مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ghostly female voice whispering and saying ghost poison 1 wav 0

Ghostly female voice whispering and saying

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: صحبت کردن
تعداد دانلود: 29 بار
برچسب ها هالووینوحشتناکترسناکشبح وارگفتگوگفتگو کردنصحبتصحبت کردنمونثشبحنجوا کردن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0044,0.004,-0.0233,0.0264,-0.0516,0.0415,-0.057,0.0593,-0.0524,0.0537,-0.1004,0.111,-0.0731,0.0686,-0.0608,0.0611,-0.059,0.0555,-0.0597,0.0583,-0.0567,0.0639,-0.0574,0.0526,-0.0613,0.0643,-0.0709,0.0614,-0.0682,0.0828,-0.0681,0.0608,-0.0783,0.0841,-0.0532,0.0544,-0.0592,0.0624,-0.0615,0.0535,-0.0559,0.0552,-0.0503,0.0636,-0.0581,0.0537,-0.0571,0.0494,-0.0414,0.0417,-0.043,0.0419,-0.0633,0.0533,-0.0606,0.0503,-0.0642,0.0626,-0.0429,0.0563,-0.0352,0.0425,-0.0417,0.0427,-0.0456,0.0429,-0.0435,0.0395,-0.0519,0.0563,-0.0628,0.0631,-0.0439,0.0421,-0.0413,0.0466,-0.0433,0.0418,-0.0322,0.0401,-0.0422,0.0374,-0.0411,0.0372,-0.0391,0.0328,-0.0454,0.0422,-0.0485,0.0483,-0.0386,0.0348,-0.0418,0.0444,-0.0465,0.0505,-0.0408,0.0463,-0.0298,0.0278,-0.0432,0.0284,-0.0405,0.048,-0.0412,0.0495,-0.0528,0.0649,-0.0421,0.0465,-0.0466,0.0559,-0.0494,0.0531,-0.0526,0.065,-0.0479,0.0551,-0.0393,0.0421,-0.0327,0.0329,-0.0418,0.055,-0.0475,0.0551,-0.0378,0.0381,-0.0427,0.0369,-0.0388,0.0349,-0.0433,0.0352,-0.0314,0.0307,-0.0305,0.038,-0.0533,0.049,-0.0302,0.0359,-0.0348,0.0371,-0.0318,0.035,-0.0418,0.0324,-0.0382,0.0347,-0.0352,0.0447,-0.0345,0.0397,-0.0335,0.0296,-0.043,0.0451,-0.0342,0.0347,-0.052,0.0547,-0.0417,0.0508,-0.068,0.0698,-0.0792,0.0583,-0.0933,0.086,-0.0746,0.0758,-0.0671,0.0638,-0.0441,0.0458,-0.0502,0.0486,-0.0561,0.0513,-0.0492,0.0522,-0.0615,0.0536,-0.0536,0.0555,-0.0569,0.0512,-0.0501,0.0473,-0.0498,0.0567,-0.0428,0.0497,-0.0393,0.0395,-0.0506,0.038,-0.0568,0.0472,-0.0384,0.0374,-0.0372,0.0448,-0.0444,0.0393,-0.0544,0.0544,-0.0394,0.0484,-0.0348,0.0403,-0.0335,0.0348,-0.0406,0.0399,-0.0361,0.0427,-0.0359,0.0333,-0.0419,0.0398,-0.0261,0.0347,-0.0264,0.0283,-0.0352,0.0343,-0.0327,0.0254,-0.029,0.0339,-0.0242,0.0371,-0.0285,0.036,-0.0313,0.0334,-0.0263,0.025,-0.0273,0.0242,-0.0316,0.0255,-0.0303,0.0273,-0.0247,0.022,-0.0217,0.0231,-0.0279,0.0268,-0.0303,0.0224,-0.0272,0.0259,-0.0174,0.0217,-0.0222,0.0227,-0.0178,0.0185,-0.0259,0.0252,-0.0201,0.0247,-0.0179,0.0198,-0.0229,0.0182,-0.0233,0.0255,-0.0265,0.0255,-0.0292,0.0288,-0.0221,0.0214,-0.0164,0.0177,-0.0228,0.022,-0.0177,0.0165,-0.02,0.0218,-0.0152,0.0156,-0.0113,0.0153,-0.0172,0.0167,-0.0133,0.0154,-0.0136,0.0173,-0.0223,0.022,-0.0187,0.015,-0.0173,0.0196,-0.0168,0.0185,-0.0185,0.0129,-0.0196,0.0203,-0.0167,0.0183,-0.0136,0.0132,-0.0176,0.0166,-0.0142,0.0135,-0.0125,0.0109,-0.0129,0.0155,-0.018,0.0122,-0.0143,0.0148,-0.0137,0.0141,-0.0104,0.0139,-0.0131,0.0154,-0.0128,0.0123,-0.0103,0.0112,-0.0135,0.0123,-0.0135,0.0147,-0.0108,0.0081,-0.0149,0.0136,-0.0107,0.0122,-0.0107,0.0113,-0.0114,0.0135,-0.0114,0.0103,-0.011,0.0114,-0.0108,0.0098,-0.0092,0.0086,-0.0098,0.0102,-0.0112,0.0114,-0.0116,0.0105,-0.0101,0.0119,-0.0106,0.0093,-0.0102,0.0093,-0.0087,0.0087,-0.0129,0.0114,-0.0112,0.0128,-0.0075,0.0077,-0.009,0.0099,-0.0091,0.0084,-0.0087,0.0077,-0.0082,0.0072,-0.0073,0.0073,-0.0083,0.0081,-0.0103,0.0097,-0.0097,0.0094,-0.0103,0.012,-0.0094,0.0094,-0.0079,0.0069,-0.0084,0.009,-0.0114,0.0098,-0.0069,0.0073,-0.0085,0.0093,-0.0107,0.0105,-0.0106,0.009,-0.0081,0.009,-0.0079,0.0075,-0.0089,0.0098,-0.0075,0.0084,-0.0072,0.0079,-0.0088,0.0086,-0.0062,0.0061,-0.0067,0.0063,-0.0072,0.0086,-0.0084,0.0085,-0.0061,0.0072,-0.0092,0.0086,-0.0064,0.0055,-0.0064,0.0064,-0.0068,0.0082,-0.0098,0.0093,-0.0093,0.0072,-0.009,0.0089,-0.0063,0.0069,-0.0054,0.0047,-0.0088,0.0082,-0.0081,0.0075,-0.0057,0.0052,-0.0061,0.0074,-0.0043,0.0037,-0.0065,0.007,-0.0067,0.0065,-0.0074,0.0061,-0.0058,0.0061,-0.0054,0.0059,-0.0054,0.0049,-0.0075,0.0066,-0.0054,0.0052,-0.0079,0.0072,-0.0055,0.0058,-0.0047,0.005,-0.0055,0.006,-0.0047,0.0046,-0.0059,0.0051,-0.007,0.0073,-0.005,0.0036,-0.0046,0.0056,-0.0067,0.0076,-0.0062,0.0068,-0.0059,0.0046,-0.0053,0.0049,-0.0045,0.004,-0.0059,0.0052,-0.004,0.0034,-0.0061,0.0058,-0.006,0.0063,-0.0049,0.0053,-0.0054,0.0051,-0.0048,0.0041,-0.004,0.0043,-0.004,0.0038,-0.0033,0.0032,-0.0039,0.0035,-0.0032,0.0032,-0.0045,0.0039,-0.0058,0.005,-0.0034,0.0043,-0.0051,0.0041,-0.0029,0.0033,-0.0038,0.0042,-0.0053,0.0051,-0.0042,0.0043,-0.0043,0.0045,-0.0046,0.004,-0.0041,0.0035,-0.0038,0.0039,-0.0025,0.0025,-0.0038,0.0034,-0.0039,0.0039,-0.0036,0.0041,-0.0031,0.003,-0.0039,0.0039,-0.004,0.0041,-0.0041,0.0041,-0.0041,0.0037,-0.0041,0.0043,-0.0038,0.0041,-0.0054,0.005,-0.0051,0.0047,-0.0044,0.0032,-0.0043,0.0045,-0.0035,0.0034,-0.003,0.003,-0.0034,0.0034,-0.0037,0.004,-0.0038,0.0038,-0.0039,0.0039,-0.003,0.0028,-0.0026,0.0026,-0.0034,0.0031,-0.0026,0.0027,-0.0025,0.0025,-0.0031,0.0031,-0.0032,0.0032,-0.003,0.0031,-0.0041,0.0042,-0.0037,0.0038,-0.0033,0.0034,-0.0021,0.0024,-0.0031,0.0029,-0.004,0.004,-0.0023,0.0028,-0.0033,0.0031,-0.0028,0.0028,-0.0024,0.0025,-0.0027,0.0028,-0.0026,0.0022,-0.0026,0.0027,-0.0033,0.0027,-0.0024,0.0027,-0.0038,0.0033,-0.0034,0.0028,-0.0023,0.0019,-0.002,0.0022,-0.0019,0.002,-0.0031,0.0034,-0.0027,0.0028,-0.0026,0.0022,-0.0025,0.0028,-0.0025,0.0025,-0.0022,0.0025,-0.0019,0.0023,-0.0018,0.0021,-0.003,0.0032,-0.0021,0.0018,-0.0029,0.003,-0.0027,0.0029,-0.003,0.003,-0.0021,0.002,-0.0025,0.0022,-0.0022,0.0021,-0.0028,0.0024,-0.003,0.0026,-0.0025,0.0026,-0.0024,0.0022,-0.0021,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0018,-0.0027,0.0024,-0.0018,0.0021,-0.0016,0.0013,-0.002,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.0027,0.0024,-0.0018,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.0024,-0.0026,0.0024,-0.0023,0.0023,-0.0024,0.0021,-0.002,0.002,-0.002,0.0021,-0.0016,0.0018,-0.0021,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.002,0.0019,-0.0022,0.0021,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0013,0.0014,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0019,0.002,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.0023,0.0024,-0.0015,0.0015,-0.002,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0014,-0.0018,0.0016,-0.0019,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0017,0.0017,-0.002,0.002,-0.0012,0.0012,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0014,-0.0018,0.0018,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.0018,0.0018,-0.0011,0.0012,-0.0015,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.001,0.001,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:25
Ghostly female voice whispering and saying
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم