مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای fire torch whoosh wave back forth

Fire torch burning with a whoosh, waving back and forth.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها آتشتماس جسم سریع با هواسوزاندندر حال سوختنfireballشعله های آتش
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0014,-0.0001,-0.0019,-0.0014,-0.0014,0,-0.0002,0.001,0.0006,0.001,0,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0018,-0.0009,-0.0028,-0.0017,-0.0023,-0.0004,-0.0007,0.0009,0.0003,0.0022,0.0001,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0001,0.0012,-0.0074,0.001,-0.0078,-0.0039,-0.0056,-0.0036,-0.0036,0.0056,0.0055,0.01,0.0082,0.0114,-0.0035,0.0087,-0.0138,0.0199,-0.0264,0.0185,-0.0064,0.0259,0.0028,0.0219,-0.0249,0.0148,-0.017,0.0112,-0.0206,-0.0104,-0.0172,0,-0.0178,0.0287,0.0126,0.0312,-0.0162,0.0599,-0.0954,0.0783,-0.1137,0.0007,-0.0037,0.0783,0.0284,0.0768,-0.0139,0.0406,-0.0488,0.0317,-0.0348,0.0456,-0.0237,0.0932,-0.1224,0.0302,-0.1272,0.0279,-0.037,0.0024,-0.0203,0.0621,-0.0152,0.0585,-0.0696,0.03,-0.0068,0.0448,-0.0154,0.0551,-0.0009,0.1373,-0.0024,0.0537,0.0039,0.0489,-0.0236,0.0241,-0.1426,0.0321,-0.0382,0.0618,-0.1437,0.0294,-0.0692,0.1086,-0.1222,0.1345,-0.1161,0.0232,-0.0963,0.0056,-0.0309,0.0979,-0.1067,0.0431,-0.0007,0.1166,-0.0726,-0.0037,-0.1396,-0.0692,-0.071,0.0395,-0.0203,0.1135,-0.0801,0.0543,-0.026,0.0363,-0.0559,0.0665,-0.0751,0.0304,0.0313,0.0845,-0.025,0.0693,-0.0076,0.0677,0.0633,0.0835,-0.0045,0.0647,-0.021,0.0052,-0.0286,0.0514,-0.0244,0.0476,0.0199,0.0742,-0.1157,0.0323,-0.1087,-0.0132,-0.1077,0.0676,0.0261,0.084,-0.027,0.0674,-0.1064,0.0439,-0.1058,0.034,-0.0195,0.0634,-0.0838,0.1023,-0.1028,0.1026,-0.1118,0.0202,-0.0894,0.0085,-0.0359,0.0215,-0.0469,0.0049,-0.009,0.0289,0.0161,0.0979,-0.0871,0.0788,-0.0839,-0.0056,-0.0177,0.0362,0.0359,0.0976,0.0512,0.076,-0.0237,0.0719,-0.0618,-0.0243,-0.0368,0.0058,-0.0863,-0.0179,-0.0231,0.0929,-0.0543,0.0774,-0.0365,0.0693,-0.0558,0.0199,0.0129,0.0478,-0.0472,0.0104,-0.0456,-0.0107,-0.0225,0.0174,-0.0331,0.0191,-0.0124,0.0163,-0.0147,0.0562,-0.0401,0.0515,-0.068,-0.0276,-0.0265,0.0688,0.0293,0.0637,0.042,0.0633,0.0163,0.059,-0.0044,0.0412,-0.0171,0.0049,0.0043,0.0257,-0.0269,0.0239,-0.0252,0.0058,-0.0067,0.018,-0.0044,0.016,-0.0176,0.0089,-0.0406,0.0209,-0.091,-0.0412,-0.0411,0.0071,-0.0083,0.0065,-0.0287,0.0054,-0.018,0.004,-0.0301,-0.0019,-0.0465,-0.0228,-0.0434,0.0282,-0.0218,0.0311,-0.0558,-0.0164,-0.0166,0.0171,-0.0197,0.0164,-0.0221,0.0312,0.0085,0.0341,-0.0222,0.0224,-0.0314,0.0179,0.0178,0.0421,0.021,0.0472,0.0003,0.0332,0.0057,0.0222,0.0172,0.0389,-0.0197,0.0171,-0.0219,-0.0113,-0.017,-0.0047,-0.0046,0.0116,0.0078,0.0179,0.0053,0.0188,-0.001,0.0237,0.0063,0.0436,-0.0002,0.0119,0.006,0.0169,-0.0188,0.0054,-0.008,0.0077,0.0046,0.0218,0.0043,0.024,-0.0159,0.0141,-0.001,0.0115,-0.0072,0.0109,-0.0079,0,-0.0158,0.0027,-0.0154,0.0003,-0.0199,-0.007,-0.0204,-0.0032,-0.019,0.0012,-0.0238,-0.0112,-0.012,0.0045,-0.0227,0.0046,-0.0205,0.0061,-0.0247,0.0017,-0.0097,0.0269,-0.0185,0.0173,-0.0057,0.0091,-0.0077,0.0109,-0.0107,0.0104,-0.0101,0.0147,-0.009,0.0073,-0.0015,0.0162,-0.0291,0.0283,-0.0201,-0.0007,-0.0164,0.0018,-0.0147,-0.0004,-0.0112,-0.0005,-0.0018,0.0082,0.0071,0.0119,0.0038,0.0139,0.0136,0.0262,-0.0003,0.0228,0.0018,0.0095,0.0076,0.019,-0.0067,0.009,-0.0017,0.0126,-0.0085,0.0237,-0.0037,0.0302,-0.0208,0.0056,-0.0299,0.0355,-0.0318,0.0247,-0.0112,0.036,0.0051,0.0495,-0.0747,0.0153,-0.0645,0.0431,0.0254,0.0639,-0.0212,0.0501,-0.1376,0.0207,-0.075,0.0082,-0.0405,0.0292,-0.0522,0.067,-0.0539,0.077,-0.0387,0.083,-0.0251,0.0687,-0.0135,0.0315,-0.176,0.0008,-0.146,-0.0107,-0.0077,0.2271,-0.1061,0.0836,-0.0495,0.1103,-0.1361,0.0242,-0.1375,0.1192,-0.2718,-0.005,-0.0798,0.2465,0.0219,0.2486,-0.2002,0.0556,-0.1877,0.3309,0.0058,0.2616,-0.1261,0.0624,-0.2327,0.1192,-0.3305,-0.0246,-0.1111,0.1666,-0.2803,0.1889,-0.3062,-0.0761,-0.109,0.1713,0.1062,0.2435,-0.3132,0.1722,-0.1255,0.3246,-0.296,0.2247,-0.0605,0.2078,-0.276,0.1738,-0.3218,0.0191,-0.1389,0.1985,0.024,0.3077,0.0221,0.2285,-0.1951,0.048,-0.2877,0.1486,-0.0895,0.1486,-0.1176,0.1388,-0.0722,0.127,-0.0349,0.1727,-0.2948,0.2718,-0.1714,0.2725,-0.297,0.0447,0.0129,0.291,-0.2517,0.18,-0.1127,0.164,-0.0024,0.2513,-0.3092,0.0225,-0.2759,0.2214,-0.1655,0.062,-0.0503,0.0879,-0.3028,0.0701,-0.2182,0.2982,-0.229,0.2704,-0.228,0.0784,-0.1758,0.1686,-0.1866,-0.0514,-0.2014,0.0522,-0.0981,0.0606,-0.1265,0.1619,-0.1361,-0.02,-0.0321,0.1641,-0.0617,0.1653,-0.0161,0.1336,-0.1257,-0.0008,-0.2048,0.0164,-0.1161,0.1052,-0.199,-0.0326,-0.0353,0.0503,0.03,0.117,0.0062,0.0863,-0.0134,0.1482,-0.0203,0.1505,-0.1135,0.0987,-0.0878,0.003,-0.0573,0.086,-0.0253,0.051,-0.0452,0.0211,-0.0323,0.1339,0.0482,0.1193,-0.0122,0.0713,-0.0564,0.028,-0.0628,0.0617,-0.0486,0.1405,-0.0472,0.0193,-0.0471,0.05,-0.0914,0.0894,-0.0318,0.0958,-0.0875,0.0197,-0.094,0.0083,-0.0099,0.046,-0.0132,0.0571,-0.0169,0.0686,-0.0968,0.0263,-0.0056,0.0316,-0.0037,0.0182,0.0029,0.0524,-0.0453,0.0281,-0.0717,0.0377,-0.0133,0.0272,-0.0269,0.0398,-0.0684,0.0095,-0.0683,0.0097,-0.0224,0.0315,-0.0253,0.0206,-0.0343,0.0122,-0.0631,0.0553,-0.044,0.0377,-0.0096,0.0177,-0.0734,0.0127,-0.0141,0.0191,-0.0091,0.011,0.0116,0.0518,-0.0098,0.0269,-0.0155,-0.0067,-0.0102,0.0087,-0.005,0.0121,-0.0213,0.0069,-0.0337,-0.0198,-0.0226,0.008,-0.019,0.0151,-0.0002,0.0162,-0.0113,0.0089,-0.0216,-0.0093,-0.0218,-0.0033,-0.0114,0.0206,0.0138,0.0182,0.0052,0.016,0.0082,0.0199,0.0126,0.0194,-0.0117,0.0219,-0.0132,0.0008,-0.0082,0.0022,0.0024,0.0137,0.0048,0.0147,0.0035,0.024,-0.015,0.0171,-0.0034,0.0052,-0.0334,0.0147,-0.0359,-0.0113,-0.0211,0.0047,0.0023,0.0182,-0.0156,0.0224,-0.0182,0.008,-0.0122,0.001,-0.0114,0.0181,0.0073,0.0237,-0.0034,0.0086,0.0005,0.0197,0.0122,0.0276,-0.0019,0.0158,-0.0058,0.0099,-0.0078,0.0145,-0.0197,0.0143,-0.0823,-0.015,-0.0945,0.0223,-0.0289,0.0271,-0.0099,0.0288,0.0058,0.0434,-0.001,0.0331,-0.0517,-0.0018,-0.0827,-0.0206,-0.0264,0.052,-0.0697,0.0293,-0.0116,0.0384,-0.0719,-0.0054,-0.0581,0.0111,0.002,0.0696,0.0513,0.102,-0.0123,0.0821,-0.0522,0.0588,-0.0521,0.076,-0.1134,0.0661,-0.0635,0.0992,-0.0574,0.0058,-0.0056,0.0869,-0.1177,0.0605,-0.1095,0.0344,-0.0906,0.033,-0.0549,0.0327,0.0069,0.08,0.026,0.0636,-0.057,0.0385,-0.0333,0.103,-0.0385,0.0594,-0.0412,0.0593,-0.0191,0.0369,-0.0254,0.0378,-0.0195,0.0746,-0.0462,0.0964,-0.074,0.0628,-0.0896,0.0727,-0.0944,-0.0362,-0.0616,0.0323,-0.1094,0.0064,-0.0238,0.0238,-0.0202,0.0428,-0.0795,-0.0199,-0.0665,0.1067,-0.0506,0.0697,-0.1084,0.0372,-0.0766,0.0584,-0.0184,0.157,-0.1145,0.0229,-0.0977,0.0482,-0.0231,0.1214,-0.0526,0.1245,-0.1129,0.0658,-0.0997,-0.0219,-0.2773,-0.0273,-0.0444,0.1618,-0.2744,0.0147,-0.051,0.151,-0.1329,0.1584,-0.2585,0.2355,-0.1461,0.1658,-0.1135,0.087,-0.167,0.2394,0.0652,0.2144,0.0615,0.2057,-0.1287,0.1382,-0.208,0.2093,-0.1027,0.2401,-0.221,0.0946,-0.2918,0.1329,-0.2359,0.277,-0.2843,0.1528,-0.1917,0.1923,-0.3219,0.0805,-0.3096,0.0832,-0.0732,0.2938,-0.19,0.0354,-0.1994,0.2126,-0.1005,0.2898,-0.1832,0.1636,-0.1935,0.2999,-0.1806,0.2235,-0.3116,0.1428,-0.0471,0.2974,-0.2614,0.1496,-0.0598,0.2991,-0.0976,0.2558,-0.1213,0.2384,-0.2404,0.1852,-0.3272,0.1929,-0.1034,0.1396,-0.1152,0.0265,-0.0681,0.2927,-0.3149,0.1377,-0.2655,0.0332,-0.0934,0.0975,-0.2936,-0.0377,-0.2401,0.1731,-0.1441,0.2737,-0.2215,0.0827,-0.2948,-0.0335,-0.3159,-0.0998,-0.3043,0.0208,-0.046,0.0683,-0.2162,-0.0443,-0.1192,0.0089,-0.0855,0.1683,-0.092,0.058,-0.0361,0.0818,-0.0335,0.1247,-0.0017,0.1094,-0.0514,0.1213,0.0189,0.1021,-0.1168,0.0358,-0.0869,0.0417,-0.0305,0.1544,0.0114,0.1198,0.0199,0.0888,0.0159,0.0852,-0.0187,0.0727,-0.0011,0.0565,0.0569,0.169,-0.0163,0.0989,-0.0178,0.0777,-0.0025,0.0973,-0.0059,0.0683,0.0121,0.059,-0.0785,0.0402,-0.0758,0.0831,0.0805,0.1065,-0.1017,0.0861,-0.0634,0.0415,-0.0196,0.0519,-0.0511,0.0535,-0.0508,0.0139,-0.0594,-0.0024,-0.0779,-0.0017,-0.0158,0.0235,-0.0645,-0.01,-0.0614,0.0081,-0.0257,0.0185,-0.0547,0.018,-0.0545,0.0083,-0.0096,0.019,-0.0623,-0.0099,-0.0558,-0.0099,-0.0218,-0.0031,-0.0254,-0.0088,-0.0235,0.0088,-0.0102,0.0088,-0.0125,0.0133,-0.0117,0.0168,-0.0233,-0.01,-0.0368,-0.0084,-0.015,0.0151,-0.0049,0.0105,-0.0139,0.0023,0.0013,0.0245,0.0044,0.0242,0.0012,0.0184,0.001,0.0288,-0.0048,0.0099,-0.0123,-0.001,-0.0117,0.0199,-0.0018,0.0279,0.0074,0.0339,0.0072,0.0324,-0.0008,0.0573,0.0101,0.0563,0.0179,0.0342,-0.0027,0.025,0.0006,0.036,0.0029,0.0146,0.0104,0.0472,-0.0002,0.0335,-0.0379,0.0125,-0.0196,0.0038,-0.0167,0.0031,-0.0308,-0.0012,-0.0495,0.0078,-0.0041,0.0196,-0.0144,0.021,-0.0267,0.0167,-0.0041,0.0285,0.0099,0.0351,-0.0459,0.0267,-0.0454,0.0202,-0.0054,0.0313,-0.0305,0.0218,-0.0121,0.0713,-0.0791,0.1072,-0.043,0.0522,-0.1003,0.0367,-0.071,0.0132,-0.233,-0.0499,-0.1465,0.0885,-0.0699,0.1367,-0.3189,-0.0647,-0.2762,0.0979,0.0479,0.221,-0.0666,0.1876,0.182,0.2887,-0.1114,0.199,-0.2066,0.1788,0.1474,0.3065,-0.315,0.1496,-0.3088,0.0392,0.007,0.1211,-0.2348,0.0819,-0.0366,0.2054,-0.0852,0.2015,-0.3355,-0.0647,-0.1377,0.3041,0.1086,0.3176,-0.1255,0.2946,-0.2792,-0.0587,-0.1902,0.0144,-0.2923,0.0511,-0.2984,0.0635,-0.2814,-0.0468,-0.1112,0.2699,-0.3257,0.1577,-0.2495,0.2409,0.0126,0.332,-0.0583,0.138,-0.2912,0.1212,-0.3015,0.0938,-0.0881,0.1841,-0.2823,0.2102,-0.3325,0.2979,-0.2204,0.1955,-0.2762,0.2297,-0.1147,0.3086,-0.236,0.1321,-0.3069,0.0829,-0.1693,0.1918,-0.1208,0.0623,-0.024,0.2915,-0.2982,0.3075,-0.1326,0.1804,-0.1478,0.2094,-0.0976,0.0897,-0.1836,0.0023,-0.0937,0.2928,-0.1542,0.2937,-0.0735,0.0823,-0.0752,0.0715,-0.2473,0.0067,-0.0548,0.2712,-0.1408,0.1367,-0.1277,0.1304,-0.1576,-0.0227,-0.2045,-0.0277,-0.1507,0.0606,-0.0973,0.0038,-0.0159,0.1335,-0.1492,0.1192,-0.143,0.1811,-0.1575,0.0508,-0.1362,0.0239,-0.0878,-0.0374,-0.1536,0.0319,-0.1251,0.0714,-0.1089,-0.001,-0.0725,0.0776,-0.061,0.1038,-0.065,0.1098,-0.0548,0.0512,0.0105,0.0608,-0.0619,0.0632,-0.0464,0.1605,-0.0573,0.0793,-0.0263,0.0815,-0.0794,0.0869,-0.0065,0.0402,-0.0381,0.0642,-0.0181,0.0621,-0.0156,0.0755,0.0343,0.0723,0.0315,0.1107,-0.0019,0.0702,-0.0385,0.035,-0.0297,0.029,0.029,0.093,0.0154,0.0862,0.0069,0.033,0.0183,0.0499,-0.0201,0.0173,-0.0269,0.0084,-0.0309,0.0069,-0.0254,0.0011,-0.0153,0.0142,-0.0286,0.0042,-0.0381,-0.0049,-0.0234,-0.0004,-0.0319,0.008,-0.0298,-0.0126,-0.0224,0.0096,-0.0163,0.0125,-0.009,0.0152,-0.0106,0.0002,-0.0379,-0.004,-0.0356,-0.016,-0.0156,-0.0018,-0.0098,0.0002,-0.017,-0.005,-0.0243,-0.0171,-0.0253,-0.0163,-0.0204,-0.0135,-0.0189,-0.0052,-0.0056,0.0092,0.0043,0.0197,0.006,0.0196,0.0031,0.0098,0.0013,0.0056,-0.0072,0.0011,-0.0039,-0.0005,-0.0026,0.0057,0.0018,0.0094,-0.0019,0.0086,-0.0055,0.0047,-0.0056,-0.0002,-0.0028,0.0057,0.0058,0.0143,0.0102,0.0146,0.0057,0.0139,0.0064,0.0124,0.0034,0.0116,0.0033,0.0079,0.0012,0.0076,0.0014,0.0116,0.0086,0.0124,0.0045,0.0099,-0.0009,0.0045,-0.0258,0.0018,-0.0226,-0.0081,-0.009,0.0081,-0.0051,0.0065,-0.0087,-0.0052,-0.024,-0.0024,-0.0193,-0.0001,0,0.0109,0.009,0.0119,0.0019,0.0107,-0.0026,0.0029,0.0009,0.005,0.0017,0.0051,-0.0009,0.0048,-0.0003,0.0047,0.0012,0.0054,-0.005,0.0015,-0.0001,0.002,-0.0002,0.002,0.0003,0.007,0.0013,0.0085,-0.0033,0.0012,-0.0073,-0.0032,-0.0071,-0.0019,-0.0031,-0.0019,-0.0078,-0.0027,-0.007,-0.0036,-0.0051,-0.0025,-0.0036,0.0012,-0.0002,0.0045,0.0034,0.0061,0.003,0.0057,-0.0028,0.0039,-0.0036,-0.0002,-0.0038,-0.0023,-0.0042,-0.001,-0.0072,-0.0016,-0.0091,-0.0051,-0.007,-0.0023,-0.0022,0.0021,0.0019,0.0081,-0.0002,0.0085,-0.0032,0.0027,-0.0066,-0.0002,-0.0017,0.0019,-0.0003,0.0047,0.0026,0.0058,0.0025,0.0045,0.0037,0.0053,0.0035,0.0061,0.003,0.004,0.0002,0.0032,-0.0009,0.0005,-0.0022,0.0004,-0.0025,0.0006,-0.0014,0.0013,0,0.0025,0.0021,0.005,0.0023,0.0043,-0.0017,0.004,-0.0032,-0.0014,-0.003,-0.0011,-0.0019,0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.0013,-0.0007,-0.0018,-0.001,-0.0024,-0.0014,-0.0022,-0.0011,-0.0016,-0.0004,-0.001,-0.0002,-0.0005,0.0013,-0.0005,0.0009,-0.0022,-0.0004,-0.0026,-0.0019,-0.0024,-0.0013,-0.0021,-0.0014,-0.002,-0.0008,-0.0013,-0.0005,-0.0019,-0.0006,-0.0021,-0.0006,-0.001,0.0007,0.0004,0.0014,0.0014,0.0024,0.0016,0.0023,0.0008,0.002,0,0.0013,-0.0016,0.0009,-0.0015,-0.0007,-0.0009,0.0012,0.0013,0.0031,0.0022,0.0039,0.0024,0.003,0.0005,0.0025,0.0003,0.0016,0.0004,0.0017,-0.0012,0.0005,-0.0006,0.0014,-0.0005,0.0025,0.0014,0.0028,0.0007,0.0019,0.0006,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0012,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,-0.0011,-0.0001,-0.0011,-0.0006,-0.001,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0008,-0.0003,-0.0011,-0.0007,-0.0007,-0.0004,-0.0004,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Fire torch burning with a whoosh, waving back and forth.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم