مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای footstep single concrete soldier crouch n05 wav

Soldier footstep, designed - crouching on concrete, gear movement (5).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 5 بار
برچسب ها جنبشconcreteمبارزهنظامیقدم زدنطراحی شدهقدم زدنسیمانارتشسربازدنده دار کردندولا شدنخیزان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0023,-0.0002,-0.0019,0.001,-0.0013,0.0018,0.0016,0.0039,0.0038,0.0094,0.0028,0.0097,-0.0045,0.0029,-0.011,-0.0046,-0.016,-0.0112,-0.0162,-0.0147,-0.0155,-0.0028,-0.0027,0.0075,0.0076,0.0226,0.0227,0.0296,0.0215,0.0299,0.0026,0.0214,-0.0196,0.0025,-0.0382,-0.0197,-0.0446,-0.0383,-0.0385,-0.0066,-0.0062,0.0254,0.0254,0.0442,0.0422,0.0479,0.0183,0.042,0.0012,0.0217,-0.0356,0.0017,-0.0553,-0.0356,-0.0638,-0.0408,-0.0408,-0.0155,-0.0154,-0.002,-0.0026,0.0174,0.0174,0.0309,0.0053,0.0258,-0.0084,0.0328,0.02,0.0489,-0.0031,0.0196,-0.0093,0.0041,-0.0057,0.0115,0.0086,0.0138,0.0106,0.0291,-0.0281,0.02,-0.0322,-0.0152,-0.0397,-0.0303,-0.0413,-0.0243,-0.0259,0.0002,-0.0021,0.037,0.0079,0.0469,0.0038,0.0252,-0.0073,0.0225,-0.0176,-0.0045,-0.025,0.0045,-0.0279,0.0052,-0.038,-0.018,-0.0295,-0.0005,-0.0122,0.0065,-0.017,0.0083,-0.0024,0.0231,-0.0212,0.0003,-0.0188,0.0063,-0.0206,-0.0049,-0.0143,-0.0024,-0.0149,0.0214,-0.014,0.0363,0.005,0.047,0.0235,0.0504,0.0198,0.0453,0.028,0.0454,-0.0007,0.0367,-0.0104,0.0427,0,0.0379,0.0002,0.0117,-0.0057,0.0094,-0.0113,0.0135,-0.0207,0.0106,-0.0229,0.0134,-0.0312,-0.0113,-0.0323,-0.0201,-0.0345,-0.0171,-0.0312,-0.0156,-0.0296,-0.0161,-0.0225,-0.0101,-0.0281,-0.0117,-0.0259,-0.0062,-0.0275,-0.0051,-0.0265,-0.011,-0.0184,-0.007,-0.0124,-0.0049,-0.0123,-0.0013,-0.0083,0.001,-0.0083,0.0028,-0.0094,0.0121,0.0078,0.0164,-0.0014,0.0091,0.002,0.0463,0.0065,0.0441,-0.0211,0.0398,-0.0063,0.0446,-0.0033,0.0458,0.0132,0.0416,0.0101,0.044,0.0122,0.0334,0.0155,0.0325,-0.0109,0.0148,-0.013,0.004,-0.0094,0.0032,-0.0066,0.0154,-0.0165,0.0156,-0.016,-0.0073,-0.0206,-0.0052,-0.0227,-0.0054,-0.0583,0.0244,-0.0099,0.0293,-0.0117,-0.005,-0.0513,0.0454,-0.0006,0.0558,-0.0128,-0.0002,-0.0252,-0.0101,-0.0433,-0.0173,-0.0292,0.0109,-0.0182,0.0281,0.011,0.0312,-0.0082,0.0173,-0.0237,-0.0045,-0.0241,-0.0097,-0.032,-0.0102,-0.0207,0.001,-0.01,0.0106,-0.0009,0.02,-0.0042,0.0285,-0.0043,0.0126,-0.0018,0.0186,-0.0134,0.0015,-0.0153,-0.0014,-0.0121,0.0076,-0.0133,0.0149,0.0022,0.0242,-0.0069,0.0177,-0.0154,-0.0001,-0.0086,-0.0024,-0.0036,0.0044,0.003,0.0136,0.0071,0.0169,0.0116,0.023,-0.0089,0.0143,-0.0241,-0.0094,-0.0262,-0.0133,-0.022,-0.0101,-0.0101,0.0117,0.0077,0.015,0.0121,0.0214,0.0193,0.026,0.0074,0.0221,-0.0077,0.0073,-0.0206,-0.0083,-0.0226,-0.0163,-0.0234,-0.0088,-0.0198,0.0021,-0.0022,0.0133,0.0045,0.0161,0.0021,0.0171,0.0003,0.0084,-0.0095,0.0043,-0.0141,-0.0023,-0.017,-0.0048,-0.0093,-0.0008,-0.0055,0.0028,-0.0012,0.0133,0.0062,0.0166,0.003,0.0134,0.0024,0.0124,-0.0081,0.0053,-0.009,-0.0007,-0.0056,0.0017,-0.0041,0.003,-0.0008,0.0067,-0.0025,0.0069,-0.0125,0.0007,-0.0167,-0.0094,-0.0134,-0.0051,-0.01,0.0046,-0.0003,0.0146,0.0103,0.0172,0.0069,0.0175,0.0018,0.0112,-0.0094,0.0011,-0.0183,-0.0072,-0.0232,-0.0141,-0.0194,-0.01,-0.0095,0.0036,0.0037,0.0154,0.0142,0.0199,0.0142,0.0201,0.0068,0.0168,-0.0082,0.0064,-0.0173,-0.0056,-0.0207,-0.0164,-0.017,-0.0074,-0.0072,0.0054,0.0056,0.0182,0.0182,0.0222,0.0126,0.022,0.0014,0.0123,-0.0067,0.0037,-0.0106,-0.0057,-0.0067,-0.0043,-0.0063,-0.0002,-0.0047,0.003,-0.0021,0.0041,-0.0006,0.0054,0.0018,0.0056,0.0005,0.0042,-0.0001,0.0029,-0.0007,0.0034,-0.0005,0.0028,-0.0016,0.0032,-0.0029,0.0024,-0.0047,0.0002,-0.0131,0.0069,-0.0079,0.0043,-0.0077,0.005,-0.0068,0.0036,-0.0084,-0.0017,-0.011,-0.0006,-0.0099,-0.0029,-0.0066,-0.0022,-0.0063,-0.0013,-0.0041,0.0006,-0.0006,0.0047,0.0019,0.0079,-0.0039,0.0073,-0.0043,0.0095,-0.0084,0.0024,-0.0045,0.0013,-0.0047,0.0024,-0.0009,0.0031,0.0028,0.0059,0.0025,0.006,0.003,0.006,0.0002,0.0051,-0.003,0.0033,-0.0045,-0.0003,-0.0059,-0.0001,-0.0045,0.0004,-0.0011,0.0071,-0.0013,0.008,-0.0021,0.0079,-0.0065,0.0055,-0.0085,0.0034,-0.0075,0.0036,-0.0061,0.001,-0.0041,0.002,-0.005,0.0022,-0.0033,0.0009,-0.0058,0.0016,-0.0061,0.0009,-0.0049,0.0014,-0.004,0.0031,-0.0144,0.0208,-0.0197,0.0203,-0.0097,0.0088,-0.0089,0.0089,-0.0048,0.0015,-0.0053,-0.0005,-0.0067,0.0001,-0.0052,0.0019,-0.0027,0.0052,-0.0032,0.0169,-0.0014,0.0101,0.0015,0.0064,-0.0008,0.004,-0.0058,0.005,-0.0057,0.0082,-0.0011,0.0063,-0.0042,0.0024,-0.001,0.0048,-0.0018,0.0045,0.001,0.0053,0.0009,0.0072,-0.0021,0.0041,-0.003,0.004,-0.0105,0.0067,-0.0047,0.005,-0.0079,0.0013,-0.0026,0.006,-0.0072,-0.0004,-0.004,0.0029,-0.0059,0.0012,-0.0059,-0.0015,-0.0034,0.0008,-0.0031,0.0013,-0.0041,-0.0002,-0.0045,0.0002,-0.005,-0.0011,-0.0067,-0.0011,-0.0046,0.0019,-0.002,0.003,0.0019,0.0067,0.0032,0.008,-0.0007,0.0053,-0.0017,0.001,-0.003,0.0025,-0.0031,0.0014,-0.0065,0.0019,-0.0067,-0.0015,-0.0059,0.0016,-0.0001,0.0029,0.0014,0.0046,0.0031,0.0058,0.0011,0.0056,0.0005,0.0036,0,0.0025,-0.0009,0.0023,-0.0021,0.0013,-0.0017,0.0017,-0.0021,0.0027,-0.0026,0.0021,-0.0044,0.0054,-0.0034,0.0026,-0.0024,0.0032,-0.0021,0.0041,-0.0038,-0.0013,-0.002,0.0026,0,0.0038,-0.0023,0.0016,-0.0024,0.0016,-0.0059,-0.0008,-0.0063,-0.0025,-0.0048,-0.0022,-0.0051,-0.0008,-0.0062,-0.0034,-0.0035,-0.001,-0.003,0.0024,-0.0007,0.0025,0.0002,0.0035,0.0013,0.0044,-0.0002,0.0048,0.0004,0.0044,-0.002,0.0016,-0.0034,-0.0005,-0.0056,-0.002,-0.0048,-0.0018,-0.0031,-0.0005,-0.0007,0.0026,0.0009,0.0046,0.0015,0.006,0.0005,0.0039,-0.0001,0.0025,0.0009,0.0045,-0.0004,0.0049,-0.0004,0.0042,-0.0012,0.0018,-0.0001,0.0027,-0.0003,0.0033,0.0001,0.0028,-0.0007,0.0027,-0.0015,0.0037,-0.004,0.0006,-0.0037,-0.0003,-0.0025,0.001,-0.0035,-0.0014,-0.0053,-0.0013,-0.0043,-0.0029,-0.0031,-0.0005,-0.002,-0.0006,-0.0018,0.0005,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0021,0.0004,0.002,0.0009,0.0046,-0.0001,0.0046,-0.0039,0.002,-0.0033,-0.0009,-0.003,0.0021,-0.0022,0.0021,-0.0016,0.0028,-0.0028,0.0022,-0.0021,0.0014,-0.0011,0.0038,-0.0027,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0023,0.0008,-0.0044,0.0019,-0.0042,0.0046,-0.0024,0.0042,-0.0017,0.004,-0.0022,0.0032,-0.0026,0.0022,-0.0033,0.0004,-0.0054,0.0012,-0.0047,0.0028,-0.0065,0.003,-0.0021,0.0014,-0.001,0.0025,-0.0014,0.0007,-0.0022,0.0023,-0.0016,0.0021,-0.003,0.0009,-0.001,0.0017,-0.0002,0.003,-0.002,0.0067,-0.0013,0.0055,-0.0009,0.0168,-0.0106,0.0133,-0.0059,0.0052,-0.0047,0.0051,-0.005,0.0037,-0.0022,0.0038,-0.004,0.0006,-0.0062,0.0133,-0.0038,0.0058,-0.0011,0.005,-0.0024,0.0047,-0.0042,0.0039,-0.0014,0.004,-0.0033,0.0029,-0.0025,0.0017,-0.0043,0.0011,-0.003,0.0016,-0.0026,0.0016,-0.002,0.0022,-0.0016,0.0026,-0.0027,0.0024,-0.0021,0.0012,-0.0033,0.0019,-0.0035,0.0025,-0.0042,0,-0.0064,0.0005,-0.006,-0.0011,-0.0045,0.001,-0.0041,-0.0005,-0.01,0.0104,-0.005,0.0028,-0.0016,0.003,-0.0037,0.0039,-0.003,0.0046,-0.0014,0.0047,-0.0001,0.0042,0,0.0031,-0.001,0.0022,-0.0015,0.0029,-0.001,0.0031,-0.0024,0.0027,-0.0039,0.0017,-0.0034,-0.0001,-0.0045,0.0002,-0.002,0.002,-0.0007,0.0029,-0.0007,0.0029,0.0003,0.0039,0,0.0027,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0031,-0.002,0.002,-0.0005,0.0027,-0.0002,0.0036,-0.0012,0.0035,0.0009,0.0036,-0.0016,0.0026,-0.0046,0.0004,-0.0045,-0.0011,-0.004,0.0029,-0.0039,0.0015,-0.0056,0.0016,-0.0053,-0.0002,-0.0045,0.0007,-0.0019,0.0031,-0.002,0.0032,-0.002,0.0007,-0.0036,0.0005,-0.0033,0.0017,-0.0027,0.0009,-0.0014,0.0028,-0.0004,0.0025,-0.0014,0.0019,-0.0006,0.0037,-0.0006,0.004,-0.0009,0.0041,-0.0008,0.0022,-0.0024,0.0051,0.0009,0.0033,-0.0018,0.0031,-0.002,0.0007,-0.0032,0.0013,0.0003,0.0047,-0.0003,0.003,0,0.0035,-0.0036,0.0045,-0.0046,0.002,-0.0061,-0.0027,-0.0058,-0.0027,-0.0056,-0.0022,-0.0031,0.0006,0.0005,0.0034,0.0016,0.004,-0.0004,0.0022,-0.0017,0.0025,-0.0009,0.0018,-0.0012,0.0016,-0.0034,-0.0001,-0.0045,0,-0.0028,-0.0006,-0.002,-0.0002,-0.004,-0.0015,-0.004,-0.0017,-0.004,-0.0017,-0.0032,-0.0011,-0.0025,0.0012,0.0005,0.0024,-0.0002,0.0022,-0.001,0.0015,0.0001,0.0031,-0.0002,0.0029,-0.0002,0.0025,-0.0003,0.0031,-0.0004,0.0028,-0.0001,0.0015,0.0006,0.0028,0.0008,0.004,0.0014,0.0038,-0.0009,0.0016,-0.0021,0.0008,-0.0031,-0.0001,-0.0038,-0.0011,-0.0035,-0.0013,-0.0032,0.0015,-0.0015,0.004,0.0006,0.0035,0.0024,0.005,0.0011,0.0046,-0.0005,0.0027,-0.0014,0.0009,-0.0025,-0.0008,-0.0025,-0.0001,-0.0033,0.0004,-0.0014,0.0016,-0.0019,0.0014,-0.0019,0.0004,-0.0023,0.0007,-0.0028,-0.0004,-0.0021,-0.0007,-0.0038,-0.0011,-0.0036,-0.0014,-0.0031,0,-0.0009,0.0003,-0.0002,0.0015,-0.0002,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.0015,0.0005,-0.0002,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0006,0.0009,0.0003,0.0025,0.0021,0.0039,0.0026,0.004,0.0014,0.0032,-0.0008,0.0018,-0.0012,-0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0009,0,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.001,-0.001,0.0005,-0.0016,-0.0001,-0.0011,-0.0001,-0.0011,-0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0011,0.0002,-0.0011,0,-0.0009,0.0001,-0.0012,0.0001,-0.0013,-0.0003,-0.0018,-0.0002,-0.0029,-0.0013,-0.0029,-0.0015,-0.0021,-0.0009,-0.0014,-0.0001,-0.0015,-0.0001,-0.0008,0.0008,0.0008,0.0018,-0.0004,0.003,-0.0002,0.0025,-0.0002,0.0017,0,0.0011,-0.0001,0.0014,0.0004,0.0016,0.0011,0.0019,0.0013,0.0023,0.0005,0.0023,0.0007,0.0017,0.0001,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.001,0,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0009,0,-0.001,0,-0.0007,-0.0001,-0.0011,-0.0004,-0.0012,-0.0007,-0.0009,0,-0.0006,-0.0001,-0.0011,-0.0003,-0.0011,-0.0006,-0.0014,-0.0009,-0.0014,-0.001,-0.0014,-0.0009,-0.0013,-0.0006,-0.0008,0,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0007,0,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0007,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Soldier footstep, designed - crouching on concrete, gear movement (5).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم