مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای روی F150 فورد 2016 شاخ بلند من ...

2016 فورد روی f150 - long horn بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها beepingماشینF150fordکامیونوسیله نقلیه
[-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0016,0.006,-0.0504,0.0503,-0.1295,0.1501,-0.1816,0.1879,-0.1844,0.1952,-0.1865,0.2114,-0.186,0.2275,-0.1851,0.2281,-0.1773,0.2205,-0.1786,0.221,-0.1789,0.2174,-0.181,0.212,-0.1842,0.2096,-0.1862,0.2164,-0.1856,0.2192,-0.1846,0.2263,-0.1829,0.2285,-0.1841,0.2284,-0.1825,0.2252,-0.1806,0.2204,-0.1839,0.218,-0.1891,0.2122,-0.1895,0.2165,-0.1912,0.2218,-0.1881,0.2257,-0.1846,0.2264,-0.1839,0.2255,-0.1819,0.2238,-0.1833,0.2213,-0.1854,0.2178,-0.1876,0.2147,-0.1888,0.2132,-0.1891,0.2194,-0.188,0.225,-0.1866,0.2269,-0.1851,0.2275,-0.183,0.2241,-0.1825,0.2204,-0.1864,0.2186,-0.1876,0.2131,-0.1869,0.213,-0.1907,0.2201,-0.189,0.2248,-0.1876,0.226,-0.1844,0.225,-0.1835,0.2258,-0.1812,0.2234,-0.1859,0.2216,-0.1872,0.2183,-0.1878,0.2137,-0.1911,0.216,-0.1901,0.2223,-0.1879,0.2252,-0.187,0.2265,-0.1864,0.2266,-0.1833,0.2248,-0.183,0.2233,-0.1837,0.2199,-0.1873,0.216,-0.1885,0.2104,-0.1893,0.2181,-0.1909,0.2199,-0.1911,0.2222,-0.1879,0.225,-0.1831,0.2237,-0.1816,0.2243,-0.1801,0.2209,-0.1843,0.2188,-0.1853,0.2165,-0.1889,0.2122,-0.1915,0.2187,-0.191,0.2202,-0.1915,0.2231,-0.1892,0.2252,-0.1853,0.226,-0.1841,0.2257,-0.1812,0.2245,-0.1826,0.2246,-0.1843,0.2179,-0.1865,0.2147,-0.1905,0.2113,-0.1921,0.2156,-0.1958,0.2194,-0.194,0.2215,-0.1915,0.2229,-0.1894,0.2242,-0.1848,0.2248,-0.1826,0.2226,-0.1821,0.2199,-0.184,0.2176,-0.1867,0.2131,-0.1876,0.2091,-0.191,0.2163,-0.1926,0.221,-0.1949,0.2236,-0.191,0.2262,-0.1866,0.227,-0.1829,0.2245,-0.1826,0.2222,-0.1855,0.2184,-0.1877,0.2115,-0.1912,0.2119,-0.1933,0.2169,-0.194,0.2222,-0.1936,0.2263,-0.1887,0.2256,-0.1863,0.2272,-0.1852,0.2262,-0.1873,0.2251,-0.1868,0.2202,-0.1872,0.2145,-0.1917,0.2128,-0.1967,0.218,-0.1947,0.224,-0.1943,0.2253,-0.1937,0.2273,-0.1904,0.2285,-0.1871,0.2269,-0.1853,0.2274,-0.1846,0.2268,-0.1866,0.2229,-0.19,0.2179,-0.1962,0.2099,-0.195,0.2199,-0.1948,0.2236,-0.1953,0.2265,-0.1942,0.2262,-0.1899,0.2247,-0.1884,0.224,-0.1865,0.2213,-0.1918,0.2209,-0.1923,0.2134,-0.1927,0.2106,-0.1954,0.2167,-0.1957,0.2196,-0.1954,0.2227,-0.194,0.2247,-0.1902,0.2249,-0.1875,0.2252,-0.1873,0.2233,-0.1871,0.2203,-0.1898,0.2124,-0.192,0.2109,-0.196,0.2132,-0.1657,0.1631,-0.0937,0.1087,-0.0538,0.0597,-0.0277,0.0288,-0.0142,0.0072,-0.0109,0.0065,-0.0061,0.0054,-0.0028,0.0027,-0.0022,0.0024,-0.0014,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0,-0.0015,0.0021,-0.001,0.0011,-0.0031,0.0066,-0.0499,0.0508,-0.1395,0.1593,-0.1828,0.1795,-0.1865,0.2089,-0.188,0.2129,-0.1949,0.2165,-0.1946,0.2181,-0.1936,0.2207,-0.1957,0.2233,-0.1956,0.2285,-0.1946,0.2279,-0.1929,0.2288,-0.1915,0.2275,-0.1936,0.218,-0.1984,0.2175,-0.199,0.2216,-0.1989,0.2247,-0.1983,0.2274,-0.1951,0.227,-0.1911,0.2266,-0.1914,0.2228,-0.1913,0.2189,-0.1963,0.2123,-0.1985,0.2222,-0.2009,0.2258,-0.199,0.2283,-0.1965,0.2282,-0.1931,0.2256,-0.1904,0.2243,-0.1898,0.2212,-0.1922,0.2189,-0.201,0.2146,-0.2008,0.2243,-0.2012,0.2275,-0.1998,0.2289,-0.1967,0.2287,-0.1922,0.2274,-0.192,0.2251,-0.1911,0.2212,-0.1947,0.216,-0.2022,0.2132,-0.2033,0.2236,-0.2018,0.2255,-0.1992,0.2276,-0.1951,0.2265,-0.1938,0.2254,-0.1923,0.2222,-0.1923,0.2189,-0.1936,0.2132,-0.2039,0.2182,-0.2027,0.2263,-0.1987,0.2264,-0.197,0.2281,-0.1946,0.2271,-0.1922,0.2259,-0.1917,0.2227,-0.1922,0.2187,-0.1993,0.2161,-0.2032,0.2217,-0.2037,0.2274,-0.2031,0.2279,-0.1963,0.2278,-0.1958,0.2273,-0.1945,0.2236,-0.1944,0.2218,-0.1956,0.2167,-0.2005,0.2139,-0.2013,0.2198,-0.203,0.2261,-0.1982,0.2248,-0.1948,0.2256,-0.1926,0.2226,-0.1931,0.2198,-0.1926,0.2149,-0.1992,0.2157,-0.2022,0.2214,-0.2047,0.2254,-0.2034,0.2268,-0.197,0.2291,-0.1939,0.227,-0.191,0.2252,-0.193,0.2196,-0.1961,0.2138,-0.2007,0.2164,-0.2038,0.2205,-0.2048,0.2249,-0.2038,0.2254,-0.1993,0.2281,-0.1968,0.2248,-0.1948,0.2228,-0.1974,0.2207,-0.2016,0.2163,-0.2036,0.216,-0.2055,0.2225,-0.2065,0.227,-0.2063,0.2293,-0.1984,0.2286,-0.1941,0.2276,-0.1936,0.223,-0.1943,0.2188,-0.1983,0.2137,-0.2043,0.2184,-0.2059,0.2225,-0.2057,0.2266,-0.2072,0.2306,-0.2045,0.2304,-0.1987,0.2276,-0.1974,0.2239,-0.1965,0.2206,-0.2008,0.214,-0.2042,0.2209,-0.2069,0.2269,-0.2075,0.2301,-0.2064,0.2321,-0.2026,0.2302,-0.1969,0.2252,-0.1953,0.2211,-0.1974,0.2162,-0.2033,0.2188,-0.2073,0.2259,-0.2096,0.2309,-0.208,0.2304,-0.204,0.2321,-0.2027,0.2336,-0.1988,0.2282,-0.1977,0.2166,-0.2034,0.2147,-0.2071,0.2209,-0.2085,0.2253,-0.2085,0.2288,-0.2074,0.2294,-0.203,0.2265,-0.1991,0.2256,-0.1956,0.2223,-0.2038,0.2164,-0.2083,0.2231,-0.2102,0.2272,-0.2111,0.229,-0.2075,0.2303,-0.2014,0.2281,-0.1993,0.2272,-0.1965,0.2216,-0.199,0.2151,-0.2087,0.2181,-0.2097,0.226,-0.2085,0.2281,-0.2059,0.2291,-0.2021,0.2253,-0.199,0.2238,-0.1969,0.2171,-0.2033,0.2119,-0.2086,0.2189,-0.2118,0.2231,-0.1555,0.223,-0.0896,0.0875,-0.049,0.0483,-0.0311,0.0254,-0.0114,0.0106,-0.0067,0.0065,-0.0037,0.0042,-0.0026,0.0019,-0.0026,0.0024,-0.0016,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0208,0.0225,-0.1186,0.1089,-0.1655,0.1679,-0.1697,0.1757,-0.175,0.1938,-0.1855,0.2028,-0.19,0.2119,-0.1883,0.2149,-0.1813,0.2077,-0.1764,0.2064,-0.1793,0.2017,-0.1886,0.2046,-0.1876,0.2094,-0.1859,0.2113,-0.1806,0.21,-0.1754,0.2025,-0.1825,0.197,-0.1886,0.2028,-0.1908,0.2081,-0.1873,0.2083,-0.1844,0.2099,-0.1762,0.2083,-0.1817,0.1989,-0.1875,0.2004,-0.1905,0.2084,-0.1879,0.2092,-0.1876,0.2119,-0.1815,0.2097,-0.1759,0.2061,-0.1815,0.2006,-0.1895,0.195,-0.1905,0.2088,-0.1879,0.2102,-0.1833,0.2084,-0.1777,0.207,-0.1761,0.2015,-0.1842,0.1961,-0.1875,0.2009,-0.19,0.2065,-0.1883,0.2089,-0.1845,0.2089,-0.1739,0.2047,-0.1777,0.2008,-0.1835,0.1959,-0.1874,0.2022,-0.1872,0.2082,-0.187,0.2109,-0.1828,0.209,-0.1785,0.2072,-0.1741,0.2034,-0.1876,0.1988,-0.1897,0.202,-0.1894,0.2082,-0.1861,0.2086,-0.183,0.2072,-0.1775,0.2043,-0.1784,0.1986,-0.1864,0.1965,-0.1896,0.2041,-0.1903,0.2083,-0.1881,0.2091,-0.1774,0.2063,-0.1759,0.2036,-0.1826,0.1965,-0.1871,0.2009,-0.1899,0.2053,-0.1901,0.2093,-0.1873,0.2108,-0.1826,0.2091,-0.1771,0.2057,-0.1837,0.1936,-0.1893,0.1999,-0.1912,0.2054,-0.1904,0.2086,-0.1877,0.2094,-0.1819,0.2071,-0.1775,0.2045,-0.179,0.2014,-0.1823,0.194,-0.1906,0.203,-0.1886,0.21,-0.1853,0.2084,-0.1795,0.2064,-0.1751,0.2026,-0.1847,0.1958,-0.1885,0.1964,-0.1901,0.2034,-0.1903,0.2069,-0.1893,0.2087,-0.1838,0.2065,-0.1777,0.1993,-0.1845,0.1949,-0.1888,0.199,-0.1916,0.2049,-0.1918,0.2091,-0.1909,0.2101,-0.189,0.2098,-0.1827,0.2074,-0.1776,0.2036,-0.1872,0.1994,-0.1926,0.2039,-0.1942,0.2078,-0.1926,0.2082,-0.1882,0.2089,-0.1828,0.2085,-0.1782,0.2033,-0.1807,0.1992,-0.1869,0.1935,-0.1922,0.201,-0.1938,0.2087,-0.1896,0.2096,-0.1851,0.2081,-0.1804,0.2044,-0.1793,0.2007,-0.1844,0.1966,-0.1879,0.1976,-0.1917,0.2041,-0.1931,0.2079,-0.1904,0.2099,-0.1864,0.2101,-0.1797,0.2054,-0.1796,0.2021,-0.1851,0.1945,-0.1896,0.1972,-0.1929,0.2036,-0.193,0.2063,-0.1897,0.2087,-0.1875,0.208,-0.1785,0.2043,-0.1826,0.1956,-0.1887,0.1965,-0.193,0.2035,-0.143,0.1392,-0.0815,0.078,-0.0442,0.0419,-0.0274,0.0226,-0.0107,0.0101,-0.0054,0.0035,-0.0034,0.0028,-0.0019,0.0016,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2016 فورد روی f150 - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری