مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای garbage truck compressing trash unevenly in the distance with metal bin movement in the distance

Garbage truck compressing trash unevenly in the distance with metal bin movement in the distance

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر حمل و نقل
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها کامیونزبالهکامیون زبالهزباله هاsanitationکامیون زباله
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0019,0.002,-0.0029,0.0038,-0.005,0.0036,-0.0077,0.0058,-0.0082,0.0082,-0.0087,0.007,-0.0093,0.0058,-0.0077,0.0077,-0.0082,0.0075,-0.0063,0.0074,-0.0088,0.007,-0.0086,0.0074,-0.0069,0.0085,-0.0068,0.0069,-0.0095,0.0088,-0.0113,0.0099,-0.0142,0.0087,-0.013,0.0099,-0.0103,0.0131,-0.0078,0.0136,-0.0126,0.009,-0.0109,0.0071,-0.0053,0.0068,-0.0063,0.0077,-0.0067,0.007,-0.0066,0.0065,-0.0059,0.0057,-0.0083,0.007,-0.0052,0.0069,-0.0051,0.0047,-0.0041,0.0046,-0.0048,0.0059,-0.0052,0.0049,-0.005,0.0042,-0.0069,0.0056,-0.0054,0.0062,-0.0061,0.006,-0.0064,0.0049,-0.0062,0.007,-0.013,0.0087,-0.0122,0.0089,-0.0068,0.0123,-0.0079,0.0109,-0.0105,0.0065,-0.0107,0.0079,-0.0104,0.0103,-0.0101,0.0106,-0.0137,0.0121,-0.0173,0.0117,-0.0084,0.0111,-0.0112,0.0116,-0.0096,0.0121,-0.0094,0.0108,-0.0107,0.0115,-0.0107,0.0092,-0.008,0.0113,-0.0106,0.009,-0.0084,0.0116,-0.009,0.0096,-0.0072,0.0088,-0.0072,0.008,-0.01,0.0081,-0.0105,0.0085,-0.0067,0.0101,-0.0054,0.009,-0.0103,0.0092,-0.0118,0.0083,-0.0084,0.0071,-0.0074,0.0087,-0.0072,0.01,-0.0082,0.0089,-0.0084,0.0099,-0.0086,0.0106,-0.0106,0.011,-0.0107,0.0101,-0.0077,0.008,-0.0106,0.0088,-0.0083,0.0079,-0.0078,0.0086,-0.0076,0.0076,-0.0077,0.0097,-0.0096,0.0091,-0.0095,0.0105,-0.0103,0.0112,-0.0104,0.0114,-0.0099,0.0089,-0.0081,0.013,-0.01,0.0121,-0.0139,0.0078,-0.0103,0.0087,-0.0109,0.0135,-0.0124,0.011,-0.0074,0.0144,-0.0108,0.0099,-0.0089,0.0086,-0.0122,0.0131,-0.0135,0.0117,-0.0096,0.0088,-0.0093,0.0091,-0.0098,0.009,-0.0074,0.0095,-0.009,0.0102,-0.0077,0.0135,-0.0088,0.0112,-0.0098,0.0112,-0.0106,0.009,-0.0081,0.0155,-0.0124,0.0081,-0.0095,0.0122,-0.0081,0.012,-0.0097,0.0092,-0.0151,0.0078,-0.0082,0.0086,-0.0127,0.0113,-0.0113,0.0094,-0.0103,0.0097,-0.0109,0.0103,-0.009,0.011,-0.0104,0.0083,-0.0111,0.0082,-0.0126,0.0088,-0.0096,0.0107,-0.0108,0.0108,-0.0101,0.0107,-0.0103,0.0092,-0.0107,0.0099,-0.0081,0.011,-0.0129,0.0133,-0.0094,0.0098,-0.0114,0.0071,-0.0101,0.0085,-0.0074,0.011,-0.0069,0.0133,-0.0092,0.0058,-0.0117,0.0073,-0.0105,0.0109,-0.0086,0.0103,-0.0104,0.0128,-0.0083,0.0102,-0.0085,0.0097,-0.0082,0.0093,-0.0102,0.0105,-0.0123,0.0102,-0.0082,0.0091,-0.0103,0.0089,-0.0075,0.0091,-0.0113,0.0101,-0.0105,0.0099,-0.0075,0.0105,-0.0095,0.0098,-0.0102,0.0123,-0.0111,0.0088,-0.013,0.0094,-0.0107,0.0134,-0.0067,0.015,-0.0096,0.0092,-0.0179,0.0101,-0.0134,0.0112,-0.0097,0.0126,-0.0098,0.0108,-0.011,0.0121,-0.0135,0.012,-0.01,0.0109,-0.0143,0.0123,-0.0142,0.0111,-0.0114,0.0096,-0.01,0.0123,-0.0092,0.0115,-0.0107,0.009,-0.0093,0.0097,-0.0114,0.0107,-0.0111,0.0106,-0.0102,0.0092,-0.0111,0.0107,-0.0117,0.0072,-0.0119,0.0097,-0.0083,0.0118,-0.0092,0.0133,-0.0131,0.0093,-0.0095,0.0069,-0.0107,0.0079,-0.0114,0.0083,-0.0113,0.0091,-0.0087,0.0123,-0.0102,0.0105,-0.0105,0.0122,-0.0126,0.0093,-0.0118,0.0118,-0.0118,0.0136,-0.0111,0.0103,-0.0115,0.0099,-0.0111,0.0158,-0.0145,0.0112,-0.0099,0.0094,-0.0108,0.0141,-0.0114,0.0107,-0.0115,0.0098,-0.0133,0.0088,-0.0093,0.0119,-0.0059,0.0135,-0.0121,0.0091,-0.012,0.0092,-0.0124,0.0092,-0.0117,0.0096,-0.0101,0.0092,-0.0117,0.0115,-0.0128,0.012,-0.0113,0.01,-0.014,0.013,-0.0112,0.0125,-0.0121,0.0105,-0.0103,0.0114,-0.012,0.0088,-0.0119,0.013,-0.0104,0.0096,-0.0097,0.0124,-0.011,0.0118,-0.012,0.0105,-0.0105,0.0111,-0.0132,0.0103,-0.011,0.01,-0.012,0.0127,-0.0082,0.0145,-0.0119,0.0101,-0.0137,0.0106,-0.0096,0.0119,-0.0123,0.0121,-0.0095,0.0101,-0.0135,0.0115,-0.0096,0.0114,-0.0101,0.0115,-0.0132,0.0106,-0.011,0.0133,-0.0108,0.0101,-0.0113,0.0099,-0.0123,0.0092,-0.0116,0.0123,-0.0153,0.0112,-0.0126,0.0121,-0.0098,0.0092,-0.0087,0.0114,-0.0087,0.0127,-0.0123,0.0089,-0.0116,0.0114,-0.0078,0.0146,-0.0124,0.0089,-0.0099,0.0066,-0.0137,0.0112,-0.0109,0.0091,-0.0105,0.0115,-0.0101,0.0108,-0.0121,0.0104,-0.0093,0.0087,-0.0148,0.0099,-0.0102,0.0135,-0.0104,0.0122,-0.0139,0.0101,-0.0114,0.011,-0.0151,0.0113,-0.013,0.0121,-0.0132,0.0131,-0.0121,0.0101,-0.0108,0.0109,-0.0105,0.0102,-0.0128,0.009,-0.0187,0.0133,-0.0147,0.0139,-0.0107,0.015,-0.0186,0.0099,-0.0128,0.0108,-0.0124,0.0106,-0.011,0.0113,-0.0095,0.0136,-0.0136,0.0104,-0.0114,0.0097,-0.0124,0.0097,-0.0115,0.0106,-0.0121,0.0106,-0.0097,0.0096,-0.0115,0.0109,-0.0116,0.0091,-0.0169,0.0104,-0.0138,0.0087,-0.0097,0.0093,-0.0138,0.0094,-0.0092,0.0111,-0.0087,0.0136,-0.0146,0.0094,-0.0099,0.0122,-0.0116,0.0151,-0.0121,0.0106,-0.0163,0.0106,-0.0123,0.0091,-0.0105,0.0089,-0.0117,0.0101,-0.0109,0.0109,-0.0101,0.0117,-0.0107,0.0113,-0.0108,0.0091,-0.0089,0.0103,-0.0085,0.0108,-0.0098,0.0096,-0.0088,0.0086,-0.0104,0.0087,-0.0099,0.0112,-0.0121,0.0102,-0.0116,0.0116,-0.0133,0.0097,-0.0115,0.0102,-0.0117,0.012,-0.0127,0.0089,-0.0101,0.013,-0.0081,0.0128,-0.0123,0.0076,-0.0111,0.0079,-0.0109,0.0104,-0.0095,0.0105,-0.0091,0.0094,-0.0088,0.0107,-0.0125,0.0095,-0.01,0.0099,-0.0111,0.011,-0.0097,0.0092,-0.0119,0.0101,-0.008,0.0084,-0.0104,0.01,-0.0094,0.0105,-0.0091,0.0081,-0.0119,0.01,-0.0112,0.0112,-0.0105,0.0079,-0.0119,0.0111,-0.0105,0.0087,-0.009,0.0132,-0.0087,0.0135,-0.0092,0.01,-0.0126,0.0096,-0.0127,0.0108,-0.008,0.009,-0.0104,0.0111,-0.0096,0.0092,-0.0107,0.0126,-0.0096,0.0113,-0.01,0.0093,-0.0087,0.0098,-0.0117,0.01,-0.0112,0.0099,-0.0103,0.0097,-0.0114,0.0088,-0.0094,0.01,-0.0086,0.0098,-0.0101,0.0117,-0.0113,0.0161,-0.0107,0.0103,-0.0107,0.0092,-0.0117,0.0089,-0.0076,0.0132,-0.0092,0.0184,-0.0103,0.0078,-0.0113,0.0088,-0.0099,0.0082,-0.0115,0.0135,-0.0095,0.0097,-0.0112,0.0108,-0.009,0.0094,-0.0114,0.0116,-0.011,0.0092,-0.0113,0.0114,-0.0093,0.0134,-0.0101,0.0096,-0.0091,0.0098,-0.0093,0.01,-0.0117,0.013,-0.012,0.012,-0.0106,0.0096,-0.0101,0.0126,-0.0085,0.0104,-0.01,0.009,-0.0094,0.0128,-0.0077,0.0119,-0.0103,0.0102,-0.0101,0.0074,-0.0111,0.0119,-0.0099,0.0122,-0.0112,0.0116,-0.0105,0.0087,-0.009,0.0137,-0.0094,0.0084,-0.0091,0.009,-0.0113,0.0113,-0.0095,0.0087,-0.0104,0.0114,-0.0088,0.0102,-0.01,0.0082,-0.0103,0.0087,-0.0082,0.0078,-0.0099,0.0101,-0.0119,0.0103,-0.0103,0.0133,-0.01,0.0105,-0.0122,0.0072,-0.0079,0.0122,-0.0059,0.0115,-0.0112,0.0131,-0.0103,0.0115,-0.012,0.0084,-0.0106,0.0113,-0.0104,0.0109,-0.0107,0.0098,-0.0119,0.0141,-0.0092,0.0094,-0.0098,0.0082,-0.0101,0.0111,-0.0107,0.0092,-0.0109,0.0109,-0.0081,0.0107,-0.0096,0.0104,-0.0101,0.0104,-0.0103,0.0135,-0.0099,0.0113,-0.01,0.0107,-0.0081,0.0092,-0.012,0.0094,-0.0114,0.0133,-0.0073,0.0138,-0.0096,0.0129,-0.0122,0.0071,-0.0122,0.0089,-0.0114,0.01,-0.013,0.0166,-0.0116,0.0093,-0.0094,0.0106,-0.0108,0.0098,-0.0083,0.0097,-0.0099,0.0103,-0.0096,0.0108,-0.0106,0.0111,-0.011,0.0115,-0.0133,0.0107,-0.0089,0.0085,-0.0107,0.0125,-0.01,0.0115,-0.0103,0.0142,-0.0099,0.0127,-0.0097,0.0133,-0.0099,0.0087,-0.0073,0.0116,-0.0078,0.0127,-0.0108,0.0102,-0.012,0.0085,-0.0131,0.0111,-0.0123,0.0103,-0.0091,0.0092,-0.0099,0.0098,-0.0096,0.0096,-0.0107,0.0106,-0.0108,0.0114,-0.0096,0.0124,-0.0099,0.0095,-0.009,0.0118,-0.0087,0.0095,-0.01,0.0101,-0.0094,0.0089,-0.0089,0.0132,-0.011,0.0148,-0.0118,0.0119,-0.0114,0.01,-0.0108,0.0079,-0.0111,0.0108,-0.0075,0.0114,-0.0093,0.0126,-0.0122,0.0112,-0.0112,0.0099,-0.0113,0.0088,-0.0096,0.0091,-0.0092,0.0135,-0.0086,0.0105,-0.0088,0.0111,-0.0098,0.0099,-0.0113,0.0097,-0.0101,0.0101,-0.0109,0.0092,-0.0088,0.0115,-0.0114,0.0107,-0.0109,0.011,-0.0101,0.0115,-0.0109,0.0094,-0.0099,0.0072,-0.0092,0.0102,-0.0105,0.0104,-0.0111,0.0099,-0.0087,0.0113,-0.0062,0.0115,-0.0095,0.012,-0.0115,0.0067,-0.0094,0.0108,-0.0117,0.0121,-0.0122,0.0121,-0.0087,0.0114,-0.0101,0.009,-0.0106,0.0088,-0.0088,0.0132,-0.0088,0.0125,-0.0129,0.0139,-0.0116,0.0099,-0.0107,0.0106,-0.011,0.0115,-0.011,0.0096,-0.0099,0.0127,-0.0105,0.012,-0.0114,0.0144,-0.0115,0.0106,-0.0113,0.0096,-0.0131,0.0092,-0.0075,0.0116,-0.0082,0.0153,-0.0101,0.0089,-0.0081,0.0061,-0.0109,0.0066,-0.0145,0.0103,-0.0108,0.0123,-0.011,0.0117,-0.0097,0.0108,-0.0069,0.0068,-0.0125,0.0081,-0.0141,0.0125,-0.0116,0.0111,-0.0099,0.0093,-0.0084,0.0085,-0.0104,0.0095,-0.013,0.0096,-0.0104,0.0103,-0.0109,0.0103,-0.0116,0.0099,-0.0114,0.0096,-0.0108,0.0079,-0.0105,0.0125,-0.0077,0.0149,-0.0103,0.009,-0.0165,0.0099,-0.0085,0.0092,-0.0088,0.0113,-0.0089,0.0117,-0.0099,0.0103,-0.0079,0.0102,-0.0099,0.0103,-0.0081,0.0116,-0.0097,0.0088,-0.0072,0.0104,-0.0101,0.0109,-0.0102,0.0084,-0.0083,0.0116,-0.0126,0.0112,-0.0114,0.0111,-0.009,0.0134,-0.0085,0.0121,-0.0078,0.0081,-0.0127,0.0109,-0.0152,0.0115,-0.0079,0.0157,-0.0114,0.014,-0.0138,0.0111,-0.0171,0.0103,-0.0126,0.0142,-0.0129,0.013,-0.0115,0.0121,-0.0136,0.0122,-0.0123,0.0096,-0.0104,0.0131,-0.009,0.0103,-0.0085,0.0126,-0.0101,0.0091,-0.0107,0.0103,-0.01,0.0097,-0.0097,0.0085,-0.0111,0.0088,-0.0085,0.0117,-0.0102,0.0098,-0.0098,0.0107,-0.0106,0.0127,-0.0145,0.01,-0.0098,0.0102,-0.0096,0.0134,-0.0096,0.0109,-0.0129,0.0094,-0.0109,0.0096,-0.0098,0.0099,-0.0091,0.0087,-0.0108,0.0113,-0.0115,0.0102,-0.0112,0.0095,-0.0092,0.0107,-0.01,0.0123,-0.0085,0.0123,-0.0086,0.0102,-0.0096,0.0091,-0.0086,0.0096,-0.0099,0.0138,-0.0108,0.0098,-0.0113,0.0105,-0.0093,0.0084,-0.0092,0.009,-0.0107,0.0086,-0.0089,0.0076,-0.0075,0.0107,-0.0056,0.0106,-0.0128,0.0067,-0.0098,0.0064,-0.0116,0.0084,-0.0102,0.0087,-0.0115,0.0117,-0.0088,0.0089,-0.0078,0.0075,-0.01,0.0086,-0.0231,0.0182,-0.0274,0.022,-0.0224,0.0225,-0.0177,0.0144,-0.0101,0.0109,-0.0113,0.0112,-0.0086,0.0083,-0.0093,0.0087,-0.0108,0.0081,-0.0094,0.0091,-0.0087,0.0091,-0.0096,0.0079,-0.0075,0.0085,-0.006,0.0109,-0.0082,0.0091,-0.0168,0.0115,-0.0163,0.0144,-0.0275,0.0252,-0.0203,0.0236,-0.015,0.0137,-0.0114,0.0135,-0.012,0.0103,-0.0132,0.0126,-0.0111,0.0127,-0.0093,0.0087,-0.0103,0.0105,-0.0113,0.0102,-0.0108,0.0117,-0.0116,0.0163,-0.0097,0.0131,-0.0123,0.0151,-0.0123,0.0169,-0.012,0.0131,-0.0143,0.0145,-0.0175,0.0127,-0.0097,0.0161,-0.0111,0.0211,-0.0135,0.0157,-0.0146,0.011,-0.011,0.0126,-0.0153,0.0135,-0.0127,0.0131,-0.0132,0.0108,-0.0127,0.0129,-0.012,0.0138,-0.0115,0.0165,-0.0136,0.0111,-0.0145,0.0089,-0.012,0.0148,-0.0103,0.0116,-0.0152,0.0148,-0.0118,0.0148,-0.0123,0.0116,-0.0137,0.0146,-0.0152,0.0123,-0.0152,0.0128,-0.0175,0.0154,-0.0136,0.0128,-0.0084,0.0164,-0.0128,0.0169,-0.0159,0.0106,-0.0135,0.0124,-0.0125,0.0132,-0.0141,0.0135,-0.0147,0.0116,-0.0147,0.015,-0.0123,0.0178,-0.016,0.0141,-0.0153,0.0152,-0.0101,0.0119,-0.0119,0.0134,-0.0118,0.0141,-0.011,0.0133,-0.0136,0.0151,-0.0137,0.0147,-0.0121,0.0117,-0.013,0.0157,-0.012,0.0122,-0.0156,0.0116,-0.0149,0.0108,-0.0128,0.0146,-0.0098,0.0168,-0.0146,0.0139,-0.0122,0.0134,-0.0158,0.014,-0.0143,0.0128,-0.0134,0.0139,-0.0112,0.0091,-0.0103,0.0116,-0.0099,0.0089,-0.0108,0.012,-0.0121,0.0092,-0.01,0.0101,-0.012,0.0114,-0.0099,0.0109,-0.012,0.0118,-0.0128,0.0117,-0.012,0.0114,-0.0086,0.0116,-0.0122,0.0088,-0.0078,0.0094,-0.0133,0.0108,-0.0119,0.011,-0.0123,0.0179,-0.0108,0.0128,-0.0107,0.0088,-0.0102,0.0123,-0.0113,0.0134,-0.0101,0.0118,-0.0114,0.0115,-0.0112,0.0132,-0.0123,0.0123,-0.0135,0.0117,-0.0113,0.015,-0.0139,0.013,-0.0108,0.0147,-0.0126,0.0117,-0.009,0.0121,-0.0099,0.0107,-0.0102,0.0095,-0.0164,0.0144,-0.0194,0.0177,-0.0168,0.0196,-0.0148,0.0151,-0.0132,0.0135,-0.0122,0.0132,-0.0115,0.0151,-0.0111,0.0087,-0.011,0.0102,-0.0119,0.0118,-0.0119,0.0117,-0.0104,0.0107,-0.0106,0.011,-0.0105,0.011,-0.0096,0.0102,-0.0122,0.0121,-0.0114,0.0122,-0.0118,0.014,-0.0139,0.0119,-0.0091,0.0114,-0.0128,0.0131,-0.012,0.0138,-0.0126,0.0101,-0.011,0.0121,-0.0111,0.0117,-0.0112,0.0088,-0.0126,0.0095,-0.0109,0.0105,-0.0084,0.0096,-0.0074,0.0105,-0.0096,0.0079,-0.0106,0.0104,-0.0084,0.0071,-0.0065,0.0067,-0.0088,0.0063,-0.0085,0.0104,-0.0091,0.0088,-0.0126,0.0112,-0.0098,0.0096,-0.0099,0.0132,-0.022,0.0213,-0.0237,0.0179,-0.0151,0.0175,-0.0167,0.0138,-0.0132,0.0162,-0.0144,0.0155,-0.0131,0.0134,-0.011,0.0102,-0.0137,0.0135,-0.0125,0.0116,-0.009,0.0155,-0.0103,0.015,-0.0131,0.0119,-0.0135,0.0109,-0.0118,0.0088,-0.0128,0.0094,-0.0159,0.0146,-0.0207,0.0165,-0.0217,0.0185,-0.0174,0.0206,-0.0149,0.0158,-0.0129,0.0133,-0.0111,0.0106,-0.0133,0.0089,-0.0099,0.0094,-0.0097,0.0117,-0.0105,0.0097,-0.0085,0.0092,-0.0097,0.0083,-0.0102,0.008,-0.0093,0.0111,-0.0127,0.0084,-0.0105,0.0097,-0.0081,0.0117,-0.0095,0.0113,-0.0115,0.0071,-0.0117,0.0066,-0.0067,0.0059,-0.0071,0.0062,-0.0057,0.006,-0.006,0.0066,-0.0056,0.0067,-0.006,0.0058,-0.0046,0.0046,-0.0058,0.0057,-0.0052,0.007,-0.0063,0.0047,-0.0045,0.0049,-0.0055,0.0048,-0.0046,0.0054,-0.0065,0.0045,-0.0043,0.0048,-0.0054,0.0052,-0.005,0.0049,-0.0069,0.0049,-0.0054,0.006,-0.0025,0.0087,-0.0061,0.0052,-0.0071,0.0038,-0.0078,0.0056,-0.006,0.0058,-0.0064,0.0055,-0.0057,0.0052,-0.0061,0.0043,-0.005,0.0053,-0.0063,0.0058,-0.0073,0.0055,-0.0062,0.0056,-0.0056,0.0053,-0.0057,0.0059,-0.0066,0.0057,-0.0069,0.0067,-0.0045,0.006,-0.0065,0.0067,-0.0072,0.0061,-0.0062,0.0066,-0.0075,0.0059,-0.0074,0.0048,-0.0044,0.0087,-0.005,0.0095,-0.0071,0.0042,-0.0052,0.0045,-0.0056,0.0045,-0.0043,0.0036,-0.0045,0.0034,-0.0033,0.0038,-0.0025,0.0029,-0.0023,0.0019,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0001,0]
در حال بارگذاری
0:36
Garbage truck compressing trash unevenly in the distance with metal bin movement in the distance
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم