مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کامل بزرگ شیشه ای لیوان O ...

بزرگ تمام شیشه ای قرار داده و روی میز شیشه ای سری (2).
دسته بندی: آشپزخانه
مدت زمان: ۰:۱۳
نوع: 48kHz,24bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.1903,0.2849,-0.0686,0.0464,-0.024,0.0194,-0.0124,0.0108,-0.0062,0.0088,-0.0047,0.0053,-0.0037,0.0042,-0.0026,0.0022,-0.0015,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0433,0.0575,-0.0479,0.0761,-0.0218,0.0157,-0.0084,0.0071,-0.0037,0.0052,-0.0024,0.0023,-0.0015,0.002,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0008,-0.009,0.014,-0.008,0.0111,-0.0022,0.0024,-0.0012,0.0013,-0.0026,0.0034,-0.0016,0.0016,-0.0009,0.0011,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0067,0.0066,-0.0024,0.0019,-0.0007,0.0013,-0.0015,0.0029,-0.003,0.002,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0057,0.0059,-0.0038,0.0043,-0.0017,0.0019,-0.0007,0.001,-0.0016,0.0021,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.004,0.0041,-0.0029,0.0022,-0.0014,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0028,0.0028,-0.0017,0.0015,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0011,-0.0015,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0014,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0016,0.0015,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0112,0.0204,-0.0174,0.0235,-0.0083,0.0071,-0.0039,0.0051,-0.0033,0.0036,-0.0022,0.0017,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.001,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0014,0.0015,-0.0019,0.0024,-0.002,0.0017,-0.0001,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0859,0.1345,-0.0395,0.0335,-0.0131,0.0151,-0.0061,0.0089,-0.0049,0.0037,-0.0027,0.0018,-0.0027,0.0024,-0.0018,0.0018,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0154,0.0277,-0.0128,0.0137,-0.0362,0.0588,-0.0291,0.0227,-0.0072,0.0067,-0.005,0.0063,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0019,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0008,-0.0025,0.0027,-0.002,0.0016,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0072,0.0079,-0.003,0.0039,-0.0024,0.0029,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0021,0.0018,-0.0013,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0033,0.0033,-0.0019,0.0022,-0.0012,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0017,0.0018,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0992,0.0394,-0.0741,0.1301,-0.042,0.0252,-0.0122,0.0109,-0.0057,0.0087,-0.0037,0.0031,-0.0022,0.002,-0.0192,0.0322,-0.0115,0.0122,-0.0051,0.0042,-0.0023,0.0019,-0.0013,0.0016,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0024,0.003,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0021,0.0024,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0898,0.1058,-0.043,0.0713,-0.0158,0.0161,-0.0088,0.0068,-0.0039,0.0037,-0.002,0.0025,-0.002,0.0023,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.002,0.0031,-0.0018,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0013,0.0017,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0046,0.0076,-0.0028,0.0023,-0.0024,0.0015,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.002,0.0019,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0.0014,-0.0063,0.0099,-0.0046,0.0029,-0.0035,0.0034,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0085,0.0121,-0.009,0.0106,-0.0059,0.0074,-0.003,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0527,0.0238,-0.0538,0.0731,-0.0275,0.0177,-0.0063,0.0058,-0.0045,0.0053,-0.0036,0.0023,-0.0019,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0285,0.0442,-0.0235,0.0271,-0.0078,0.0074,-0.0024,0.0027,-0.0023,0.0022,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0716,0.0959,-0.0478,0.0382,-0.0192,0.0169,-0.0053,0.0086,-0.0035,0.0036,-0.0025,0.0023,-0.0021,0.0018,-0.0014,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0081,0.0094,-0.004,0.0046,-0.0032,0.0031,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:13
بزرگ تمام شیشه ای قرار داده و روی میز شیشه ای سری (2).
نوع فایل
audio/mpeg, 48kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم