مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای قدم به قدم شن کفش ...

قدم به قدم راه رفتن بر روی شن در کفش ورزشی, برروی آن بکشید و scuffing (2).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۳۷
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,-0.0008,0.0003,-0.0027,0.0017,-0.007,0.006,-0.0155,0.0077,-0.0209,0.0217,-0.0326,0.0269,-0.0453,0.0372,-0.0532,0.0539,-0.0476,0.0751,-0.1176,0.1418,-0.1344,0.1766,-0.0782,0.102,-0.0689,0.1045,-0.1352,0.1032,-0.2328,0.2574,-0.0296,0.0409,-0.2079,0.2599,-0.0352,0.0462,-0.1922,0.2065,-0.0169,0.0083,-0.3153,0.2539,-0.1671,0.1845,-0.0474,0.0398,-0.0764,0.0992,-0.0421,0.0858,-0.0578,0.0967,-0.0234,0.0267,-0.0105,0.011,-0.0851,0.1053,-0.0314,0.0626,-0.0217,0.0356,-0.0032,0.005,-0.0028,0.0021,-0.0032,0.002,-0.0048,0.0046,-0.0051,0.003,-0.0018,0.0013,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0043,0.0091,-0.0061,0.0065,-0.0171,0.0215,-0.0246,0.0197,-0.0359,0.0463,-0.162,0.245,-0.2575,0.2316,-0.1531,0.2861,-0.1892,0.1844,-0.2455,0.2068,-0.1037,0.0782,-0.1828,0.2345,-0.0217,0.0275,-0.0152,0.0197,-0.0249,0.0246,-0.0135,0.0083,-0.0861,0.0744,-0.1875,0.2556,-0.1028,0.1051,-0.1743,0.2442,-0.1347,0.0988,-0.1121,0.1319,-0.166,0.3099,-0.1355,0.0809,-0.0391,0.0291,-0.0663,0.1318,-0.0183,0.0136,-0.0039,0.0051,-0.0148,0.0203,-0.0013,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0007,-0.0035,0.0031,-0.0104,0.0128,-0.0236,0.0156,-0.0278,0.0355,-0.0465,0.0839,-0.2409,0.1749,-0.2382,0.2103,-0.2744,0.3702,-0.0466,0.0609,-0.0641,0.1254,-0.2211,0.3047,-0.1197,0.1222,-0.0514,0.044,-0.0502,0.0474,-0.2486,0.2343,-0.1337,0.1704,-0.1516,0.1283,-0.1826,0.2776,-0.0665,0.0793,-0.0524,0.0774,-0.0488,0.043,-0.0186,0.0378,-0.0071,0.006,-0.0033,0.0048,-0.0076,0.0073,-0.0015,0.0022,-0.0008,0.0011,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0024,0.0017,-0.0116,0.015,-0.055,0.0435,-0.037,0.0617,-0.0402,0.0618,-0.0422,0.0455,-0.0937,0.0698,-0.1373,0.1079,-0.1588,0.1775,-0.1806,0.1962,-0.143,0.2659,-0.3178,0.3664,-0.3722,0.4046,-0.0403,0.0425,-0.0653,0.0832,-0.0862,0.0856,-0.4139,0.4121,-0.3197,0.2605,-0.3992,0.3737,-0.1113,0.1307,-0.0442,0.0514,-0.0101,0.0129,-0.0507,0.0693,-0.0753,0.1141,-0.0804,0.0621,-0.0053,0.0052,-0.0066,0.0088,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0031,0.0022,-0.0101,0.0095,-0.0104,0.0105,-0.0082,0.0081,-0.0159,0.0137,-0.0457,0.0664,-0.033,0.0269,-0.154,0.186,-0.0913,0.1411,-0.2962,0.3253,-0.0883,0.0795,-0.2373,0.265,-0.0632,0.0565,-0.0746,0.0639,-0.1034,0.0945,-0.0352,0.0461,-0.0229,0.0221,-0.0373,0.0576,-0.036,0.0447,-0.092,0.214,-0.0861,0.0836,-0.1054,0.0852,-0.0596,0.0605,-0.0173,0.0092,-0.0037,0.005,-0.0049,0.0063,-0.0123,0.0148,-0.0053,0.0047,-0.0373,0.0368,-0.0462,0.0339,-0.0019,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0016,-0.0058,0.0043,-0.0099,0.0087,-0.0127,0.0167,-0.0934,0.1692,-0.1199,0.2905,-0.0677,0.0748,-0.0124,0.0151,-0.0476,0.0459,-0.0367,0.0342,-0.0269,0.023,-0.0218,0.025,-0.0207,0.029,-0.0336,0.03,-0.0208,0.0347,-0.0154,0.0135,-0.026,0.0297,-0.0182,0.0184,-0.1795,0.208,-0.2472,0.2582,-0.1315,0.1632,-0.0568,0.0721,-0.0863,0.0993,-0.0326,0.0459,-0.0391,0.0565,-0.1201,0.1278,-0.1905,0.1622,-0.1293,0.1391,-0.1437,0.1119,-0.1011,0.1284,-0.0459,0.0461,-0.1249,0.1521,-0.0759,0.1002,-0.044,0.0686,-0.0914,0.1145,-0.0018,0.0018,-0.0317,0.0712,-0.003,0.0047,-0.0479,0.037,-0.0049,0.0104,-0.001,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0023,0.002,-0.0041,0.0046,-0.0056,0.0056,-0.0236,0.0271,-0.0431,0.0437,-0.2793,0.4026,-0.281,0.4419,-0.306,0.2763,-0.2225,0.3055,-0.1109,0.1975,-0.1543,0.1425,-0.0438,0.0879,-0.0649,0.0606,-0.1407,0.1705,-0.2635,0.3486,-0.4115,0.4002,-0.1366,0.1518,-0.3482,0.3226,-0.1716,0.1445,-0.0868,0.0884,-0.0674,0.0707,-0.034,0.0463,-0.0499,0.0885,-0.0168,0.0162,-0.0078,0.008,-0.0158,0.0132,-0.0028,0.0043,-0.0011,0.0017,-0.0008,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0049,-0.0175,0.0108,-0.0177,0.0189,-0.0639,0.0612,-0.259,0.2349,-0.0834,0.127,-0.059,0.0633,-0.0787,0.1257,-0.1417,0.1833,-0.1822,0.1917,-0.0508,0.0554,-0.2786,0.4301,-0.1393,0.1143,-0.1123,0.1111,-0.0709,0.1065,-0.0457,0.0375,-0.039,0.0307,-0.0572,0.0578,-0.0487,0.048,-0.0196,0.0144,-0.0103,0.0217,-0.0127,0.0138,-0.0035,0.0051,-0.0105,0.0154,-0.0036,0.0049,-0.0031,0.0044,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.002,0.0023,-0.0077,0.0045,-0.0264,0.0415,-0.0346,0.0573,-0.0339,0.0753,-0.0444,0.0378,-0.1059,0.1317,-0.2023,0.1818,-0.0829,0.119,-0.0369,0.0326,-0.0379,0.0397,-0.075,0.0781,-0.161,0.201,-0.0366,0.0264,-0.1349,0.1657,-0.1673,0.1366,-0.0639,0.0897,-0.017,0.0176,-0.0309,0.0419,-0.0175,0.0181,-0.0038,0.0017,-0.0006,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0014,0.0017,-0.0265,0.0218,-0.0133,0.0148,-0.0147,0.0227,-0.0564,0.104,-0.0833,0.0954,-0.0755,0.0677,-0.1116,0.1855,-0.0611,0.0782,-0.1033,0.168,-0.0305,0.0375,-0.0369,0.0457,-0.0327,0.0364,-0.0623,0.0773,-0.1059,0.2342,-0.0401,0.0491,-0.0741,0.0845,-0.1402,0.0941,-0.1214,0.1887,-0.1114,0.1278,-0.1589,0.1588,-0.132,0.1281,-0.0433,0.0434,-0.0346,0.0243,-0.0589,0.0637,-0.0373,0.0359,-0.2165,0.1998,-0.3065,0.2657,-0.058,0.0742,-0.0174,0.0192,-0.0107,0.0066,-0.0101,0.0067,-0.0039,0.0036,-0.0013,0.0013,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0007,-0.0036,0.0038,-0.0192,0.0151,-0.0483,0.0895,-0.104,0.1154,-0.1581,0.1476,-0.1374,0.1021,-0.1702,0.1041,-0.2818,0.2893,-0.1265,0.2015,-0.0236,0.0225,-0.0504,0.0452,-0.014,0.027,-0.0098,0.011,-0.1388,0.2041,-0.1297,0.1416,-0.204,0.2122,-0.0202,0.0219,-0.0365,0.0311,-0.0119,0.0154,-0.009,0.0047,-0.0057,0.0062,-0.0019,0.0037,-0.0029,0.0024,-0.0011,0.001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0014,0.0016,-0.0069,0.0042,-0.1693,0.0632,-0.1343,0.1078,-0.2377,0.2336,-0.2968,0.2012,-0.2067,0.1385,-0.2242,0.1673,-0.1325,0.1413,-0.0636,0.0617,-0.026,0.0329,-0.0293,0.0423,-0.0222,0.0176,-0.0882,0.056,-0.1622,0.1274,-0.03,0.0258,-0.0188,0.0172,-0.0203,0.0264,-0.0131,0.0127,-0.0682,0.0325,-0.0032,0.0036,-0.0027,0.0032,-0.0089,0.0105,-0.0057,0.0058,-0.0014,0.0014,-0.0019,0.0015,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0035,0.0029,-0.01,0.0064,-0.0061,0.0058,-0.0238,0.0218,-0.0428,0.0449,-0.0561,0.0585,-0.3565,0.2412,-0.1076,0.1399,-0.2523,0.2105,-0.2567,0.2402,-0.1392,0.1452,-0.0627,0.0929,-0.0217,0.0347,-0.0528,0.068,-0.0125,0.0186,-0.0132,0.01,-0.0477,0.0645,-0.2214,0.1795,-0.1188,0.2089,-0.0168,0.0178,-0.0336,0.0398,-0.0275,0.0345,-0.0021,0.0011,-0.0021,0.0031,-0.0025,0.0023,-0.006,0.0058,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.0029,-0.0138,0.0084,-0.0272,0.0242,-0.0453,0.0497,-0.1302,0.0993,-0.1375,0.1381,-0.1938,0.1727,-0.0758,0.0875,-0.0797,0.1339,-0.0385,0.0729,-0.0377,0.0525,-0.0755,0.0599,-0.1513,0.1695,-0.2094,0.1613,-0.1568,0.1921,-0.044,0.0488,-0.0428,0.0486,-0.0253,0.0421,-0.023,0.0193,-0.0061,0.0065,-0.0057,0.0108,-0.0026,0.0016,-0.0011,0.0016,-0.0021,0.0017,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0017,-0.0121,0.0081,-0.0142,0.0152,-0.0603,0.0701,-0.0225,0.0191,-0.0401,0.0327,-0.0452,0.0423,-0.0459,0.0575,-0.2378,0.337,-0.3044,0.2683,-0.1597,0.073,-0.0214,0.0263,-0.038,0.037,-0.0382,0.0491,-0.0364,0.035,-0.0478,0.0516,-0.0444,0.0529,-0.047,0.0449,-0.0726,0.0769,-0.1081,0.0839,-0.0183,0.022,-0.0502,0.0552,-0.0381,0.0381,-0.0132,0.0133,-0.0084,0.0096,-0.0031,0.0031,-0.0005,0.001,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0019,0.0016,-0.0355,0.0516,-0.0357,0.0464,-0.0248,0.03,-0.0661,0.0934,-0.0223,0.0352,-0.0345,0.0517,-0.0578,0.0755,-0.0797,0.1787,-0.0927,0.1261,-0.0312,0.0336,-0.0403,0.0353,-0.1383,0.1649,-0.0526,0.0641,-0.0426,0.0314,-0.2786,0.2559,-0.2621,0.2074,-0.2381,0.1799,-0.2099,0.329,-0.1343,0.085,-0.0203,0.0316,-0.0388,0.0533,-0.0305,0.0323,-0.0246,0.0344,-0.003,0.002,-0.0021,0.0007,-0.0011,0.0011,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0015,-0.0238,0.03,-0.0153,0.0169,-0.0138,0.0161,-0.0769,0.0833,-0.0089,0.0073,-0.0156,0.0193,-0.0614,0.1037,-0.1348,0.1384,-0.0819,0.1157,-0.159,0.0927,-0.1573,0.1409,-0.0702,0.0747,-0.0526,0.0677,-0.0289,0.0329,-0.0374,0.0505,-0.0808,0.0775,-0.1036,0.1299,-0.1389,0.2036,-0.1982,0.2297,-0.1005,0.1398,-0.1277,0.1321,-0.2524,0.3897,-0.1009,0.1111,-0.2699,0.2576,-0.1176,0.1475,-0.1121,0.1537,-0.0227,0.0255,-0.0271,0.0199,-0.0571,0.0395,-0.02,0.0161,-0.0081,0.0087,-0.0073,0.0058,-0.0059,0.0068,-0.0063,0.0084,-0.0055,0.0065,-0.0033,0.0024,-0.0002,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0041,0.0053,-0.1444,0.166,-0.2929,0.1983,-0.0685,0.0769,-0.1019,0.0895,-0.081,0.0805,-0.1076,0.1123,-0.2388,0.1899,-0.2147,0.1839,-0.1242,0.1294,-0.0574,0.0662,-0.0892,0.0933,-0.0562,0.0431,-0.051,0.069,-0.1556,0.0893,-0.0029,0.0043,-0.0015,0.0038,-0.0025,0.0035,-0.0007,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0025,0.004,-0.008,0.0076,-0.0786,0.0447,-0.1695,0.1998,-0.0833,0.0998,-0.0199,0.0259,-0.0312,0.0457,-0.0566,0.0477,-0.1374,0.1074,-0.1454,0.2283,-0.0847,0.083,-0.0527,0.0526,-0.0941,0.0665,-0.0614,0.0788,-0.0606,0.0598,-0.016,0.0176,-0.0092,0.0105,-0.0032,0.0051,-0.0083,0.0071,-0.0009,0.0013,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.005,0.0061,-0.0099,0.0168,-0.0289,0.0378,-0.0277,0.0542,-0.063,0.0696,-0.2506,0.2982,-0.3049,0.3178,-0.169,0.1889,-0.3245,0.2922,-0.1214,0.1457,-0.0896,0.0828,-0.0532,0.0933,-0.0266,0.0254,-0.2692,0.2644,-0.0921,0.116,-0.0577,0.056,-0.3598,0.2543,-0.0512,0.0372,-0.0157,0.0164,-0.0101,0.0117,-0.0035,0.0046,-0.0057,0.0051,-0.0012,0.0013,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0006,-0.003,0.0027,-0.0116,0.0146,-0.0186,0.0307,-0.0287,0.0243,-0.0273,0.0351,-0.0809,0.1453,-0.1999,0.1494,-0.301,0.3025,-0.3327,0.2288,-0.1171,0.118,-0.2964,0.2423,-0.3818,0.3997,-0.2765,0.2359,-0.0466,0.087,-0.0869,0.1173,-0.2173,0.1816,-0.2358,0.1161,-0.1112,0.142,-0.0661,0.1015,-0.1872,0.276,-0.0252,0.0343,-0.0186,0.0344,-0.0674,0.0893,-0.036,0.0279,-0.0124,0.0147,-0.0172,0.0259,-0.0047,0.0042,-0.009,0.0085,-0.009,0.0093,-0.0127,0.0154,-0.0028,0.0061,-0.0008,0.0011,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0012,-0.0022,0.0027,-0.0184,0.0129,-0.0164,0.0203,-0.0437,0.0535,-0.0869,0.0876,-0.0191,0.0272,-0.0864,0.0844,-0.1534,0.1743,-0.071,0.0697,-0.2482,0.1844,-0.0916,0.0852,-0.2819,0.1645,-0.1113,0.1643,-0.0587,0.0523,-0.0707,0.0993,-0.0462,0.0397,-0.1493,0.1725,-0.2173,0.2438,-0.0334,0.0477,-0.0558,0.0614,-0.029,0.0358,-0.0082,0.0164,-0.0935,0.0922,-0.0082,0.0092,-0.0015,0.0019,-0.0023,0.0012,-0.0013,0.0024,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:37
قدم به قدم راه رفتن بر روی شن در کفش ورزشی, برروی آن بکشید و scuffing (2).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم