مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کامل کوهنورد کوله پشتی شیر 1 wav

کامل کوهنورد کوله پشتی - بهره برداری از 1.
دسته بندی: پارچه و لباس
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0165,0.0002,-0.0425,-0.0076,-0.0485,-0.0271,-0.0393,-0.0017,-0.0002,0.0465,0.031,0.0514,0.0105,0.0472,0.0223,0.0431,0.0053,0.0287,0.0001,0.0123,-0.0207,0.0028,-0.0371,-0.0214,-0.0379,-0.0157,-0.0542,-0.0305,-0.0665,-0.0217,-0.0561,-0.0199,-0.0487,-0.0163,-0.067,-0.0132,-0.0906,-0.0169,-0.0626,0.0363,-0.0492,0.0523,0.0435,0.0867,0.0651,0.1381,0.0109,0.1067,0.0112,0.0721,-0.0019,0.1568,0.0819,0.1386,0.0554,0.0911,0.0383,0.0905,-0.0127,0.0572,-0.0637,-0.0101,-0.1028,-0.0374,-0.0922,-0.0701,-0.0873,-0.0233,-0.0381,0.0034,-0.0421,0.0203,-0.0091,0.0222,-0.0001,0.0164,0.0051,0.0354,-0.0083,0.0081,-0.0179,-0.0033,-0.0346,-0.0209,-0.0296,-0.0185,-0.0347,-0.0246,-0.0307,-0.0097,-0.0219,0.0026,-0.0004,0.0097,-0.0185,0.0039,-0.0171,-0.0047,-0.0109,0.0019,-0.0032,0.0046,-0.0021,0.0092,-0.0043,0.0091,-0.005,0.0038,-0.0133,-0.0047,-0.0163,-0.0088,-0.0152,-0.0114,-0.0177,-0.0089,-0.0119,-0.0054,-0.0072,0.0078,0.0081,0.0139,0.0114,0.0183,-0.0004,0.0126,0.006,0.0147,0.0126,0.0163,0.0148,0.0193,0.0081,0.0156,0.0036,0.008,-0.0073,0.0065,-0.0139,-0.0066,-0.0211,-0.0114,-0.0226,-0.0179,-0.0195,-0.0096,-0.0089,0.0006,0.0008,0.011,0.0102,0.0207,0.0193,0.0237,0.0208,0.0246,0.014,0.0242,0.0043,0.0148,-0.0055,0.0035,-0.0129,-0.0056,-0.0174,-0.0132,-0.0157,-0.0079,-0.0074,-0.0034,-0.0072,-0.0008,-0.0051,0.0008,-0.0036,0.0031,0.0009,0.0043,-0.0013,0.0062,0.0063,0.0103,0.0063,0.01,0.0057,0.008,-0.0033,0.0059,-0.005,0.0013,-0.0046,-0.0015,-0.004,-0.001,-0.0055,-0.0031,-0.0072,-0.0051,-0.01,-0.0057,-0.0098,-0.0042,-0.0049,0.0022,0.0005,0.0039,0.0041,0.0116,0.0116,0.0175,0.0115,0.0157,0.0107,0.0131,0.0056,0.0118,0.0076,0.0107,-0.0005,0.009,-0.0015,0.0003,-0.0034,0.0015,-0.004,-0.0021,-0.0044,-0.0022,-0.0058,-0.0027,-0.003,-0.0007,-0.0022,0.0034,0.0028,0.006,0.0033,0.0061,0.0022,0.0033,-0.0009,0.0026,-0.0034,0.0014,-0.0068,0.002,-0.0076,-0.0026,-0.0066,-0.0016,-0.0055,-0.0007,-0.0051,-0.0017,-0.0045,-0.0018,-0.006,-0.0015,-0.0035,0.0002,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0026,0.0012,0.0053,0.003,0.0049,0.0022,0.0057,-0.0011,0.0035,-0.0086,-0.0014,-0.011,-0.0082,-0.011,-0.0085,-0.0093,-0.005,-0.0052,-0.0026,-0.0026,0.0006,0.0007,0.0027,0.0016,0.0032,0.0005,0.0025,0.0015,0.003,0.0015,0.0025,0.0019,0.0029,-0.0014,0.0024,-0.0016,-0.0008,-0.0016,-0.0004,-0.0036,-0.0012,-0.0044,-0.0035,-0.0044,-0.0027,-0.0042,-0.0029,-0.0042,-0.0031,-0.0042,-0.0004,-0.0004,0.0021,0.0019,0.0038,0.0034,0.0044,0.0009,0.0033,0.0007,0.0019,0.0001,0.0016,0,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0028,-0.0007,-0.0029,-0.0015,-0.0016,0,0,0.001,0.0009,0.0019,0.002,0.0045,0.0048,0.0063,0.0052,0.0061,0.0037,0.0054,0.003,0.0036,0.0008,0.0032,-0.002,0.0009,-0.0044,-0.0019,-0.0049,-0.0044,-0.0049,-0.0027,-0.003,-0.0019,-0.0019,-0.0004,-0.001,-0.0004,-0.0011,-0.0008,-0.0026,-0.0013,-0.0022,-0.0017,-0.002,-0.0003,-0.0003,0.0024,0.0023,0.0038,0.0027,0.0038,0.0013,0.0027,0.0008,0.0016,0.0007,0.0016,0.0007,0.0016,0.0001,0.0008,0,0.0005,0.0001,0.001,0.0009,0.002,0.0018,0.0023,0.0017,0.002,0.0009,0.002,-0.0007,0.0011,-0.0037,-0.0006,-0.0062,-0.0027,-0.0048,-0.0026,-0.0049,-0.004,-0.0038,-0.0012,-0.0012,0.0005,0.0006,0.0017,0.0011,0.002,0.001,0.0017,0.0013,0.0036,0.0019,0.0039,-0.001,0.0018,-0.0017,-0.001,-0.0018,-0.0013,-0.0023,-0.0016,-0.003,-0.0024,-0.003,-0.002,-0.002,-0.0016,-0.0021,-0.0013,-0.0017,-0.0006,-0.0015,0.0013,0.0011,0.0021,0.0019,0.0024,0.0022,0.0035,0.0034,0.0043,0.0033,0.0043,0.0005,0.0034,-0.0009,0.0005,-0.0014,-0.0007,-0.0021,-0.0012,-0.0031,-0.0005,-0.0021,-0.0012,-0.0012,-0.0003,-0.0004,0.0006,0.0004,0.001,0.0011,0.002,0.0016,0.0021,0.0007,0.0016,-0.0009,0.0007,-0.0016,-0.0009,-0.0023,-0.0016,-0.0029,-0.0023,-0.0029,-0.0019,-0.0019,-0.001,-0.001,-0.0002,-0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0.0003,0.0006,0.0006,0.0012,0.0005,0.0013,0.0004,0.0007,0.0006,0.0009,0.0009,0.0012,0.001,0.0014,0,0.001,-0.0003,0,-0.0004,0.0004,0.0004,0.0006,0.0002,0.0005,0.0002,0.0006,0.0006,0.0009,0.0004,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0011,-0.0008,-0.0013,-0.001,-0.0014,-0.0012,-0.0017,-0.0011,-0.0017,-0.0012,-0.0013,-0.001,-0.0014,-0.0012,-0.0011,0.0002,0.0003,0.0013,0.0013,0.0025,0.0024,0.0026,0.0023,0.0026,0.0007,0.0023,-0.0002,0.0006,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0004,0.0003,0.0004,0.001,0.0006,0.001,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0009,-0.0002,-0.0011,-0.0005,-0.0013,-0.0011,-0.0013,-0.001,-0.0011,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.001,-0.0009,-0.001,-0.0003,-0.0004,0.0004,0.0004,0.0009,0.0008,0.001,0.0007,0.0009,0.0001,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0.0003,0.0008,0.0008,0.0009,0.0009,0.0011,0.0006,0.001,0,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0009,0.0009,0.0013,0.0013,0.0015,0.0013,0.0014,0.0013,0.0015,0.0013,0.0015,0.0009,0.0012,0.0003,0.0009,0,0.0004,-0.0005,0,-0.0008,-0.0005,-0.0009,-0.0007,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0007,0.0005,0.0008,0.0004,0.0007,0.0003,0.0006,0.0002,0.0004,0.0002,0.0006,0.0006,0.0008,0.0005,0.0007,0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0009,-0.0006,-0.0011,-0.0008,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0006,0.0003,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0003,0.0003,0.0005,0.0005,0.0007,0.0006,0.0007,0.0005,0.0007,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کامل کوهنورد کوله پشتی - بهره برداری از 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم