مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای آهنگ بوت در برف ...

قدم به قدم در snowywooden گام با strssed creaking (3) بوت.
دسته بندی: چوب
مدت زمان: ۱:۳۰
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0011,-0.0448,0.0242,-0.471,0.472,-0.4179,0.472,-0.131,0.098,-0.21,0.2017,-0.0862,0.1432,-0.2111,0.2537,-0.0044,0.0046,-0.0017,0.0017,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0046,0.0049,-0.0011,0.0014,-0.0739,0.0789,-0.4707,0.472,-0.472,0.4713,-0.1246,0.1099,-0.0144,0.0202,-0.0205,0.0214,-0.0014,0.0024,-0.0222,0.023,-0.0426,0.0138,-0.0858,0.0771,-0.472,0.4216,-0.1799,0.1822,-0.013,0.0106,-0.0106,0.0092,-0.0087,0.0089,-0.0077,0.0076,-0.0097,0.0103,-0.0105,0.0111,-0.0021,0.003,-0.0006,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0016,0.0012,-0.0034,0.0031,-0.0128,0.0062,-0.0232,0.0164,-0.0441,0.0349,-0.1096,0.0679,-0.0215,0.0273,-0.0625,0.0561,-0.1417,0.149,-0.0038,0.0056,-0.0372,0.0482,-0.4503,0.3938,-0.4145,0.456,-0.4695,0.472,-0.1921,0.2825,-0.0529,0.0319,-0.0058,0.0081,-0.0105,0.0065,-0.0021,0.0012,-0.0005,0.0015,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0001,-0.0014,0.0016,-0.009,0.0083,-0.1361,0.1503,-0.3004,0.3326,-0.1549,0.181,-0.1743,0.1908,-0.2768,0.3366,-0.2623,0.2807,-0.2125,0.2015,-0.0254,0.0239,-0.0031,0.0028,-0.0022,0.0026,-0.0021,0.0019,-0.1036,0.0988,-0.0055,0.0061,-0.0019,0.0013,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0012,0.0014,-0.002,0.0043,-0.0093,0.009,-0.016,0.0148,-0.0348,0.0403,-0.0721,0.0959,-0.1507,0.1608,-0.1179,0.0911,-0.1969,0.1891,-0.2655,0.2843,-0.1036,0.0968,-0.0066,0.0098,-0.1891,0.1979,-0.3025,0.3191,-0.0221,0.0202,-0.0629,0.0733,-0.0026,0.0023,-0.0017,0.0016,-0.0227,0.0226,-0.0058,0.0088,-0.0009,0.0015,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0012,0.0009,-0.0239,0.0327,-0.0839,0.1013,-0.0874,0.1009,-0.0361,0.0574,-0.0278,0.022,-0.0208,0.0344,-0.0289,0.0309,-0.0416,0.0361,-0.0242,0.0256,-0.05,0.0218,-0.1329,0.1566,-0.1262,0.1166,-0.1371,0.1142,-0.0754,0.0557,-0.0194,0.0132,-0.0546,0.0725,-0.0188,0.016,-0.0052,0.0043,-0.0018,0.0014,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0274,0.0201,-0.4668,0.4717,-0.4709,0.4711,-0.4653,0.4221,-0.0825,0.0759,-0.1903,0.2228,-0.0442,0.0457,-0.0049,0.0056,-0.0013,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0032,0.003,-0.0484,0.0454,-0.0908,0.0914,-0.2217,0.1937,-0.1633,0.158,-0.1492,0.1655,-0.1252,0.0965,-0.1144,0.094,-0.121,0.0881,-0.1422,0.1524,-0.1165,0.1819,-0.2547,0.2688,-0.1025,0.1263,-0.3339,0.4165,-0.1629,0.0917,-0.0061,0.0081,-0.0053,0.0066,-0.0002,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0006,-0.0026,0.002,-0.013,0.0127,-0.0281,0.0293,-0.0548,0.0462,-0.0846,0.0459,-0.0696,0.0973,-0.118,0.0656,-0.05,0.0593,-0.0557,0.0614,-0.0631,0.0433,-0.0999,0.0822,-0.1305,0.1119,-0.1592,0.1745,-0.3593,0.3501,-0.1579,0.2005,-0.0163,0.0332,-0.005,0.0041,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0017,0.0019,-0.2456,0.2019,-0.0186,0.0125,-0.0112,0.0081,-0.0045,0.0034,-0.0016,0.001,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0005,-0.0015,0.0013,-0.0227,0.0292,-0.0289,0.0397,-0.0325,0.0332,-0.1311,0.1105,-0.2482,0.2114,-0.1269,0.1332,-0.099,0.0959,-0.1045,0.1358,-0.1253,0.1439,-0.1128,0.1168,-0.0788,0.1049,-0.0278,0.0219,-0.0695,0.0707,-0.0299,0.0264,-0.0031,0.0045,-0.0018,0.0023,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0017,-0.0015,0.0013,-0.0512,0.0331,-0.0279,0.018,-0.0053,0.0072,-0.0027,0.002,-0.0003,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0006,-0.0016,0.0053,-0.0233,0.0278,-0.0476,0.0407,-0.0708,0.0464,-0.062,0.0654,-0.2357,0.1994,-0.1453,0.0567,-0.0963,0.0912,-0.0991,0.134,-0.0648,0.042,-0.1424,0.1092,-0.091,0.0823,-0.0123,0.0078,-0.0011,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0012,0.0007,-0.0126,0.0102,-0.0729,0.1156,-0.1204,0.1538,-0.1106,0.154,-0.0896,0.0773,-0.0932,0.1228,-0.1546,0.143,-0.1642,0.1506,-0.3198,0.3261,-0.0103,0.0092,-0.0098,0.0081,-0.0015,0.0021,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.006,0.0067,-0.1238,0.1281,-0.472,0.472,-0.2403,0.1394,-0.0746,0.0535,-0.0939,0.0769,-0.0116,0.0106,-0.0028,0.004,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.0011,-0.0035,0.0042,-0.1053,0.1204,-0.2858,0.2542,-0.0478,0.0562,-0.0299,0.0319,-0.0259,0.0207,-0.0021,0.0027,-0.0013,0.0016,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0008,0.0019,-0.0441,0.0688,-0.2805,0.24,-0.1506,0.1088,-0.1192,0.1268,-0.0277,0.0375,-0.0068,0.0053,-0.118,0.0985,-0.0404,0.0398,-0.004,0.0039,-0.0018,0.0017,-0.0076,0.004,-0.0015,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0013,0.0013,-0.0038,0.0073,-0.0381,0.0497,-0.103,0.0683,-0.1416,0.1294,-0.122,0.111,-0.0731,0.0641,-0.0241,0.0292,-0.0159,0.0143,-0.0028,0.0031,-0.0027,0.0026,-0.0011,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0026,0.0019,-0.0411,0.0383,-0.1002,0.0786,-0.2936,0.2864,-0.2683,0.1815,-0.0841,0.1326,-0.207,0.1937,-0.2167,0.2108,-0.0164,0.0308,-0.0076,0.0063,-0.005,0.0036,-0.0178,0.0067,-0.0081,0.0056,-0.0029,0.0027,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.001,0.0009,-0.0056,0.0098,-0.11,0.1533,-0.2505,0.157,-0.4322,0.341,-0.4369,0.3907,-0.3411,0.472,-0.0372,0.0518,-0.0043,0.006,-0.0022,0.0016,-0.0004,0.0013,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0004,-0.0129,0.0204,-0.2107,0.2078,-0.2889,0.2774,-0.3187,0.2178,-0.194,0.1356,-0.1772,0.1904,-0.0552,0.0455,-0.0717,0.0605,-0.0342,0.0285,-0.0146,0.0168,-0.0078,0.0061,-0.0013,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0025,0.0025,-0.0821,0.0982,-0.1339,0.0864,-0.2584,0.1568,-0.1496,0.0889,-0.1264,0.1258,-0.0598,0.0775,-0.0988,0.068,-0.0235,0.0189,-0.0092,0.008,-0.0061,0.0054,-0.0023,0.003,-0.0039,0.0038,-0.0038,0.0031,-0.0015,0.0014,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0013,-0.0026,0.0031,-0.0043,0.0045,-0.0224,0.0261,-0.0857,0.0973,-0.1224,0.1178,-0.0773,0.1167,-0.0539,0.0747,-0.1139,0.0782,-0.1224,0.1297,-0.0871,0.1011,-0.0082,0.0063,-0.0154,0.0133,-0.0017,0.0016,-0.0024,0.0019,-0.001,0.0013,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0009,0.0013,-0.007,0.0061,-0.0588,0.0703,-0.1041,0.1262,-0.0882,0.1151,-0.048,0.0499,-0.0943,0.0738,-0.1198,0.1111,-0.0472,0.0696,-0.0819,0.084,-0.1138,0.1102,-0.0132,0.0149,-0.0033,0.0046,-0.0029,0.0043,-0.0079,0.0042,-0.0185,0.0157,-0.0261,0.0295,-0.0037,0.003,-0.0009,0.0016,-0.0011,0.0006,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0014,0.0029,-0.0072,0.0067,-0.0257,0.0302,-0.029,0.0368,-0.0455,0.0513,-0.0637,0.0564,-0.0423,0.0359,-0.1145,0.1186,-0.0753,0.0724,-0.0704,0.09,-0.472,0.472,-0.0645,0.0511,-0.002,0.0028,-0.0013,0.0014,-0.0032,0.0025,-0.0019,0.0023,-0.0037,0.0033,-0.004,0.0041,-0.0605,0.0553,-0.0981,0.1178,-0.0031,0.0053,-0.0036,0.0031,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.003,0.0016,-0.0267,0.0367,-0.0669,0.0754,-0.0754,0.1071,-0.1595,0.1644,-0.073,0.0717,-0.1552,0.1272,-0.2381,0.1914,-0.0164,0.0228,-0.0502,0.0832,-0.0573,0.0762,-0.0069,0.0097,-0.003,0.002,-0.0015,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0042,0.0038,-0.009,0.0055,-0.0189,0.0268,-0.0649,0.1035,-0.0728,0.078,-0.0828,0.1452,-0.1424,0.1181,-0.1695,0.1414,-0.243,0.3476,-0.0764,0.0439,-0.0355,0.0297,-0.0252,0.0231,-0.0053,0.0056,-0.0025,0.0012,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0027,0.0018,-0.0063,0.0065,-0.0112,0.0162,-0.0107,0.0171,-0.0175,0.0317,-0.0276,0.0199,-0.0255,0.0271,-0.0291,0.031,-0.0557,0.0653,-0.0482,0.0689,-0.0463,0.0368,-0.0826,0.0966,-0.159,0.1932,-0.0306,0.0401,-0.0766,0.0721,-0.1406,0.1086,-0.044,0.0465,-0.0093,0.0195,-0.0067,0.0049,-0.0016,0.0017,-0.0013,0.0007,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0322,0.0261,-0.1762,0.1535,-0.1411,0.1261,-0.0976,0.0749,-0.0752,0.0573,-0.0632,0.0558,-0.169,0.166,-0.1624,0.1787,-0.1042,0.0991,-0.027,0.0429,-0.024,0.0466,-0.0681,0.0703,-0.2609,0.2071,-0.0464,0.0325,-0.004,0.0037,-0.0014,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0067,0.0034,-0.0026,0.0025,-0.0016,0.0019,-0.0134,0.0092,-0.0119,0.011,-0.0229,0.0225,-0.0429,0.0387,-0.1021,0.109,-0.0658,0.0699,-0.0855,0.0638,-0.0147,0.0144,-0.0314,0.0364,-0.02,0.0238,-0.0561,0.0841,-0.128,0.1304,-0.0363,0.0503,-0.0039,0.0029,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0003,-0.0037,0.004,-0.0329,0.0284,-0.2086,0.2591,-0.185,0.1552,-0.2877,0.3499,-0.1485,0.1265,-0.0879,0.1157,-0.1291,0.1072,-0.1173,0.1027,-0.2607,0.2195,-0.0171,0.0244,-0.042,0.0506,-0.0016,0.0016,-0.002,0.0019,-0.0013,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:30
قدم به قدم در snowywooden گام با strssed creaking (3) بوت.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم