مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای fire torch whoosh slow lite 3

Fire torch burning with a whoosh, slow and light.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها آتشتماس جسم سریع با هواسوزاندندر حال سوختنمشعل
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0007,0.0004,0.0002,0.001,0.0004,0.0012,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0006,0,0.0007,0.0005,0.0023,-0.0004,0.0009,0.0002,0.002,0,0.0007,0.0006,0.0012,0.0005,0.0015,0.0013,0.0019,0.0009,0.0019,-0.0009,0.0009,-0.0018,-0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0008,0,0.0013,-0.0008,0.0016,-0.0011,0.0004,-0.0025,0.0004,-0.0018,-0.0003,-0.0017,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0016,0.0001,-0.0018,0.001,-0.0015,0.0025,-0.0018,0.002,-0.0011,0.0013,-0.0045,0.0012,-0.0039,0.0004,-0.0035,-0.0016,-0.0029,-0.0004,-0.0008,0.0027,-0.0012,0.0026,-0.0016,0.0027,-0.0019,0.0011,-0.0043,-0.0001,-0.0016,0.0009,-0.0008,0.0009,0.0004,0.0052,0.0031,0.0067,0.003,0.0055,-0.002,0.0038,-0.0013,0.0047,-0.0045,0.0029,-0.0051,-0.0008,-0.0015,0.0011,0.0003,0.0017,0.0006,0.0078,-0.0036,0.0072,-0.0034,0.001,-0.0035,0.0004,-0.0003,0.0023,0.0023,0.0056,-0.003,0.0039,-0.0097,0.0005,-0.0019,0.001,-0.0041,-0.0004,-0.0037,0.0056,-0.011,0.0043,-0.0037,0.0014,-0.0027,0.0057,-0.007,0.0054,-0.0073,-0.0025,-0.0053,-0.0012,-0.0082,-0.0013,-0.0066,0.0033,-0.0029,0.003,0.0026,0.0064,-0.0031,0.004,-0.0041,0.0071,-0.0099,0.0024,0.0004,0.0054,0.0019,0.0114,-0.0089,0.002,-0.0019,0.0057,-0.0123,-0.0016,-0.0019,0.0082,0.0002,0.0052,0.0022,0.0074,-0.0034,0.0079,-0.0033,0.0124,-0.0065,0.0081,0,0.0141,-0.007,0.001,-0.0052,0.0029,-0.0108,-0.0026,-0.0063,0.0059,-0.0066,0.007,-0.0011,0.0048,-0.0021,0.0114,-0.0022,0.0108,0.006,0.0107,-0.0065,0.0101,-0.002,0.0056,-0.0072,0.0105,-0.0233,0.005,0.0009,0.0127,-0.0093,0.0132,-0.0125,0.011,-0.0366,0.0038,-0.0335,0.0142,-0.0136,0.0144,0.0127,0.0241,-0.002,0.0158,-0.0103,0.0161,-0.0248,-0.0093,-0.0246,0.0046,-0.0065,0.002,-0.0009,0.012,-0.0179,0.006,-0.023,-0.0058,-0.0157,0.0043,-0.0125,0.0266,-0.0072,0.0258,0.0181,0.0382,0.0014,0.0368,-0.0195,0.0025,-0.0093,0.0033,-0.0091,0.007,-0.0136,0.0055,-0.0403,-0.0141,-0.0242,0.0005,-0.0176,0.0003,-0.007,0.0318,-0.008,0.0087,-0.0088,0.0095,0.0084,0.0257,0.0094,0.0304,-0.025,0.0103,-0.0146,0.0175,-0.0177,0.0115,0.0013,0.0195,-0.0262,0.0004,-0.0205,0.0041,-0.0127,0.0039,-0.0235,0,-0.0205,0.0264,-0.017,0.0146,0.0029,0.0179,-0.0093,0.0117,-0.0188,0.0008,0.0007,0.0241,-0.0425,0.0412,-0.0613,0.0112,-0.0014,0.0393,-0.0074,0.0092,0.0076,0.0612,-0.0051,0.0651,-0.0387,0.061,-0.0287,0.0613,-0.0648,0.0197,-0.0309,0.0103,-0.0198,0.035,-0.0732,-0.0109,-0.0469,-0.0022,-0.0437,0.0498,-0.0536,0.0291,-0.0267,0.0482,-0.0215,0.0374,-0.0245,0.0694,-0.0291,0.0704,-0.0277,-0.0031,-0.0559,0.0105,-0.0574,0.0397,-0.0606,0.0069,-0.0024,0.0575,-0.0181,0.0305,-0.0598,-0.0099,-0.0409,0.0489,0.0487,0.1022,0.0016,0.06,-0.0464,0.0283,-0.1106,0.0798,-0.0614,0.0817,-0.1115,-0.0226,-0.1559,-0.0431,-0.0967,0.0619,-0.0361,0.0487,-0.0762,-0.0228,-0.0432,0.032,-0.0389,0.0294,-0.0426,0.0482,-0.016,0.0589,-0.0237,0.0404,-0.0213,0.0381,-0.0872,-0.0066,-0.0821,0.0612,-0.0248,0.0677,-0.025,0.0513,-0.0511,0.0399,-0.0355,0.1104,0.0054,0.1102,0.0394,0.1682,0.0367,0.1833,0.0107,0.0737,-0.0206,0.0626,0.0307,0.1088,0.0525,0.1127,0.0497,0.1133,-0.07,0.0839,-0.0629,0.0886,-0.0047,0.0465,-0.0076,0.0938,-0.0856,-0.0071,-0.0295,0.0463,-0.0293,0.0077,-0.0107,0.012,-0.0294,0.0083,-0.0819,-0.0249,-0.1134,-0.0588,-0.1121,-0.058,-0.1142,-0.0494,-0.1168,-0.066,-0.1116,-0.0677,-0.1146,-0.0895,-0.1158,-0.052,-0.0702,-0.0517,-0.0891,-0.0499,-0.1023,-0.0669,-0.1023,-0.0377,-0.0978,-0.0262,-0.098,-0.0205,-0.0553,-0.0073,-0.0619,0.0322,-0.0566,0.0104,0.0117,0.0642,-0.0775,0.0656,-0.0425,0.0621,-0.0394,0.0585,0.0103,0.0397,0.0014,0.0765,0.0409,0.1128,0.0355,0.088,0.056,0.0896,0.0264,0.0992,0.0952,0.1254,0.0316,0.1021,-0.0016,0.0537,0.0538,0.1129,0.0299,0.0883,0.0605,0.111,0.0352,0.1088,0.0324,0.0982,0.0378,0.0881,0.0306,0.0509,0.0106,0.0552,-0.0506,0.0462,-0.0909,-0.0195,-0.0223,0.0211,-0.0323,-0.0167,-0.0251,0.0164,-0.0275,0.0026,-0.0651,-0.0006,-0.0721,-0.0546,-0.0543,-0.0182,-0.0274,0,-0.023,0.0177,-0.0757,0.0213,-0.0793,-0.0248,-0.1021,-0.0238,-0.0974,-0.0151,-0.0606,-0.0351,-0.0522,-0.0032,-0.0299,0.0482,-0.058,-0.0084,-0.0491,0.0218,-0.0662,0.0124,-0.0441,0.0455,-0.0438,0.014,-0.0329,0.0437,-0.0182,0.0348,-0.019,0.0399,-0.0126,0.041,-0.011,0.0318,-0.002,0.0432,-0.0215,0.0246,0.0078,0.0381,0.0028,0.0702,0.0118,0.0684,-0.0424,0.0244,-0.0338,0.0779,-0.0402,0.0359,-0.0452,-0.0023,-0.0391,0.0028,-0.0369,0.0265,-0.017,0.0457,-0.0392,-0.0125,-0.0345,0.0173,-0.0527,-0.0066,-0.0336,-0.0052,-0.0307,-0.0039,-0.0059,0.0305,-0.0154,0.0321,-0.0086,0.0153,-0.068,-0.0092,-0.0738,0.0173,-0.0459,0.0225,0.0118,0.0403,0.0025,0.062,-0.0448,0.0551,-0.0496,0.0543,-0.0076,0.0873,-0.0424,0.0379,0.0271,0.0575,-0.0008,0.0733,0.0214,0.0838,0.017,0.0349,-0.0024,0.0226,-0.0227,0.0499,0.0127,0.0499,0.0254,0.0788,0.0103,0.049,-0.0236,0.0087,-0.0464,-0.013,-0.022,0.0073,-0.0015,0.0245,0.0157,0.0475,0.005,0.0353,-0.0208,0.0043,-0.0585,0.01,-0.0598,0.0133,-0.0804,-0.0127,-0.0439,0.0114,-0.0633,-0.0092,-0.0544,-0.0177,-0.0539,-0.0113,-0.0277,0.0013,-0.0414,-0.0073,-0.0412,-0.0148,-0.0672,-0.028,-0.058,-0.0157,-0.0531,-0.0013,-0.0201,0.0017,-0.0303,0.0061,-0.0276,0.0031,-0.0179,0.0198,-0.0208,0.0213,0.0004,0.0408,-0.0095,0.039,0.0029,0.0352,0.0078,0.0357,-0.0252,0.0496,-0.0023,0.0523,0.0331,0.0555,0.0435,0.0595,0.0376,0.0521,-0.006,0.0391,0.0135,0.0398,0.0144,0.0362,0.0164,0.0525,-0.0085,0.0369,-0.0323,0.0378,-0.0343,0.0382,0.0005,0.0328,-0.006,0.0503,-0.0058,0.0502,0.0012,0.0226,-0.0326,0.0068,-0.0267,0.0124,-0.0241,0.0062,-0.0427,0.0156,-0.0564,-0.0243,-0.0575,-0.0232,-0.0379,-0.0197,-0.0301,-0.0235,-0.0402,-0.0212,-0.0349,-0.0148,-0.0555,-0.0006,-0.0563,-0.0009,-0.0503,-0.0013,-0.039,0.0085,-0.042,-0.0049,-0.0665,-0.0114,-0.0431,-0.0082,-0.0174,0.0361,-0.0071,0.0334,-0.0232,-0.0072,-0.0132,0.0032,-0.0092,0.0132,0.0136,0.0339,0.0107,0.0336,0.0334,0.0593,0.0018,0.0433,0.0046,0.0362,0.0015,0.0507,0.0278,0.0499,0.0277,0.0368,0.0147,0.0356,0.0089,0.0527,0.0046,0.0486,0.0191,0.0364,0.019,0.0334,-0.009,0.0294,-0.0189,0.0146,-0.0234,0.0152,-0.0314,-0.0016,-0.0095,0.0099,-0.0157,0.0107,-0.0067,0.0069,-0.0087,0.0068,-0.0208,-0.009,-0.0179,0.0013,-0.0385,-0.0089,-0.0253,0.0002,-0.0234,-0.0074,-0.0389,-0.0137,-0.0277,-0.0071,-0.0247,-0.0014,-0.0153,-0.0045,-0.0342,0.0077,-0.0357,-0.012,-0.0251,-0.0047,-0.0253,0.0003,0.0004,0.0128,-0.016,0.0008,-0.0067,0.0018,-0.0135,0.0071,0.007,0.0245,-0.0046,0.0113,0.0061,0.0298,-0.0012,0.0182,0.0038,0.0229,-0.0069,0.0266,0.0217,0.0302,-0.0001,0.0222,-0.0087,0.0355,-0.0169,0.01,-0.007,0.0116,0.0019,0.0191,0.007,0.0191,0,0.014,-0.0008,0.014,-0.0018,0.0097,-0.001,0.0128,-0.002,0.0028,-0.015,-0.0005,-0.0174,-0.0131,-0.0154,-0.0087,-0.0153,-0.0047,-0.0124,-0.0048,-0.0099,0.0036,-0.0145,-0.0031,-0.0052,0.0017,-0.0093,-0.0022,-0.0083,0.0038,-0.0148,-0.0008,-0.0123,-0.0007,-0.0074,0.0087,-0.008,0.0135,-0.0024,0.0133,-0.0082,0.0047,-0.0082,0.0094,-0.0029,0.006,0.001,0.0141,0.0004,0.009,0.0002,0.0115,0.0031,0.0128,0.0034,0.0076,0.0051,0.0088,0.0066,0.0126,0.0071,0.0132,0.0008,0.0086,0.0029,0.01,0.0046,0.0137,0.0083,0.0124,0.0015,0.0093,-0.0053,0.0048,-0.0057,-0.0002,-0.0046,0.0018,-0.0065,0,-0.0086,-0.0058,-0.0072,0.0016,-0.0087,0.0017,-0.0125,0.0028,-0.013,-0.0078,-0.0122,-0.007,-0.0116,-0.0008,-0.0152,-0.0069,-0.0162,-0.006,-0.0157,-0.002,-0.0025,0.0033,-0.0087,0.0069,-0.0083,-0.0005,-0.0092,-0.0024,-0.0084,-0.0015,-0.0027,0.0019,-0.0047,0.0068,-0.0007,0.008,0.0004,0.0085,0.0062,0.0101,0.0061,0.0089,0.0055,0.0092,0.0085,0.0177,0.0088,0.0183,0.0102,0.0157,0.0104,0.0134,0.0068,0.0114,0.0085,0.012,0.0059,0.0103,0.0059,0.0085,0.0073,0.0096,0.0052,0.0079,0.0045,0.0069,0.0021,0.0058,0.001,0.0043,-0.0023,0.0012,-0.0052,-0.0007,-0.006,-0.0037,-0.0079,-0.0026,-0.0072,-0.0016,-0.0089,-0.0031,-0.0118,-0.0081,-0.0142,-0.0086,-0.0137,-0.0108,-0.0146,-0.008,-0.011,-0.0066,-0.0126,-0.0094,-0.013,-0.0098,-0.0127,-0.0067,-0.0097,-0.0067,-0.0081,-0.0067,-0.0081,-0.003,-0.0047,-0.0022,-0.0054,0.0001,-0.0031,0,-0.0032,0.0011,0.0002,0.0043,0.0037,0.0055,0.0034,0.0064,0.004,0.0074,0.0037,0.0076,0.0042,0.0076,0.0045,0.0075,0.0072,0.0105,0.0076,0.009,0.0083,0.0112,0.0094,0.0125,0.0078,0.0116,0.006,0.0081,0.0057,0.0077,0.0061,0.008,0.006,0.0077,0.004,0.0066,0.0021,0.0045,0.0027,0.0055,0.0015,0.0041,-0.0005,0.0014,-0.0042,-0.0001,-0.0047,-0.0027,-0.0047,-0.0019,-0.004,-0.0018,-0.0056,-0.0036,-0.008,-0.0045,-0.0081,-0.0054,-0.0077,-0.0041,-0.0073,-0.0037,-0.0067,-0.0051,-0.0053,-0.0035,-0.0056,-0.0035,-0.006,-0.0041,-0.0066,-0.0054,-0.0065,-0.004,-0.0052,-0.0012,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0014,-0.001,0.0005,-0.0016,0.0004,0.0005,0.0025,0.0001,0.0018,0.0008,0.0034,0.0011,0.0045,0.0033,0.0048,0.0036,0.0052,0.0031,0.0044,0.0034,0.0046,0.002,0.0042,0.0027,0.0043,0.0027,0.0038,0.0032,0.0043,0.0032,0.0042,0.0031,0.0044,0.0029,0.0043,0.0015,0.0033,0.0004,0.0023,0.0006,0.0024,0.001,0.0026,-0.0001,0.0018,-0.0013,0.0011,-0.0027,-0.0005,-0.0032,-0.0015,-0.002,-0.0004,-0.0017,0.0007,-0.0016,-0.0002,-0.0029,-0.0004,-0.004,-0.0024,-0.0034,-0.0018,-0.0024,-0.0005,-0.0021,-0.0006,-0.0024,-0.0007,-0.0012,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0021,0.0004,-0.003,-0.0018,-0.0028,-0.0008,-0.0012,-0.0001,-0.0005,0.0014,-0.0005,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0008,0.0003,0.0016,0.0003,0.0012,0.0005,0.0018,0.0007,0.0021,0.0004,0.0018,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0011,0.0005,0.0017,0.0007,0.002,-0.0007,0.001,-0.0017,-0.0006,-0.0016,-0.0008,-0.0014,0.0001,-0.0003,0.0007,0,0.0011,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0012,-0.0006,-0.0008,0,-0.0011,-0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0003,0,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0013,0.0007,0.0023,0.0018,0.0025,0.0008,0.0019,-0.0002,0.0009,0,0.0008,0.0007,0.0016,0.0009,0.0016,0.0005,0.0012,0,0.0007,0.0001,0.0007,0.0001,0.001,0.0002,0.0008,0,0.0006,0.0004,0.0014,0.0007,0.0016,-0.0009,0.0011,-0.0017,-0.0005,-0.0015,-0.0004,-0.0007,0.0006,0,0.001,-0.0009,0.0002,-0.0015,-0.0006,-0.0009,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0016,-0.0005,-0.002,-0.0013,-0.0014,-0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0009,0,-0.0014,-0.0006,-0.0011,-0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0007,0,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0003,0.0008,0.0007,0.0014,0.0009,0.0013,0.0005,0.001,0.0004,0.0009,0.0003,0.0008,0.0003,0.0007,0.0002,0.001,0.0009,0.0015,0.0013,0.0018,0.0009,0.0016,0.0006,0.001,0.0003,0.0009,0.0001,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0009,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0006,0,-0.0008,-0.0005,-0.0008,-0.0004,-0.0009,-0.0005,-0.001,-0.0006,-0.0008,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0005,-0.0008,-0.0005,-0.0007,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0.0002,0.0005,0.0003,0.0006,0.0001,0.0004,0,0.0003,0,0.0003,0.0002,0.0007,0.0005,0.0007,0.0004,0.0007,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0.0004,0.0006,0.0002,0.0006,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,0,0.0003,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Fire torch burning with a whoosh, slow and light.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم