مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای رد پای برف عمیق, چکمه ...

قدم به قدم wading را از طریق برف عمیق در چکمه (3).
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۴۴
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0047,-0.0055,0.0105,-0.0379,0.0597,-0.0781,0.0433,-0.0849,0.0927,-0.0755,0.0715,-0.037,0.0506,-0.1524,0.14,-0.168,0.1125,-0.0496,0.0606,-0.0423,0.0652,-0.0139,0.0278,-0.0287,0.0117,-0.0125,0.0124,0,0.0151,-0.0039,0.0092,-0.0021,-0.0002,-0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0,-0.0024,0.0053,-0.0275,0.0207,-0.0679,0.1401,-0.0909,0.0743,-0.0621,0.0924,-0.0453,0.062,-0.0717,0.1107,-0.1525,0.2031,-0.0525,0.0614,-0.0694,0.1024,-0.0095,0.0358,-0.0214,0.0147,-0.0085,0.0158,-0.016,0.0055,-0.0028,0.0123,-0.0064,0.0029,-0.0027,0.0021,-0.0026,0.0008,0,0.002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0016,-0.0054,0.0141,-0.0047,0.0276,-0.0375,0.0324,-0.0864,0.0309,-0.0854,0.0813,-0.0195,0.0688,-0.0471,0.058,-0.0573,0.0701,-0.1307,0.1282,-0.0736,0.0828,-0.0833,0.0711,-0.0458,0.0216,-0.0461,0.0208,0.006,0.0245,0.0154,0.0296,-0.0132,0.0162,-0.0133,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0,-0.0056,0.0127,-0.0267,0.0246,-0.0513,0.0789,-0.0602,0.0709,-0.0567,0.0844,-0.0554,0.0373,-0.0573,0.034,-0.0611,0.0239,-0.1835,0.1338,-0.0417,0.096,-0.0764,0.0234,-0.0129,0.0511,-0.0111,0.0537,-0.0513,-0.0074,-0.0315,0.0188,0.0016,0.0158,0.0038,0.014,-0.0032,0.0038,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0016,-0.0029,0.0026,-0.0059,0.0084,-0.0688,0.085,-0.0681,0.0854,-0.0781,0.0578,-0.0608,0.0498,-0.0185,0.089,-0.1798,0.1217,-0.0964,0.0627,-0.0481,0.0564,-0.0257,0.0533,-0.0483,0.0337,-0.0468,-0.0096,-0.0118,0.022,0.0007,0.0151,-0.0006,0.0077,-0.0006,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0023,-0.0088,0.0066,-0.0361,-0.0062,-0.0368,0.044,-0.0663,0.06,-0.0606,0.0598,-0.1535,0.2575,-0.0677,0.0743,-0.0954,0.0737,-0.1402,0.1071,-0.0482,0.0818,-0.0243,0.0589,-0.0198,0.0175,-0.0663,0.0111,-0.0596,0.0243,0.0139,0.047,-0.009,0.0173,-0.007,0.0107,-0.0053,0,-0.0013,0.0003,-0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0027,-0.001,0.0111,-0.0676,0.0106,-0.0668,0.0399,-0.0575,0.0346,-0.0457,0.0885,-0.145,0.0683,-0.1259,0.1522,-0.0479,0.0547,-0.0619,0.0564,-0.2167,0.2301,-0.1217,0.08,-0.0659,0.0844,-0.0793,0.0964,-0.0596,0.0258,-0.0156,0.0244,-0.0143,0.0106,-0.017,0.0009,0.0003,0.0119,-0.0015,0.0029,-0.0023,0,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0071,0,-0.0073,0.0165,-0.0123,0.0193,-0.0285,0.0216,-0.0509,0.0448,-0.141,0.1158,-0.1185,0.0945,-0.0295,0.0648,-0.0606,0.0474,-0.159,0.1772,-0.0851,0.0861,-0.0529,0.0839,-0.0811,0.0453,-0.0487,0.0387,-0.0103,0.0342,-0.0128,0.0041,-0.0171,0.0041,-0.0001,0.0049,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.0083,-0.0185,0.013,-0.0615,0.0662,-0.1449,0.1179,-0.1078,0.1144,-0.0276,0.0584,-0.06,0.0419,-0.1969,0.338,-0.0902,0.0819,-0.0625,0.0401,-0.029,0.0704,-0.0449,0.0158,-0.0151,0.0132,-0.0076,0.0087,-0.0096,0.0065,0,0.007,0,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0028,-0.0082,0.0045,-0.0147,0.0176,-0.0873,0.0587,-0.1158,0.0935,-0.1043,0.1416,-0.0325,0.0555,-0.0555,0.0527,-0.1884,0.1625,-0.118,0.1088,-0.0576,0.0751,-0.0581,0.0307,-0.0122,0.0577,-0.0379,0.0052,-0.0273,0.0332,-0.0402,0.0163,-0.0114,0.0206,-0.0064,0.0037,-0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0033,0.0002,-0.0075,0.024,-0.0578,0.0517,-0.0728,0.0854,-0.0846,0.0792,-0.0484,0.0684,-0.0635,0.061,-0.2413,0.2211,-0.0794,0.1108,-0.0862,0.0871,-0.0584,0.05,-0.0342,0.0458,-0.0396,0.0168,-0.0226,0.0087,0.0022,0.0167,-0.0034,0.0099,-0.0009,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0,-0.0059,0.0027,-0.0246,0.0365,-0.0643,0.0746,-0.1415,0.1803,-0.1233,0.2192,-0.0446,0.0551,-0.0697,0.0865,-0.131,0.1477,-0.1289,0.0739,-0.0769,0.1122,-0.0431,0.0698,-0.057,0.0349,-0.0638,0.0365,-0.0004,0.0377,0.0005,0.0211,-0.0105,0.0086,-0.0067,0.0024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0024,0.0018,-0.0114,0.0119,-0.0185,0.0114,-0.0298,0.0415,-0.0371,0.0675,-0.0686,0.0681,-0.1124,0.0555,-0.0288,0.0707,-0.042,0.2811,-0.217,0.1336,-0.0689,0.0975,-0.0529,0.1067,-0.0536,0.0618,-0.0824,0.0329,-0.0264,0.0509,-0.0214,0.0043,-0.0489,-0.0004,-0.0079,0.0295,0.0029,0.015,-0.0008,0.0059,-0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0054,0.0001,0.0167,-0.0075,0.0236,-0.024,0.0193,-0.1076,0.0609,-0.1996,0.2046,-0.1761,0.1508,-0.0338,0.069,-0.0493,0.168,-0.1523,0.1752,-0.0519,0.0842,-0.0677,0.091,-0.0629,0.0109,-0.0151,0.0593,-0.0345,0.0355,-0.0302,0.0232,-0.0054,0.0214,-0.007,0.0015,-0.0072,-0.0015,-0.0015,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0041,-0.0049,0.0076,-0.0226,0.001,-0.0334,0.0369,-0.0658,0.0754,-0.0837,0.1079,-0.0594,0.0549,-0.0548,0.0907,-0.1213,0.1451,-0.0854,0.1372,-0.0781,0.0423,-0.0319,0.0576,-0.0441,0.0244,-0.0342,0.0059,-0.0101,0.0072,-0.0004,0.0119,-0.0024,0.0066,-0.0032,0.0032,-0.0012,0.0024,-0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0047,0.0025,-0.0137,0.0102,-0.0187,0.0259,-0.025,0.0434,-0.0552,0.0323,-0.0909,0.0696,-0.1228,0.0778,-0.0641,0.091,-0.1315,0.1416,-0.0733,0.0926,-0.0577,0.0503,-0.0611,0.0688,-0.0549,0.0721,-0.0712,-0.001,-0.0107,0.0522,-0.0282,0.0526,-0.0589,0.0095,-0.0014,0.008,-0.0021,0.0092,-0.0032,0.0029,-0.002,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0068,0,-0.0071,0.0128,-0.0062,0.0194,-0.0087,0.0107,-0.046,0.0262,-0.0651,0.0894,-0.0811,0.0662,-0.0659,0.0745,-0.0591,0.0796,-0.0525,0.0517,-0.1079,0.1354,-0.1006,0.1518,-0.0459,0.0967,-0.0528,0.0496,-0.0089,0.0357,-0.0427,0.0106,-0.0452,0.0191,-0.012,0.0221,-0.0049,0.01,-0.0027,0.0063,-0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.001,-0.0072,0.0036,-0.0082,0.0155,-0.0116,0.0154,-0.044,0.0383,-0.0812,0.0836,-0.0845,0.0982,-0.0648,0.0712,-0.0445,0.0731,-0.0659,0.1265,-0.1637,0.2164,-0.0652,0.106,-0.0914,0.0907,-0.1074,0.0207,-0.0104,0.0329,-0.004,0.0367,-0.0248,0.0082,-0.0127,0.0133,0.0035,0.0114,-0.0123,0.0057,-0.0045,-0.0003,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.009,-0.0176,0.0046,-0.0128,0.0205,-0.0357,0.0348,-0.0925,0.1135,-0.1239,0.1363,-0.0732,0.0386,-0.1064,0.1119,-0.1961,0.1721,-0.1101,0.0603,-0.0465,0.0625,-0.0133,0.0573,-0.0252,-0.0021,-0.0175,-0.0027,-0.0084,0.0182,-0.0029,0.0106,-0.0022,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0,-0.0031,0.0014,-0.0087,0.0211,-0.0453,0.0425,-0.0812,0.0729,-0.0771,0.0997,-0.0592,0.1049,-0.0809,0.0664,-0.1526,0.2407,-0.1109,0.1179,-0.0455,0.0875,-0.0332,0.0448,-0.0277,0.044,-0.0355,0.0058,-0.019,0.0411,-0.0152,0.0243,-0.0124,0.008,-0.0031,0.0008,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0071,0.0037,0.0119,-0.0114,0.0241,-0.079,0.026,-0.0638,0.0731,-0.0999,0.0802,-0.0549,0.1254,-0.1538,0.1002,-0.1214,0.05,-0.0444,0.0569,-0.0089,0.0332,-0.0134,0.0213,-0.0236,-0.0003,-0.0293,0.0074,0.0006,0.0195,-0.0059,0.0153,-0.003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.0016,0.0054,-0.0009,0.0257,-0.0358,0.0253,-0.0811,0.0621,-0.1221,0.067,-0.0523,0.1204,-0.0638,0.1033,-0.1362,0.0702,-0.0819,0.1169,-0.045,0.0519,-0.0247,0.0332,-0.0577,0.0143,-0.0578,0.0266,0.0091,0.0244,-0.0027,0.0102,-0.0036,0.0017,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0054,0.003,-0.0257,0.0128,-0.0486,0.0379,-0.0844,0.0714,-0.0696,0.0416,-0.0417,0.0712,-0.1078,0.1232,-0.0506,0.0636,-0.0803,0.1053,-0.0454,0.0396,-0.0309,0.0389,-0.0558,-0.0127,-0.0132,0.0113,-0.0023,0.0242,-0.0035,0.0191,-0.0029,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0071,-0.0165,0.0092,-0.0381,0.0313,-0.0851,0.0837,-0.1171,0.0947,-0.0377,0.0981,-0.1325,0.1051,-0.1026,0.0579,-0.0478,0.0804,-0.0218,0.038,-0.0215,0.0214,-0.0336,0.011,-0.0335,-0.0002,-0.0143,0.0285,-0.0065,0.0299,-0.0154,-0.0015,-0.0014,0.0072,-0.0014,0.0019,-0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0029,-0.0012,0.0052,-0.0066,0.0028,-0.0083,0.0014,-0.007,0.0182,-0.0473,0.0221,-0.0847,0.0929,-0.0691,0.0726,-0.0424,0.0761,-0.0499,0.063,-0.0902,0.0986,-0.0906,0.0692,-0.0531,0.0561,-0.0233,0.028,-0.0458,0.0174,-0.0158,0.0018,-0.0191,0.0326,-0.0086,0.0326,-0.0175,0.0027,-0.0061,0.0067,-0.0036,0.0043,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0015,-0.0087,0.0041,-0.0166,0.0067,-0.0198,0.0515,-0.056,0.0792,-0.09,0.0899,-0.0687,0.0562,-0.0125,0.0799,-0.1611,0.04,-0.1081,0.0571,-0.0563,0.0838,-0.0739,0.0869,-0.1188,0.0133,0.0125,0.0833,-0.0272,0.0345,-0.0086,0.0127,-0.0116,-0.0007,-0.0025,0.0048,-0.0015,0.0011,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0036,-0.0108,0.0037,-0.0184,0.0268,-0.0498,0.0435,-0.0841,0.0868,-0.0524,0.0415,-0.0587,0.0805,-0.0636,0.0345,-0.0299,0.0717,-0.0424,0.0431,-0.0667,0.0771,-0.0513,0.0068,0.0029,0.0315,-0.0116,0.0125,-0.0216,0.015,-0.0251,0.0107,-0.0017,0.0194,-0.0051,0.007,-0.006,0.0042,-0.006,0.0039,-0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0027,-0.0115,0.0025,-0.0219,0.0075,-0.015,0.0392,-0.1228,0.0887,-0.0766,0.0346,-0.026,0.0737,-0.0528,0.0685,-0.1252,0.0721,-0.061,0.0975,-0.0185,0.0434,-0.0191,0.0303,-0.0388,0.0035,-0.027,0.0152,-0.0018,0.0182,-0.0043,0.0193,-0.0084,0.0004,-0.0001,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:44
قدم به قدم wading را از طریق برف عمیق در چکمه (3).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم