مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای روی F150 فورد 2016 شاخ 2 ب ...

2016 فورد روی f150 - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینF150fordکامیونوسیله نقلیه
[-0.0334,0.1,-0.0857,0.1088,-0.1292,0.162,-0.1286,0.1932,-0.1478,0.2335,-0.1533,0.2335,-0.154,0.2254,-0.15,0.2048,-0.1663,0.2137,-0.1728,0.2226,-0.1661,0.2103,-0.1898,0.2469,-0.1723,0.2099,-0.1845,0.2395,-0.1513,0.1438,-0.0794,0.1013,-0.0532,0.0595,-0.0348,0.0288,-0.032,0.0191,-0.0167,0.013,-0.009,0.0076,-0.0055,0.0068,-0.0038,0.0055,-0.0021,0.0027,-0.0026,0.0028,-0.0021,0.0009,-0.0016,0.0009,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0021,-0.0015,0.001,-0.001,0.001,-0.0013,0.0003,-0.0016,0.0004,-0.0003,0.001,-0.0005,0.0012,-0.0006,0.0016,-0.0008,0.0016,-0.0012,0,-0.0062,0.0121,-0.0226,0.0282,-0.0769,0.103,-0.1285,0.1352,-0.1361,0.1806,-0.1292,0.205,-0.166,0.2131,-0.1716,0.2155,-0.1492,0.2239,-0.1734,0.2125,-0.1655,0.2118,-0.1767,0.2364,-0.1579,0.2412,-0.1962,0.2149,-0.1795,0.2449,-0.1757,0.2131,-0.1608,0.2252,-0.1562,0.2144,-0.1273,0.1565,-0.0914,0.1142,-0.066,0.0768,-0.0453,0.0363,-0.0273,0.0213,-0.0234,0.016,-0.013,0.0117,-0.0062,0.0093,-0.0043,0.0047,-0.0026,0.0034,-0.0029,0.0016,-0.002,0.0016,-0.0005,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0009,-0.0015,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.001,-0.0011,0.0004,-0.0062,0.004,-0.0217,0.0201,-0.0626,0.1075,-0.1277,0.1175,-0.1389,0.1821,-0.1331,0.2229,-0.1636,0.2208,-0.1455,0.2215,-0.1712,0.2255,-0.1735,0.2111,-0.1621,0.2229,-0.1776,0.2427,-0.1644,0.2096,-0.1972,0.2468,-0.1645,0.2378,-0.187,0.2066,-0.1467,0.2194,-0.16,0.2133,-0.152,0.1589,-0.0935,0.1091,-0.0655,0.0786,-0.047,0.0617,-0.0347,0.0294,-0.0226,0.0158,-0.0128,0.0123,-0.0061,0.0092,-0.0054,0.0085,-0.0029,0.0027,-0.0031,0.0022,-0.0024,0.0021,-0.002,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0005,0.0012,-0.0015,0.0005,-0.0001,0.0014,-0.0019,0.0009,-0.0007,0.002,-0.0014,-0.0002,-0.0002,0.001,-0.0014,0.0007,-0.0122,0.0131,-0.0333,0.1023,-0.0821,0.1166,-0.1443,0.1455,-0.1371,0.1905,-0.169,0.2203,-0.1456,0.2198,-0.1732,0.2286,-0.1478,0.2029,-0.1761,0.2204,-0.1766,0.2294,-0.1634,0.2109,-0.1912,0.2513,-0.1706,0.2133,-0.1912,0.2384,-0.1429,0.1388,-0.0869,0.097,-0.0547,0.0723,-0.0379,0.0397,-0.0311,0.0208,-0.0167,0.0134,-0.0076,0.0098,-0.006,0.0084,-0.0035,0.0058,-0.0028,0.0021,-0.0028,0.0026,-0.0021,0.0021,-0.0013,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0004,-0.0004,0.0011,-0.0009,0.0019,-0.0005,0.0017,-0.0006,-0.0001,-0.0066,0.0035,-0.0307,0.0197,-0.0564,0.1057,-0.1287,0.1428,-0.156,0.2178,-0.1734,0.1863,-0.1728,0.2444,-0.1657,0.2545,-0.1845,0.2151,-0.1841,0.2402,-0.1844,0.2124,-0.1575,0.2259,-0.1448,0.2154,-0.1625,0.2034,-0.1603,0.2163,-0.1722,0.2508,-0.155,0.2115,-0.1884,0.2434,-0.1714,0.2309,-0.1718,0.2097,-0.1491,0.203,-0.1203,0.1544,-0.1107,0.0887,-0.0716,0.0676,-0.0486,0.0509,-0.0316,0.0218,-0.0177,0.017,-0.0132,0.0116,-0.0109,0.0083,-0.0053,0.0058,-0.0039,0.0045,-0.0038,0.0031,-0.0035,0.0018,-0.0022,0.0021,-0.0021,0.0012,-0.0011,0.002,-0.0007,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0013,-0.0018,0.0003,-0.0003,0.0013,-0.0013,0.0003,-0.001,0.0013,-0.0157,0.0121,-0.0346,0.1042,-0.0806,0.1141,-0.1334,0.1725,-0.1199,0.189,-0.1535,0.2273,-0.1465,0.2208,-0.1557,0.2214,-0.1413,0.1965,-0.1673,0.2151,-0.1724,0.2209,-0.1596,0.2027,-0.188,0.2519,-0.1626,0.2114,-0.1836,0.235,-0.1361,0.1367,-0.0822,0.0898,-0.058,0.057,-0.0311,0.0423,-0.032,0.0186,-0.015,0.0151,-0.0088,0.0086,-0.005,0.0067,-0.0034,0.0048,-0.0016,0.0019,-0.0027,0.0014,-0.0013,0.002,-0.0016,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 فورد روی f150 - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری