0.0155,-0.0348,0.0708,0.007,0.058,-0.0139,0.0116,-0.0419,0.0351,-0.0175,0.0397,-0.017,0.0163,-0.018,0.004,-0.0571,0.0362,-0.0176,0.045,-0.0614,-0.0065,-0.0619,0.0001,-0.0359,0.0497,0.0036,0.0498,-0.0105,0.012,-0.0185,0.0158,-0.0381,0.0154,-0.0436,0.0214,-0.0587,0.098,-0.0263,0.0964,-0.0621,0.0916,-0.0799,0.1059,-0.0433,0.0692,-0.0377,0.0056,-0.0881,0.0738,-0.1045,0.0366,-0.0377,0.0402,-0.1054,0.0455,-0.0828,0.1809,-0.2111,0.0611,-0.055,0.0692,-0.0899,0.0999,-0.1805,0.0753,-0.038,0.1366,-0.0656,0.0535,-0.0373,0.1081,-0.1675,0.134,-0.2242,0.1134,-0.1903,0.1634,-0.1331,0.0678,-0.0879,0.1423,-0.0701,0.0674,-0.0519,0.0845,-0.1075,0.096,-0.1362,0.0678,-0.1391,0.056,-0.1199,0.1041,-0.0728,0.0909,-0.2667,0.0286,-0.1517,0.0991,-0.0533,0.0574,-0.036,0.2101,-0.1252,0.2235,-0.0412,0.2317,-0.0787,0.0635,-0.2829,0.094,-0.0043,0.1099,-0.1831,0.0377,-0.1532,0.1681,-0.0785,0.1547,-0.1465,0.1118,-0.2156,0.0513,-0.0479,0.2244,-0.2049,0.225,-0.259,0.0107,-0.0353,0.112,-0.0483,0.1861,-0.1505,0.0809,-0.0473,0.0895,-0.1577,0.0486,-0.0228,0.0852,-0.0795,0.0707,-0.024,0.2131,-0.0903,0.0491,-0.1663,0.0675,-0.1006,0.0014,-0.0795,0.0939,0.0008,0.1099,-0.074,0.0494,-0.032,0.0645,-0.0365,0.0771,-0.0771,0.0442,-0.0602,0.0572,-0.035,0.0696,-0.0128,0.0498,-0.0322,0.0397,-0.0282,0.0601,-0.0447,0.049,-0.0602,0.058,-0.0737,0.0551,-0.0681,0.0516,-0.0498,0.0625,-0.0651,0.0661,-0.0806,0.066,-0.1349,0.0925,-0.0175,0.0924,-0.019,0.0108,-0.0172,0.0329,-0.0401,0.0253,-0.0475,0.0343,-0.0262,0.0087,-0.0349,0.0373,-0.0237,0.0232,-0.0457,0.0219,-0.0047,0.0308,-0.0336,0.0249,0.0045,0.0362,0.0016,0.0341,-0.0206,0.0083,-0.012,0.0101,-0.041,0.0103,-0.0258,0.0206,-0.0396,0.0062,-0.0194,0.0209,-0.0046,0.0085,-0.0158,0.0164,-0.0154,0.0134,-0.008,0.0169,-0.033,0.017,-0.0073,0.0145,-0.0005,0.0139,-0.0062,0.0073,-0.0071,0.0154,-0.0043,0.0155,-0.0058,0.0025,-0.0091,0.0073,-0.0098,0.0101,-0.0023,0.0117,-0.0084,0.0069,-0.0074,0.0067,-0.0091,0.0094,-0.0099,0.0045,-0.0088,0.004,-0.008,0.0051,-0.001,0.0062,-0.0053,0.0057,-0.0003,0.0048,-0.005,0.003,-0.0059,0.0006,-0.0039,0.0025,-0.0011,0.0048,-0.0044,0.0021,-0.0043,0.003,-0.002,0.0028,-0.0004,0.0039,-0.0013,0.0009,-0.0021,-0.0003,-0.0005,0.0031,-0.0023,0.0006,-0.0036,0.0028,-0.0024,0.002,0.0015,0.0027,-0.0009,0.0025,-0.0028,-0.0003,-0.0026,0.0004,-0.0004,0.0017,0.0004,0.0025,0.0005,0.0018,-0.0016,0.002,-0.002,0.0021,0.0013,0.0032,0.0006,0.0023,-0.0015,0.0023,-0.0011,0.0015,-0.0006,0.0017,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.002,-0.0003,-0.0015,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.003,-0.0004,-0.0029,0.0013,0.0003,0.0016,-0.0012,0.0008,0.0003,0.0014,0,0.0006,0,0.0027,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0012,0,-0.0001,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0011,0.0008,-0.0009,-0.0001,-0.0008,0.0005,-0.0015,-0.0005,-0.001,0.0001,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0007,0,0.0007,0.0002,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0014,0,-0.0016,0.0006,0.0004,0.0011,0,0.0008,0,0.0006,0.0002,0.0006,0,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0012,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0006,0.0004,0.0012,-0.0002,0.0013,-0.0008,0,-0.0012,-0.0004,-0.001,0,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0006,0,0,0.0005,0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,0.0001,0.0009,0.0002,0.0009,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0009,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,0.0003,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Fire torch burning with a whoosh, with some medium sized flame movements.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم