مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای garbage truck lifting bin slowly and dumping trash then lowering bin in the distance

Garbage truck lifting bin slowly and dumping trash then lowering bin in the distance

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر حمل و نقل
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها کامیونزبالهکامیون زبالهزباله هاsanitationکامیون زباله
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0027,0.0013,-0.0032,0.0038,-0.0064,0.0046,-0.0069,0.0049,-0.0077,0.0067,-0.0078,0.0074,-0.0106,0.0078,-0.0074,0.0075,-0.0095,0.0095,-0.0101,0.0108,-0.0127,0.0071,-0.0155,0.0073,-0.0109,0.0077,-0.0059,0.0089,-0.0057,0.0177,-0.0055,0.0103,-0.009,0.0087,-0.0103,0.0076,-0.0093,0.0069,-0.0083,0.0094,-0.0091,0.0107,-0.0128,0.0092,-0.0076,0.0075,-0.0083,0.0094,-0.0111,0.0085,-0.0086,0.0104,-0.0079,0.0089,-0.0107,0.0095,-0.0096,0.0086,-0.0085,0.0082,-0.0089,0.0081,-0.0101,0.0072,-0.0079,0.0086,-0.0086,0.0074,-0.008,0.01,-0.0083,0.0085,-0.009,0.0092,-0.0099,0.0096,-0.0094,0.0083,-0.0076,0.0088,-0.0073,0.0085,-0.0086,0.0099,-0.0085,0.0094,-0.0082,0.0124,-0.0081,0.0093,-0.0088,0.0092,-0.0075,0.0093,-0.0068,0.0067,-0.0075,0.0117,-0.0077,0.0069,-0.0133,0.0069,-0.0087,0.0094,-0.0075,0.0098,-0.006,0.0131,-0.0034,0.0123,-0.0091,0.0102,-0.0094,0.008,-0.0085,0.0081,-0.0077,0.0057,-0.0085,0.009,-0.0105,0.0096,-0.0095,0.0091,-0.0077,0.0116,-0.0086,0.0132,-0.0084,0.0079,-0.0074,0.0106,-0.0067,0.0089,-0.0085,0.01,-0.0081,0.0085,-0.0116,0.0122,-0.0078,0.0087,-0.0088,0.0119,-0.0071,0.0082,-0.0103,0.0088,-0.0082,0.0093,-0.0121,0.0084,-0.0099,0.01,-0.0083,0.0087,-0.0083,0.0085,-0.0111,0.0071,-0.0075,0.0104,-0.0082,0.0085,-0.0097,0.0079,-0.0081,0.0066,-0.0102,0.0102,-0.009,0.0095,-0.009,0.0092,-0.0089,0.0102,-0.0084,0.0128,-0.0117,0.0067,-0.0102,0.009,-0.0074,0.008,-0.0075,0.0087,-0.011,0.0116,-0.0042,0.0131,-0.0086,0.0111,-0.0114,0.0086,-0.0107,0.0074,-0.011,0.0107,-0.0093,0.0119,-0.0077,0.0116,-0.0084,0.0109,-0.008,0.0087,-0.0078,0.0091,-0.0086,0.0086,-0.01,0.0066,-0.0094,0.0083,-0.0102,0.0095,-0.0088,0.0083,-0.0129,0.0095,-0.0082,0.0096,-0.0101,0.0085,-0.0076,0.0079,-0.007,0.009,-0.0071,0.0094,-0.0115,0.0088,-0.0089,0.0068,-0.0092,0.0075,-0.0064,0.0089,-0.0098,0.0056,-0.0064,0.0075,-0.0081,0.0074,-0.0119,0.0083,-0.0074,0.007,-0.0084,0.0089,-0.0122,0.0076,-0.0072,0.0065,-0.0096,0.0069,-0.0104,0.0067,-0.0115,0.0074,-0.0093,0.0059,-0.0082,0.0079,-0.0041,0.0095,-0.0057,0.0126,-0.007,0.0068,-0.0112,0.0061,-0.0088,0.0076,-0.0074,0.0052,-0.008,0.0062,-0.0091,0.0065,-0.0081,0.0065,-0.0086,0.011,-0.0113,0.0075,-0.0094,0.0094,-0.0132,0.0072,-0.0095,0.0085,-0.0073,0.0074,-0.0082,0.0089,-0.0083,0.0074,-0.0081,0.0083,-0.009,0.0083,-0.0084,0.011,-0.0093,0.0112,-0.0087,0.0088,-0.0111,0.0117,-0.0082,0.0073,-0.012,0.0115,-0.0103,0.0087,-0.0079,0.0097,-0.0087,0.0093,-0.0076,0.0079,-0.0078,0.0089,-0.0103,0.01,-0.0119,0.0098,-0.0095,0.0126,-0.0102,0.0084,-0.0094,0.0093,-0.0094,0.0065,-0.0119,0.007,-0.0115,0.0063,-0.0093,0.011,-0.007,0.009,-0.0065,0.0122,-0.0061,0.0092,-0.0101,0.0081,-0.0105,0.0085,-0.0106,0.008,-0.0092,0.0069,-0.0101,0.0097,-0.0077,0.008,-0.0114,0.0108,-0.008,0.0094,-0.0086,0.0089,-0.0082,0.0077,-0.0088,0.0089,-0.0092,0.008,-0.007,0.0104,-0.0089,0.0083,-0.0077,0.0088,-0.0077,0.0095,-0.0077,0.0094,-0.0085,0.0101,-0.01,0.0091,-0.0089,0.0082,-0.0111,0.0106,-0.0093,0.0099,-0.0118,0.0134,-0.0074,0.0089,-0.0098,0.0083,-0.0079,0.0065,-0.0121,0.0117,-0.0099,0.0094,-0.008,0.0099,-0.0105,0.0108,-0.0092,0.009,-0.009,0.009,-0.0079,0.0076,-0.0111,0.0079,-0.011,0.0069,-0.0117,0.0084,-0.0068,0.0079,-0.0053,0.0152,-0.0061,0.0124,-0.0089,0.0094,-0.0091,0.0084,-0.0103,0.0068,-0.0119,0.01,-0.0104,0.0083,-0.0094,0.0088,-0.0086,0.0084,-0.011,0.0102,-0.0081,0.0097,-0.0103,0.0115,-0.0103,0.0098,-0.0111,0.0096,-0.0098,0.0138,-0.0083,0.0091,-0.0101,0.0118,-0.0085,0.0104,-0.0074,0.0079,-0.0076,0.0091,-0.0089,0.0092,-0.0085,0.0062,-0.007,0.0065,-0.0114,0.0116,-0.0083,0.0112,-0.0096,0.0125,-0.0111,0.0086,-0.0108,0.0122,-0.0119,0.0142,-0.0146,0.0141,-0.012,0.0113,-0.0114,0.0117,-0.0112,0.0113,-0.0126,0.011,-0.0115,0.0114,-0.0096,0.0101,-0.0114,0.0093,-0.0108,0.0147,-0.0121,0.0122,-0.006,0.0113,-0.0095,0.014,-0.0084,0.0109,-0.0119,0.013,-0.0127,0.0062,-0.0112,0.0083,-0.012,0.0077,-0.0122,0.0083,-0.0103,0.0092,-0.0087,0.0085,-0.0086,0.0091,-0.0112,0.0104,-0.0108,0.011,-0.0117,0.0079,-0.0103,0.0097,-0.009,0.0085,-0.0077,0.0098,-0.0118,0.0109,-0.0079,0.0099,-0.0126,0.0098,-0.0102,0.0133,-0.0129,0.0116,-0.0105,0.0099,-0.0143,0.0105,-0.0126,0.0125,-0.0093,0.0115,-0.0116,0.012,-0.0094,0.0108,-0.0107,0.0123,-0.0104,0.0114,-0.0096,0.0117,-0.0105,0.0082,-0.0094,0.0111,-0.0128,0.0087,-0.0096,0.0092,-0.0121,0.0113,-0.0115,0.0098,-0.0108,0.0092,-0.0119,0.0113,-0.008,0.0148,-0.0062,0.0126,-0.01,0.0108,-0.0116,0.0125,-0.0145,0.008,-0.0126,0.0107,-0.0126,0.0091,-0.013,0.0085,-0.0095,0.0107,-0.0092,0.0086,-0.0096,0.0095,-0.0102,0.0141,-0.0101,0.0095,-0.0117,0.0111,-0.0085,0.0104,-0.0081,0.011,-0.0126,0.011,-0.0133,0.0141,-0.0117,0.0098,-0.0107,0.0092,-0.0097,0.0129,-0.0112,0.0115,-0.0103,0.0107,-0.0119,0.0117,-0.0117,0.009,-0.0123,0.0076,-0.0112,0.0109,-0.0108,0.0081,-0.009,0.0118,-0.0072,0.0097,-0.0096,0.0139,-0.0095,0.0096,-0.0116,0.0119,-0.011,0.0148,-0.0112,0.0087,-0.0093,0.0113,-0.0088,0.0091,-0.0111,0.0071,-0.0101,0.0108,-0.0087,0.0146,-0.0067,0.0124,-0.0075,0.0184,-0.0097,0.0101,-0.0104,0.0089,-0.011,0.0111,-0.0134,0.0101,-0.0105,0.0128,-0.0117,0.0113,-0.0093,0.0127,-0.0082,0.0122,-0.0112,0.0139,-0.0084,0.0084,-0.0082,0.0102,-0.0098,0.01,-0.0105,0.0108,-0.0084,0.0109,-0.0109,0.0104,-0.0117,0.0128,-0.0081,0.01,-0.0094,0.0098,-0.011,0.0079,-0.01,0.013,-0.0099,0.0087,-0.0106,0.0094,-0.0094,0.0092,-0.0109,0.0119,-0.0106,0.0186,-0.0103,0.0098,-0.0117,0.0141,-0.0112,0.0124,-0.0123,0.0097,-0.0134,0.0135,-0.0128,0.0149,-0.0153,0.016,-0.0144,0.0155,-0.0136,0.0225,-0.0204,0.0168,-0.0197,0.0185,-0.0192,0.0269,-0.0299,0.0446,-0.0367,0.0462,-0.0522,0.0505,-0.032,0.0344,-0.0274,0.0322,-0.0433,0.0238,-0.0326,0.0301,-0.0482,0.0552,-0.0832,0.0698,-0.0673,0.064,-0.094,0.0851,-0.0733,0.0836,-0.0463,0.0692,-0.0484,0.0549,-0.0391,0.0532,-0.0322,0.0273,-0.0363,0.0246,-0.0263,0.0327,-0.0186,0.0364,-0.0224,0.0162,-0.0174,0.0237,-0.0248,0.0159,-0.0209,0.0156,-0.0129,0.0151,-0.0139,0.0194,-0.0185,0.0133,-0.0151,0.0188,-0.0186,0.0142,-0.0185,0.0156,-0.0155,0.014,-0.0144,0.0127,-0.0163,0.0121,-0.0166,0.0172,-0.0154,0.0157,-0.0164,0.0152,-0.0186,0.0179,-0.0172,0.0145,-0.0193,0.0137,-0.0176,0.0232,-0.0203,0.0185,-0.0138,0.0195,-0.0155,0.0187,-0.0178,0.0175,-0.018,0.0149,-0.0191,0.0215,-0.0187,0.0212,-0.0207,0.0152,-0.0178,0.0191,-0.0201,0.0152,-0.0147,0.0155,-0.0153,0.0164,-0.0136,0.0129,-0.0168,0.0181,-0.0185,0.0213,-0.0161,0.0227,-0.0163,0.0151,-0.015,0.0165,-0.0147,0.0167,-0.0169,0.0199,-0.0145,0.015,-0.0173,0.0174,-0.0131,0.02,-0.0284,0.0248,-0.0313,0.0275,-0.0247,0.0309,-0.0291,0.0236,-0.0265,0.0208,-0.0228,0.0226,-0.0213,0.0214,-0.0168,0.0193,-0.0199,0.0175,-0.0181,0.0177,-0.0154,0.022,-0.0133,0.0161,-0.022,0.0162,-0.0123,0.0136,-0.0205,0.0155,-0.014,0.0123,-0.0112,0.0112,-0.0102,0.014,-0.0084,0.0148,-0.0132,0.0115,-0.0136,0.0116,-0.018,0.0162,-0.0179,0.0155,-0.018,0.0159,-0.0112,0.0125,-0.0117,0.0132,-0.0114,0.0132,-0.0102,0.0096,-0.0104,0.0083,-0.0096,0.01,-0.0118,0.0138,-0.0164,0.0193,-0.0188,0.0158,-0.0201,0.0165,-0.0191,0.0157,-0.0211,0.0184,-0.0205,0.0187,-0.0157,0.0224,-0.0186,0.0293,-0.0228,0.0187,-0.0228,0.0168,-0.02,0.0166,-0.0165,0.0159,-0.0125,0.0127,-0.0098,0.0128,-0.012,0.0119,-0.0216,0.0177,-0.0152,0.0156,-0.0171,0.0164,-0.0152,0.0191,-0.0155,0.0137,-0.0193,0.0158,-0.0195,0.0177,-0.0154,0.0143,-0.0117,0.0101,-0.0078,0.0089,-0.011,0.0117,-0.0085,0.0139,-0.0094,0.0148,-0.0097,0.0132,-0.0138,0.0113,-0.0145,0.0105,-0.0111,0.0139,-0.0117,0.0117,-0.0104,0.0086,-0.0154,0.0076,-0.0086,0.0095,-0.0087,0.0093,-0.0093,0.0091,-0.0085,0.0106,-0.0105,0.0099,-0.0081,0.0096,-0.0097,0.0096,-0.0112,0.0074,-0.0071,0.0079,-0.0092,0.009,-0.0076,0.0104,-0.0095,0.0084,-0.0101,0.0061,-0.0073,0.0092,-0.0069,0.0089,-0.0094,0.0092,-0.0097,0.0085,-0.0068,0.008,-0.0097,0.0097,-0.0092,0.0108,-0.0109,0.0121,-0.0134,0.0091,-0.0179,0.0138,-0.0303,0.0215,-0.0241,0.029,-0.0223,0.0293,-0.0189,0.0182,-0.0149,0.011,-0.0189,0.0127,-0.0123,0.0101,-0.0174,0.0159,-0.0088,0.0134,-0.0144,0.0172,-0.0134,0.0082,-0.0112,0.0082,-0.0117,0.0095,-0.0119,0.0089,-0.0116,0.0098,-0.0062,0.0085,-0.0106,0.0079,-0.0114,0.0072,-0.0102,0.0083,-0.009,0.0113,-0.0081,0.0087,-0.0062,0.0062,-0.0078,0.0056,-0.0097,0.0073,-0.009,0.0093,-0.0056,0.0082,-0.0089,0.0073,-0.0063,0.0058,-0.0073,0.0077,-0.0084,0.0057,-0.007,0.0074,-0.0061,0.007,-0.0086,0.0054,-0.0078,0.0061,-0.0077,0.0073,-0.0084,0.0074,-0.009,0.0061,-0.0094,0.0065,-0.0058,0.0074,-0.0074,0.0082,-0.0073,0.0093,-0.009,0.0097,-0.0085,0.0076,-0.0095,0.0085,-0.0077,0.0072,-0.0088,0.0096,-0.0067,0.0081,-0.0049,0.0097,-0.0066,0.0105,-0.0062,0.0107,-0.012,0.009,-0.0148,0.0093,-0.0155,0.0113,-0.017,0.0132,-0.0156,0.0105,-0.0183,0.0139,-0.0095,0.0141,-0.0141,0.0123,-0.0156,0.0098,-0.0118,0.0119,-0.0116,0.0135,-0.0148,0.0108,-0.0122,0.0139,-0.0136,0.0138,-0.0201,0.013,-0.0166,0.0137,-0.0186,0.0196,-0.0147,0.017,-0.0161,0.0155,-0.0169,0.012,-0.0166,0.0152,-0.0103,0.0132,-0.0114,0.0116,-0.012,0.01,-0.0139,0.0135,-0.0146,0.0127,-0.0138,0.0132,-0.0155,0.0155,-0.0098,0.0122,-0.0112,0.0093,-0.0168,0.0136,-0.021,0.0125,-0.0141,0.0156,-0.0128,0.0104,-0.0148,0.0144,-0.0223,0.0188,-0.02,0.0203,-0.0155,0.0248,-0.0131,0.0114,-0.0123,0.0068,-0.0148,0.0148,-0.0164,0.0095,-0.0203,0.0161,-0.0137,0.0187,-0.0122,0.0101,-0.0129,0.0121,-0.0126,0.0133,-0.0098,0.0088,-0.0091,0.0093,-0.0093,0.0102,-0.0083,0.0099,-0.0107,0.0117,-0.0093,0.0084,-0.0094,0.0067,-0.007,0.0076,-0.0069,0.0069,-0.0071,0.0071,-0.0073,0.0099,-0.0076,0.0059,-0.0068,0.0069,-0.0079,0.0066,-0.0061,0.0088,-0.009,0.0064,-0.0067,0.0068,-0.0101,0.0078,-0.0067,0.0076,-0.008,0.0076,-0.007,0.0101,-0.0088,0.0067,-0.0084,0.0091,-0.0095,0.0076,-0.0101,0.009,-0.0089,0.0087,-0.0146,0.0091,-0.0079,0.011,-0.0057,0.0101,-0.0064,0.0122,-0.0114,0.0102,-0.0088,0.0079,-0.0095,0.0078,-0.0144,0.0067,-0.0129,0.013,-0.0122,0.0133,-0.0077,0.0107,-0.0091,0.0105,-0.0109,0.0106,-0.0169,0.0132,-0.0113,0.0115,-0.0097,0.0091,-0.0101,0.0088,-0.0091,0.0086,-0.0087,0.0078,-0.0081,0.007,-0.0095,0.0065,-0.0073,0.0086,-0.0096,0.0072,-0.0073,0.0073,-0.0072,0.0077,-0.0085,0.0054,-0.0064,0.0069,-0.0077,0.0065,-0.0071,0.0086,-0.0085,0.0067,-0.0062,0.0084,-0.006,0.0092,-0.0063,0.0069,-0.0091,0.0067,-0.0063,0.0072,-0.0073,0.0066,-0.0061,0.0064,-0.0068,0.0079,-0.0063,0.0058,-0.0082,0.0038,-0.007,0.0086,-0.0049,0.0084,-0.0049,0.0082,-0.005,0.009,-0.0048,0.0094,-0.0065,0.0087,-0.0103,0.0045,-0.0093,0.0041,-0.0095,0.0059,-0.0065,0.0065,-0.0081,0.0066,-0.0073,0.0058,-0.0067,0.0069,-0.0063,0.0075,-0.0039,0.0077,-0.0064,0.0048,-0.0079,0.0063,-0.0076,0.0068,-0.0086,0.009,-0.0098,0.0079,-0.0071,0.0079,-0.0059,0.008,-0.0062,0.0076,-0.006,0.0063,-0.0079,0.0044,-0.0074,0.0085,-0.0072,0.0068,-0.0054,0.0067,-0.0096,0.0065,-0.0065,0.0053,-0.0066,0.0063,-0.0064,0.0061,-0.007,0.0087,-0.0066,0.0065,-0.0081,0.0085,-0.0072,0.006,-0.0052,0.0092,-0.0075,0.0054,-0.0079,0.0059,-0.0073,0.0036,-0.0057,0.0058,-0.0043,0.0086,-0.003,0.0083,-0.0046,0.0086,-0.0093,0.0071,-0.0071,0.0055,-0.0082,0.0042,-0.0076,0.0079,-0.0082,0.0059,-0.006,0.0053,-0.0059,0.0051,-0.0064,0.0068,-0.006,0.007,-0.0049,0.0054,-0.0063,0.0051,-0.0051,0.0056,-0.0063,0.0064,-0.0087,0.0054,-0.0054,0.0071,-0.0069,0.0074,-0.007,0.0069,-0.0061,0.007,-0.008,0.0073,-0.0075,0.0089,-0.0088,0.0112,-0.0088,0.0096,-0.0104,0.0088,-0.0089,0.0085,-0.0088,0.0043,-0.0065,0.0075,-0.0067,0.0058,-0.0063,0.0082,-0.0067,0.0076,-0.0066,0.005,-0.0081,0.0072,-0.007,0.0063,-0.0083,0.0077,-0.0087,0.005,-0.0112,0.004,-0.0054,0.008,-0.0026,0.0089,-0.0051,0.0082,-0.003,0.0094,-0.0064,0.0045,-0.0055,0.0048,-0.0097,0.0105,-0.0082,0.0055,-0.007,0.0061,-0.0065,0.0069,-0.0041,0.0071,-0.0049,0.0064,-0.0074,0.0069,-0.0074,0.0065,-0.005,0.0069,-0.0064,0.0059,-0.0064,0.0062,-0.0081,0.0071,-0.0084,0.0077,-0.0077,0.0086,-0.0101,0.0083,-0.0085,0.0087,-0.0061,0.0091,-0.0063,0.0081,-0.0071,0.0064,-0.007,0.0062,-0.0068,0.0077,-0.006,0.0073,-0.0072,0.0059,-0.0094,0.0073,-0.0063,0.0076,-0.0074,0.0065,-0.0048,0.007,-0.0072,0.0056,-0.0062,0.0067,-0.0065,0.0066,-0.0053,0.0061,-0.0067,0.0057,-0.0079,0.0048,-0.0094,0.0052,-0.0044,0.0079,-0.0056,0.01,-0.0025,0.0089,-0.0072,0.0084,-0.0086,0.006,-0.0069,0.0043,-0.0082,0.0054,-0.0059,0.0054,-0.0052,0.0057,-0.005,0.0078,-0.0073,0.0071,-0.0056,0.0068,-0.0082,0.0077,-0.0075,0.0098,-0.0058,0.006,-0.0077,0.005,-0.0058,0.0068,-0.0069,0.007,-0.0071,0.0053,-0.007,0.0062,-0.0061,0.0049,-0.0074,0.0081,-0.0072,0.0083,-0.0042,0.008,-0.0065,0.0052,-0.0056,0.0059,-0.008,0.0059,-0.0061,0.0065,-0.0066,0.0075,-0.007,0.0056,-0.0065,0.0068,-0.0047,0.0088,-0.0049,0.0069,-0.0063,0.0075,-0.0053,0.0063,-0.0051,0.0065,-0.0087,0.0077,-0.0078,0.0043,-0.0071,0.0047,-0.0062,0.0065,-0.0038,0.0072,-0.0038,0.0098,-0.0034,0.0084,-0.0059,0.0075,-0.0081,0.0064,-0.0071,0.0042,-0.0083,0.0052,-0.0069,0.0062,-0.0053,0.0052,-0.0067,0.0057,-0.0042,0.0063,-0.0063,0.0059,-0.0046,0.0051,-0.0059,0.0055,-0.0056,0.0066,-0.0069,0.0052,-0.0053,0.0047,-0.005,0.0047,-0.0033,0.0056,-0.0044,0.0057,-0.0048,0.0027,-0.0037,0.0039,-0.0035,0.0039,-0.0029,0.0035,-0.0031,0.0027,-0.0033,0.0028,-0.0023,0.0026,-0.0027,0.0034,-0.0021,0.002,-0.0025,0.0015,-0.002,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0003,0,0]
در حال بارگذاری
0:21
Garbage truck lifting bin slowly and dumping trash then lowering bin in the distance
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم