مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای قدم به قدم چمن کفش S ...

قدم به قدم بر روی چمن در, کفش کتانی, برروی آن بکشید و scuffing (1).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۲۸
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0033,0.003,-0.0145,0.0118,-0.031,0.037,-0.0371,0.0461,-0.0385,0.0368,-0.0268,0.0276,-0.0329,0.0281,-0.0305,0.0299,-0.0695,0.0445,-0.1203,0.0858,-0.0845,0.1118,-0.0925,0.1048,-0.1461,0.1688,-0.1145,0.1243,-0.0873,0.0814,-0.0168,0.0182,-0.015,0.0104,-0.0273,0.0223,-0.0051,0.0054,-0.0044,0.0065,-0.0034,0.0036,-0.0034,-0.0001,-0.0016,0.0008,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0016,0.0019,-0.0039,0.0044,-0.0201,0.0187,-0.03,0.0395,-0.0448,0.0369,-0.0459,0.0433,-0.0517,0.0505,-0.0401,0.047,-0.0383,0.0364,-0.0278,0.0264,-0.0249,0.0326,-0.0383,0.0482,-0.0311,0.0351,-0.1064,0.1226,-0.1295,0.1765,-0.1216,0.1217,-0.0913,0.0848,-0.0864,0.1322,-0.024,0.0185,-0.0131,0.0099,-0.0067,0.0081,-0.0039,0.003,-0.0056,0.0051,-0.0056,0.0069,-0.0039,0.0047,-0.0026,0.0001,-0.0007,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0011,0.0013,-0.0024,0.0029,-0.0056,0.0031,-0.0112,0.0116,-0.0179,0.0136,-0.0168,0.0192,-0.0172,0.0175,-0.0113,0.008,-0.0082,0.0141,-0.018,0.0188,-0.0282,0.0242,-0.0489,0.0554,-0.0901,0.0661,-0.0747,0.0763,-0.0792,0.0682,-0.0197,0.0272,-0.0302,0.0278,-0.022,0.0224,-0.0763,0.0488,-0.0579,0.0743,-0.1909,0.1222,-0.0854,0.084,-0.0657,0.0627,-0.0334,0.0166,-0.0212,0.0175,-0.0078,0.0088,-0.007,0.0063,-0.0014,0.0046,-0.0037,0.0016,-0.0022,0.0007,-0.0004,0.0007,0.0002,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,-0.0026,0.0026,-0.0025,0.0039,-0.0115,0.0108,-0.02,0.0192,-0.0382,0.0433,-0.0552,0.0699,-0.096,0.0869,-0.0795,0.0782,-0.0701,0.1093,-0.0664,0.0453,-0.031,0.0306,-0.0314,0.0316,-0.1166,0.1489,-0.0278,0.0278,-0.0555,0.0459,-0.0982,0.1121,-0.1044,0.107,-0.0978,0.1414,-0.0441,0.0396,-0.0238,0.018,-0.0082,0.0187,-0.0119,0.0072,-0.0096,0.0055,-0.0035,0.0072,-0.0055,0.0014,-0.0037,0.0009,-0.0002,0.0014,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0007,-0.0045,0.0041,-0.0103,0.0069,-0.008,0.0066,-0.0143,0.0073,-0.023,0.02,-0.0576,0.0632,-0.0532,0.0641,-0.0658,0.0494,-0.0515,0.075,-0.0468,0.0634,-0.0355,0.0398,-0.0404,0.0596,-0.0308,0.0287,-0.0401,0.051,-0.0491,0.0538,-0.0378,0.0455,-0.0647,0.0557,-0.0944,0.0879,-0.1152,0.1141,-0.1262,0.1008,-0.0637,0.0736,-0.0371,0.0491,-0.0179,0.0182,-0.0125,0.011,-0.006,0.0085,-0.006,0.0069,-0.0038,0.0063,-0.0087,0.0058,-0.0056,0.0092,-0.006,0.0017,-0.0035,0.0051,-0.0024,0.0057,-0.0018,0.0017,-0.0011,0,-0.0006,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0024,-0.0049,0.0055,-0.0093,0.0079,-0.0124,0.0174,-0.0527,0.0381,-0.0782,0.0675,-0.0743,0.0808,-0.1238,0.1185,-0.1014,0.1201,-0.078,0.0755,-0.0411,0.0482,-0.0415,0.0531,-0.0472,0.0645,-0.0517,0.0367,-0.0248,0.052,-0.0351,0.0401,-0.0374,0.0375,-0.031,0.0217,-0.0228,0.022,-0.038,0.0278,-0.0831,0.0685,-0.1358,0.1186,-0.0633,0.0759,-0.0134,0.0086,-0.0009,0.0052,-0.0024,0.002,-0.0048,0.0007,0,0.0004,0,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0013,-0.0051,0.003,-0.0232,0.023,-0.0233,0.0209,-0.0281,0.0273,-0.0475,0.0647,-0.0443,0.0559,-0.0531,0.0592,-0.0506,0.0518,-0.0502,0.0506,-0.0567,0.045,-0.027,0.0304,-0.0185,0.0244,-0.037,0.0288,-0.0407,0.0261,-0.0287,0.0404,-0.0506,0.0595,-0.0904,0.0786,-0.0909,0.1082,-0.1558,0.1176,-0.0126,0.0284,-0.0158,0.0072,-0.0079,0.0155,-0.008,0.0083,-0.0077,0.0054,-0.0032,0.0033,-0.0043,0.0033,-0.0119,0.014,-0.0078,0.003,-0.0285,0.0261,-0.0002,0.0041,-0.0013,0.001,-0.0012,0,0,0.0003,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0028,0.0044,-0.0104,0.0115,-0.0155,0.0186,-0.0244,0.0383,-0.0604,0.0366,-0.0406,0.046,-0.0533,0.0661,-0.068,0.0784,-0.0845,0.0642,-0.0607,0.0514,-0.0466,0.0488,-0.0375,0.0328,-0.0347,0.0543,-0.0268,0.023,-0.0304,0.041,-0.1248,0.0892,-0.0477,0.0464,-0.044,0.0456,-0.0461,0.052,-0.0691,0.0681,-0.1345,0.1108,-0.0838,0.0994,-0.0862,0.0451,-0.0171,0.0178,-0.008,0.0118,-0.0086,0.0097,-0.0181,0.0162,-0.0053,0.0077,-0.0051,0.0081,-0.0035,0.0043,-0.0024,0.0002,-0.0004,0.0007,0,0.0007,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0.0033,-0.0177,0.027,-0.0228,0.0238,-0.0133,0.013,-0.0166,0.0271,-0.0285,0.0245,-0.0638,0.0296,-0.0506,0.0363,-0.0387,0.0514,-0.055,0.051,-0.0455,0.054,-0.083,0.076,-0.2532,0.2765,-0.1476,0.1263,-0.0639,0.0493,-0.1085,0.0995,-0.1651,0.181,-0.1871,0.1925,-0.209,0.1768,-0.1445,0.0824,-0.0289,0.0269,-0.0323,0.0319,-0.0095,0.0093,-0.0127,0.0158,-0.0088,0.0098,-0.0072,0.0087,-0.0084,0.0075,-0.0056,0.0023,0.0003,0.0037,0,0.0015,-0.0008,0.0002,-0.0006,0,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.0017,-0.0125,0.011,-0.0262,0.0235,-0.0558,0.0995,-0.0614,0.0564,-0.0775,0.0791,-0.088,0.0761,-0.0917,0.0952,-0.1078,0.0827,-0.0391,0.0297,-0.031,0.0654,-0.1371,0.0817,-0.0355,0.0239,-0.0464,0.0482,-0.0737,0.0773,-0.0746,0.0767,-0.0618,0.0702,-0.0417,0.046,-0.0169,0.0174,-0.013,0.0052,-0.0032,0.0058,-0.0122,0.0073,-0.0021,0.0031,-0.0028,0.0033,-0.0008,0.0018,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0011,-0.0057,0.0057,-0.021,0.0175,-0.0423,0.0382,-0.0497,0.0752,-0.0732,0.1043,-0.0754,0.1084,-0.0761,0.0683,-0.0558,0.066,-0.0563,0.0515,-0.0432,0.0664,-0.0494,0.0374,-0.0359,0.0268,-0.0196,0.0284,-0.0344,0.0349,-0.3086,0.139,-0.1609,0.1383,-0.1997,0.199,-0.0907,0.0562,-0.0221,0.0283,-0.0163,0.0135,-0.0179,0.0237,-0.0023,0.0063,-0.0036,0.0028,-0.0022,-0.0004,-0.0006,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0013,-0.0074,0.0077,-0.037,0.0323,-0.0349,0.0349,-0.0405,0.0489,-0.0523,0.0568,-0.0577,0.0799,-0.0638,0.0658,-0.0552,0.0679,-0.0655,0.0513,-0.0259,0.0265,-0.0163,0.0183,-0.1023,0.0871,-0.405,0.2944,-0.0429,0.0544,-0.0391,0.0507,-0.0565,0.0581,-0.1401,0.1526,-0.0616,0.0546,-0.0876,0.0956,-0.212,0.2603,-0.1624,0.1725,-0.0285,0.0479,-0.0107,0.0137,-0.0131,0.0171,-0.0059,0.0038,-0.0044,0.004,-0.0037,0.0022,-0.0036,0.007,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.006,0.0029,-0.0044,0.0044,-0.0213,0.0183,-0.0309,0.0343,-0.0391,0.0666,-0.0706,0.0486,-0.0479,0.0612,-0.0526,0.0641,-0.0726,0.0574,-0.051,0.0629,-0.0401,0.0494,-0.0418,0.0403,-0.0401,0.0413,-0.1328,0.0391,-0.0522,0.0459,-0.0262,0.0207,-0.0519,0.0583,-0.0651,0.08,-0.1147,0.0969,-0.146,0.114,-0.1215,0.0929,-0.0942,0.0937,-0.0942,0.083,-0.0257,0.0341,-0.0117,0.0146,-0.0146,0.0268,-0.0214,0.018,-0.0105,0.0024,-0.0029,0.0022,-0.0006,0.0039,-0.0004,0.0009,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0051,0.0034,-0.011,0.0153,-0.0491,0.0422,-0.0437,0.0494,-0.0689,0.0664,-0.0603,0.0637,-0.0517,0.0393,-0.025,0.0224,-0.0179,0.0157,-0.0192,0.0185,-0.0328,0.0306,-0.0353,0.0307,-0.0251,0.0221,-0.0671,0.065,-0.1325,0.1138,-0.0201,0.0145,-0.0131,0.0199,-0.0255,0.0247,-0.0657,0.0619,-0.16,0.1612,-0.2632,0.2128,-0.0934,0.097,-0.1053,0.0907,-0.0082,0.0128,-0.0153,0.0092,-0.0049,0.0092,-0.0035,0.0018,-0.0015,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0011,-0.0042,0.004,-0.0747,0.0598,-0.037,0.0277,-0.05,0.0457,-0.0795,0.0613,-0.0837,0.0829,-0.0428,0.0427,-0.0686,0.1129,-0.0416,0.0644,-0.0287,0.0234,-0.0307,0.0277,-0.0362,0.0233,-0.0121,0.0271,-0.0775,0.0555,-0.0501,0.045,-0.0716,0.0751,-0.0424,0.049,-0.0513,0.0562,-0.0657,0.0375,-0.0746,0.0897,-0.08,0.086,-0.0713,0.0832,-0.0663,0.0443,-0.0227,0.014,-0.0184,0.013,-0.0008,0.009,-0.0069,0.0042,-0.002,-0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0013,-0.0083,0.004,-0.0203,0.0117,-0.0475,0.0411,-0.0528,0.0675,-0.0783,0.0708,-0.0714,0.0617,-0.0828,0.1704,-0.0836,0.0555,-0.0579,0.083,-0.0494,0.0223,-0.0456,0.0427,-0.0289,0.0232,-0.034,0.0414,-0.057,0.047,-0.0461,0.0631,-0.0507,0.043,-0.0654,0.0513,-0.0544,0.0493,-0.068,0.0522,-0.0359,0.0434,-0.0265,0.0276,-0.019,0.0188,-0.0153,0.0264,-0.0309,0.0186,-0.0333,0.0365,-0.0688,0.077,-0.0711,0.0711,-0.0871,0.0794,-0.0651,0.0775,-0.0182,0.0452,-0.0148,0.0187,-0.0096,0.0117,-0.0044,0.0072,-0.0044,0.0029,-0.0023,0.002,-0.0008,0.0029,-0.0007,0,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0019,-0.0077,0.004,-0.0094,0.0105,-0.0094,0.0137,-0.0097,0.0122,-0.0264,0.0148,-0.0607,0.0636,-0.1051,0.1129,-0.0965,0.0746,-0.0741,0.0651,-0.0802,0.1112,-0.044,0.0635,-0.021,0.027,-0.0198,0.0105,-0.0178,0.02,-0.0263,0.0317,-0.0284,0.025,-0.0434,0.031,-0.0588,0.0515,-0.0672,0.0706,-0.0667,0.0633,-0.0494,0.0447,-0.034,0.0312,-0.0299,0.0262,-0.0302,0.022,-0.0233,0.0305,-0.0192,0.0313,-0.0316,0.0242,-0.0472,0.0522,-0.0372,0.0794,-0.135,0.1203,-0.0744,0.0891,-0.0785,0.0782,-0.0593,0.0674,-0.1006,0.0787,-0.0792,0.0772,-0.0118,0.0143,-0.0161,0.0073,-0.0337,0.0219,-0.0026,0.0077,-0.007,0.0069,-0.0025,0.0001,-0.0014,0.0006,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0005,-0.0052,0.0024,-0.0093,0.0089,-0.0447,0.0336,-0.0086,0.0148,-0.0175,0.0219,-0.0128,0.0226,-0.0339,0.0235,-0.0506,0.0473,-0.0323,0.0331,-0.0167,0.0253,-0.0176,0.01,-0.0159,0.0154,-0.022,0.0269,-0.0386,0.0472,-0.0291,0.0316,-0.0465,0.0415,-0.0383,0.0503,-0.0385,0.049,-0.0586,0.0549,-0.0632,0.0486,-0.0353,0.0303,-0.0677,0.0609,-0.0195,0.0194,-0.0361,0.0267,-0.0473,0.0465,-0.0426,0.0471,-0.0598,0.0565,-0.0742,0.0932,-0.0701,0.0763,-0.0837,0.0741,-0.0537,0.0385,-0.0313,0.0345,-0.0212,0.0277,-0.0206,0.02,-0.0811,0.1023,-0.0231,0.0222,-0.0102,0.0141,-0.0046,0.0066,-0.0107,0.0042,-0.007,0.0082,-0.0095,0.0101,-0.0092,0.0106,-0.014,0.0119,-0.0152,0.01,-0.0222,0.0152,-0.0135,0.0151,-0.0161,0.0194,-0.008,0.0051,-0.005,0.0054,-0.003,0.0011,0.0002,0.0018,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0025,0.0022,-0.0078,0.0065,-0.0469,0.0384,-0.0349,0.0301,-0.0342,0.0395,-0.0598,0.0604,-0.0509,0.0326,-0.0296,0.0234,-0.0688,0.0476,-0.1219,0.1063,-0.0767,0.0674,-0.0746,0.0863,-0.076,0.0953,-0.0793,0.0814,-0.0466,0.0517,-0.0202,0.0218,-0.04,0.0344,-0.0342,0.0316,-0.0132,0.0187,-0.0246,0.0151,-0.023,0.0376,-0.0327,0.0281,-0.0467,0.0443,-0.0434,0.0461,-0.0576,0.0498,-0.0769,0.0526,-0.0663,0.056,-0.0587,0.0609,-0.0915,0.0735,-0.0307,0.0311,-0.0278,0.014,-0.0122,0.0109,-0.0095,0.0092,-0.0061,0.0063,-0.0036,0.0022,-0.0012,0.0004,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0018,-0.0034,0.0031,-0.0087,0.0102,-0.0224,0.0257,-0.0288,0.0283,-0.0874,0.0739,-0.0317,0.04,-0.0288,0.0388,-0.0491,0.0377,-0.039,0.0391,-0.0475,0.0453,-0.0176,0.0125,-0.0226,0.0182,-0.035,0.0253,-0.0489,0.0398,-0.0542,0.0563,-0.0783,0.0593,-0.0576,0.0548,-0.0585,0.0677,-0.0702,0.0453,-0.06,0.0586,-0.075,0.0853,-0.0767,0.0617,-0.1299,0.1376,-0.1124,0.114,-0.0267,0.0162,-0.0127,0.0205,-0.0057,0.0176,-0.0133,0.0067,-0.0044,0.0023,0.0003,0.0018,-0.0003,0.0003,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:28
قدم به قدم بر روی چمن در, کفش کتانی, برروی آن بکشید و scuffing (1).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم