مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای friction plastic shovel on snow creak stress 02 wav

Friction from plastic shovel being pressed into snow with stress and a creak (2).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: اداره
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها پلاستیکجیر جیر کردنبرفیخبیلstressfrictionفشار
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0032,0.0013,-0.0219,0.02,-0.0048,0.006,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0015,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0205,0.0342,-0.0143,0.0112,-0.0042,0.0027,-0.0161,0.0057,-0.03,0.04,-0.0061,0.0059,-0.042,0.0639,-0.0231,0.0365,-0.0063,0.0072,-0.0115,0.0122,-0.0633,0.0343,-0.4712,0.3747,-0.0349,0.0202,-0.0151,0.0179,-0.0131,0.0224,-0.4552,0.4119,-0.3143,0.2068,-0.0431,0.0416,-0.3816,0.1437,-0.2578,0.3076,-0.0622,0.0325,-0.1488,0.1275,-0.1708,0.1685,-0.0718,0.023,-0.0994,0.0891,-0.0194,0.0126,-0.065,0.0724,-0.0164,0.0162,-0.0079,0.0076,-0.0068,0.0055,-0.0045,0.0038,-0.0032,0.0034,-0.0029,0.0043,-0.002,0.002,-0.0029,0.0022,-0.003,0.0021,-0.0039,0.0023,-0.0032,0.0029,-0.0033,0.0038,-0.003,0.0032,-0.0024,0.0024,-0.0041,0.0035,-0.0029,0.0028,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0085,0.0042,-0.0963,0.107,-0.0315,0.0411,-0.0151,0.0199,-0.0075,0.0094,-0.0254,0.0055,-0.0264,0.0253,-0.008,0.0099,-0.013,0.0087,-0.0921,0.0807,-0.1844,0.1769,-0.1581,0.1595,-0.1549,0.1788,-0.1858,0.2202,-0.0528,0.0493,-0.1045,0.1557,-0.1069,0.0481,-0.0906,0.1042,-0.0905,0.1059,-0.08,0.1277,-0.0944,0.1406,-0.1169,0.043,-0.1243,0.1216,-0.026,0.017,-0.0538,0.1026,-0.1004,0.1258,-0.121,0.046,-0.0121,0.0125,-0.0124,0.0077,-0.0074,0.0088,-0.0071,0.0096,-0.0067,0.0053,-0.005,0.0038,-0.0084,0.0094,-0.2494,0.353,-0.0355,0.0646,-0.0244,0.022,-0.0086,0.0088,-0.0039,0.0038,-0.0077,0.0097,-0.0049,0.0039,-0.0302,0.0511,-0.3505,0.3067,-0.0466,0.0935,-0.0085,0.0124,-0.008,0.0069,-0.0049,0.0029,-0.0042,0.0043,-0.0028,0.0035,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.001,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.001,-0.0121,0.0051,-0.052,0.0595,-0.008,0.0061,-0.0032,0.003,-0.0019,0.002,-0.0018,0.0021,-0.0029,0.0027,-0.003,0.0036,-0.0045,0.005,-0.0148,0.0079,-0.02,0.0088,-0.0083,0.01,-0.0115,0.0131,-0.01,0.0116,-0.0094,0.012,-0.0151,0.0132,-0.024,0.0199,-0.3005,0.2148,-0.0405,0.0737,-0.1265,0.0825,-0.0177,0.0208,-0.1997,0.2426,-0.0385,0.0573,-0.0117,0.0119,-0.1318,0.1318,-0.0179,0.0268,-0.0057,0.0071,-0.0054,0.0056,-0.0045,0.0042,-0.0037,0.0033,-0.0016,0.0019,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.001,0.0009,-0.0025,0.003,-0.0043,0.0046,-0.0056,0.006,-0.0079,0.0094,-0.0091,0.0115,-0.0139,0.0126,-0.0104,0.009,-0.0072,0.0095,-0.0109,0.0081,-0.0064,0.009,-0.0107,0.008,-0.0108,0.0156,-0.2843,0.1665,-0.1161,0.0607,-0.1016,0.1275,-0.1365,0.091,-0.0553,0.0671,-0.0304,0.0194,-0.0195,0.0172,-0.021,0.0247,-0.0228,0.0393,-0.0234,0.0303,-0.0142,0.0149,-0.0149,0.0118,-0.0201,0.0184,-0.2783,0.3532,-0.151,0.1293,-0.0162,0.0173,-0.0126,0.0147,-0.0116,0.0072,-0.0084,0.0077,-0.0041,0.0038,-0.0028,0.0022,-0.0049,0.0027,-0.1369,0.0421,-0.1375,0.1437,-0.0172,0.0272,-0.0051,0.0058,-0.0037,0.0045,-0.1468,0.0542,-0.1559,0.1899,-0.0373,0.0199,-0.0304,0.0397,-0.0073,0.0067,-0.004,0.0049,-0.0036,0.0031,-0.0042,0.0044,-0.003,0.0028,-0.0033,0.002,-0.0015,0.0013,-0.001,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0016,0.0018,-0.0088,0.0173,-0.0995,0.0772,-0.0113,0.0117,-0.0112,0.0102,-0.0117,0.0165,-0.181,0.1735,-0.1424,0.1297,-0.0978,0.1006,-0.2569,0.0425,-0.3135,0.2596,-0.0966,0.2056,-0.1461,0.1606,-0.0497,0.0503,-0.0494,0.038,-0.0179,0.0172,-0.2016,0.1472,-0.1015,0.0748,-0.0241,0.032,-0.0163,0.0184,-0.0113,0.0102,-0.0111,0.0089,-0.0087,0.0118,-0.0089,0.0094,-0.0072,0.006,-0.0057,0.0061,-0.0038,0.0041,-0.0037,0.0034,-0.0015,0.0024,-0.0017,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0057,0.0076,-0.1519,0.1783,-0.0344,0.0443,-0.1246,0.159,-0.1742,0.2935,-0.1407,0.1024,-0.0119,0.0188,-0.0149,0.0159,-0.0172,0.0151,-0.0136,0.0157,-0.0107,0.0118,-0.0112,0.0108,-0.0971,0.1148,-0.0582,0.0739,-0.0244,0.0204,-0.3076,0.253,-0.1274,0.168,-0.0977,0.0915,-0.0776,0.0989,-0.0955,0.1542,-0.0843,0.1695,-0.0392,0.0475,-0.0387,0.0613,-0.0427,0.0976,-0.0526,0.042,-0.0263,0.03,-0.108,0.1177,-0.1636,0.1086,-0.1592,0.1945,-0.0355,0.0416,-0.02,0.0126,-0.1003,0.1663,-0.0309,0.0338,-0.0087,0.0093,-0.0063,0.0043,-0.0034,0.0035,-0.0046,0.003,-0.0036,0.0027,-0.0023,0.0026,-0.0024,0.0019,-0.002,0.003,-0.0344,0.0342,-0.0137,0.0078,-0.0039,0.0041,-0.004,0.0041,-0.0042,0.0055,-0.0044,0.0046,-0.0036,0.0025,-0.002,0.002,-0.0019,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.002,0.0025,-0.0062,0.0074,-0.1794,0.2802,-0.1743,0.0963,-0.0173,0.0139,-0.0153,0.0197,-0.0315,0.0255,-0.0332,0.0502,-0.0158,0.0144,-0.0086,0.0131,-0.1765,0.3337,-0.0258,0.0404,-0.0155,0.0135,-0.196,0.3644,-0.1076,0.0658,-0.0534,0.061,-0.0191,0.0234,-0.023,0.0213,-0.2172,0.4178,-0.0643,0.0905,-0.0479,0.0478,-0.1579,0.1001,-0.0456,0.0411,-0.0409,0.0322,-0.0367,0.0388,-0.0111,0.0159,-0.0123,0.009,-0.2388,0.2966,-0.0334,0.0334,-0.0163,0.0252,-0.0218,0.0414,-0.0296,0.0462,-0.0257,0.02,-0.0127,0.0105,-0.012,0.0127,-0.013,0.0104,-0.0048,0.0053,-0.0049,0.004,-0.0031,0.0036,-0.0043,0.0021,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0018,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:07
Friction from plastic shovel being pressed into snow with stress and a creak (2).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم