مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای footstep single concrete soldier crouch n04 wav

Soldier footstep, designed - crouching on concrete, gear movement (4).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها جنبشconcreteمبارزهنظامیقدم زدنطراحی شدهقدم زدنسیمانارتشسربازدنده دار کردندولا شدنخیزان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.002,0.0019,0.0018,0.0033,0.0004,0.0025,-0.0035,0.0016,-0.0074,-0.0026,-0.0074,-0.0036,-0.0048,0.0026,0.0027,0.0087,0.0081,0.0099,0.004,0.0088,-0.0053,0.0038,-0.0103,-0.0046,-0.0115,-0.0098,-0.0099,-0.0036,-0.0055,0.0069,0.0071,0.0145,0.009,0.0141,0.0025,0.009,-0.0061,0.0023,-0.0098,-0.006,-0.0099,-0.0052,-0.005,0,0.0001,0.0032,-0.001,0.0037,-0.0033,-0.0001,-0.0056,-0.0031,-0.0051,0.0058,0.0061,0.0079,0.0048,0.0069,-0.0013,0.0069,-0.0065,0.0005,-0.0305,-0.0027,-0.0142,0.0064,-0.0148,-0.0033,-0.0116,0.0019,-0.0103,0.0139,0.0141,0.0415,0.0172,0.0403,-0.0067,0.0167,-0.0089,0.0196,-0.02,-0.0107,-0.0138,-0.0038,-0.0077,0.0029,-0.0065,0.009,-0.0033,0.0111,-0.0201,-0.0012,-0.0244,-0.0041,-0.0117,-0.0025,-0.0121,0.0141,0.0105,0.0148,0.005,0.011,-0.0038,0.0082,-0.0028,0.0109,-0.0138,0.0083,0.0024,0.0153,-0.0257,0.002,-0.0198,-0.007,-0.0219,-0.0095,-0.0237,-0.0058,-0.0181,0.0063,-0.0142,0.0023,-0.0147,0.0045,-0.0117,0.0175,-0.0005,0.0179,-0.0032,0.0096,0.002,0.0213,-0.0024,0.0293,-0.0085,0.0232,-0.0078,0.0152,-0.0052,0.0075,0.0044,0.0399,0.0195,0.0352,0.0208,0.0293,0.0087,0.0314,-0.0035,0.0092,-0.0089,0.0024,-0.0105,-0.005,-0.0241,-0.0058,-0.0275,-0.0152,-0.021,-0.0048,-0.0265,-0.0164,-0.0314,-0.014,-0.0296,-0.0122,-0.0145,-0.007,-0.0188,-0.0119,-0.0219,-0.0133,-0.0197,-0.0006,-0.0038,0.0081,-0.0038,0.0033,-0.0069,0.0119,0.007,0.0144,0.0076,0.0155,0.0018,0.0105,-0.0003,0.0066,-0.014,0.0051,-0.0316,0.0353,-0.0087,0.0499,0.0055,0.0338,-0.0028,0.0235,-0.0001,0.0175,-0.0046,0.0177,-0.011,0.0258,-0.0034,0.0077,-0.0043,0.0133,-0.0238,0.0167,-0.0225,-0.0134,-0.0126,0.0299,-0.0162,0.0387,-0.0384,0.0077,-0.043,-0.0143,-0.0152,0.0353,0.0359,0.0688,0.0474,0.069,-0.0211,0.0462,-0.0966,-0.0221,-0.1118,-0.0641,-0.0629,-0.0108,-0.0224,-0.0116,-0.0139,0.015,-0.0262,0.0204,-0.0521,-0.0089,-0.0152,0.0234,-0.0142,0.0345,-0.0071,0.0502,-0.032,0.0228,-0.0196,0.0066,-0.0014,0.0303,-0.0073,0.0518,-0.0058,0.0446,0.0022,0.0242,0.0029,0.0214,0.004,0.0233,-0.0033,0.0168,-0.0024,0.0137,-0.0043,0.0122,-0.0009,0.0199,0.0082,0.0252,0.0049,0.0238,-0.0083,0.0074,-0.0208,-0.0026,-0.0292,-0.0199,-0.0307,-0.026,-0.0326,-0.025,-0.0305,-0.0123,-0.0147,-0.0023,-0.0033,0.0105,0.0095,0.02,0.007,0.0187,-0.0034,0.0069,-0.0049,0.0006,-0.0087,-0.0018,-0.0068,0.0009,-0.0019,0.0115,0.0077,0.0119,-0.0104,0.0233,-0.0038,0.015,-0.0041,0.0181,0.0022,0.0128,-0.0036,0.0111,0.0067,0.0172,0.0081,0.0174,0.0088,0.0163,0.0084,0.0201,0.0068,0.0169,0.0012,0.0127,-0.0061,0.0051,-0.0052,0.0029,-0.0106,0.002,-0.0133,0.0018,-0.0046,0.0045,-0.0078,0.0033,-0.0181,-0.0075,-0.027,-0.0169,-0.0298,-0.0196,-0.0319,-0.0151,-0.0229,-0.0026,-0.0072,0.0035,0,0.0076,-0.0002,0.0072,-0.0052,0.0046,-0.0066,-0.0003,-0.0108,-0.0023,-0.0049,0.0018,-0.0008,0.0057,-0.0022,0.0063,-0.0038,0.0064,-0.0036,0.0047,-0.0111,0.0071,-0.0099,0.0133,-0.0046,0.0076,-0.0069,0.0065,-0.0087,0.0047,-0.0051,0.0037,-0.0051,0.005,-0.0068,0.0039,-0.0032,0.0026,-0.0022,0.004,0.0016,0.0056,0.0031,0.0083,0.0025,0.01,0.0029,0.0085,0.0027,0.011,0.0004,0.0094,-0.0007,0.008,-0.003,0.0023,-0.0026,0.0032,-0.0019,0.0024,-0.0011,0.0045,-0.0026,0.0112,-0.0003,0.0066,0.001,0.0056,-0.0008,0.0062,0.0004,0.0052,0.0002,0.0064,0.0003,0.0046,-0.0029,0.0016,-0.0034,-0.0003,-0.0033,0.0003,-0.0057,0.0026,-0.0011,0.0047,-0.0025,0.003,-0.0026,0.0021,-0.0029,0.0008,-0.0042,0.0023,-0.0036,0.0004,-0.0046,0.0011,-0.0184,0.014,-0.0134,0.0108,-0.0084,0.0064,-0.0102,0.0027,-0.0071,0.004,-0.0078,0.0003,-0.0098,0.0016,-0.0104,-0.0023,-0.0092,-0.0001,-0.0079,-0.0009,-0.0079,0.0014,-0.0065,0.0165,-0.0043,0.0171,-0.0026,0.0132,0.0027,0.0126,-0.0006,0.0075,-0.0029,0.0054,-0.0029,0.003,-0.0032,0.0025,-0.0033,0.0015,-0.0013,0.0037,-0.0001,0.0048,-0.0016,0.0051,-0.0031,0.0039,-0.0022,0.0027,-0.0028,0.0017,-0.0037,0.0023,-0.0067,0.0084,-0.0106,0.0038,-0.0039,0.0021,-0.004,0.0049,-0.0055,0.0034,-0.0124,0.0193,-0.0136,0.0055,-0.007,0.0045,-0.0068,0.0056,-0.0049,0.0026,-0.0018,0.0038,-0.0012,0.0058,-0.0046,0.0009,-0.0056,0.0002,-0.0048,0.0026,-0.0061,0.002,-0.0063,-0.0017,-0.0058,-0.0014,-0.0024,0.0028,-0.0003,0.0046,0.0001,0.0043,0.0006,0.0042,-0.0027,0.0046,-0.005,0.0014,-0.0007,0.0049,-0.001,0.0056,-0.0048,0.0001,0,0.0049,0.0044,0.0084,0.0073,0.0115,0.0015,0.0078,-0.0012,0.0049,-0.0042,-0.0008,-0.0047,-0.0027,-0.0033,-0.0007,-0.0043,-0.0007,-0.0008,0.0023,-0.0039,0.0004,-0.003,0.0002,-0.0034,0,-0.002,0.002,-0.0005,0.0026,-0.0031,0.0012,-0.0025,0.0022,-0.0061,-0.0005,-0.005,-0.0018,-0.004,0.0023,-0.0027,0.0032,-0.0041,0.0017,-0.0019,0.0057,-0.0035,0.003,-0.0033,0.0016,0.0013,0.0033,-0.0024,0.0033,-0.0028,0.0006,-0.0059,0.0004,-0.0043,0.0038,0.0013,0.0038,-0.002,0.0021,-0.0029,0.0007,-0.0015,0.0006,-0.0033,-0.0001,-0.0039,0.0004,-0.0044,-0.0002,-0.0034,0.0027,0.0027,0.0068,0.0029,0.0069,0.0011,0.0047,-0.0011,0.0024,-0.0059,-0.0007,-0.0064,-0.0008,-0.0027,0.0023,-0.0017,0.0012,-0.0023,0.0011,-0.0026,0.0031,0.0005,0.0038,-0.0013,0.0042,-0.0047,-0.0009,-0.0029,-0.001,-0.0036,-0.0001,-0.0027,0.0007,-0.002,0.0023,-0.0037,-0.001,-0.0015,0.002,-0.0007,0.0032,-0.0019,0.0009,-0.0009,0.0032,0.0018,0.0042,-0.0009,0.0017,-0.0015,0.0013,-0.0027,0.0005,-0.0025,0.0016,-0.0031,0.0004,-0.0041,-0.0015,-0.003,0.0014,-0.0003,0.0023,0.0013,0.0058,-0.0007,0.0047,-0.0015,0.0014,-0.0021,0.0023,-0.0006,0.0022,0.0003,0.0045,0.0009,0.0033,-0.0034,0.0016,-0.003,0.0002,0.0005,0.0042,-0.0013,0.0046,-0.003,0.0015,-0.0035,0.0008,-0.0021,0.0016,-0.0036,0.0013,-0.0045,0.0007,-0.0043,-0.0002,-0.0034,-0.0001,-0.0012,0.0027,-0.0058,0.0024,-0.0021,0.0022,-0.0005,0.0026,-0.0015,0.0026,-0.0021,0.0029,-0.0025,0.0028,-0.0028,0.0001,-0.0022,-0.0007,-0.0018,0.0009,-0.0003,0.0027,-0.0007,0.0023,-0.0022,0.0063,0.0001,0.0044,-0.0001,0.0033,-0.0011,0.0027,-0.0031,0.002,-0.0039,-0.0009,-0.0039,-0.0001,-0.0029,0.0007,-0.0027,0.0007,-0.0007,0.0029,-0.0003,0.0028,-0.0013,0.0013,-0.0043,-0.0002,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0014,-0.0026,0.0012,-0.001,0.0022,0.0006,0.0043,-0.0005,0.0043,-0.0017,0.0044,-0.0025,0.0017,-0.002,-0.0002,-0.0012,0.002,-0.0024,0.0007,-0.0044,0.0007,-0.005,-0.0016,-0.0076,0.0002,-0.0041,-0.0001,-0.002,0,-0.0019,0.0007,-0.0009,0.0025,0.0003,0.003,-0.0011,0.002,-0.002,0.0005,-0.0003,0.0016,-0.0014,0.0029,-0.0012,0.003,0.0015,0.0054,-0.004,0.0153,-0.0021,0.0108,-0.0025,0.0049,-0.0005,0.0042,-0.0002,0.0059,-0.002,0.0022,-0.0015,0.001,-0.0035,0.0091,-0.0045,0.0022,-0.0039,0.0019,-0.0043,0.0004,-0.0048,0.0001,-0.005,-0.0011,-0.0029,0.0005,-0.0021,0.0017,-0.0016,0.0026,-0.0007,0.0026,-0.0019,0.0006,-0.0018,0.0009,-0.0021,0.0014,-0.0019,0.0015,-0.0023,0.0006,-0.0022,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0033,0.0012,-0.0039,-0.0002,-0.0042,-0.0005,-0.0037,-0.0001,-0.0033,-0.0004,-0.0081,0.0061,-0.0036,0.0009,-0.001,0.0024,-0.0019,0.0018,-0.0005,0.0027,-0.0007,0.0023,-0.0004,0.0022,-0.0005,0.0016,0.0007,0.0027,0.0003,0.0025,0,0.0027,-0.0008,0.0024,-0.0012,0.0018,-0.0021,0.0014,-0.0009,0.0005,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0016,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.001,0.0018,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0019,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0019,0.001,-0.0018,0.0004,-0.0017,0.0011,-0.0022,0.0018,-0.0029,0.0004,-0.0014,0.0006,-0.002,0.0015,-0.002,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0004,-0.002,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0018,0.0002,-0.0015,0.0017,-0.0004,0.002,-0.0007,0.0016,0.0005,0.0028,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0027,0.0002,0.0022,-0.0012,0.0039,-0.0005,0.0023,-0.0001,0.0016,-0.0007,0.0016,-0.0018,0.001,-0.0001,0.0017,-0.0012,0.0007,-0.0027,0.0017,-0.0032,0.002,-0.0022,0.0005,-0.0023,-0.0005,-0.0019,-0.0001,-0.0019,-0.0001,-0.0021,-0.0006,-0.0021,-0.0004,-0.0014,-0.0005,-0.0015,-0.0001,-0.0017,0.0002,-0.0015,-0.0001,-0.0012,0,-0.0029,0.0002,-0.0019,-0.0005,-0.0019,-0.0004,-0.0015,-0.0004,-0.0014,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.001,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.001,0,0.0015,0.0005,0.0021,-0.0005,0.0019,-0.0003,0.0018,0.0003,0.0019,0.0008,0.0019,0.0008,0.0021,0.001,0.0025,0.0007,0.0019,0,0.0016,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0016,0.0002,-0.0015,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0019,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0001,-0.0014,-0.0001,-0.0017,-0.0005,-0.0018,-0.0004,-0.0018,-0.0007,-0.0014,-0.0003,-0.0012,-0.0004,-0.0013,-0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,0.0002,0.0012,0.0008,0.0015,0.0004,0.0015,0.0007,0.0017,0.0011,0.0018,0.0009,0.0019,0.0008,0.0017,0.0006,0.0017,0,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0009,0,-0.0006,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.001,0.0003,-0.001,0,-0.0007,0,-0.0007,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0011,-0.0004,-0.0014,-0.0005,-0.0018,-0.0008,-0.0014,-0.0008,-0.0012,-0.0005,-0.001,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0012,0.0005,0.0014,-0.0004,0.0021,-0.0002,0.0016,0,0.001,0,0.0009,0,0.0012,0.0007,0.0016,0.001,0.0016,0.0008,0.0015,0.0003,0.0016,0.0004,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0008,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0011,-0.0004,-0.0011,-0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.001,-0.0001,-0.0012,-0.0005,-0.0013,-0.001,-0.0013,-0.001,-0.0011,-0.0007,-0.0007,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Soldier footstep, designed - crouching on concrete, gear movement (4).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم