مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای footstep single concrete soldier crouch n03 wav

Soldier footstep, designed - crouching on concrete, gear movement (3).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها جنبشconcreteمبارزهنظامیقدم زدنطراحی شدهقدم زدنسیمانارتشسربازدنده دار کردندولا شدنخیزان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0022,-0.0001,-0.0022,0.0007,-0.0013,0.0009,0.0005,0.0035,0.0026,0.0084,0.0046,0.0094,-0.0029,0.0045,-0.0084,-0.003,-0.0148,-0.0085,-0.0162,-0.0142,-0.0161,-0.0074,-0.0073,0.0045,0.0047,0.0167,0.0168,0.0271,0.0241,0.028,0.0093,0.0239,-0.0124,0.0091,-0.0295,-0.0124,-0.0398,-0.0296,-0.0383,-0.0149,-0.0146,0.0149,0.0155,0.0343,0.0338,0.0416,0.018,0.0397,0.0104,0.0225,-0.0228,0.0101,-0.0423,-0.0231,-0.0551,-0.0387,-0.0383,-0.0199,-0.0197,-0.0136,-0.0149,-0.001,0,0.0127,-0.0005,0.0125,-0.0099,0.0268,0.0187,0.0479,0.0085,0.0393,-0.0213,0.0136,-0.011,0.0675,0.0111,0.0632,-0.0108,0.015,-0.0152,0.0127,-0.0253,-0.0029,-0.0482,-0.0203,-0.0501,-0.0277,-0.0346,-0.0174,-0.0281,-0.0053,-0.0094,0.0294,-0.008,0.0252,-0.0185,0.016,-0.0062,0.0215,-0.0035,0.0201,-0.0026,0.0229,-0.0174,0.0235,-0.0192,0.0234,0.0044,0.0277,0.0066,0.0337,-0.0023,0.029,0.0011,0.0232,-0.0154,0.0116,-0.0243,0.0125,-0.0281,-0.0101,-0.0398,-0.0258,-0.0333,-0.019,-0.0319,-0.011,-0.0201,0.0049,0.0046,0.0237,0.0044,0.0161,0.0005,0.0368,-0.0147,0.0199,-0.022,0.033,-0.0154,0.012,-0.0097,0.0118,-0.0152,0.0162,0.0027,0.0185,-0.012,0.0171,-0.0069,0.0114,-0.0011,0.0167,0.0062,0.0172,-0.0041,0.019,0.0027,0.0244,-0.0025,0.0277,-0.0006,0.0244,-0.0098,0.0085,-0.0091,0.0096,-0.011,0.0087,-0.0158,0.0001,-0.0192,-0.0105,-0.0198,-0.0084,-0.0195,-0.0061,-0.0178,-0.004,-0.0197,-0.0106,-0.0143,0.0026,-0.0109,0.0004,-0.0151,-0.0027,-0.0181,0.0026,-0.0306,0.0245,-0.0045,0.0524,-0.011,0.0211,-0.0223,0.0106,-0.0191,0.0143,-0.0216,0.0164,-0.0407,0.0219,-0.027,0.0222,-0.0155,0.0426,0.0019,0.0194,0.0089,0.0304,-0.0134,0.0168,-0.0139,-0.0002,-0.0141,0.0022,-0.0153,0.0109,-0.0433,0.0081,0.0081,0.0469,-0.0058,0.0113,-0.054,0.042,-0.0092,0.0541,-0.0168,-0.0081,-0.0272,-0.0103,-0.0278,-0.0056,-0.0251,0.0103,-0.0196,0.0159,0.0169,0.0287,-0.0246,0.0241,-0.0589,-0.026,-0.0427,0.0358,0.004,0.0406,-0.0247,0.0043,-0.0233,0.0009,-0.0126,0.0417,-0.0129,0.042,-0.009,0.0255,0.0226,0.0453,0.0068,0.0321,-0.0029,0.0175,-0.0019,0.0139,-0.0002,0.0118,0.0045,0.0182,-0.0036,0.0108,-0.0193,-0.0025,-0.0125,-0.0058,-0.0147,-0.0058,-0.0111,0.0016,-0.0096,0.0068,-0.0036,0.0242,-0.0249,0.0032,-0.0332,-0.0187,-0.0342,-0.0259,-0.0276,-0.012,-0.0244,0.0146,-0.0047,0.0127,0.003,0.0175,0.008,0.0213,0.0106,0.0217,0.0007,0.0221,-0.0272,0.0365,-0.0126,0.0073,-0.0059,0.0021,-0.0121,0.0041,0.0043,0.0125,0.0018,0.0145,0.0077,0.0183,0.0007,0.0085,-0.0019,0.0066,-0.0105,0.0007,-0.0086,-0.0031,-0.0079,0.0014,-0.0042,0.0062,-0.0008,0.0084,0.0066,0.0128,0.0053,0.0109,-0.0005,0.0078,-0.0043,0.0047,-0.0096,-0.001,-0.0077,0,-0.0052,-0.0012,-0.0035,0.002,-0.0075,0.0047,-0.0108,-0.0045,-0.014,-0.008,-0.0142,-0.0089,-0.0116,-0.0029,-0.0048,0.006,0.0059,0.0135,0.0085,0.0145,0.006,0.0108,-0.0038,0.0068,-0.0103,-0.0025,-0.018,-0.007,-0.0155,-0.0076,-0.0136,0.0008,-0.005,0.0101,0.0021,0.0141,0.0098,0.0136,0.005,0.0144,-0.0068,0.008,-0.0273,0.0119,-0.0245,-0.0061,-0.0172,-0.0093,-0.009,0.0004,-0.0012,0.0098,0.0072,0.0143,0.0047,0.0128,-0.0004,0.0074,-0.0038,0.0039,-0.0045,0.0019,-0.0031,0.0037,-0.0048,0.0099,-0.0054,0.0046,-0.0001,0.0049,0.0007,0.0036,0.0013,0.0074,0.0037,0.0081,0.003,0.0074,0.004,0.0073,0.0039,0.006,0.0019,0.0057,-0.0004,0.0046,-0.0041,0.0026,-0.005,-0.0013,-0.0035,0.0003,-0.0038,0.0003,-0.0084,0.0004,-0.0066,0.0009,-0.0053,0.0001,-0.0051,0.0002,-0.0042,-0.0001,-0.0035,-0.0003,-0.0033,0.0015,-0.0009,0.0036,0.0007,0.0072,-0.0017,0.0055,-0.0029,0.0026,-0.0047,0.0005,-0.0061,-0.0027,-0.0064,-0.0015,-0.0034,-0.0005,-0.0022,-0.0002,-0.0045,0.0021,-0.0033,0.0003,-0.0043,0.0012,-0.005,-0.0006,-0.0056,-0.004,-0.0051,-0.0002,-0.0054,0.0002,-0.0034,0.0047,0.0012,0.0092,-0.0007,0.0062,0,0.0047,-0.0003,0.0024,-0.0003,0.0025,-0.0001,0.0037,0.0014,0.0046,0.0014,0.0044,-0.0003,0.0021,-0.002,0.0019,-0.0053,0.0016,-0.0055,0.0021,-0.0037,0.0018,-0.001,0.0033,0.0004,0.0033,-0.0003,0.0037,0.0001,0.0035,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0032,-0.0031,-0.001,-0.003,0.0014,-0.0031,0.002,-0.0019,0.0088,-0.0041,0.0077,-0.0018,0.0082,-0.0059,0.0089,-0.005,0.0033,-0.0088,0.0026,-0.0061,0.002,-0.0062,-0.0004,-0.0059,-0.0021,-0.0047,-0.0015,-0.0026,0.0003,-0.0016,0.0006,-0.0014,0.0014,-0.0023,0.0021,-0.0007,0.0033,0.0006,0.0033,-0.0009,0.0032,-0.0018,0.0021,-0.001,0.0018,-0.0015,0.0021,0.0009,0.0024,0.0009,0.0031,0.0019,0.0033,0.0023,0.0044,-0.0006,0.0028,-0.0026,-0.0002,-0.0029,-0.0007,-0.0034,-0.0002,-0.0024,0.0007,-0.0009,0.0025,0.0018,0.0036,0.0022,0.0053,0.0011,0.0043,-0.0017,0.0023,-0.0024,0.0039,0.0001,0.0037,-0.0016,0,-0.0066,-0.0009,-0.0065,-0.0014,-0.0045,0.0012,-0.0021,0.0015,0.0006,0.0027,0.0001,0.0028,-0.0018,0.001,-0.0024,-0.0006,-0.0032,-0.0014,-0.0028,-0.0012,-0.0037,-0.0013,-0.0065,0.0005,-0.0065,-0.0003,-0.0039,0.003,-0.0013,0.0033,-0.0008,0.0026,-0.0003,0.0023,0.0015,0.0041,-0.0025,0.0077,0.0011,0.0061,0.0026,0.0057,0.0002,0.0042,-0.003,0.0029,-0.0045,-0.0012,-0.0035,-0.0016,-0.0027,0.0002,-0.0035,-0.0006,-0.0036,-0.0013,-0.0022,0.0002,-0.0012,0.0014,0,0.002,0.0004,0.0029,0.0018,0.0039,0.0011,0.0037,-0.0006,0.0031,-0.0016,0.001,-0.0076,0.0038,-0.0051,-0.0001,-0.0033,-0.0001,-0.0018,0.004,-0.0002,0.0036,0.0003,0.0042,-0.0009,0.003,-0.0024,0.0015,-0.0025,-0.0005,-0.0016,0.0001,-0.0034,0.0008,-0.0037,-0.0011,-0.003,-0.0002,-0.0024,-0.0005,-0.0013,0.0007,-0.001,0.002,-0.0007,0.0024,-0.0016,0.0005,-0.0014,0.0015,-0.0001,0.0026,0.0002,0.0014,-0.0005,0.0013,-0.002,0.0006,-0.0016,0.001,-0.0003,0.0024,0.0002,0.0019,-0.0027,0.0062,-0.0051,0.0075,-0.0016,0.0058,0.0013,0.0036,0.0006,0.008,-0.0013,0.0031,-0.0031,-0.0006,-0.0038,-0.0007,-0.0028,0.0008,-0.002,0.0013,-0.002,0.0014,-0.0016,0.0019,-0.0012,0.0024,-0.0019,0.0007,-0.0019,0.0004,-0.0025,0.0005,-0.0029,0.0002,-0.003,-0.0003,-0.0008,0.0013,-0.0026,0.0016,-0.0027,0.0012,-0.0022,0.0006,-0.002,0.0009,-0.003,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0011,-0.0014,-0.0001,-0.0023,0.0001,-0.0019,0.0004,-0.0017,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0001,0.0017,0.0013,0.0029,0.0006,0.0033,0.0004,0.0029,-0.0003,0.0017,-0.0021,0.0005,-0.0032,0.0004,-0.0016,0.0006,-0.0012,0.001,-0.0014,0,-0.0012,0.0004,-0.0011,0.0014,0.0004,0.0029,-0.0005,0.0039,0.0005,0.0027,-0.0003,0.0018,0.0009,0.0028,0.0002,0.0025,-0.008,0.0102,-0.0095,0.0092,-0.0043,0.0031,-0.0023,0.002,-0.0014,0.0023,-0.0018,0.0013,-0.0039,0.0012,-0.0048,0.0005,-0.002,0.0023,-0.0024,0.0011,-0.0031,0.0028,-0.0043,0.0016,-0.0037,0.0014,-0.0032,0.0004,-0.0027,0.0008,-0.0042,-0.0002,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0022,-0.0006,0.0013,-0.0007,0.0025,0.0009,0.0037,-0.0003,0.0047,-0.0004,0.0025,-0.001,0.0015,-0.0021,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0023,0.0004,-0.0024,-0.0004,-0.0045,0.0024,-0.0016,0.0017,0,0.0026,-0.0004,0.0041,-0.0012,0.0039,-0.0015,0.0034,-0.0018,0.0019,-0.0007,0.0025,-0.0046,0.003,0.0002,0.0043,0.0007,0.004,-0.0007,0.0031,-0.0009,0.004,-0.0015,0.0034,-0.004,-0.001,-0.0044,-0.0014,-0.0031,0,-0.0025,0.0003,-0.0039,0.0035,-0.0044,-0.0003,-0.0034,0,-0.0022,0.0021,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.002,0.0001,-0.0059,0.0139,-0.009,0.0133,-0.0035,0.0057,-0.0016,0.0026,-0.0027,0.0029,-0.001,0.0015,-0.0006,0.003,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0027,-0.0012,0.0021,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0023,0.0028,-0.0032,0.002,-0.0013,0.0034,0.001,0.004,0.0011,0.003,-0.0026,0.0034,-0.0027,0.0016,-0.0037,-0.0013,-0.0037,-0.0019,-0.0038,-0.0003,-0.0015,0.002,0.0014,0.0048,0.0013,0.005,0.0003,0.003,-0.0007,0.0025,-0.0007,0.001,0,0.0015,-0.0012,0.0007,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0024,-0.0007,-0.0038,-0.0017,-0.0048,-0.0014,-0.0042,-0.0011,-0.0027,0.0002,0.0002,0.0016,0.0008,0.0017,-0.0004,0.001,0,0.0016,-0.0005,0.0014,0.0001,0.0009,0.0001,0.0013,-0.0014,0.001,-0.002,-0.0008,-0.0016,-0.0004,-0.0006,0.002,0.0007,0.0022,-0.001,0.0025,-0.0014,0.001,-0.0023,-0.0007,-0.0026,-0.0013,-0.0024,-0.0009,-0.0017,0.0014,-0.0011,0.0041,0.0024,0.0045,0.0032,0.0054,0.0034,0.0049,0.0009,0.0034,0,0.0014,-0.0014,0,-0.0015,-0.0007,-0.0014,-0.0002,-0.0017,0.0004,-0.0014,0,-0.0024,-0.0011,-0.0025,-0.0014,-0.003,-0.001,-0.0016,-0.0003,-0.0018,-0.0009,-0.0018,-0.0005,-0.0015,0.0005,0,0.0009,0.0005,0.0015,0.0002,0.0018,0.0002,0.001,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0017,0.001,-0.0032,0.001,-0.0027,0.0016,0.0003,0.0017,0.0012,0.0026,0.0007,0.002,-0.0009,0.0007,-0.0015,-0.0004,-0.0011,0.0001,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.001,-0.0004,0.0014,-0.0004,0.0015,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0009,0,0.0012,-0.0012,0.0035,-0.001,0.0019,-0.0024,0.0028,-0.0013,0.0011,-0.0016,0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0014,-0.0002,-0.0014,-0.0007,-0.0015,-0.0004,-0.0011,-0.0005,-0.0009,-0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0.0006,0,0.0012,0.0002,0.0011,0.0005,0.0008,0.0002,0.0007,0,0.0005,0.0002,0.0008,0.0002,0.0008,-0.0001,0.0005,0,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0009,-0.0005,-0.0007,-0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0,-0.0006,-0.0001,-0.0007,0,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Soldier footstep, designed - crouching on concrete, gear movement (3).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم