مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای قدم به قدم چمن کفش S ...

قدم به قدم stomping در چمن های ورزشی (2).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۱۶
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.002,-0.0069,0.0088,-0.0117,0.0149,-0.0417,0.0192,-0.018,0.0246,-0.0423,0.0369,-0.0258,0.0206,-0.0712,0.0672,-0.0574,0.0791,-0.1391,0.1923,-0.0676,0.0342,-0.1073,0.1523,-0.0437,0.0609,-0.0376,0.0318,-0.0191,0.0201,-0.0127,0.0063,-0.0338,0.0174,-0.0106,0.0093,-0.0007,0.0139,0.0038,0.0103,-0.0058,0.0044,-0.0079,-0.0029,-0.0078,0.0002,-0.0014,0.0042,-0.0037,0.0038,-0.0035,0.0037,-0.0013,0.0045,-0.0011,0.0019,-0.0007,0.0011,-0.0011,-0.0007,-0.001,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0019,-0.0055,0.0053,-0.0094,0.0047,-0.0101,0.0119,-0.0491,0.0397,-0.0247,0.0394,-0.0675,0.0683,-0.2046,0.1732,-0.0571,0.0608,-0.0919,0.0596,-0.0606,0.0652,-0.0462,0.056,-0.0414,0.0327,-0.0132,0.0177,-0.0125,0.0096,-0.0114,0.0013,-0.0089,0.0111,-0.0016,0.0131,0.0013,0.0159,-0.0096,0.0034,-0.0097,-0.0029,-0.0093,-0.0004,-0.0025,0.0051,0.0009,0.0062,-0.001,0.0042,-0.0017,0.0024,-0.0041,0.0028,-0.0039,0.0027,-0.0023,0.0034,-0.0023,0.002,-0.0018,0.0008,-0.0023,0,-0.0005,0.0006,0.0005,0.001,0.0002,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0033,0.0037,-0.0132,0.0107,-0.0174,0.0172,-0.0238,0.0238,-0.0307,0.0348,-0.0496,0.0381,-0.0859,0.0695,-0.0538,0.0565,-0.1373,0.2117,-0.2646,0.2737,-0.0691,0.0482,-0.0204,0.0421,-0.0142,0.037,-0.0233,0.0124,-0.0237,0.0087,-0.0227,0.0191,-0.0051,0.0297,-0.006,0.0007,-0.0036,0.0046,-0.0065,0.0068,-0.0078,0.0009,-0.0036,0.0036,-0.001,0.0049,-0.0017,0.0043,-0.0032,0.0045,-0.0054,0.0002,-0.0021,0.0051,-0.0032,0.0029,-0.0021,0.0034,-0.0023,0.0005,-0.0002,0.0012,0.0004,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0.0025,-0.006,0.0043,-0.0126,0.0194,-0.0248,0.0254,-0.0427,0.0419,-0.0501,0.0481,-0.2571,0.1915,-0.118,0.0974,-0.1194,0.0995,-0.0683,0.0437,-0.0035,0.0563,-0.0209,0.0063,-0.0529,0.0358,-0.0262,0.0205,0.0033,0.0258,-0.0154,0.0235,-0.0155,-0.0018,-0.0126,-0.0027,-0.0087,0.0042,0.0028,0.0094,0.0023,0.01,-0.004,0.006,-0.0049,0.0031,-0.0051,0.0021,-0.0041,0.0018,-0.0029,0.0028,-0.0035,0.0036,-0.0032,0.0027,-0.0038,0.0016,-0.0019,0.0011,-0.0003,0.0024,-0.0004,0.0022,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0039,0.0041,-0.011,0.0102,-0.0213,0.0322,-0.0359,0.0299,-0.0362,0.0283,-0.0682,0.0476,-0.2444,0.2962,-0.0988,0.0808,-0.0486,0.0625,-0.15,0.1435,-0.083,0.1044,-0.0482,0.0468,-0.0184,0.0274,-0.0181,0.0045,-0.0731,0.0421,-0.0217,0.0414,-0.0171,-0.0005,-0.0064,0.0035,-0.0004,0.006,-0.0017,0.0049,-0.0032,0.005,-0.0036,0.0026,-0.0016,0.0035,-0.0045,0.0013,-0.0013,0.0034,-0.0025,0.0003,-0.0016,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0019,0.001,-0.0014,0.0021,-0.0029,0.0013,-0.0005,0.0029,-0.0007,0.0013,-0.0002,0.0012,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0014,-0.0077,0.004,-0.0164,0.0092,-0.0094,0.0123,-0.0272,0.0317,-0.0336,0.028,-0.0537,0.0329,-0.3416,0.3234,-0.0496,0.0326,-0.0117,0.03,-0.0786,0.0815,-0.496,0.4797,-0.3175,0.2845,0,0.0791,-0.0378,0.0255,-0.0373,-0.0015,-0.0053,0.0263,-0.0063,0.0093,-0.004,0.0071,-0.0083,-0.0001,-0.0043,0.0033,-0.0083,-0.0005,-0.0031,0.0066,0.0006,0.0069,-0.0012,0.0044,-0.0018,0.0057,-0.0063,0.0002,-0.0052,-0.0003,-0.0053,-0.0001,-0.0017,0.0025,0.0007,0.0045,-0.0002,0.0033,0,0.0031,-0.0037,0.0017,-0.0036,0.0025,-0.0045,0.0022,-0.0049,0.0023,0.0005,0.0032,0,0.0006,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0013,-0.0068,0.0049,-0.0074,0.011,-0.0095,0.0165,-0.0168,0.0372,-0.0363,0.045,-0.0403,0.0485,-0.0342,0.0376,-0.0373,0.0325,-0.044,0.0598,-0.0688,0.0965,-0.071,0.084,-0.04,0.0325,-0.011,0.0272,-0.0334,0.0188,-0.0175,0.0097,-0.0057,0.0215,-0.0073,0.0156,-0.0226,0.0027,-0.0104,0.0043,-0.0007,0.0065,-0.0053,0.0125,-0.0047,0.0064,-0.004,0.0039,-0.0014,0.0036,-0.0019,0.0034,-0.004,0,-0.0051,0.0002,-0.001,0.0029,-0.0001,0.0014,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0051,0.0045,-0.0206,0.0126,-0.0228,0.0363,-0.0321,0.032,-0.0325,0.0249,-0.0798,0.0723,-0.0604,0.0727,-0.1972,0.1212,-0.0446,0.0423,-0.0225,0.0538,-0.0252,0.0091,-0.0148,0.0143,-0.0115,0.0145,-0.0167,0.0143,-0.0163,0.0093,-0.0159,-0.0005,-0.0045,0.0145,-0.0018,0.013,-0.0025,0.0024,-0.0015,0.0032,-0.0038,0.0063,-0.0075,0.0058,-0.0026,0.0048,-0.0085,-0.0007,-0.0054,0.0052,-0.0038,0.0041,-0.0026,0.0029,-0.0008,0.0028,-0.0011,0.0005,0.0001,0.0011,-0.0001,0.0007,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.009,0.0053,-0.0112,0.0194,-0.0684,0.041,-0.0301,0.0232,-0.018,0.0366,-0.0261,0.015,-0.0312,0.0368,-0.0398,0.0461,-0.0641,0.053,-0.1504,0.1281,-0.0605,0.0532,-0.0242,0.042,-0.0177,0.0148,-0.0253,0.0079,0.0033,0.0112,-0.0051,0.0077,-0.0088,-0.0003,-0.0089,0.0029,-0.001,0.0058,0,0.0056,-0.0033,0.0068,-0.0068,0.0005,-0.01,0.0062,-0.004,0.0097,-0.0038,0.0035,-0.0016,0.0031,0,0.0032,-0.0018,0.0022,-0.0015,0.0013,-0.001,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0038,0.0026,-0.0105,0.0086,-0.0225,0.0136,-0.0188,0.0251,-0.0292,0.0216,-0.056,0.0375,-0.1319,0.0881,-0.0403,0.0435,-0.0331,0.0389,-0.0535,0.0735,-0.1422,0.0674,-0.0411,0.0491,-0.0259,0.044,-0.0234,0.0162,-0.0321,0.0107,-0.0016,0.0143,-0.0067,0.0039,-0.0071,0.0038,0.0004,0.0092,-0.0037,0.0033,-0.0025,0.0064,-0.0039,0.006,-0.0039,0.0062,-0.0068,0.0048,-0.0063,0.0025,-0.0026,0.0028,-0.0025,0.0007,-0.0005,0.0005,0.0001,0.0007,0.0004,0.0007,0,0.0004,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0009,-0.0062,0.0034,-0.0132,0.0045,-0.0064,0.01,-0.0114,0.0121,-0.0141,0.013,-0.0206,0.0215,-0.0143,0.01,-0.0137,0.0154,-0.0196,0.0362,-0.019,0.0167,-0.0156,0.0183,-0.0206,0.0201,-0.0212,0.0479,-0.0168,0.0132,-0.0143,0.0227,-0.0253,0.0254,-0.0421,0.0438,-0.0788,0.0762,-0.1148,0.0973,-0.0904,0.1002,-0.0423,0.0701,-0.0154,0.0296,-0.0229,0.0286,-0.0278,0.0154,-0.0387,0.0226,-0.0057,0.0144,-0.0019,0.0095,-0.0061,0.0152,-0.0145,0.0038,-0.0131,0.0003,-0.0028,0.0067,-0.0014,0.0067,-0.0017,0.01,-0.0079,0.0096,-0.0081,0.0054,-0.0056,0.004,-0.0021,0.0045,-0.0034,0.0047,-0.0029,0.0055,-0.0072,-0.0007,-0.0067,0.0013,-0.0015,0.0026,0.0005,0.0031,0.001,0.0028,-0.0007,0.001,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0047,0.0068,-0.0164,0.0085,-0.013,0.0087,-0.0116,0.0105,-0.0798,0.0553,-0.0334,0.026,-0.0322,0.0155,-0.0108,0.0138,-0.0183,0.0177,-0.0114,0.0146,-0.0172,0.0134,-0.0231,0.0288,-0.0987,0.0728,-0.0641,0.1266,-0.1192,0.0888,-0.3102,0.1839,-0.0581,0.0486,-0.0433,0.0309,-0.0173,0.0149,-0.0505,0.0095,-0.0156,0.0106,-0.0037,0.0123,-0.001,0.013,-0.0225,0.015,-0.0218,-0.0047,-0.0059,0.0114,-0.0006,0.0096,0.0019,0.0086,-0.0063,0.0081,-0.0068,0.0008,-0.0044,0.0034,-0.0061,0.004,-0.0012,0.0055,-0.0026,0.0014,-0.0021,-0.0004,-0.0008,0.0011,0.0011,0.0016,0,0.0011,-0.0004,0,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0046,0.0045,-0.0126,0.0151,-0.0161,0.0198,-0.02,0.0201,-0.0292,0.0342,-0.06,0.0399,-0.0948,0.0772,-0.0738,0.0541,-0.0634,0.0456,-0.024,0.0413,-0.0352,0.0471,-0.0173,0.0249,-0.0218,0.0176,-0.024,0.0083,-0.0065,0.0114,-0.0126,0.0088,-0.0029,0.0093,-0.0168,0,-0.0116,0.0067,-0.0087,0.0096,-0.0038,0.0062,-0.0058,0.0028,-0.0017,0.0057,-0.0009,0.0071,-0.0042,0.001,-0.0048,0.0012,-0.0061,0.0005,-0.0031,0.0021,-0.003,0.0024,-0.0001,0.0037,-0.0008,0.0038,-0.0007,0.0018,-0.0012,0.0018,-0.0012,-0.0008,-0.0008,-0.0003,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0037,0.0037,-0.0128,0.0071,-0.031,0.0309,-0.0121,0.0191,-0.0225,0.0197,-0.0451,0.1593,-0.1712,0.2446,-0.0457,0.0941,-0.0936,0.086,-0.038,0.0264,-0.0171,0.0322,-0.0181,0.0222,-0.0095,0.0234,-0.0379,0.006,-0.022,0.0034,-0.0022,0.0146,0.0047,0.0172,-0.0064,0.0085,-0.0082,-0.0012,-0.0071,0.0008,-0.006,0.0062,-0.0012,0.0037,-0.0023,0.0027,-0.0031,0.0014,-0.003,0.0048,-0.0011,0.0042,-0.0007,0.0009,-0.0013,-0.0002,-0.0009,-0.0007,-0.0008,0.0001,0.0001,0.0004,0.0003,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0011,-0.006,0.0073,-0.0127,0.0149,-0.0158,0.0243,-0.0243,0.0254,-0.0158,0.0176,-0.022,0.0179,-0.0224,0.0168,-0.0326,0.0297,-0.0641,0.0449,-0.0366,0.028,-0.026,0.0278,-0.036,0.0122,-0.0267,0.0251,-0.0249,0.0331,-0.0701,0.0703,-0.1208,0.0973,-0.1006,0.0751,-0.0429,0.0435,-0.0118,0.0253,-0.0173,-0.0011,-0.0085,0.0151,0.0008,0.0158,-0.0076,0.0052,-0.0085,0.0019,-0.0005,0.0048,-0.0036,0.0034,-0.0017,0.0079,-0.0051,-0.0001,-0.0015,0.0026,-0.0021,0.0016,-0.0019,0.0003,0.0003,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0008,-0.0052,0.0038,-0.0073,0.007,-0.0185,0.0137,-0.0209,0.0144,-0.0211,0.0184,-0.1028,0.0908,-0.0574,0.0565,-0.0246,0.0193,-0.0474,0.0339,-0.0274,0.0188,-0.0341,0.0188,-0.0547,0.0604,-0.0965,0.0757,-0.0642,0.0785,-0.0179,0.0439,-0.0263,0.0229,-0.023,-0.002,-0.0079,0.0054,0.0012,0.0148,-0.0036,0.0097,-0.0116,0.0073,-0.0038,0.0047,-0.0054,0.0037,-0.0045,0.0072,-0.0039,0.0069,-0.0041,0.0061,-0.0034,-0.0008,-0.0033,-0.0007,-0.0009,0.001,0.001,0.0012,0.0003,0.001,-0.0001,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0006,-0.0034,0.002,-0.0054,0.0058,-0.0101,0.007,-0.0135,0.0091,-0.0088,0.0129,-0.0101,0.012,-0.0166,0.0135,-0.0451,0.0351,-0.0484,0.0581,-0.0309,0.0235,-0.0488,0.0361,-0.0419,0.0397,-0.0495,0.0296,-0.0731,0.0764,-0.1786,0.1385,-0.1043,0.1091,-0.0805,0.0489,-0.013,0.0118,-0.0123,0.0057,0.0002,0.0088,0,0.0115,-0.0166,0.01,-0.0159,0.0024,-0.0006,0.0045,-0.0043,0.0097,-0.002,0.0088,-0.0035,0.0034,-0.0031,0.006,-0.0055,0.0021,-0.006,0.0036,-0.0059,0.0069,-0.003,0.0019,-0.0007,0.0043,-0.0012,0.0009,0,0.0009]
در حال بارگذاری
0:16
قدم به قدم stomping در چمن های ورزشی (2).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم