مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کامل و بزرگ لیوان شیشه ای ...

بزرگ تمام شیشه ای قرار داده و روی میز شیشه ای سری (1).
دسته بندی: آشپزخانه
مدت زمان: ۰:۲۷
نوع: 48kHz,24bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.05,0.0576,-0.0061,0.0054,-0.002,0.002,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0543,0.0658,-0.0084,0.006,-0.0022,0.0027,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.014,0.021,-0.0057,0.0053,-0.0072,0.0115,-0.0036,0.0038,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0331,0.0003,-0.0321,0.0454,-0.0033,0.0035,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.029,0.0339,-0.0119,0.0088,-0.003,0.0021,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0015,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0018,0.0016,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0105,0.013,-0.0132,0.0187,-0.0017,0.002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.121,0.158,-0.0426,0.0431,-0.0062,0.0096,-0.0038,0.0032,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0047,0.0064,-0.0022,0.0018,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0052,0.0067,-0.0024,0.0034,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0018,0.0024,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0016,0.0019,-0.0013,0.0022,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0018,0.0021,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0014,0.0021,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.006,0.0069,-0.0009,0.0013,-0.011,0.015,-0.0098,0.0112,-0.0016,0.0017,-0.0013,0.0017,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0029,0.0053,-0.0018,0.0023,-0.0008,0.0005,-0.0015,0.0019,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0012,0.0014,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0059,0.009,-0.0016,0.0019,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0812,0.0838,-0.0173,0.0202,-0.0037,0.005,-0.0017,0.0018,-0.001,0.0008,-0.0036,0.0043,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0106,0.0161,-0.0022,0.0023,-0.0006,0.0005,-0.0016,0.0019,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0322,0.0377,-0.0156,0.0109,-0.0025,0.0029,-0.001,0.0011,-0.0028,0.0068,-0.0022,0.002,-0.0204,0.0341,-0.0051,0.0038,-0.0012,0.0011,-0.0045,0.0071,-0.0035,0.004,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0702,0.1003,-0.0128,0.0122,-0.0033,0.0024,-0.0016,0.0018,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0028,0.0035,-0.001,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0065,0.0019,-0.0076,0.0115,-0.0028,0.004,-0.0017,0.0016,-0.0007,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0115,0.0155,-0.0177,0.0142,-0.0061,0.005,-0.0011,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0391,0.0473,-0.0058,0.008,-0.0023,0.0018,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0424,0.0714,-0.0044,0.0052,-0.0028,0.0023,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0022,0.004,-0.0017,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0015,0.0022,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0017,0.0028,-0.002,0.0012,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0025,-0.0119,0.0084,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0128,0.0168,-0.0078,0.0087,-0.002,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.004,0.0041,-0.0013,0.0015,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0016,0.0011,-0.0017,0.0014,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.015,0.0177,-0.0025,0.0023,-0.0148,0.0189,-0.0038,0.0022,-0.0076,0.0116,-0.0016,0.0016,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0675,0.0756,-0.0212,0.0193,-0.0037,0.0062,-0.002,0.0016,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0255,0.0348,-0.008,0.0086,-0.0016,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0023,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0018,0.002,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0101,0.0121,-0.0113,0.0179,-0.0022,0.0028,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0944,0.0927,-0.0092,0.0062,-0.0028,0.0041,-0.0018,0.0016,-0.0008,0.0007,-0.0136,0.0186,-0.027,0.0317,-0.0026,0.0025,-0.001,0.001,-0.0023,0.0016,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:27
بزرگ تمام شیشه ای قرار داده و روی میز شیشه ای سری (1).
نوع فایل
audio/mpeg, 48kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم