مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای روی F150 فورد 2016 شاخ 2 ب ...

2016 فورد روی f150 - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها beepingماشینF150fordکامیونوسیله نقلیه
[-0.0011,0.002,-0.0033,0.0017,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.002,-0.0022,0.0009,-0.0269,0.0364,-0.0571,0.0527,-0.1388,0.1235,-0.0759,0.1328,-0.1933,0.1918,-0.1619,0.1938,-0.2039,0.2101,-0.2032,0.1945,-0.1907,0.2248,-0.2005,0.2266,-0.1929,0.233,-0.2018,0.2222,-0.122,0.101,-0.1335,0.1455,-0.0729,0.0521,-0.0773,0.0876,-0.0465,0.0458,-0.0451,0.0289,-0.0208,0.0197,-0.0096,0.0173,-0.0091,0.008,-0.0102,0.007,-0.0056,0.0075,-0.006,0.006,-0.0056,0.0068,-0.0048,0.0112,-0.0058,0.0113,-0.0037,0.0047,-0.0044,0.0044,-0.0035,0.003,-0.002,0.0033,-0.0035,0.0013,-0.0011,0.0037,-0.002,0.0021,-0.0026,0.0013,-0.0028,0.0031,-0.0038,0.0031,-0.0029,0.0034,-0.0043,0.0036,-0.0114,0.0061,-0.0079,0.0107,-0.0068,0.0061,-0.0091,0.0068,-0.0082,0.0097,-0.0063,0.0029,-0.0023,0.0041,-0.0034,0.0027,-0.0029,0.0017,-0.0032,0.0044,-0.0049,0.006,-0.052,0.0484,-0.0729,0.0635,-0.1419,0.1344,-0.1754,0.1833,-0.1894,0.201,-0.2004,0.196,-0.158,0.2253,-0.1985,0.2359,-0.1116,0.1675,-0.1976,0.2483,-0.1963,0.2071,-0.2002,0.2583,-0.203,0.2017,-0.194,0.2534,-0.203,0.2491,-0.1964,0.2304,-0.2021,0.2401,-0.1595,0.1401,-0.2026,0.248,-0.2079,0.1582,-0.1996,0.2517,-0.2073,0.2228,-0.1988,0.2587,-0.1891,0.19,-0.1127,0.1914,-0.1187,0.1275,-0.0518,0.0439,-0.068,0.0637,-0.0253,0.0278,-0.0427,0.0277,-0.0133,0.0122,-0.014,0.0155,-0.0088,0.0094,-0.0066,0.0081,-0.0063,0.0035,-0.0061,0.0066,-0.0037,0.0036,-0.0037,0.0029,-0.0023,0.0033,-0.0026,0.0025,-0.0028,0.0025,-0.0014,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0038,0.0023,-0.0045,0.003,-0.0446,0.0309,-0.045,0.0453,-0.1213,0.1146,-0.1077,0.075,-0.1658,0.1593,-0.1722,0.1543,-0.1579,0.1701,-0.1698,0.1827,-0.1612,0.181,-0.1667,0.1823,-0.1276,0.1948,-0.1706,0.204,-0.1178,0.1319,-0.1685,0.2047,-0.1668,0.1741,-0.1557,0.2034,-0.1591,0.1718,-0.1572,0.2031,-0.1728,0.1987,-0.1835,0.1486,-0.1506,0.1845,-0.1148,0.0619,-0.0927,0.1135,-0.0609,0.0509,-0.0678,0.0497,-0.0306,0.0309,-0.0333,0.0212,-0.0147,0.0156,-0.0082,0.0107,-0.0102,0.0086,-0.0091,0.0082,-0.0125,0.0071,-0.0206,0.0185,-0.0115,0.0287,-0.0153,0.0076,-0.0107,0.0099,-0.0078,0.0142,-0.0071,0.0028,-0.001,0.0049,-0.0081,0.003,-0.0033,0.0039,-0.0026,0.0014,-0.0137,0.0088,-0.044,0.0422,-0.1112,0.1051,-0.1121,0.1049,-0.151,0.1544,-0.0809,0.1421,-0.1611,0.1779,-0.1402,0.1579,-0.1568,0.1863,-0.1601,0.1631,-0.1561,0.1919,-0.167,0.1915,-0.1581,0.1892,-0.1647,0.2011,-0.1152,0.1211,-0.1669,0.2037,-0.154,0.1206,-0.1552,0.1922,-0.1215,0.1352,-0.1026,0.1247,-0.0748,0.0715,-0.053,0.0692,-0.0417,0.0419,-0.0232,0.0243,-0.0208,0.0222,-0.0073,0.009,-0.0099,0.0076,-0.0075,0.0052,-0.0075,0.0058,-0.0033,0.0046,-0.0068,0.0043,-0.0042,0.0028,-0.0007,0.0021,-0.0022,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.002,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0035,-0.0087,0.0061,-0.009,0.0079,-0.0054,0.0056,-0.0142,0.0053,-0.058,0.054,-0.0514,0.0539,-0.1431,0.1364,-0.1818,0.1834,-0.1933,0.1872,-0.1998,0.2095,-0.1895,0.1925,-0.1899,0.2251,-0.1503,0.2156,-0.1973,0.2334,-0.1513,0.1783,-0.198,0.248,-0.1993,0.2223,-0.197,0.2474,-0.1977,0.2242,-0.1773,0.2489,-0.1938,0.2516,-0.1748,0.1729,-0.1963,0.2458,-0.186,0.112,-0.1713,0.2338,-0.1378,0.1363,-0.1095,0.142,-0.0816,0.0733,-0.07,0.035,-0.0402,0.0485,-0.0211,0.0243,-0.0183,0.0194,-0.0088,0.0086,-0.0109,0.0097,-0.0108,0.0104,-0.0121,0.0087,-0.0228,0.019,-0.0271,0.0347,-0.0086,0.0032,-0.0191,0.0169,-0.0073,0.012,-0.0161,0.0034,-0.0026,0.0092,-0.0132,0.0113,-0.0092,0.0094,-0.0091,0.0115,-0.0299,0.0423,-0.0533,0.0576,-0.1411,0.1275,-0.0701,0.1393,-0.1931,0.1879,-0.1517,0.1814,-0.1965,0.2071,-0.1923,0.1882,-0.1902,0.2221,-0.1919,0.229,-0.1961,0.2343,-0.2016,0.2455,-0.1578,0.1351,-0.2034,0.2451,-0.1809,0.1466,-0.1582,0.1959,-0.1038,0.1215,-0.1016,0.1071,-0.0644,0.0657,-0.0401,0.052,-0.036,0.0339,-0.0175,0.0155,-0.0144,0.0139,-0.011,0.0065,-0.0074,0.0066,-0.006,0.0054,-0.0061,0.0058,-0.0043,0.0038,-0.0024,0.0018,-0.0016,0.0031,-0.0027,0.0024,-0.0018,0.0033,-0.0011,0.0018,-0.0015,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 فورد روی f150 - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری