مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کوه در می رم از طریق صفحات از کتاب آموزش 01 wav

کوچک کتاب آموزش - کوه در می رم از طریق صفحات 1.
دسته بندی: کاغذ
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.001,-0.002,0.0005,-0.0014,0.0032,-0.0031,0.003,-0.0045,0.0007,-0.1232,0.062,-0.1624,0.1083,-0.0634,0.0303,-0.051,-0.0116,-0.0366,0.0102,0.0056,0.0266,0.0085,0.028,0.0117,0.0267,-0.0141,0.0276,-0.019,-0.0113,-0.0166,-0.0056,-0.0061,0.0057,0.0045,0.0129,0.0052,0.0179,-0.0125,0.0054,-0.0227,-0.0113,-0.0289,-0.0179,-0.0405,-0.0027,-0.0423,0.0276,-0.0117,0.0176,-0.0073,0.0064,-0.0072,0.0004,-0.0025,0.0096,0.0016,0.0084,-0.0171,0.0172,0.0004,0.0206,0.0026,0.0282,0.0036,0.0125,0.0009,0.0062,-0.0007,0.0061,-0.0103,0.0081,-0.0018,0.0094,-0.0188,0.0179,-0.0121,0.0093,-0.0101,-0.0004,-0.0117,0.0039,-0.0041,0.0027,-0.0215,0.0166,-0.0073,0.0191,-0.0055,0.0054,-0.0039,0.0013,-0.0058,0.0015,-0.0133,-0.0048,-0.0136,-0.0112,-0.0124,-0.007,-0.0083,-0.0062,-0.0065,0.0042,0.0032,0.0088,0.0072,0.0113,0.0112,0.015,0.0106,0.0176,-0.0051,0.0106,-0.0107,-0.0054,-0.011,-0.009,-0.0336,0.0135,-0.0248,0.0234,0.0015,0.0163,-0.0204,0.0039,-0.0388,-0.0188,-0.0473,0.0159,-0.009,0.0732,-0.0233,0.0391,-0.0361,0.056,-0.0405,0.0177,-0.0093,0.0078,0.001,0.0365,0.0092,0.0456,-0.0469,0.0072,-0.0665,-0.0478,-0.0825,-0.033,-0.0425,0.0103,0.0065,0.0356,0.0356,0.0727,0.0596,0.0741,0.0249,0.0594,-0.0017,0.0249,-0.0289,0.0002,-0.0392,-0.029,-0.0376,-0.0313,-0.0314,-0.022,-0.022,-0.0096,-0.0093,0.0038,0.0041,0.0139,0.0136,0.0166,0.0022,0.0187,-0.0519,0.0291,-0.0145,0.0066,-0.0143,-0.0075,-0.0116,-0.0088,-0.0099,-0.0011,-0.0009,0.008,0.0072,0.0164,0.016,0.0248,0.0177,0.0245,-0.0004,0.0173,-0.0138,-0.0003,-0.0283,-0.0139,-0.0298,-0.0231,-0.0227,-0.0068,-0.0067,0.0039,0.0039,0.0091,0.0089,0.0111,0.0071,0.0105,0.0042,0.0074,-0.0006,0.0046,-0.0038,-0.0004,-0.0051,-0.0034,-0.0077,-0.0022,-0.0039,0.001,0.0003,0.0051,0.0035,0.0046,0.0028,0.0041,0.001,0.0036,-0.0014,0.0017,-0.0016,-0.0003,-0.0003,0.0019,0.0016,0.0025,0.0005,0.0022,-0.0014,0.0005,-0.0015,-0.0009,-0.001,-0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0013,0.001,0.0022,-0.0004,0.0019,-0.0032,-0.0002,-0.0044,-0.0031,-0.0072,-0.0016,-0.0053,-0.0027,-0.0042,-0.0002,-0.0018,0.0036,-0.0262,0.0249,-0.0247,0.0244,-0.0069,0.0055,-0.0081,0.0046,-0.0097,0.0019,-0.0413,0.0215,-0.0023,0.0194,0.0022,0.0131,-0.0052,0.0104,-0.0065,0.0015,-0.0017,0.0032,-0.0423,0.0257,-0.0212,0.0183,-0.0124,-0.0044,-0.0128,-0.0058,-0.0082,-0.0025,-0.0051,0.0011,0.001,0.01,0.0098,0.0152,0.011,0.0155,0.0011,0.0108,-0.0066,0.0011,-0.0123,-0.0068,-0.013,-0.0092,-0.0167,-0.0013,-0.0551,0.0198,-0.0334,0.0339,-0.0131,0.015,-0.0033,0.0047,-0.0047,0.0004,-0.0034,0.0015,-0.0013,0.0069,0.0034,0.0091,0.0047,0.0105,-0.0012,0.0079,-0.0057,0.0018,-0.0116,-0.0045,-0.0129,-0.0037,-0.0752,0.0214,-0.042,0.0255,-0.0169,0.0222,-0.0082,0.0036,-0.008,0.0008,-0.0013,0.0065,0.006,0.0091,0.006,0.0096,0.0031,0.0074,0.0009,0.0033,-0.0036,0.0016,-0.0079,-0.0026,-0.0094,-0.0075,-0.0078,-0.0037,-0.0049,-0.0004,-0.001,0.003,0.0017,0.0031,0.002,0.003,0.0017,0.0029,0.002,0.0032,0.0007,0.0025,-0.0008,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0025,0.0004,-0.0068,-0.0005,-0.0046,0.0012,-0.0011,0.0035,0.001,0.0048,-0.0036,0.0082,-0.029,0.0079,-0.0239,0.0127,-0.0131,0.0099,-0.0359,0.0215,-0.0079,0.0184,-0.0113,-0.0035,-0.0113,-0.0055,-0.0437,0.0188,-0.0095,0.0106,0.0053,0.0185,0.0075,0.0178,-0.0028,0.0102,-0.0182,0.0271,-0.0246,0.0064,-0.0227,-0.014,-0.0182,-0.0074,-0.0076,0.002,0.0005,0.0097,-0.0012,0.0218,0.0097,0.0187,0.004,0.0131,-0.0016,0.006,-0.0056,0.0009,-0.0074,-0.0025,-0.0078,-0.0048,-0.0233,0.013,-0.0292,0.0183,-0.0112,0.0085,-0.0284,0.0025,-0.0195,0.0047,-0.0069,0.0105,0.0062,0.0153,0.008,0.0193,-0.0174,0.0186,-0.02,0.007,-0.0158,-0.0027,-0.0182,-0.0121,-0.0182,-0.0081,-0.0079,0.0149,0.0148,0.0211,0.0067,0.0175,-0.0017,0.0067,-0.0072,-0.0011,-0.0148,-0.0066,-0.0147,-0.0091,-0.0606,0.034,-0.0193,0.0156,-0.0027,0.0079,-0.0021,0.004,0.0014,0.004,0.0005,0.0089,0.0067,0.0163,0.004,0.0148,-0.0376,0.0232,-0.0165,0.0078,-0.0215,-0.0061,-0.0246,-0.0182,-0.0181,-0.0049,-0.0045,0.0078,0.0076,0.0235,0.0131,0.0242,0.004,0.0148,-0.0056,0.0038,-0.0214,-0.0057,-0.0724,0.0142,-0.0263,0.0157,-0.0118,0.0106,-0.0062,0.006,0.0009,0.0098,-0.0019,0.0089,0.0041,0.0162,0.0108,0.0181,-0.0311,0.0211,-0.0221,0.0152,-0.0219,0.0077,-0.0233,-0.0108,-0.0192,-0.0078,-0.0096,0.0043,-0.0062,0.0135,0.0031,0.0254,0.0121,0.0248,-0.0069,0.0147,-0.0206,0.0157,-0.0224,0.0245,-0.0189,0.0051,-0.0173,-0.0029,-0.012,0,-0.0229,-0.0069,-0.0191,0.0155,-0.0063,0.0409,-0.0022,0.0397,0.0024,0.023,-0.0041,0.0122,-0.0141,0.0014,-0.0268,0.0211,-0.0577,0.0354,-0.0484,0.0272,-0.0443,0.049,-0.0289,0.0435,0.0126,0.0307,-0.0137,0.0292,-0.0314,0.0722,-0.2065,0.1748,-0.0462,0.099,-0.1634,-0.0528,-0.132,0.0076,0.0124,0.1081,0.0615,0.1133,-0.0046,0.0625,-0.0018,0.0108,-0.0119,0.0015,-0.0112,-0.0031,-0.0163,-0.009,-0.0156,-0.0023,-0.002,0.0061,-0.0021,0.0055,-0.005,0.0035,-0.0119,-0.0028,-0.0152,-0.0106,-0.012,0.0047,0.0026,0.0133,0.0047,0.015,-0.0101,0.0062,-0.0269,-0.011,-0.0263,0.0079,0.0083,0.0342,0.0217,0.0381,0.0064,0.0329,-0.0061,0.0318,-0.0423,0.0038,-0.0477,-0.0316,-0.0475,-0.0322,-0.0361,-0.0193,-0.0263,0.0011,-0.0027,0.0153,0.0158,0.0401,0.0235,0.0433,0.0193,0.031,0.0042,0.0275,0.005,0.015,0.0003,0.0186,-0.024,0.0022,-0.0433,-0.0123,-0.03,0.0083,-0.0032,0.0119,-0.0033,0.0128,0.0114,0.0201,0.0015,0.0137,-0.0107,0.0059,-0.0164,-0.0104,-0.0155,-0.0093,-0.0089,-0.001,-0.0013,0.0021,-0.0002,0.0019,-0.0005,0.0031,-0.0005,0.0021,-0.0005,0.0011,0.0005,0.0026,0.0019,0.0039,0.0013,0.0043,-0.005,0.0013,-0.005,0.0029,0.0031,0.0086,0.0009,0.0041,0.0011,0.0078,-0.0255,0.0057,-0.0319,-0.0249,-0.0257,-0.0067,-0.0059,0.0146,0.0143,0.0193,0.0148,0.0199,0.0087,0.0147,-0.0032,0.0088,-0.0073,-0.0036,-0.0074,-0.0058,-0.0072,-0.0061,-0.0072,-0.0028,-0.0026,0.0024,0.0023,0.0053,0.0051,0.0064,0.0045,0.0064,0.0019,0.0045,-0.0013,0.0019,-0.0045,-0.0012,-0.0061,-0.0033,-0.0055,-0.0021,-0.0058,-0.0028,-0.0045,-0.0025,-0.0029,-0.0001,-0.0003,0.0017,0.0015,0.0033,0.0026,0.0033,0.0019,0.0032,-0.0002,0.002,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0007,-0.0003,-0.0009,-0.0004,-0.0008,0,-0.0002,0.0006,0.0001,0.0005,0.0002,0.0008,0.0001,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0,-0.0002,0.0005,0.0002,0.0007,0.0004,0.0009,0.0002,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوچک کتاب آموزش - کوه در می رم از طریق صفحات 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم