مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای fireball whoosh large 1

Fireball bursting with a large whoosh.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آتش
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها آتشتماس جسم سریع با هواسوزاندندر حال سوختنfireballشعله های آتش
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0003,0.0006,0.0005,0.0008,0.0004,0.0007,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0004,0.0007,0.0004,0.0006,0.0004,0.0006,0.0003,0.0007,0.0003,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0017,-0.0007,-0.0019,-0.0014,-0.0025,-0.0014,-0.0021,-0.0016,-0.002,-0.0007,-0.0013,-0.0005,-0.0016,-0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0012,0.0002,-0.0018,-0.0008,-0.0021,-0.001,-0.0011,0.0001,-0.0004,0.0008,0.0006,0.0039,0.002,0.0038,0.0006,0.0022,-0.0001,0.0015,-0.0002,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0021,-0.0023,0.002,-0.0032,-0.0021,-0.0025,0.0005,-0.0028,0.0005,-0.0059,-0.0028,-0.0061,-0.0039,-0.0043,-0.0002,-0.0001,0.0027,-0.0021,0.0027,-0.0021,0.0034,-0.0018,0.0038,-0.0017,0.0048,0.0001,0.0053,-0.0043,0.0001,-0.0032,0.0092,-0.0042,0.0099,-0.0115,-0.0043,-0.0068,0.0018,-0.0044,0.0018,-0.006,0,-0.0004,0.0045,0,0.0177,0.0159,0.0283,-0.0016,0.0159,-0.0146,-0.0018,-0.013,0.005,-0.0005,0.0046,-0.0091,-0.0003,-0.0073,0.0028,-0.008,0.0033,-0.0137,-0.0064,-0.0109,0.0099,0.0091,0.0171,-0.0077,0.0088,0.0002,0.024,-0.0098,0.0226,-0.0171,-0.0088,-0.0208,-0.0123,-0.0135,0.013,0.012,0.0281,0.0037,0.0149,0.0065,0.0301,0.0305,0.0464,0.0299,0.0425,0.0011,0.0396,-0.0043,0.0073,-0.0164,0.0163,-0.0883,-0.0175,-0.0902,-0.0175,-0.0182,0.0335,-0.0169,0.0284,-0.02,0.0224,-0.0409,0.0214,-0.0676,-0.041,-0.0708,-0.0275,-0.0275,0.0262,-0.0545,0.0191,-0.0508,0.0415,0.0396,0.0816,0.0201,0.1076,-0.0431,0.021,-0.0211,0.0419,-0.0392,0.0352,-0.027,0.0403,0.041,0.0712,-0.0902,0.0425,-0.1012,-0.0593,-0.0688,-0.02,-0.0441,0.0032,-0.1158,0.0038,-0.1448,-0.0162,-0.015,0.1265,0.0698,0.1243,0.0311,0.0745,0.04,0.0698,0.0637,0.1544,0.1298,0.1748,-0.0883,0.1292,-0.2056,-0.0902,-0.1644,-0.0212,-0.1525,-0.0195,-0.1465,0.005,-0.0071,0.0482,-0.0863,-0.0084,-0.0436,0.0865,-0.1381,0.097,-0.2549,-0.1415,-0.1885,0.0197,0.0212,0.1051,0.0838,0.1898,0.1143,0.1855,-0.0184,0.1172,-0.0305,0.0523,0.0261,0.0955,-0.0742,0.0528,-0.071,0.0712,0.0392,0.0949,0.054,0.09,0.0653,0.0997,-0.0588,0.0798,-0.112,-0.0262,-0.0389,0.0175,-0.0903,0.0048,-0.0246,0.0801,0.0704,0.2331,0.0218,0.2371,-0.2009,0.0166,-0.2219,-0.1206,-0.126,-0.0292,-0.0491,0.0497,0.0104,0.0486,-0.0584,0.0422,-0.1392,-0.0565,-0.1375,0.0015,0.0028,0.2537,0.0305,0.2431,-0.1229,0.0618,-0.2493,-0.1134,-0.1226,0.2313,0.1759,0.2507,0.0151,0.188,-0.0603,0.0311,-0.1516,-0.0207,-0.1279,0.1537,0.0405,0.2035,-0.1909,0.0374,-0.2004,-0.0976,-0.1376,-0.0648,-0.0957,0.0872,0.0888,0.1521,-0.0427,0.1289,-0.2178,-0.0401,-0.1857,-0.0203,-0.0331,0.0895,-0.1515,0.0395,-0.169,-0.0166,-0.0728,0.1975,0.0015,0.2429,-0.1948,0.0613,-0.154,0.0045,-0.1357,0.0272,-0.1953,-0.0214,-0.0218,0.1179,-0.0211,0.1309,-0.1358,-0.0193,-0.0163,0.1903,0.0471,0.1945,0.0074,0.1092,-0.036,0.1394,-0.0757,0.0914,-0.1427,-0.0211,-0.0585,0.1355,-0.0311,0.0764,-0.0882,0.1086,-0.1524,-0.0541,-0.1904,0.0034,-0.0756,0.0645,-0.2634,-0.0498,-0.1928,0.17,0.0156,0.2639,0.0254,0.1525,-0.0093,0.1272,-0.1128,0.1008,-0.0808,0.0574,-0.0792,0.0588,-0.015,0.2135,-0.1221,0.2043,-0.2492,-0.0387,-0.0613,0.2519,-0.0436,0.2505,-0.2012,-0.0299,-0.1572,0.0683,0.0283,0.2152,0.0389,0.2644,-0.217,0.1152,-0.1755,-0.0366,-0.2592,-0.0107,-0.0857,0.0807,-0.065,0.1663,-0.1342,0.0857,-0.1891,0.0165,-0.1539,0.1379,-0.2606,-0.1083,-0.2324,0.1401,0.0081,0.2612,-0.1042,0.0891,-0.1202,0.1143,-0.0916,0.1055,-0.0323,0.2328,-0.0441,0.193,-0.0543,0.1319,0.0301,0.2395,0.063,0.2522,0.1017,0.2755,-0.0852,0.2686,-0.1844,0.0439,-0.1236,0.048,-0.0269,0.2585,0.0897,0.2409,-0.1611,0.1463,-0.0818,0.096,-0.2214,0.0295,-0.1664,0.1814,0.1278,0.2511,-0.1638,0.1396,-0.2181,-0.0517,-0.0751,0.2035,-0.0074,0.2271,-0.2575,0.0035,-0.2455,-0.0761,-0.1021,0.0054,-0.0161,0.0767,0.0283,0.2524,0.1079,0.235,-0.0045,0.1227,-0.1041,0.0729,-0.0497,0.1275,-0.0433,0.1812,-0.084,0.029,-0.1643,0.013,-0.1248,0.0534,0.01,0.2295,-0.0633,0.2333,-0.1614,-0.0363,-0.034,0.13,0.0662,0.2386,-0.0971,0.2214,-0.094,0.1368,-0.03,0.2097,-0.234,-0.0066,-0.1391,0.1619,-0.1183,0.1746,-0.2287,-0.1095,-0.128,0.0285,-0.1327,0.0583,-0.1052,0.0104,-0.1837,0.0259,-0.1556,0.1382,-0.1202,0.1788,-0.1877,-0.0057,-0.0002,0.127,-0.1354,0.0716,-0.0776,0.1189,0.0307,0.1723,-0.0836,0.1285,-0.2377,-0.0556,-0.2398,-0.1406,-0.2406,-0.1192,-0.2363,-0.1109,-0.1802,-0.0855,-0.2127,-0.0741,-0.0736,0.2162,0.1581,0.2015,-0.0809,0.1754,-0.1607,-0.0493,-0.0538,0.009,-0.0453,0.0416,-0.015,0.0602,-0.1619,-0.0155,-0.1504,0.0005,-0.0261,0.0184,-0.1898,0.0088,-0.224,-0.155,-0.1532,0.0063,-0.0653,0.0052,-0.183,-0.0654,-0.1967,0.0052,0.0007,0.097,-0.0505,0.056,-0.061,0.0902,0.015,0.1004,-0.0406,0.0319,-0.0086,0.0707,0.0529,0.1145,-0.0417,0.0755,-0.0361,0.0007,-0.0202,0.0556,0.0124,0.0814,-0.078,0.0205,-0.1208,-0.01,-0.0083,0.0848,-0.0264,0.0617,-0.0122,0.0558,0.0238,0.0608,0.0016,0.0445,0.0387,0.0977,0.0634,0.1061,0.0033,0.1047,0.0135,0.1217,-0.0324,0.1205,-0.0627,-0.0316,-0.048,-0.0096,-0.063,0.0159,0.0118,0.0558,0.0328,0.0996,0.0148,0.1119,-0.0062,0.0897,0.0855,0.138,0.0218,0.0946,0.0247,0.0584,0.0392,0.0628,0.0036,0.0428,0.0319,0.0742,-0.0175,0.0412,0.0043,0.0747,0.019,0.075,0.0223,0.0784,0.0271,0.0831,0.0053,0.0612,0.0608,0.0932,0.0616,0.0957,0.0301,0.0755,0.0075,0.0338,0.0346,0.0866,0.0208,0.0993,-0.0064,0.0214,-0.0027,0.0528,-0.0924,-0.0048,-0.0833,-0.0076,-0.0402,-0.0024,-0.0674,-0.034,-0.063,0.0338,0.0354,0.1282,0.0462,0.1149,0.0471,0.0985,0.0667,0.1001,-0.0487,0.0657,-0.0991,-0.0496,-0.0765,0.0008,-0.0439,-0.0081,-0.0401,0.0155,-0.0309,0.0231,-0.0505,-0.011,-0.0101,0.0057,0.0023,0.053,0.0243,0.0566,-0.0357,0.024,-0.0748,-0.0206,-0.0753,-0.0188,-0.0182,0.0221,-0.0722,-0.0151,-0.0662,0.0061,-0.0145,0.004,-0.0273,-0.013,-0.0217,0.0109,-0.1353,-0.0115,-0.1397,-0.0486,-0.0504,-0.0255,-0.0505,-0.0217,-0.0275,-0.0121,-0.014,0.0043,0.0024,0.0395,0.0395,0.0687,0.0139,0.0421,-0.0282,0.0153,-0.0457,-0.0112,-0.0113,0.0291,-0.0635,0.0008,-0.1051,-0.0542,-0.1128,-0.0739,-0.0742,0.0003,-0.0405,0,-0.0567,-0.0416,-0.0449,-0.0094,-0.0109,0.0072,-0.0232,-0.0119,-0.0285,0.0045,0.0041,0.0237,-0.0307,0.0177,-0.0402,-0.0136,-0.0133,0.0149,-0.0381,-0.0025,-0.0364,-0.017,-0.038,-0.0031,-0.0026,0.0335,-0.0011,0.0301,0.0172,0.0359,0.0358,0.0506,0.0222,0.0544,-0.0081,0.0217,-0.0014,0.0305,0.0293,0.0393,0.0051,0.0307,0.0055,0.0447,0.0047,0.0413,-0.0073,0.0112,-0.0733,-0.0079,-0.0778,-0.0547,-0.0576,-0.0411,-0.041,-0.0034,-0.007,0.0214,0.0213,0.0358,0.0163,0.0275,0.0173,0.0368,0.0071,0.0372,-0.0063,0.0061,-0.0057,0.0079,-0.0312,0.0054,-0.04,0.0021,0.0026,0.0191,-0.0087,0.0063,-0.0009,0.0103,0.0106,0.0479,0.014,0.0518,-0.019,0.0136,-0.0073,0.044,0.0102,0.0394,0.0111,0.0393,0.0267,0.0404,-0.0157,0.026,-0.015,0.0214,-0.0401,0.0212,-0.0553,-0.0105,-0.0101,0.0226,-0.0139,0.0111,-0.0066,0.0283,0.0253,0.0336,0.0259,0.036,0.0016,0.0357,-0.02,0.0049,-0.0206,-0.0111,-0.0124,0.0036,-0.0364,-0.0003,-0.0394,-0.0058,-0.0052,0.0163,0.0037,0.0123,0.0056,0.0249,0.0085,0.0273,-0.0104,0.0081,0.0034,0.0318,-0.0122,0.029,-0.0221,0.0022,0.0026,0.0102,-0.0029,0.0127,-0.0257,-0.0032,-0.0233,-0.0029,-0.0084,-0.0011,-0.0367,-0.0087,-0.0366,0.0139,0.0141,0.0317,-0.0013,0.0156,-0.0053,0.0058,0.0062,0.0226,-0.0247,0.0101,-0.0259,-0.0086,-0.0141,-0.0078,-0.0109,0.0105,-0.0046,0.0105,-0.0038,0.0103,0.0034,0.0116,-0.0149,0.004,-0.009,0.0206,-0.0108,0.0224,-0.0272,-0.0109,-0.015,0.019,-0.0112,0.0179,-0.0153,-0.0065,-0.0063,-0.0014,-0.0031,0.0035,-0.011,0.003,-0.0118,-0.0019,-0.0048,0.009,0.0086,0.0172,0.0015,0.0173,-0.0138,0.0013,-0.0142,0.003,-0.0122,0.0048,-0.0147,-0.0085,-0.0112,-0.0036,-0.0036,0.0239,-0.0152,0.0239,-0.0213,0.0039,0.0037,0.0224,-0.0022,0.0167,-0.002,0.0087,-0.0028,0.008,-0.0026,0.0091,0.0021,0.0119,-0.011,0.0018,-0.0116,-0.0011,-0.0101,0.002,-0.0146,-0.0026,-0.003,0.0015,-0.0087,-0.0012,-0.0088,-0.0063,-0.0091,0.0077,0.0049,0.0116,-0.0083,0.0061,-0.0094,-0.0005,-0.0028,0.0027,-0.0167,-0.0027,-0.0175,0.0063,0.0063,0.0172,-0.0069,0.0061,0.0024,0.0081,0.0001,0.0051,-0.0023,0.0043,-0.0117,0.0045,-0.0173,-0.0081,-0.0081,-0.0036,-0.0093,-0.0053,-0.0067,0.0086,0,0.0103,-0.0141,-0.0002,-0.0104,0.0156,-0.0032,0.0158,-0.006,-0.002,-0.0021,0.0018,0.0006,0.0036,-0.0063,0.0011,-0.0069,0.001,0.0006,0.0054,-0.0047,0.0056,-0.0046,0.0006,-0.0003,0.0055,0.0031,0.0067,0.0043,0.0101,-0.0049,0.0043,0.001,0.0083,0.0011,0.008,-0.0041,0.0018,-0.0017,0.0023,-0.0026,-0.0005,-0.0025,0.0039,0.0038,0.0077,0.0045,0.0059,-0.0018,0.0051,-0.0017,0.009,0.0079,0.0115,0.0013,0.0086,0.001,0.0043,0.004,0.0057,0.002,0.0059,-0.0058,0.0018,-0.0053,-0.0015,-0.0028,0.0037,-0.0007,0.0036,-0.0018,0.0005,-0.003,0.0017,0.0016,0.0062,0.0059,0.0068,0.0042,0.0081,0.0082,0.0105,-0.0021,0.0101,-0.0075,-0.0019,-0.0047,0.0027,-0.0034,0.0026,-0.0035,0.0007,-0.0062,0.0007,-0.0083,-0.0048,-0.0047,0.0037,0.0038,0.0063,0.0002,0.0058,0.0002,0.0024,-0.0015,0.0023,-0.0008,0.002,-0.0017,0.0025,-0.0043,-0.0018,-0.0073,-0.0036,-0.0093,-0.0065,-0.0068,-0.0013,-0.0014,0.0006,-0.0046,-0.0005,-0.0058,-0.0043,-0.0048,0.0005,-0.0016,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.0052,0.0003,-0.0066,-0.0049,-0.0049,-0.0004,-0.0017,-0.0001,-0.002,-0.001,-0.0056,-0.001,-0.0062,-0.0008,-0.0008,0.0025,-0.0011,0.0015,-0.001,-0.0002,-0.0045,-0.0002,-0.0081,-0.0044,-0.0073,-0.002,-0.0063,-0.002,-0.0073,-0.0063,-0.0069,-0.0036,-0.0037,-0.0011,-0.0028,-0.0011,-0.0029,0.0002,-0.001,0.0009,-0.0015,0.0001,0,0.0011,0.0011,0.0032,-0.0003,0.0034,-0.0022,-0.0003,-0.0014,0.0015,0.0011,0.0017,0.0005,0.0015,0.0008,0.0016,-0.0009,0.0008,0.0008,0.0052,0.0014,0.005,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0021,0.0005,-0.0021,-0.0008,-0.0009,0,-0.0004,0.0011,0.001,0.0038,0.0039,0.0057,0.0034,0.0056,0.0025,0.0035,0.0018,0.0025,0.0025,0.0046,0.0023,0.004,0.0028,0.0037,0.0034,0.0043,0.0036,0.0044,0.0037,0.0045,0.0028,0.0044,0.0025,0.0038,0.0035,0.0046,0.0009,0.0034,0.001,0.0017,0.0007,0.0019,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.001,0.001,0.0018,0.0013,0.0019,0.0018,0.0025,0.0018,0.0025,-0.0002,0.0023,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0002,0.0002,0.0016,0.0011,0.0016,-0.0014,0.001,-0.0018,-0.001,-0.0011,0,-0.0011,-0.0001,-0.001,0.0011,-0.0018,0.0012,-0.0031,-0.0018,-0.0032,-0.0017,-0.0017,0,-0.002,-0.0003,-0.002,-0.001,-0.0011,0.0003,0.0002,0.0005,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,0,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0005,0,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0007,-0.0002,-0.0015,-0.0006,-0.0016,-0.0011,-0.0019,-0.0011,-0.0021,-0.0018,-0.0019,-0.0012,-0.0013,-0.0005,-0.0008,-0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,0.0002,0.0007,0.0004,0.0008,0.0002,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0011,-0.0002,-0.0002,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0016,-0.001,-0.001,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,0.0003,0.0007,0.0004,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0004,0.0004,0.0009,0.0003,0.0009,0.0002,0.0005,0,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0003,0.001,0.0003,0.0009,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0006,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0006,0.0002,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Fireball bursting with a large whoosh.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم