مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای قدم به قدم جنگل دشت S ...

Stomping قدم به قدم در جنگل با ساده کفش (4).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۸
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0026,0.0019,-0.0061,0.0043,-0.0049,0.0079,-0.0075,0.0081,-0.0218,0.0153,-0.031,0.0303,-0.0277,0.0357,-0.0358,0.0406,-0.0833,0.0583,-0.1052,0.0802,-0.1321,0.1792,-0.1479,0.1503,-0.1597,0.1775,-0.371,0.3776,-0.1427,0.1807,-0.1006,0.1523,-0.4054,0.349,-0.0614,0.0791,-0.0717,0.0963,-0.0677,0.0447,-0.0467,0.0271,-0.0475,0.0241,-0.0356,0.0222,-0.0938,0.0756,-0.0326,0.0292,-0.032,0.0266,-0.1181,0.1119,-0.0151,0.0135,-0.0246,0.0339,-0.0074,0.0187,-0.011,0.0186,-0.0134,0.0111,-0.0166,0.0013,-0.0175,0.0017,-0.0103,0.0038,-0.0163,0.0114,-0.0063,0.0063,-0.0041,0.0087,0.0002,0.0098,-0.0093,0.0113,-0.0058,0.0068,-0.0043,0.0036,-0.0117,0.0117,-0.0079,0.0052,-0.0027,0.0057,-0.0058,0.0028,-0.0132,0.0099,-0.0046,0.0025,-0.0026,0.0024,-0.0045,0.003,-0.0035,0.0075,-0.0054,0.0043,-0.0045,0.0058,-0.0022,0.0032,-0.0021,0.0024,-0.0026,0.0029,-0.0033,0.0035,-0.0036,0.0014,-0.0031,0.0026,-0.0034,0.0022,-0.0035,0,-0.0019,0.0007,-0.0002,0.0012,0.0006,0.0012,0.0005,0.0009,0.0002,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0,-0.0013,0.0013,-0.0024,0.0021,-0.0019,0.0037,-0.0018,0.0082,-0.0075,0.008,-0.0169,0.0134,-0.0191,0.0166,-0.0312,0.026,-0.0405,0.0466,-0.0367,0.0457,-0.0695,0.0477,-0.1153,0.0882,-0.148,0.1284,-0.1632,0.1505,-0.1895,0.1579,-0.1876,0.1434,-0.4266,0.2795,-0.0751,0.0852,-0.0752,0.0786,-0.1723,0.2246,-0.0578,0.0094,-0.0358,0.0304,-0.0188,0.0285,-0.0414,0.0707,-0.0125,0.0344,-0.0478,0.0446,-0.0224,0.0201,-0.0395,0.0223,-0.0219,0.0124,-0.0183,0.0088,-0.0243,0.0121,-0.0705,0.0565,-0.0126,0.0157,-0.011,0.0092,-0.0118,0.0072,-0.0077,0.0095,-0.0117,0.0086,-0.007,0.0068,-0.0018,0.0105,-0.0008,0.0117,-0.0014,0.0083,-0.004,0.006,-0.0099,0,-0.0105,-0.0011,-0.0081,0.0032,-0.0047,0.0035,-0.0046,0.0029,-0.0031,0.0068,0.0002,0.0071,-0.0031,0.0095,-0.0014,0.0063,-0.0049,0.0031,-0.0077,0.005,-0.0032,0.004,-0.0039,0.0036,-0.0053,0.0038,-0.003,0.0034,-0.0031,0.004,-0.0045,0.0033,-0.0042,0.0013,-0.0015,0.0018,-0.0008,0.0016,-0.0002,0.0013,-0.0001,0.0008,0.0002,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.0014,-0.0015,0.003,-0.0028,0.0047,-0.0121,0.0054,-0.0103,0.0155,-0.0163,0.0108,-0.0156,0.0284,-0.024,0.0257,-0.042,0.0374,-0.0548,0.0748,-0.0795,0.0991,-0.1578,0.1771,-0.1394,0.153,-0.2093,0.2142,-0.3252,0.3022,-0.4828,0.4558,-0.1286,0.0875,-0.0233,0.0413,-0.0204,0.0114,-0.0178,0.0115,-0.0165,0.0124,-0.0123,0.0141,-0.0659,0.0863,-0.0109,0.015,-0.0104,0.0123,-0.0085,0.014,-0.0245,0.0069,-0.011,0.0218,-0.0267,0.0419,-0.0283,0.0155,-0.0433,0.0061,-0.0514,0.0082,-0.0233,0.0368,-0.012,0.0367,-0.0442,0.0931,-0.0129,0.0321,-0.0184,0.0164,-0.0098,0.0131,-0.0172,0.0126,-0.0207,0.0148,-0.0115,0.0067,-0.0112,0.0035,-0.0118,0.0029,-0.0152,0.0129,-0.0081,0.0036,-0.0081,0.0066,-0.0053,0.007,0.0001,0.0061,-0.0007,0.0074,-0.002,0.0059,-0.0033,0.005,-0.0079,0.0095,-0.0046,0.004,-0.0053,0.0023,-0.0068,0.0025,-0.0117,0.0046,-0.0108,0.0058,-0.0031,0.0014,-0.0039,0.0057,-0.0015,0.0043,-0.0011,0.0039,-0.003,0.006,-0.0007,0.0019,-0.0008,0.0036,-0.0005,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0015,-0.0037,0.0023,-0.0059,0.0057,-0.0096,0.0102,-0.0131,0.0153,-0.021,0.0174,-0.0281,0.0231,-0.0371,0.0369,-0.0369,0.0388,-0.0335,0.0384,-0.0417,0.0325,-0.0403,0.059,-0.0581,0.0535,-0.0623,0.0607,-0.0801,0.0969,-0.1061,0.1008,-0.1362,0.121,-0.1328,0.1055,-0.1231,0.0992,-0.158,0.1297,-0.0872,0.0976,-0.0885,0.0873,-0.1307,0.1161,-0.1319,0.1423,-0.1731,0.1354,-0.1801,0.1624,-0.1758,0.1584,-0.0977,0.0987,-0.0704,0.0519,-0.0546,0.0668,-0.0443,0.0514,-0.0566,0.0189,-0.0402,0.0192,-0.0476,0.0436,-0.0233,0.0405,-0.1013,0.078,-0.0352,0.0303,-0.0132,0.0341,-0.0263,0.0413,-0.0218,0.034,-0.0192,0.0221,-0.0216,0.0084,-0.0236,0.0136,-0.0197,0.0068,-0.0105,0.0097,-0.0227,0.0123,-0.0116,0.0079,-0.0016,0.0119,-0.0202,0.0249,-0.0029,0.0137,-0.0121,0.003,-0.0144,0.0053,-0.0051,0.0074,-0.009,0.0108,-0.0074,0.0024,-0.0057,0.0027,-0.005,0.0033,-0.0029,0.0042,-0.002,0.0046,-0.0054,0.0032,-0.0082,0.0039,-0.0041,0.0078,-0.0018,0.0103,-0.0052,0.0081,-0.012,0.0019,-0.0161,0.0087,-0.0031,0.0104,-0.0057,0.0088,-0.0068,0.003,-0.0117,0.0066,-0.0042,0.0073,-0.0045,0.0052,-0.0068,0.0037,-0.003,0.003,-0.0035,0.0042,-0.0051,0.0076,-0.0021,0.0018,-0.0012,0.0019,-0.001,0.0013,-0.0002,0.0009,0,0.0009,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0028,0.0009,-0.0096,0.0053,-0.006,0.007,-0.0104,0.0111,-0.0134,0.0141,-0.0171,0.0227,-0.0318,0.0333,-0.0312,0.0313,-0.0391,0.0372,-0.0419,0.0451,-0.046,0.0789,-0.0857,0.0695,-0.3188,0.3108,-0.1772,0.1276,-0.1083,0.1222,-0.1245,0.1332,-0.1504,0.1393,-0.0904,0.1333,-0.1028,0.093,-0.0723,0.0844,-0.0898,0.118,-0.3566,0.1924,-0.0672,0.0505,-0.2207,0.1608,-0.0332,0.0339,-0.0761,0.1307,-0.0242,0.0345,-0.0423,0.0741,-0.0226,0.0335,-0.0188,0.0057,-0.0213,0.0176,-0.1,0.0908,-0.2056,0.0673,-0.0459,0.0318,-0.0382,0.0288,-0.007,0.0276,-0.0003,0.0279,-0.0046,0.0123,-0.066,0.0647,-0.0166,0.0013,-0.0095,0.0042,-0.0231,0.0159,-0.0051,0.0031,-0.0144,0.0191,-0.0085,0.0026,-0.0074,0.0033,-0.0057,0.0046,-0.001,0.0066,-0.0021,0.0051,-0.001,0.0086,-0.0034,0.0083,-0.0011,0.0069,-0.003,0.003,-0.0088,0.0005,-0.0084,0.0008,-0.0057,0.0033,-0.0022,0.0056,-0.004,0.0017,-0.0026,0.0018,-0.0016,0.0032,-0.0004,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0005,0,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0002,-0.0038,0.0033,-0.005,0.0057,-0.0071,0.0067,-0.0056,0.0086,-0.0112,0.0124,-0.0251,0.0334,-0.0198,0.0218,-0.033,0.0441,-0.0496,0.0388,-0.0356,0.0435,-0.0781,0.0637,-0.1058,0.1131,-0.1413,0.1192,-0.1252,0.1277,-0.3136,0.3318,-0.1281,0.1255,-0.3042,0.2702,-0.1536,0.136,-0.1178,0.1116,-0.0612,0.0895,-0.2959,0.2955,-0.1225,0.0806,-0.1035,0.1291,-0.0586,0.0702,-0.055,0.0453,-0.077,0.0831,-0.0515,0.081,-0.0431,0.0496,-0.0421,0.0348,-0.1043,0.0926,-0.0338,0.0291,-0.0331,0.0403,-0.0236,0.0137,-0.0433,0.0194,-0.0414,0.0509,-0.0215,0.0401,-0.0035,0.0201,-0.0081,0.0121,-0.0141,0.0137,-0.0648,0.0421,-0.0108,0.0107,-0.0222,0.0169,-0.0132,0.0092,-0.0047,0.0054,-0.0051,0.005,-0.009,0.0011,-0.0194,0.0084,-0.0055,0.0029,-0.0059,0.0075,-0.0007,0.008,-0.0027,0.0071,-0.0007,0.0072,0.0008,0.008,-0.0107,0.0081,-0.0076,0.0016,-0.0067,0.0014,-0.0053,0.0033,-0.0094,0.0084,-0.0064,0.0063,-0.0067,0.009,-0.0051,0.0056,-0.0138,0.0062,-0.0023,0.0036,-0.0123,0.016,-0.0033,0.0022,-0.002,0.0061,-0.0012,0.0032,-0.0018,-0.0001,-0.0013,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0009,-0.0064,0.0049,-0.0087,0.0066,-0.0181,0.0087,-0.0155,0.0177,-0.0101,0.0195,-0.0192,0.0193,-0.0332,0.0334,-0.0472,0.05,-0.0547,0.0366,-0.0697,0.0828,-0.086,0.0937,-0.0688,0.0547,-0.0699,0.0885,-0.0963,0.1394,-0.1104,0.1002,-0.2366,0.3441,-0.1347,0.1186,-0.1081,0.0841,-0.1211,0.1038,-0.0671,0.0743,-0.0344,0.056,-0.03,0.0347,-0.0379,0.0183,-0.0258,0.0249,-0.0142,0.0315,-0.0117,0.0312,-0.0083,0.0236,-0.0195,0.0208,-0.0252,0.0226,-0.071,0.0442,-0.0245,0.0117,-0.0235,0.0068,-0.0179,0.0119,-0.0094,0.009,-0.0105,0.0157,-0.0009,0.0165,-0.0059,0.0156,-0.0084,0.0045,-0.0203,0.0157,-0.0092,0.0081,-0.0009,0.0101,-0.022,0.0151,-0.0075,0.0007,-0.0084,0.0055,-0.0038,0.0052,-0.0104,0.0139,-0.0063,0.0024,-0.0073,0.0067,-0.0041,0.0064,-0.0034,0.0063,-0.0083,0.0099,-0.0036,0.0029,-0.0034,0.0071,-0.0095,0.0059,-0.0044,0.0045,-0.0033,0.0051,-0.0006,0.006,-0.0027,0.0057,-0.0094,0.0029,-0.0033,0.0009,-0.003,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0009,-0.0036,0.0023,-0.0073,0.0063,-0.0108,0.012,-0.0074,0.0083,-0.0159,0.0216,-0.0251,0.0275,-0.0334,0.0249,-0.042,0.0255,-0.0391,0.0609,-0.0334,0.0367,-0.0578,0.0531,-0.0697,0.0603,-0.0718,0.0999,-0.0935,0.1247,-0.1148,0.1106,-0.1072,0.1229,-0.0959,0.0922,-0.1236,0.1079,-0.2455,0.2212,-0.1225,0.1548,-0.129,0.104,-0.111,0.1503,-0.1162,0.0972,-0.0567,0.068,-0.0768,0.0601,-0.0748,0.0579,-0.0705,0.0622,-0.06,0.0483,-0.0344,0.049,-0.0865,0.0931,-0.0461,0.0499,-0.0424,0.0488,-0.0346,0.0373,-0.0326,0.0304,-0.0457,0.0252,-0.0303,0.018,-0.0182,0.0073,-0.0157,0.0098,-0.0118,0.012,-0.019,0.0212,-0.0293,0.0278,-0.0058,0.0168,-0.0045,0.0092,-0.0135,0.0056,-0.0133,0.0039,-0.0095,0.0057,-0.0028,0.0087,-0.0055,0.0096,-0.0279,0.0164,-0.0184,0.0135,-0.0717,0.0646,-0.0099,0.0097,-0.0787,0.0628,-0.0084,0.0064,-0.006,0.0085,-0.005,0.0107,-0.0073,0.0091,-0.0054,0.0104,-0.0304,0.0297,-0.0217,0.0186,-0.0125,0.0107,-0.0095,0.0036,-0.0136,0.0061,-0.0099,0.0084,-0.0075,0.0061,-0.0056,0.0033,-0.0117,0.0106,-0.0038,0.0098,-0.0023,0.0043,-0.0051,0.0033,-0.0026,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0016,-0.0041,0.0044,-0.011,0.0144,-0.0124,0.006,-0.0108,0.0087,-0.0229,0.0214,-0.0254,0.046,-0.0369,0.0481,-0.0596,0.0667,-0.1046,0.1134,-0.2106,0.1644,-0.1492,0.14,-0.1699,0.1575,-0.2818,0.2562,-0.1599,0.1628,-0.1849,0.175,-0.1523,0.1534,-0.1233,0.1398,-0.3061,0.3278,-0.291,0.3229,-0.0844,0.0847,-0.0749,0.0497,-0.0233,0.0599,-0.1016,0.0755,-0.0734,0.0841,-0.0521,0.0646,-0.0267,0.0441,-0.035,0.0239,-0.0295,0.0112,-0.026,0.0188,-0.021,0.0086,-0.0392,0.0233,-0.0326,0.0324,-0.0049,0.0195,-0.0044,0.0207,-0.0215,0.017,-0.019,0.0163,-0.0063,0.0211,-0.0128,0.0123,-0.0205,0.0121,-0.0132,0.004,-0.0111,0.0027,-0.0106,0.0019,-0.0135,0.0075,-0.0058,0.0137,-0.0022,0.0132,-0.17,0.1716,-0.015,0.0222,-0.0177,0.0221,-0.0477,0.0473,-0.0136,0.0055,-0.0085,0.0052,-0.004,0.0075,-0.0086,0.0098,-0.0065,0.003,-0.0019,0.0051,-0.0043,0.0064,-0.0051,0.0002,-0.0037,0.0037,-0.0026,0.0043,-0.0067,0.001,-0.0058,0.0057,-0.0005,0.004,-0.0019,0.0018,0.0003,0.0026,-0.0003,0.0016,-0.0004,0,-0.0003,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:08
Stomping قدم به قدم در جنگل با ساده کفش (4).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم