مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای روی F150 فورد 2016 شاخ 2 ب ...

2016 فورد روی f150 - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها beepingماشینF150fordکامیونوسیله نقلیه
[-0.0043,0.0098,-0.0023,0.0037,-0.0072,0.0046,-0.0033,0.0047,-0.0011,0.002,-0.0249,0.0092,-0.0509,0.0448,-0.119,0.1142,-0.1237,0.1135,-0.1689,0.1707,-0.155,0.1527,-0.1697,0.1915,-0.1581,0.1791,-0.1695,0.2059,-0.1642,0.1783,-0.1789,0.2106,-0.181,0.2109,-0.1338,0.2081,-0.1835,0.2148,-0.1405,0.1462,-0.1786,0.2192,-0.1666,0.1328,-0.1773,0.2236,-0.1653,0.1886,-0.1724,0.2252,-0.1671,0.2242,-0.1762,0.1812,-0.1804,0.2171,-0.1379,0.1948,-0.183,0.2075,-0.1229,0.1515,-0.1862,0.2161,-0.1615,0.1772,-0.1902,0.2241,-0.1805,0.2031,-0.1755,0.2261,-0.1886,0.2091,-0.1824,0.1652,-0.142,0.1526,-0.0778,0.0887,-0.0672,0.0846,-0.0375,0.0475,-0.0456,0.0373,-0.0262,0.0232,-0.0234,0.0148,-0.0103,0.0091,-0.0055,0.0074,-0.0108,0.0112,-0.0095,0.0125,-0.0095,0.0075,-0.0072,0.0047,-0.0066,0.0109,-0.0077,0.0032,-0.002,0.0088,-0.0067,0.0039,-0.0038,0.0046,-0.0023,0.0027,-0.0029,0.0077,-0.0503,0.0352,-0.0388,0.0494,-0.1268,0.1169,-0.1406,0.1559,-0.1582,0.1716,-0.1689,0.1704,-0.1529,0.196,-0.1683,0.2027,-0.166,0.1621,-0.1744,0.2127,-0.1499,0.1006,-0.1796,0.2147,-0.1721,0.1695,-0.1842,0.2121,-0.1709,0.1974,-0.1805,0.2118,-0.1788,0.1947,-0.1598,0.2177,-0.1775,0.221,-0.116,0.149,-0.1717,0.2211,-0.1635,0.1851,-0.1779,0.22,-0.1684,0.1824,-0.1803,0.215,-0.1733,0.2069,-0.1872,0.2055,-0.1886,0.2141,-0.1465,0.1188,-0.1854,0.2218,-0.1723,0.1319,-0.1867,0.2237,-0.1682,0.1928,-0.182,0.2213,-0.1745,0.1963,-0.1858,0.2183,-0.1838,0.2101,-0.1401,0.1832,-0.1565,0.1657,-0.0907,0.0931,-0.0936,0.1071,-0.0513,0.0434,-0.0581,0.0603,-0.0329,0.0251,-0.0264,0.0187,-0.0117,0.0103,-0.0068,0.006,-0.0058,0.0058,-0.0054,0.0034,-0.0043,0.0025,-0.0023,0.0026,-0.0018,0.0019,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0011,-0.0015,0.0021,-0.0018,0.0021,-0.0006,0.0019,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0018,-0.0214,0.029,-0.0454,0.0424,-0.1143,0.0975,-0.1086,0.1072,-0.1555,0.1534,-0.1254,0.1522,-0.1582,0.1654,-0.155,0.1523,-0.1531,0.1739,-0.159,0.1773,-0.1481,0.1879,-0.1615,0.2006,-0.1315,0.1358,-0.1649,0.2021,-0.1545,0.12,-0.1567,0.1976,-0.1476,0.173,-0.155,0.1979,-0.1504,0.1967,-0.1562,0.1838,-0.1609,0.1928,-0.1146,0.1794,-0.1635,0.1886,-0.1207,0.1403,-0.1662,0.197,-0.1587,0.1274,-0.1656,0.2013,-0.1618,0.1773,-0.162,0.2016,-0.1597,0.2016,-0.1572,0.1556,-0.1633,0.195,-0.1286,0.1737,-0.166,0.1879,-0.1124,0.1473,-0.1708,0.1924,-0.1587,0.1793,-0.1715,0.1995,-0.1523,0.1839,-0.1695,0.2056,-0.1567,0.2023,-0.1466,0.1285,-0.1177,0.1181,-0.0671,0.0494,-0.0617,0.0664,-0.0324,0.0282,-0.0354,0.0357,-0.0146,0.0172,-0.0151,0.0128,-0.0096,0.0095,-0.0058,0.0049,-0.0094,0.0065,-0.0051,0.0048,-0.008,0.0037,-0.008,0.0071,-0.0098,0.0094,-0.0075,0.0046,-0.0089,0.0045,-0.0057,0.0107,-0.0087,0.0039,-0.0024,0.0034,-0.0069,0.0039,-0.004,0.0053,-0.003,0.0033,-0.0076,0.0053,-0.0454,0.0416,-0.1082,0.0929,-0.1103,0.1016,-0.1531,0.1454,-0.0753,0.1465,-0.1597,0.1699,-0.1341,0.1566,-0.1563,0.1808,-0.1555,0.1601,-0.1598,0.1842,-0.1593,0.1862,-0.1659,0.196,-0.1685,0.197,-0.129,0.1569,-0.1657,0.1908,-0.1476,0.1209,-0.1646,0.1972,-0.155,0.1738,-0.1544,0.205,-0.1544,0.1659,-0.1586,0.2009,-0.1621,0.1984,-0.1427,0.1752,-0.1673,0.1931,-0.12,0.1487,-0.174,0.1937,-0.1628,0.1375,-0.1741,0.1998,-0.1626,0.1779,-0.1722,0.2031,-0.168,0.2024,-0.1555,0.1962,-0.1617,0.2017,-0.1122,0.1585,-0.1693,0.1981,-0.1313,0.1617,-0.1736,0.1915,-0.163,0.1513,-0.1777,0.1929,-0.1708,0.1859,-0.1753,0.1976,-0.1732,0.2011,-0.1502,0.1272,-0.168,0.2044,-0.1466,0.141,-0.1685,0.1971,-0.1341,0.1306,-0.1148,0.1447,-0.0774,0.0829,-0.067,0.0796,-0.0427,0.0461,-0.0229,0.0185,-0.0239,0.0211,-0.0099,0.009,-0.0087,0.0084,-0.0072,0.0051,-0.006,0.0082,-0.0043,0.0031,-0.004,0.0039,-0.0022,0.0022,-0.0018,0.0028,-0.0025,0.0022,-0.001,0.0021,-0.0012,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0012,-0.0018,0.0016,-0.0008,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0017,0.0019,-0.0013,0.0023,-0.0204,0.0082,-0.0461,0.0421,-0.1073,0.1054,-0.1116,0.0977,-0.1535,0.157,-0.1205,0.1402,-0.166,0.1793,-0.1487,0.1716,-0.1675,0.1882,-0.1665,0.1719,-0.1647,0.1933,-0.1674,0.1987,-0.168,0.1861,-0.1696,0.1929,-0.1238,0.1213,-0.1669,0.1951,-0.1616,0.1291,-0.1667,0.1983,-0.1598,0.1783,-0.167,0.2029,-0.1617,0.1994,-0.1591,0.2012,-0.168,0.1995,-0.1152,0.1736,-0.1723,0.1961,-0.124,0.1485,-0.1759,0.196,-0.1675,0.1378,-0.173,0.1997,-0.1631,0.1819,-0.1713,0.2023,-0.166,0.2041,-0.1609,0.1572,-0.1652,0.1983,-0.134,0.1719,-0.1716,0.1908,-0.1191,0.1532,-0.1828,0.1914,-0.171,0.1768,-0.1815,0.1985,-0.1661,0.1876,-0.1358,0.2019,-0.1101,0.1191,-0.0739,0.0528,-0.0656,0.0728,-0.0425,0.0235,-0.0326,0.0401,-0.0164,0.0136,-0.019,0.0145,-0.0089,0.0089,-0.0058,0.0077,-0.0083,0.0058,-0.0057,0.0031,-0.0062,0.0043,-0.0048,0.0038,-0.0024,0.0021,-0.0018,0.0018,-0.0026,0.0027,-0.0025,0.0029,-0.0023,0.0025,-0.0022,0.0028,-0.0028,0.0014,-0.0009,0.0034,-0.0037,0.0031,-0.0032,0.0024,-0.0031,0.0032,-0.0018,0.0018,-0.0034,0.0028,-0.0015,0.001,-0.0032,0.0031,-0.002,0.002,-0.0031,0.0069,-0.0458,0.0299,-0.0379,0.0424,-0.1112,0.1078,-0.1162,0.1402,-0.1556,0.1557,-0.1644,0.1563,-0.1534,0.1749,-0.1639,0.1817,-0.1644,0.1754,-0.1694,0.1874,-0.1246,0.1878,-0.1709,0.1974,-0.1145,0.1413,-0.1716,0.2032,-0.1638,0.1795,-0.1659,0.2005,-0.1646,0.1766,-0.1463,0.2013,-0.1625,0.2051,-0.1537,0.1527,-0.1591,0.2015,-0.1423,0.0899,-0.1635,0.2025,-0.1656,0.155,-0.1714,0.1957,-0.1677,0.1916,-0.1746,0.1957,-0.1744,0.1871,-0.1432,0.2009,-0.1714,0.2024,-0.106,0.1403,-0.1687,0.2036,-0.1534,0.1731,-0.1656,0.2027,-0.1664,0.164,-0.1695,0.1953,-0.1692,0.1917,-0.1758,0.1952,-0.1788,0.1999,-0.1409,0.1196,-0.1743,0.1992,-0.1626,0.1383,-0.1627,0.2057,-0.1506,0.177,-0.1713,0.1982,-0.1658,0.1649,-0.1652,0.1998,-0.1267,0.1474,-0.0928,0.1091,-0.0766,0.0783,-0.0442,0.0336,-0.0444,0.0438,-0.0215,0.0201,-0.0243,0.0205,-0.0094,0.0092,-0.0092,0.007,-0.0059,0.006,-0.0051,0.0036,-0.0025,0.003,-0.0049,0.003,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0015,0.0007,-0.0012,0.0019,-0.0012,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 فورد روی f150 - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری