مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای footstep single concrete soldier crouch n02 wav

Soldier footstep, designed - crouching on concrete, gear movement (2).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها جنبشconcreteمبارزهنظامیقدم زدنطراحی شدهقدم زدنسیمانارتشسربازدنده دار کردندولا شدنخیزان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.001,0,-0.0023,0.0004,0.0004,0.0016,-0.0005,0.0013,-0.0002,0.0048,0.0017,0.0048,-0.0049,0.0016,-0.0088,-0.005,-0.0163,0.004,0.0032,0.0086,0.0077,0.0138,-0.0096,0.0171,-0.0166,-0.0047,-0.0265,-0.0169,-0.0252,0.0064,0.007,0.0312,0.0282,0.0357,0,0.0282,-0.0224,-0.0004,-0.0225,-0.0172,-0.0304,-0.0214,-0.0261,0.0048,0.0052,0.0418,0.041,0.0442,0.0128,0.0407,-0.0088,0.0125,-0.0305,-0.0092,-0.0492,-0.031,-0.05,-0.0318,-0.0316,-0.0073,-0.0073,0.0036,-0.0011,0.0147,0.0055,0.0278,0.0131,0.0272,0.0281,0.0342,0.0268,0.0349,-0.0215,0.0306,0.011,0.0268,-0.0386,0.0107,-0.0375,-0.0208,-0.0363,-0.007,-0.0228,-0.0012,0,0.0136,-0.0065,0.0086,-0.003,0.0256,0.0039,0.0157,-0.0347,0.0026,-0.0265,0.0004,-0.0325,-0.0086,-0.0183,0.014,-0.009,0.0118,-0.0031,0.0107,0.0069,0.0188,-0.0071,0.0271,0.0053,0.0294,0.0081,0.0262,0.0088,0.0232,-0.001,0.0227,-0.0041,0.0229,-0.0191,0.008,-0.0438,-0.0138,-0.0632,0.0015,-0.0477,-0.0053,-0.0407,-0.0012,-0.0143,0.0115,-0.0167,0.0095,-0.0134,0.0137,-0.0129,0.0079,-0.0054,0.0117,-0.0176,0.0024,-0.0125,0.0145,-0.0055,0.0254,-0.0008,0.0271,0.002,0.0408,0.0056,0.0291,0.0039,0.0385,0.0139,0.0355,0.0149,0.0352,0.0202,0.0435,0.0109,0.026,0.0041,0.0185,-0.0048,0.0086,-0.0209,0.0154,-0.0385,-0.0171,-0.0313,-0.0136,-0.0369,-0.0201,-0.0376,-0.0262,-0.043,-0.0271,-0.0305,-0.0133,-0.0389,-0.025,-0.0345,-0.0251,-0.0298,-0.0171,-0.0188,-0.0052,-0.0109,-0.0004,-0.0099,0.006,0.0032,0.0141,0.0119,0.0213,0.0071,0.0181,0.0077,0.0186,-0.0005,0.0127,0.0012,0.0217,0.0099,0.022,0.0169,0.0295,0.022,0.0329,0.0159,0.0248,0.0074,0.0208,0.0072,0.0177,0.0076,0.0194,0.0039,0.0174,0.0007,0.0174,0.0032,0.0126,0.005,0.0165,0.0013,0.011,0.0012,0.0164,0.0006,0.0091,-0.012,0.0104,-0.0209,-0.0052,-0.0225,-0.0141,-0.0203,-0.0062,-0.0168,-0.0069,-0.0179,-0.0054,-0.0222,-0.0029,-0.0178,-0.0041,-0.0468,-0.0111,-0.053,0.0069,-0.0504,0.0045,-0.0282,0.0067,-0.0148,0.0091,-0.0603,-0.0069,-0.0584,0.0157,-0.0457,0.0154,-0.002,0.0869,-0.0255,0.0567,-0.0232,-0.0002,-0.0101,0.0128,0.0083,0.0346,0.0142,0.0299,-0.0201,0.0248,-0.0166,0.0359,0.0097,0.0309,0.0021,0.0235,0.0059,0.0271,-0.0054,0.0132,-0.001,0.011,-0.005,0.0057,-0.0203,-0.0042,-0.016,-0.0039,-0.0172,-0.0023,-0.017,-0.007,-0.0335,-0.009,-0.0286,-0.0118,-0.0217,-0.0031,-0.005,0.0073,0.0003,0.0093,0.0015,0.0106,-0.0066,0.0052,-0.0075,0.0051,-0.0065,0.001,-0.0044,0.009,0.0023,0.011,0.0039,0.015,0.0003,0.0107,-0.0014,0.0073,-0.0038,0.0071,-0.0064,0.0057,-0.0013,0.0079,-0.0074,0.0034,-0.003,0.012,0.006,0.0118,0.0079,0.0127,0.0065,0.0132,0.0042,0.0125,0.0053,0.0114,0.0042,0.0099,-0.0001,0.0069,-0.0045,0.0028,-0.0065,0.0004,-0.0091,-0.0037,-0.0095,0.0009,-0.0046,0.0014,-0.0018,0.0024,-0.0053,0,-0.015,-0.0035,-0.0252,-0.0135,-0.0266,-0.0143,-0.0138,-0.0008,-0.0031,0.0038,0.0016,0.0066,-0.0089,0.0075,-0.0171,-0.0079,-0.0104,0.0092,0.0098,0.0241,0.0186,0.0255,-0.0081,0.0185,-0.0348,-0.0084,-0.0441,-0.0346,-0.0468,-0.0345,-0.0343,-0.0114,-0.0119,0.0073,0.0066,0.0286,0.0181,0.0239,0.0168,0.021,0.006,0.018,0.0005,0.0075,-0.0027,0.0016,-0.0032,0.0011,-0.0002,0.0079,0.0068,0.0115,-0.0012,0.0187,0.0054,0.0157,0.0024,0.0146,0.0025,0.0108,-0.0043,0.005,-0.0049,0.0041,-0.0135,0.0114,-0.0025,0.0054,0.0043,0.0077,0.0047,0.0133,0.0073,0.0123,-0.0005,0.0102,-0.002,0.0022,-0.0031,0.0027,-0.003,0.0006,-0.0032,0.0003,-0.0015,0.004,0.0029,0.0073,0.0059,0.0097,0.0024,0.0074,-0.0012,0.0042,-0.0042,0.0005,-0.0093,-0.004,-0.0105,-0.008,-0.0151,-0.0065,-0.0191,-0.0107,-0.0185,-0.0135,-0.0198,-0.0115,-0.0163,-0.0105,-0.015,-0.0105,-0.0151,-0.0122,-0.0128,-0.0077,-0.0117,-0.0057,-0.009,-0.001,-0.005,0.0043,0.0019,0.0057,0.0043,0.0122,0.0103,0.017,0.0094,0.0164,0.0111,0.019,0.012,0.0157,0.006,0.0127,0.0054,0.0085,0.0022,0.0086,-0.0002,0.0029,0.0006,0.0048,0.003,0.0055,0.0018,0.0073,0.0029,0.0074,-0.0014,0.0037,-0.0024,0.0023,0.0011,0.004,-0.0005,0.0052,-0.0011,0.0053,-0.0034,0.0004,-0.0051,-0.0009,-0.0089,-0.0042,-0.0095,-0.0065,-0.0083,-0.005,-0.0106,-0.004,-0.0085,-0.0036,-0.0057,0.0006,-0.0056,0.0002,-0.0032,-0.0003,-0.0042,-0.0004,-0.004,0.0004,-0.0039,-0.0011,-0.0059,-0.0014,-0.0067,-0.0005,-0.0072,-0.0042,-0.0101,-0.0036,-0.0069,-0.0012,-0.0053,0.0051,-0.0021,0.0066,0.001,0.0111,0.0014,0.0135,0.0008,0.0109,0.0022,0.0064,0,0.0077,0.0013,0.0068,0.0044,0.0075,0.0045,0.0083,0.0063,0.0103,0.0061,0.0092,0.0025,0.0087,-0.001,0.0027,-0.0056,0.0003,-0.0049,-0.0025,-0.0035,-0.0002,-0.0033,0.0006,-0.0037,-0.0003,-0.0033,0.0004,-0.0027,0.0015,-0.0023,0.0006,-0.0027,0.0007,-0.005,-0.0017,-0.0042,-0.002,-0.0064,-0.0021,-0.0047,-0.0027,-0.0061,-0.0013,-0.0044,0.0007,-0.0027,0.0011,-0.0028,0.0017,-0.005,0.0003,-0.0042,-0.0016,-0.0061,-0.0024,-0.0074,-0.0037,-0.0067,-0.0018,-0.0037,0.0006,-0.0004,0.0027,0.0006,0.0037,0.0017,0.0046,0.0026,0.0052,0.0027,0.0053,0.0007,0.0045,0.002,0.0039,0.0021,0.0049,0.0021,0.0045,0.0011,0.0067,0.0008,0.006,0.0023,0.0076,0.0031,0.0074,0.0009,0.0089,-0.0009,0.0075,-0.0038,0.0012,-0.004,-0.0014,-0.0029,-0.0008,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0023,0.0026,-0.0047,0.0005,-0.0066,-0.003,-0.0087,-0.002,-0.0083,-0.0039,-0.0065,-0.0014,-0.0038,-0.0005,-0.0032,-0.0008,-0.0031,0.0002,-0.0025,-0.0005,-0.0038,-0.0014,-0.0049,-0.0024,-0.0042,-0.0011,-0.003,0.0013,-0.0022,0.0013,-0.0019,0.002,-0.0012,0.0038,-0.0008,0.0031,-0.0002,0.0022,-0.0018,0.0016,-0.0023,0.0022,0.0003,0.0044,0.0033,0.0058,0.0036,0.0067,0.0032,0.0061,0.0023,0.0039,0.0013,0.0033,0.0013,0.0039,0.0016,0.0039,0.0022,0.004,0.0028,0.0048,0.0023,0.0048,0.0021,0.0051,-0.0002,0.003,-0.0015,0.002,-0.0025,-0.0004,-0.0033,-0.0013,-0.0025,-0.0008,-0.0025,-0.0008,-0.004,-0.0019,-0.0045,-0.0023,-0.0044,-0.0015,-0.0052,-0.0029,-0.0052,-0.003,-0.0061,-0.0041,-0.0058,-0.004,-0.0054,-0.0034,-0.005,-0.002,-0.0034,-0.0004,-0.0011,0.0013,0.0004,0.0025,0.0009,0.0026,-0.0003,0.0018,0.0001,0.003,-0.0008,0.0032,0.0001,0.0025,-0.0004,0.002,0,0.0019,-0.0012,0.0019,0.0001,0.0023,0.0003,0.003,-0.0002,0.0038,0.0022,0.0043,0.0015,0.0046,0.0005,0.0034,-0.0002,0.0023,-0.0006,0.0012,0.0002,0.0027,0.0001,0.0032,0.0017,0.0041,0.0017,0.0045,0.0011,0.0032,-0.0002,0.0018,-0.0015,0.0011,-0.0036,-0.001,-0.0049,-0.0018,-0.0047,-0.0033,-0.0073,0.0028,-0.0104,0.002,-0.0047,-0.0001,-0.005,-0.0014,-0.005,-0.0019,-0.0045,-0.0015,-0.0033,-0.0006,-0.0022,-0.0001,-0.0027,0.0005,-0.0006,0.0014,-0.0007,0.0029,0.0001,0.0033,0.0007,0.0038,0,0.0055,0.0005,0.0028,0,0.0039,-0.0002,0.0018,-0.0005,0.0024,-0.0003,0.0029,-0.0002,0.0032,-0.0029,0.006,-0.0025,0.004,-0.0015,0.0033,-0.0009,0.0034,-0.0012,0.0039,-0.0016,0.0032,-0.001,0.0032,-0.0002,0.0027,-0.0014,0.0027,0,0.004,0.0002,0.0027,-0.0033,0.0107,-0.0055,0.0067,-0.006,0.003,-0.006,0.0009,-0.0065,-0.002,-0.0068,-0.0021,-0.0067,-0.0015,-0.006,-0.0016,-0.0048,-0.0016,-0.0054,-0.0014,-0.0052,-0.0015,-0.0052,-0.0006,-0.0036,0.0007,-0.005,0.004,-0.0052,0.0027,-0.0015,0.0023,-0.0011,0.0042,0.0009,0.0042,0.0009,0.0059,-0.0001,0.005,0.0004,0.0042,-0.0001,0.0038,0.0012,0.0061,-0.0017,0.0031,0.0003,0.0029,-0.0008,0.0029,0.0008,0.004,-0.0005,0.0033,0.0004,0.0035,0.0001,0.0036,0.0004,0.0023,-0.0002,0.0029,-0.0007,0.0032,-0.0014,0.0027,-0.0016,0.0029,0.0001,0.0023,0.0004,0.0026,-0.0007,0.0025,-0.0012,0.0017,-0.0014,0.0021,-0.0034,0.0005,-0.0033,0.0017,-0.0054,-0.0017,-0.0053,-0.0019,-0.0045,-0.0012,-0.0055,-0.0016,-0.0035,-0.0016,-0.0054,-0.002,-0.0037,-0.0013,-0.004,-0.0022,-0.0042,-0.0008,-0.0031,-0.0005,-0.0039,0.0026,-0.002,0.0014,-0.0017,0.0017,-0.0004,0.0022,0.0008,0.0029,0.0002,0.0062,-0.0005,0.0052,0.0002,0.0035,-0.0001,0.0025,-0.0011,0.0013,-0.0002,0.0047,-0.0005,0.0022,0.0005,0.0027,-0.0008,0.0025,0,0.002,-0.0006,0.003,0,0.0027,-0.0011,0.0027,0,0.002,0,0.0022,-0.0011,0.0016,-0.0002,0.0026,-0.0001,0.0022,-0.0021,0.0062,-0.003,0.0016,-0.0018,0.0022,-0.0026,0.001,-0.0055,0.002,-0.0043,0,-0.0075,0.0005,-0.0092,0.003,-0.007,0.0007,-0.003,0.0001,-0.0028,0,-0.0028,-0.0006,-0.0031,0.0005,-0.002,0.0013,-0.0017,0.0009,-0.006,0.0103,-0.0056,0.0104,-0.0006,0.0049,-0.0001,0.0045,0.0001,0.0031,0.0007,0.0033,0.0006,0.0033,-0.0003,0.0017,-0.0008,0.0014,-0.0078,0.0111,-0.0035,0.0047,-0.0045,0.0027,-0.003,0.001,-0.0025,0.0014,-0.0026,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.0005,0.0029,0.0003,0.0026,0.0005,0.0022,-0.0001,0.0018,0,0.0019,0,0.001,-0.0014,0.0004,-0.0031,-0.0008,-0.0027,-0.0012,-0.0027,-0.002,-0.0036,-0.0022,-0.0034,-0.0019,-0.003,-0.0017,-0.0031,0,-0.0034,0.0011,-0.0036,0.0006,-0.0033,-0.0001,-0.0021,0.0016,0.0004,0.0026,0.0006,0.0023,0.0016,0.0033,0.0013,0.003,0.0016,0.0034,0.0016,0.0034,0.0014,0.0038,-0.0004,0.0048,-0.0011,0.004,-0.0013,0.0017,-0.0017,-0.0002,-0.002,-0.0005,-0.0027,-0.0001,-0.0029,0.0002,-0.0018,0,-0.0025,0.0026,-0.0029,0.0027,-0.002,0.0025,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0018,0.0007,0.0046,-0.0001,0.0027,0.001,0.0034,-0.0001,0.003,-0.0002,0.002,-0.0001,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0024,0.0006,-0.0028,-0.0007,-0.0032,-0.0013,-0.0038,-0.0018,-0.0036,-0.0024,-0.0041,-0.0018,-0.0035,-0.0016,-0.0024,-0.0015,-0.0022,-0.0006,-0.0011,-0.0002,-0.001,0.0012,-0.001,0.0015,0.0006,0.0018,0.0009,0.0023,-0.0001,0.002,0.001,0.0025,0.0013,0.0027,0.0012,0.0023,0.0005,0.0023,-0.0001,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0004,-0.0011,0.0006,-0.0016,0.0004,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0015,0.0001,0.0021,-0.0045,0.008,-0.0022,0.0043,0,0.0026,0.0003,0.0018,0.0008,0.0016,0.0001,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0008,-0.0002,-0.0013,-0.0007,-0.0014,-0.0009,-0.0013,-0.0009,-0.0012,-0.0006,-0.0011,-0.0006,-0.0009,-0.0006,-0.001,-0.0007,-0.001,-0.0009,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Soldier footstep, designed - crouching on concrete, gear movement (2).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم