مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای قدم به قدم جنگل دشت S ...

قدم به قدم در یک جنگل در دشت کفش ورزشی, برروی آن بکشید و scuffing (4).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۲۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0029,0.0044,-0.0123,0.0133,-0.0113,0.0241,-0.0164,0.0163,-0.021,0.0174,-0.0369,0.0336,-0.0377,0.0442,-0.0525,0.0729,-0.1466,0.0461,-0.0545,0.0536,-0.0603,0.0768,-0.0939,0.1176,-0.0506,0.0453,-0.059,0.0504,-0.145,0.0866,-0.106,0.0653,-0.0319,0.0514,-0.0401,0.0256,-0.0362,0.0317,-0.0391,0.0326,-0.0381,0.0296,-0.0201,0.019,-0.0195,0.0194,-0.0291,0.0286,-0.0541,0.0576,-0.0684,0.0723,-0.0581,0.0562,-0.0256,0.0246,-0.0233,0.0224,-0.0151,0.014,-0.0194,0.0173,-0.0145,0.0152,-0.0065,0.006,-0.011,0.0085,-0.0053,0.0049,-0.0115,0.0065,-0.0021,0.0053,-0.0021,0.0023,-0.0015,0.0006,-0.0005,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.0021,-0.0046,0.0031,-0.0038,0.0042,-0.0079,0.0083,-0.0086,0.0105,-0.022,0.0259,-0.0158,0.0191,-0.0329,0.0374,-0.0354,0.0414,-0.0557,0.0549,-0.0528,0.0483,-0.0544,0.058,-0.0579,0.0466,-0.0435,0.0322,-0.0217,0.0239,-0.0311,0.0168,-0.03,0.0301,-0.0455,0.0254,-0.0346,0.0278,-0.0442,0.042,-0.0602,0.0636,-0.029,0.0287,-0.0429,0.0544,-0.0734,0.0771,-0.09,0.0776,-0.0692,0.0619,-0.06,0.0529,-0.0583,0.0524,-0.0316,0.0345,-0.0605,0.0688,-0.0159,0.0158,-0.0073,0.0063,-0.0115,0.0142,-0.017,0.0136,-0.0113,0.0069,-0.0087,0.0066,-0.006,0.0057,-0.003,0.0035,-0.004,0.0029,-0.0032,0.0016,-0.0013,0.0015,0.0001,0.0004,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0012,0.0011,-0.0018,0.0039,-0.0042,0.0041,-0.0062,0.0055,-0.0104,0.0123,-0.0193,0.0249,-0.0286,0.0377,-0.0318,0.0398,-0.043,0.0322,-0.0327,0.0332,-0.0538,0.0498,-0.0429,0.0538,-0.0379,0.0486,-0.0391,0.049,-0.0514,0.0488,-0.0358,0.0304,-0.0185,0.0187,-0.0246,0.0267,-0.0656,0.0706,-0.0643,0.0651,-0.0428,0.0278,-0.0238,0.0424,-0.1019,0.0983,-0.0964,0.1087,-0.0643,0.0792,-0.1272,0.0914,-0.0454,0.0449,-0.0297,0.0221,-0.0195,0.0231,-0.029,0.0305,-0.0408,0.0318,-0.014,0.0244,-0.0241,0.0101,-0.0114,0.0126,-0.0122,0.0128,-0.0082,0.0092,-0.0047,0.0054,-0.006,0.0092,-0.0034,0.0068,-0.0091,0.0037,-0.0059,0.0047,-0.0317,0.0174,-0.0153,0.0145,-0.006,0.0053,-0.0044,0.0035,-0.0013,0.004,-0.002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0021,-0.0081,0.0095,-0.0396,0.0217,-0.0087,0.019,-0.0231,0.0177,-0.0276,0.0381,-0.0477,0.0438,-0.0853,0.0668,-0.0807,0.1014,-0.067,0.0566,-0.0552,0.0551,-0.0396,0.0327,-0.0337,0.0354,-0.0268,0.0314,-0.065,0.0952,-0.0347,0.038,-0.0478,0.0369,-0.035,0.0471,-0.0837,0.0776,-0.1743,0.1336,-0.1884,0.1495,-0.2438,0.2576,-0.1087,0.0959,-0.0316,0.0427,-0.0169,0.021,-0.0228,0.0193,-0.0171,0.0056,-0.0096,0.013,-0.0054,0.0067,-0.0111,0.0115,-0.0051,0.0049,-0.0061,0.0057,-0.0038,0.0031,-0.0023,0.0011,-0.0007,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0034,0.0034,-0.0126,0.0171,-0.0281,0.0202,-0.0184,0.0139,-0.0342,0.0442,-0.0161,0.0167,-0.0251,0.0205,-0.0256,0.0259,-0.039,0.0302,-0.0415,0.0638,-0.0331,0.0223,-0.0382,0.0574,-0.0457,0.0549,-0.0655,0.0806,-0.1222,0.0951,-0.0973,0.118,-0.1908,0.2335,-0.037,0.0444,-0.0522,0.0437,-0.1088,0.0538,-0.0799,0.0654,-0.0344,0.0422,-0.0809,0.0752,-0.0538,0.0546,-0.1329,0.1136,-0.0657,0.0512,-0.1344,0.2007,-0.0939,0.0912,-0.0662,0.0475,-0.026,0.0253,-0.0223,0.0244,-0.021,0.0177,-0.0552,0.0737,-0.0144,0.0136,-0.0118,0.0097,-0.0058,0.0033,-0.004,0.0059,-0.0043,0.0126,-0.0046,0.0098,-0.0037,0.006,-0.0045,0.0029,-0.0019,0.0011,-0.0011,0.001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0025,0.004,-0.0087,0.0128,-0.0194,0.026,-0.0576,0.0386,-0.0485,0.0474,-0.0713,0.0698,-0.059,0.0572,-0.092,0.0979,-0.1621,0.1156,-0.1166,0.1147,-0.1416,0.1509,-0.1362,0.0899,-0.033,0.0432,-0.0592,0.0458,-0.0357,0.0497,-0.0684,0.0824,-0.0808,0.0434,-0.0301,0.0314,-0.0142,0.0248,-0.0188,0.0291,-0.0214,0.0131,-0.0124,0.019,-0.0073,0.0033,-0.0036,0.0049,-0.0016,0.0014,-0.0003,0.0009,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0019,0.0021,-0.0055,0.0057,-0.0142,0.0108,-0.0129,0.0192,-0.0102,0.0164,-0.0674,0.0609,-0.0229,0.0262,-0.0392,0.059,-0.0335,0.0356,-0.0701,0.0584,-0.0586,0.0558,-0.0579,0.048,-0.0573,0.0503,-0.0956,0.1116,-0.0634,0.0491,-0.0597,0.0686,-0.1187,0.0656,-0.0666,0.072,-0.0767,0.0731,-0.1413,0.1704,-0.0787,0.0667,-0.0776,0.0637,-0.0765,0.0744,-0.0587,0.0561,-0.0633,0.077,-0.0263,0.0304,-0.021,0.0247,-0.1249,0.1151,-0.2643,0.179,-0.0677,0.0719,-0.046,0.0454,-0.0667,0.0405,-0.0222,0.0277,-0.036,0.0396,-0.0628,0.0546,-0.0459,0.0519,-0.0679,0.0683,-0.0713,0.0666,-0.0952,0.0895,-0.1044,0.1476,-0.0731,0.0946,-0.0918,0.0676,-0.0322,0.025,-0.0333,0.0269,-0.0264,0.0274,-0.0755,0.077,-0.0112,0.0095,-0.086,0.1074,-0.0058,0.0075,-0.0063,0.0056,-0.0061,0.0053,-0.0102,0.0112,-0.0085,0.0105,-0.0019,0.0037,-0.001,0.0009,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.004,0.0058,-0.0204,0.0105,-0.032,0.018,-0.0291,0.0416,-0.0663,0.0648,-0.1234,0.0771,-0.0269,0.0256,-0.1119,0.1143,-0.085,0.056,-0.1023,0.0632,-0.0848,0.1044,-0.0357,0.0425,-0.0736,0.0584,-0.1977,0.1092,-0.0512,0.0542,-0.2783,0.3701,-0.0417,0.0388,-0.0593,0.0851,-0.0535,0.0541,-0.0614,0.0514,-0.0596,0.0655,-0.263,0.2088,-0.0883,0.0836,-0.1073,0.1012,-0.3741,0.282,-0.3577,0.2426,-0.1847,0.1182,-0.0596,0.0461,-0.034,0.0355,-0.0433,0.0379,-0.0265,0.0241,-0.0241,0.0416,-0.0632,0.0583,-0.0523,0.0426,-0.0732,0.0705,-0.0165,0.0136,-0.0196,0.0182,-0.0281,0.0257,-0.0225,0.0255,-0.0334,0.0438,-0.0229,0.0256,-0.0276,0.0226,-0.0189,0.0185,-0.0069,0.0108,-0.0138,0.0077,-0.0035,0.0019,-0.0009,0.0007,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0011,-0.0048,0.0066,-0.013,0.0146,-0.0177,0.0209,-0.0183,0.0211,-0.0169,0.0189,-0.02,0.0188,-0.0355,0.0525,-0.0463,0.0363,-0.0462,0.0517,-0.0396,0.0326,-0.0328,0.0215,-0.0108,0.0172,-0.0042,0.0049,-0.0064,0.0055,-0.0133,0.0117,-0.0181,0.0165,-0.0419,0.0413,-0.0403,0.0386,-0.0886,0.0773,-0.0374,0.0379,-0.0331,0.0384,-0.0599,0.047,-0.1053,0.0645,-0.0506,0.0455,-0.0455,0.0388,-0.0453,0.0522,-0.0406,0.0704,-0.0345,0.0388,-0.057,0.0359,-0.0492,0.0373,-0.0361,0.075,-0.043,0.0403,-0.0496,0.0567,-0.0521,0.045,-0.0447,0.0479,-0.0901,0.0922,-0.067,0.056,-0.0375,0.0462,-0.1313,0.0782,-0.04,0.0316,-0.1908,0.1392,-0.0144,0.0136,-0.0102,0.0101,-0.0114,0.01,-0.0207,0.0237,-0.0121,0.012,-0.0205,0.0184,-0.0114,0.0138,-0.0106,0.0095,-0.0108,0.0057,-0.0071,0.0058,-0.007,0.0058,-0.0058,0.0039,-0.0032,0.0034,-0.0021,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0012,0.0017,-0.0139,0.0208,-0.0052,0.0086,-0.0097,0.015,-0.0969,0.0473,-0.0286,0.0305,-0.0377,0.0385,-0.0548,0.0515,-0.029,0.0262,-0.0348,0.0284,-0.0407,0.032,-0.0299,0.0381,-0.0459,0.0332,-0.0237,0.0199,-0.0273,0.0248,-0.0362,0.0292,-0.0426,0.0343,-0.0234,0.0288,-0.0288,0.025,-0.0468,0.0539,-0.0452,0.0398,-0.1049,0.0558,-0.0911,0.0968,-0.0811,0.1348,-0.0767,0.0919,-0.0823,0.0616,-0.0335,0.0376,-0.0302,0.0327,-0.0654,0.0344,-0.0341,0.031,-0.0335,0.0349,-0.3419,0.2867,-0.1136,0.0627,-0.047,0.0539,-0.0173,0.0208,-0.0137,0.018,-0.0621,0.0811,-0.0063,0.0072,-0.0044,0.004,-0.0105,0.0047,-0.0034,0.0044,-0.0037,0.0053,-0.0034,0.002,-0.0017,0.0011,-0.0014,0.0002,-0.0003,0.0006,0.0002,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0009,-0.0037,0.0047,-0.0128,0.0129,-0.019,0.0217,-0.0271,0.0291,-0.0459,0.041,-0.0757,0.0562,-0.0571,0.0476,-0.0597,0.04,-0.0484,0.0494,-0.0478,0.0387,-0.0357,0.0315,-0.0345,0.0433,-0.0541,0.0367,-0.0792,0.066,-0.025,0.0348,-0.0374,0.0683,-0.0464,0.0464,-0.3535,0.2764,-0.1943,0.1189,-0.033,0.0277,-0.0599,0.0582,-0.0503,0.0385,-0.0457,0.0727,-0.0469,0.0372,-0.0293,0.0371,-0.0497,0.0655,-0.0542,0.0448,-0.062,0.0457,-0.053,0.0536,-0.0694,0.0402,-0.0332,0.0275,-0.0282,0.0245,-0.0356,0.0196,-0.0084,0.0099,-0.016,0.0132,-0.0127,0.0148,-0.0109,0.0142,-0.0112,0.0114,-0.0087,0.0137,-0.0131,0.0106,-0.0043,0.0035,-0.003,0.0029,-0.0006,0.0014,-0.0003,0.0003,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0012,-0.0042,0.003,-0.0318,0.027,-0.0176,0.0223,-0.0104,0.0092,-0.021,0.0154,-0.0293,0.0246,-0.0359,0.0504,-0.0316,0.0275,-0.0361,0.0399,-0.0356,0.033,-0.0867,0.0597,-0.0475,0.0599,-0.0521,0.0511,-0.0442,0.0503,-0.08,0.0448,-0.0367,0.0489,-0.0362,0.0286,-0.0308,0.043,-0.0286,0.0331,-0.0246,0.0194,-0.0258,0.0188,-0.0327,0.0221,-0.0319,0.0354,-0.1216,0.0676,-0.1093,0.11,-0.1048,0.0714,-0.1173,0.0893,-0.0706,0.0945,-0.1016,0.1083,-0.0967,0.1104,-0.1047,0.1319,-0.061,0.057,-0.1337,0.1279,-0.0347,0.0387,-0.0258,0.0077,-0.0056,0.0097,-0.0062,0.011,-0.0057,0.005,-0.006,0.0036,-0.0082,0.0127,-0.0022,0.0045,-0.0025,0.0023,-0.0016,-0.0003,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0014,-0.0051,0.0047,-0.0121,0.0133,-0.0235,0.0245,-0.0493,0.0567,-0.0452,0.0453,-0.0388,0.0365,-0.0482,0.0819,-0.1909,0.1189,-0.0867,0.0712,-0.107,0.0831,-0.0701,0.097,-0.0581,0.0673,-0.0528,0.0426,-0.0477,0.0337,-0.0388,0.0287,-0.0428,0.0366,-0.0985,0.0536,-0.129,0.1554,-0.0502,0.0372,-0.0446,0.0307,-0.0297,0.0337,-0.0483,0.0527,-0.0571,0.0582,-0.0794,0.068,-0.1077,0.1242,-0.0623,0.0729,-0.0484,0.0359,-0.1115,0.131,-0.0751,0.0385,-0.0148,0.0091,-0.0049,0.009,-0.0102,0.0067,-0.0075,0.0044,-0.0041,0.003,-0.0043,0.0033,-0.0032,0.0044,-0.0024,0.0007,-0.0012,0.0004,-0.0005,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.0012,-0.0072,0.004,-0.0253,0.0212,-0.0175,0.0215,-0.0569,0.055,-0.0114,0.0116,-0.0234,0.0294,-0.0176,0.0172,-0.0199,0.018,-0.0186,0.0204,-0.0199,0.0198,-0.0242,0.0185,-0.032,0.0341,-0.0319,0.0249,-0.0709,0.0719,-0.0512,0.0333,-0.0243,0.0278,-0.0266,0.0305,-0.0432,0.0359,-0.0313,0.0248,-0.017,0.0172,-0.0156,0.0158,-0.2062,0.2598,-0.0431,0.0419,-0.039,0.0495,-0.0188,0.0226,-0.0415,0.0241,-0.0448,0.0443,-0.0773,0.0811,-0.0767,0.0565,-0.0529,0.0639,-0.0782,0.0765,-0.1303,0.1276,-0.1076,0.0993,-0.0792,0.0925,-0.0507,0.0586,-0.0345,0.0387,-0.0878,0.062,-0.0247,0.0352,-0.018,0.0199,-0.0293,0.0225,-0.0455,0.0536,-0.1066,0.1215,-0.005,0.0063,-0.024,0.0246,-0.0072,0.0068,-0.0152,0.0147,-0.0213,0.0135,-0.0016,0.0033,-0.0008,0.0005,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0006,-0.0245,0.0379,-0.009,0.006,-0.0204,0.0149,-0.016,0.0122,-0.0209,0.0193,-0.017,0.0218,-0.026,0.0384,-0.0364,0.0359,-0.0368,0.0441,-0.0483,0.052,-0.095,0.0454,-0.0629,0.0738,-0.0465,0.0419,-0.0359,0.0391,-0.0289,0.0281,-0.0509,0.0315,-0.0361,0.032,-0.0324,0.0285,-0.0613,0.0369,-0.0946,0.057,-0.0244,0.0234,-0.0491,0.0483,-0.0527,0.0421,-0.0489,0.0441,-0.0793,0.0903,-0.0683,0.0685,-0.0345,0.0477,-0.0133,0.0175,-0.0109,0.01,-0.0095,0.0105,-0.0057,0.0078,-0.0057,0.0051,-0.0056,0.0027,-0.0037,0.0054,-0.0017,0.0008,-0.0003,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0009,-0.0044,0.0043,-0.009,0.0087,-0.013,0.018,-0.0124,0.0142,-0.0179,0.0186,-0.0237,0.021,-0.0337,0.0252,-0.0417,0.0321,-0.0251,0.0209,-0.0607,0.0698,-0.0377,0.0339,-0.0283,0.0246,-0.0356,0.0384,-0.1023,0.1164,-0.0438,0.0496,-0.2065,0.0987,-0.0444,0.0379,-0.1607,0.2153,-0.2402,0.1623,-0.0988,0.1581,-0.0693,0.0627,-0.0888,0.053,-0.0674,0.0536,-0.0491,0.0768,-0.0471,0.0405,-0.0679,0.082,-0.0436,0.0489,-0.1503,0.1407,-0.3155,0.2712,-0.1774,0.2563,-0.3064,0.2403,-0.0243,0.0261,-0.0197,0.0124,-0.0142,0.0159,-0.0089,0.0067,-0.0078,0.0081,-0.0062,0.0068,-0.0018,0.0019,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0004,0,0]
در حال بارگذاری
0:21
قدم به قدم در یک جنگل در دشت کفش ورزشی, برروی آن بکشید و scuffing (4).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم