مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کوه در می رم از طریق صفحات از کتاب آموزش 04 wav

کوچک کتاب آموزش - کوه در می رم از طریق صفحات 4.
دسته بندی: کاغذ
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.001,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0007,0.002,-0.0018,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0014,0.0016,-0.0015,0.0011,-0.003,0.0026,-0.0119,0.0064,-0.049,0.0455,-0.086,0.0415,-0.0231,0.0176,-0.0066,0.0185,0.0184,0.0294,0.0024,0.0187,-0.0022,0.003,-0.0137,0.0027,-0.0232,-0.0136,-0.0159,0.0013,0.0004,0.0049,-0.0058,0.0033,-0.0072,-0.0019,-0.0182,-0.0029,-0.0172,-0.0138,-0.0143,-0.0036,-0.0043,0.0072,0.0073,0.0117,-0.001,0.0098,-0.0026,0.0016,0.0015,0.0109,0.0107,0.0132,0.0121,0.0134,0.0072,0.0131,-0.0026,0.0072,-0.0054,-0.0027,-0.0037,-0.0023,-0.0035,-0.0009,-0.001,0.0036,0.0033,0.0053,0.004,0.0053,0.0001,0.0038,-0.0057,0.0001,-0.0073,-0.0057,-0.0069,-0.0054,-0.0058,-0.0037,-0.0038,0.0021,0.0019,0.0033,-0.0001,0.0031,-0.0053,-0.0001,-0.0098,-0.0051,-0.0101,-0.0085,-0.0084,0.0012,0.0012,0.0087,0.0081,0.0121,-0.0171,0.0107,-0.0172,-0.0001,-0.0106,0.0095,-0.0384,0.0847,-0.1031,0.1221,-0.1904,0.1651,-0.1165,0.0761,-0.1068,0.0453,-0.0185,0.0524,-0.0189,0.0561,-0.0079,0.0488,-0.049,0.003,-0.0432,-0.0083,-0.0271,0.0052,-0.0016,0.0204,0.0066,0.0285,0.0069,0.026,0.0037,0.0278,-0.034,0.0028,-0.0377,0.0122,-0.004,0.0248,-0.0084,0.015,0.0008,0.0132,0.0002,0.017,0.0026,0.0181,-0.0062,0.0031,-0.0076,-0.0013,-0.0228,-0.0081,-0.0326,-0.0227,-0.0314,-0.018,-0.0177,-0.0061,-0.0059,0.013,0.0131,0.0366,0.0239,0.0385,-0.005,0.0299,-0.0205,0.02,-0.0148,-0.0017,-0.024,-0.0151,-0.0219,-0.0065,-0.0064,0.0072,0.0073,0.0189,0.0126,0.0229,-0.0103,0.0125,-0.0166,-0.0108,-0.0162,-0.011,-0.0115,-0.0016,-0.0016,0.0059,0.0029,0.0063,-0.0029,0.0029,-0.0049,-0.0027,-0.0047,0.0002,-0.0018,0.0003,-0.0017,0.0011,0.0012,0.0048,0.0047,0.011,0.0093,0.0158,0.0049,0.0153,-0.0006,0.0052,-0.0058,0.0034,-0.0103,-0.0059,-0.0097,-0.0078,-0.0082,-0.0005,-0.0003,0.0064,0.0047,0.0114,-0.0002,0.007,-0.0117,0.0002,-0.0267,-0.0103,-0.0424,-0.0064,-0.0375,0.0098,-0.0022,0.0135,0.0088,0.0127,0.0078,0.0141,0.0075,0.0129,0.0032,0.0092,-0.0012,0.0043,-0.0015,0.0031,-0.0006,0.0071,0.0056,0.0098,-0.0009,0.0128,-0.0233,0.0045,-0.0208,-0.003,-0.025,-0.0188,-0.0211,-0.0063,-0.0061,0.0046,0.0017,0.0078,0.0018,0.0102,-0.009,0.0126,-0.0326,0.0404,-0.0039,0.0133,-0.0022,0.0029,-0.0048,0.004,0.0013,0.0067,0.0052,0.0087,0.0034,0.0096,-0.0019,0.0049,-0.0116,-0.001,-0.0121,-0.0048,-0.0165,0.0027,-0.0434,0.0357,-0.0134,0.007,-0.0119,-0.005,-0.0071,-0.0021,-0.0042,0.0059,0.0056,0.0103,0.0086,0.0141,0.0067,0.0124,0.0008,0.0093,-0.0035,0.0045,-0.0033,0.0028,-0.0118,-0.0003,-0.0405,0.005,-0.0611,0.0341,-0.0069,0.0134,-0.0062,0.005,-0.0021,0.0025,-0.0003,0.0026,-0.0018,0.0016,-0.0041,-0.0001,-0.0028,0.0016,-0.0019,0.0037,-0.0021,0.0013,-0.0038,0.0015,-0.0083,0.0074,-0.0573,0.0391,-0.0049,0.0254,-0.0095,0.0058,-0.0103,-0.0028,-0.0044,-0.0002,-0.0042,0.0018,0.0007,0.0059,0.005,0.0081,0.0009,0.0068,-0.0045,0.0013,-0.0068,-0.0028,-0.006,-0.002,-0.0051,0.002,-0.0005,0.0044,-0.0002,0.0048,-0.016,0.0082,-0.0414,0.0178,-0.0151,0.0254,-0.0097,0.0072,-0.0101,-0.0016,-0.0025,0.0033,0.0011,0.005,0.0025,0.0074,0.0032,0.0069,0.0017,0.0079,-0.0051,0.0017,-0.0068,-0.0029,-0.0076,-0.0048,-0.0089,-0.0048,-0.0061,-0.002,-0.0038,0.0032,-0.0191,0.0184,-0.0143,0.0224,-0.0771,0.0495,-0.0043,0.017,-0.0096,0.0019,-0.0079,-0.004,-0.0067,0.0044,0.0043,0.0116,0.0054,0.0115,-0.0016,0.0057,-0.0055,-0.0012,-0.0074,-0.0049,-0.0069,-0.0031,-0.004,-0.0012,-0.0039,-0.0005,-0.0018,0.0018,-0.0007,0.0056,0.0011,0.0079,-0.0008,0.0061,-0.0217,0.0068,-0.0361,0.0224,-0.0399,0.0224,-0.0191,0.014,-0.015,0.0055,-0.0069,0.0022,0.0015,0.0078,-0.0006,0.0073,-0.0009,0.0082,0.0045,0.009,0.002,0.0094,-0.0067,0.0035,-0.0167,-0.0007,-0.0122,-0.0012,-0.0301,0.0099,-0.0316,0.0364,-0.0137,0.0129,-0.0066,0.0026,-0.002,0.0041,-0.0026,0.0066,0.0061,0.012,0.0055,0.011,-0.0028,0.0069,-0.006,-0.0025,-0.0085,-0.0053,-0.008,-0.0032,-0.0052,-0.0018,-0.0243,0.0085,-0.006,0.004,-0.0025,0.0155,-0.0035,0.0091,-0.016,0.013,-0.1085,0.0635,-0.0364,0.017,-0.021,-0.004,-0.0099,0.006,0.0015,0.0104,0.0069,0.0089,0.0085,0.0114,0.0061,0.0114,-0.0029,0.0064,-0.0114,-0.0031,-0.0133,-0.0115,-0.0131,-0.007,-0.0074,-0.0011,-0.0018,0.0039,0.0024,0.0044,0.0013,0.0043,0.0012,0.0035,0.0017,0.0047,0.0004,0.0039,-0.0014,0.0026,-0.0015,0.0004,-0.0032,-0.0004,-0.0022,0.0018,-0.001,0.0019,-0.003,0.0014,-0.0022,0.0016,-0.0041,0.0005,-0.0161,-0.0012,-0.0078,-0.0009,-0.0049,0.0069,0.0011,0.0071,-0.0052,0.0067,-0.0128,0.0081,-0.0449,0.0291,-0.0119,0.0135,-0.0284,0.0123,-0.0172,0.0249,-0.0921,0.0583,-0.0078,0.0258,0.0019,0.0142,-0.0078,0.0042,-0.0145,-0.0031,-0.0096,-0.0045,-0.0051,0.0057,0.0018,0.0058,-0.0016,0.0038,-0.0035,-0.0001,-0.003,-0.0004,-0.0008,0.002,-0.0004,0.0024,0.0011,0.0056,-0.0019,0.0061,-0.0102,0.002,-0.0076,0.0075,-0.0654,0.0393,-0.0286,0.028,-0.0216,0.0097,-0.0114,-0.0032,-0.0089,0.0067,0.0058,0.0188,0.0024,0.0175,-0.0076,0.0078,-0.0134,0.0029,-0.046,0.0188,-0.0308,0.0162,-0.027,0.0046,-0.0093,0.0023,-0.0012,0.0125,0.0091,0.0278,0.0121,0.0277,-0.005,0.0118,-0.0109,0.0018,-0.0316,0.0043,-0.0401,0.0249,-0.0293,0.0298,-0.0186,0.0154,-0.0084,0.0026,-0.0037,0.005,-0.005,0.0116,0.0012,0.0316,-0.0102,0.0222,-0.0292,0.0322,-0.0267,0.0203,-0.0253,-0.0104,-0.0244,-0.0105,-0.0106,0.018,0.0169,0.0256,0.002,0.0177,-0.0134,0.0055,-0.0262,-0.0038,-0.0407,0.0393,-0.0386,0.0371,-0.0081,0.021,-0.0084,0.0097,-0.019,-0.0015,-0.017,0.0158,0.0098,0.0282,-0.0098,0.0302,-0.0106,0.014,-0.0246,0.0009,-0.0334,-0.0098,-0.0389,0.0114,-0.0151,0.0329,0.0137,0.0374,0.0006,0.0202,-0.0159,0.0109,-0.0431,0.0168,-0.0202,0.006,-0.0239,-0.0021,-0.0158,0.0288,-0.0294,0.026,-0.0046,0.0375,0.0035,0.0434,-0.0263,0.0481,-0.051,0.0878,-0.1446,0.2241,-0.2365,0.1117,-0.182,-0.0443,-0.1076,0.0941,0.0939,0.169,0.1027,0.1727,-0.0297,0.1004,-0.0752,-0.0311,-0.0757,-0.0672,-0.0671,-0.0349,-0.0338,-0.0031,-0.0028,0.0148,0.0116,0.0248,0.0135,0.0263,0.003,0.0146,-0.0001,0.0055,-0.0016,0.0059,-0.0036,0.0033,-0.0257,-0.0039,-0.0499,-0.0244,-0.0514,-0.0352,-0.0346,0.0339,0.0348,0.073,0.0346,0.0711,-0.0216,0.0346,-0.0534,-0.0224,-0.0539,-0.0393,-0.0398,-0.0036,-0.0028,0.0319,0.0165,0.0378,0.0034,0.0228,0.0057,0.0175,-0.0065,0.0138,-0.0156,0.0089,-0.0195,0.0076,-0.0061,0.0392,0.0334,0.0495,0.0217,0.0487,-0.0121,0.0375,-0.0723,-0.0083,-0.0965,-0.0681,-0.1074,-0.0289,-0.0271,0.0125,0.0086,0.0461,0.0225,0.0479,0.0264,0.0401,0.0218,0.0411,-0.0007,0.0236,-0.0209,0.0009,-0.0235,-0.0143,-0.0197,-0.0159,-0.0178,-0.0142,-0.017,-0.0087,-0.0082,0.0022,0.002,0.0084,-0.0041,0.0057,-0.004,0.0002,-0.0041,0.0002,-0.0062,0.0098,0.01,0.0231,0.0091,0.0222,-0.0019,0.0166,-0.0319,-0.0018,-0.0362,-0.0298,-0.0315,0.0039,0.0043,0.0207,0.0197,0.0255,0.0179,0.023,0.0086,0.0179,-0.0003,0.009,-0.0094,-0.0004,-0.0107,-0.0091,-0.0093,-0.0072,-0.0076,-0.005,-0.0051,-0.0028,-0.0031,0.0009,0.0006,0.0025,0.001,0.0022,-0.0006,0.0013,-0.007,0.0042,-0.0055,0.0033,-0.0045,-0.0001,-0.0032,-0.0017,-0.0028,0.0009,0.0003,0.0016,0.0009,0.0026,0.0007,0.0029,-0.0011,0.0021,-0.0012,-0.0002,-0.0013,-0.0001,-0.0004,0.0012,0.0008,0.0018,0.0005,0.0014,0.0002,0.0009,0.0001,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0008,0,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0008,0.0001,0.0009,0,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0006,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوچک کتاب آموزش - کوه در می رم از طریق صفحات 4.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم