مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای روی F150 فورد 2016 شاخ 2 ب ...

2016 فورد روی f150 - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینF150fordکامیونوسیله نقلیه
[-0.0309,0.0959,-0.0743,0.1059,-0.1176,0.1323,-0.1223,0.1672,-0.1455,0.1839,-0.1334,0.1926,-0.1515,0.1906,-0.1317,0.1729,-0.1467,0.1845,-0.154,0.2127,-0.1477,0.1839,-0.174,0.2117,-0.1489,0.1828,-0.1544,0.2081,-0.1322,0.1855,-0.1471,0.1876,-0.1279,0.1614,-0.1528,0.1862,-0.1625,0.2169,-0.1469,0.1793,-0.1713,0.2112,-0.1677,0.1805,-0.1439,0.2023,-0.1309,0.1853,-0.154,0.1696,-0.1405,0.1826,-0.1536,0.2119,-0.1429,0.205,-0.1622,0.1373,-0.0892,0.0817,-0.0648,0.0652,-0.0454,0.045,-0.0276,0.0227,-0.0269,0.0143,-0.0119,0.0107,-0.007,0.0066,-0.0036,0.0065,-0.0023,0.0036,-0.0018,0.0015,-0.0026,0.0016,-0.0019,0.001,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0005,0.0012,-0.0016,0.0005,-0.0007,0.0013,-0.0016,0.0007,0,0.0013,-0.0011,0.0004,-0.0022,0.0011,-0.0155,0.0137,-0.0245,0.0933,-0.0779,0.1204,-0.1299,0.1821,-0.1367,0.1624,-0.1562,0.1982,-0.1566,0.1778,-0.165,0.2245,-0.1509,0.1913,-0.1777,0.2238,-0.1573,0.2192,-0.1641,0.1967,-0.1262,0.1938,-0.1512,0.1933,-0.1577,0.1938,-0.1469,0.1847,-0.1641,0.2287,-0.1546,0.1904,-0.1753,0.2192,-0.1418,0.2019,-0.1422,0.1909,-0.1243,0.1803,-0.1579,0.192,-0.157,0.2287,-0.1515,0.1885,-0.1732,0.2203,-0.1563,0.1911,-0.1562,0.2125,-0.1395,0.1967,-0.1506,0.1931,-0.146,0.169,-0.1521,0.2247,-0.1353,0.144,-0.1078,0.1013,-0.0601,0.0656,-0.0391,0.0373,-0.0341,0.0225,-0.0204,0.0121,-0.0098,0.0109,-0.0066,0.0082,-0.0055,0.007,-0.0028,0.0036,-0.0027,0.0035,-0.003,0.0023,-0.0022,0.0008,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0126,0.0163,-0.0486,0.0849,-0.0742,0.1045,-0.1175,0.1599,-0.1152,0.1739,-0.1379,0.2124,-0.1289,0.2055,-0.1419,0.198,-0.1245,0.1793,-0.1555,0.1859,-0.1565,0.184,-0.1499,0.1779,-0.1693,0.2138,-0.1543,0.1803,-0.1704,0.2168,-0.145,0.2001,-0.1463,0.1993,-0.1247,0.1752,-0.1592,0.1823,-0.1588,0.2088,-0.1539,0.1806,-0.1753,0.2129,-0.1684,0.1824,-0.158,0.2117,-0.14,0.1835,-0.1543,0.1814,-0.1301,0.1647,-0.1597,0.1932,-0.1488,0.2184,-0.1698,0.1825,-0.1609,0.2138,-0.1671,0.179,-0.1491,0.1886,-0.1365,0.179,-0.1571,0.1768,-0.151,0.1785,-0.1651,0.2182,-0.1582,0.1833,-0.172,0.217,-0.1265,0.1972,-0.1468,0.1831,-0.1247,0.1683,-0.1611,0.1841,-0.1628,0.2185,-0.1565,0.1839,-0.1707,0.2176,-0.1563,0.182,-0.1263,0.1625,-0.0649,0.0755,-0.0542,0.0473,-0.0369,0.0306,-0.0208,0.0156,-0.0191,0.0114,-0.0071,0.0096,-0.0062,0.0057,-0.0034,0.0039,-0.0028,0.0035,-0.0027,0.0022,-0.0028,0.0024,-0.0016,0.0021,-0.0019,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0015,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0114,0.0107,-0.0281,0.0339,-0.0693,0.0952,-0.1148,0.1174,-0.1222,0.1621,-0.1446,0.1583,-0.137,0.1773,-0.1515,0.1837,-0.1457,0.1865,-0.1515,0.2124,-0.142,0.1838,-0.1656,0.2153,-0.145,0.207,-0.1501,0.1858,-0.1487,0.1737,-0.139,0.1824,-0.152,0.2123,-0.1487,0.1829,-0.1684,0.2119,-0.1513,0.1757,-0.1392,0.1979,-0.1271,0.1792,-0.1526,0.1863,-0.1426,0.2237,-0.16,0.1811,-0.1639,0.2118,-0.1723,0.173,-0.1444,0.1897,-0.135,0.1776,-0.1553,0.1938,-0.153,0.1832,-0.1702,0.219,-0.1568,0.1848,-0.1607,0.2045,-0.1283,0.1711,-0.1496,0.1745,-0.1395,0.2108,-0.1574,0.1836,-0.168,0.2082,-0.1715,0.175,-0.1389,0.1928,-0.1294,0.1756,-0.1529,0.1689,-0.1401,0.1799,-0.1266,0.178,-0.0912,0.0739,-0.0563,0.0652,-0.0399,0.0443,-0.0248,0.0284,-0.0246,0.0139,-0.0108,0.0095,-0.0066,0.0079,-0.003,0.0039,-0.0025,0.0029,-0.001,0.002,-0.0021,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0014,0.0002,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.0023,-0.0137,0.0179,-0.0518,0.0936,-0.0781,0.0989,-0.1296,0.1274,-0.1235,0.1789,-0.1593,0.1782,-0.1284,0.1935,-0.1657,0.1843,-0.1345,0.1902,-0.1675,0.1792,-0.1809,0.2161,-0.1648,0.1846,-0.1653,0.2136,-0.136,0.1792,-0.1539,0.1802,-0.1356,0.1786,-0.1675,0.2042,-0.1429,0.1884,-0.179,0.2128,-0.1482,0.2122,-0.1531,0.1814,-0.1549,0.1745,-0.1459,0.1785,-0.1625,0.2105,-0.1539,0.1904,-0.176,0.2111,-0.155,0.1791,-0.1412,0.2031,-0.1246,0.1777,-0.1542,0.1765,-0.1418,0.2242,-0.1674,0.1931,-0.1674,0.2171,-0.1702,0.1758,-0.1508,0.1865,-0.1411,0.1748,-0.1617,0.2121,-0.1562,0.1953,-0.1774,0.2133,-0.1562,0.1848,-0.1433,0.2027,-0.1282,0.1687,-0.1542,0.1829,-0.1409,0.2259,-0.1643,0.1968,-0.1657,0.2224,-0.1634,0.1826,-0.1455,0.1973,-0.131,0.1834,-0.1431,0.1819,-0.1177,0.135,-0.0704,0.0823,-0.0562,0.0533,-0.0318,0.0372,-0.0293,0.015,-0.0141,0.0109,-0.0087,0.0086,-0.0059,0.007,-0.0033,0.004,-0.0018,0.0026,-0.0028,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0018,0.001,-0.0015,0.0017,-0.0017,0.0009,-0.0008,0.0023,-0.0017,0.0002,-0.0096,0.0082,-0.0358,0.0598,-0.0824,0.1214,-0.1357,0.1977,-0.1373,0.1848,-0.1434,0.2263,-0.1557,0.194,-0.1627,0.229,-0.1398,0.2219,-0.1417,0.2018,-0.1252,0.1837,-0.1437,0.1925,-0.1556,0.2189,-0.1524,0.2031,-0.1722,0.2244,-0.1621,0.1948,-0.1468,0.2163,-0.1254,0.1922,-0.1463,0.1869,-0.1396,0.2125,-0.1566,0.218,-0.172,0.2222,-0.1604,0.196,-0.1497,0.2189,-0.1529,0.1912,-0.1433,0.1857,-0.1416,0.1859,-0.1524,0.2203,-0.1532,0.2053,-0.1722,0.2308,-0.1454,0.2217,-0.1515,0.1958,-0.1275,0.1885,-0.1464,0.1916,-0.1561,0.2286,-0.1556,0.2108,-0.1749,0.2335,-0.1643,0.2035,-0.1485,0.2216,-0.129,0.1972,-0.1461,0.1932,-0.1514,0.1849,-0.1613,0.2334,-0.1737,0.2299,-0.1688,0.2003,-0.1396,0.2143,-0.1343,0.1957,-0.1467,0.1953,-0.1519,0.1984,-0.1613,0.2377,-0.1465,0.1632,-0.0797,0.0783,-0.0509,0.0542,-0.0334,0.0415,-0.0326,0.0178,-0.0153,0.011,-0.007,0.0092,-0.0058,0.0069,-0.0042,0.0063,-0.0021,0.002,-0.0025,0.0028,-0.0019,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 فورد روی f150 - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری