مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای لیوان و قوطی شیشه‌ای ۱

تلق تلوق شیشه‌ای/بطری و لیوان در حال استفاده

کیفیت: 441kHz, 192bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها صدایشیشهظروف شیشه اییبطری شیشه ایتق تقلیوانشیشه خالیاستفاده می شودقوطیسطح شیشه ایتلق تلق شیشه ایبطری شیشه ای سر و صداخالی لیوانلیوان کریستالدرحال
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0.0008,-0.0006,0.0503,-0.0635,0.0947,-0.0672,0.0624,-0.0673,0.0596,-0.0787,0.0952,-0.1075,0.1203,-0.1096,0.0592,-0.0861,0.0964,-0.136,0.0438,-0.0444,0.0727,-0.0645,0.0223,-0.0275,0.0407,-0.0474,0.026,-0.0225,0.0258,-0.0251,0.0221,-0.0195,0.0231,-0.0193,0.0164,-0.0145,0.0148,-0.012,0.0129,-0.0093,0.0108,-0.0099,0.0084,-0.0079,0.0069,-0.0043,0.0038,-0.0027,0.0041,-0.0014,0.0034,-0.0025,0.0036,-0.0025,0.0078,-0.0025,0.0041,-0.0033,0.0045,-0.0018,0.0065,-0.0041,0.0016,-0.0013,0.0019,-0.0009,0.0015,-0.0006,0.001,-0.001,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0003,0.0011,-0.0001,0.0012,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0016,-0.001,0.0041,-0.0055,0.0233,-0.0323,0.0255,-0.0285,0.028,-0.0285,0.0209,-0.041,0.0121,-0.0066,0.0078,-0.005,0.0049,-0.0066,0.0057,-0.0079,0.0079,-0.0048,0.0038,-0.0025,0.0023,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0014,-0.0002,0.0011,-0.0009,0.0018,-0.0008,0.0159,-0.0183,0.0127,-0.0073,0.0232,-0.0072,0.0391,-0.0704,0.0213,-0.0069,0.0051,-0.0043,0.0028,-0.0046,0.0023,-0.0025,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0004,0.001,-0.0004,0.0012,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0012,-0.0002,0.001,0,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0008,0,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0009,0,0.0009,-0.0002,0.001,0,0.0009,-0.0003,0.0011,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,0,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0008,0,0.0009,0,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,0,0.0008,0,0.001,-0.0001,0.0009,0,0.0009,0,0.0009,0,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0009,0,0.0009,-0.0003,0.0009,0,0.0011,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0008,0,0.0009,0,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0003,0.0012,-0.0001,0.0012,0,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0009,0,0.0008,-0.0002,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.001,0,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0009,0,0.0008,-0.0001,0.0009,0,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0011,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0003,0.001,0,0.1383,-0.1248,0.0846,-0.081,0.0269,-0.013,0.0045,-0.0157,0.0043,-0.0057,0.004,-0.0027,0.0064,-0.0101,0.0046,-0.0032,0.0026,-0.002,0.0036,-0.001,0.0018,-0.0011,0.019,-0.0214,0.0474,-0.0485,0.0093,-0.0094,0.0074,-0.0036,0.0033,-0.0018,0.0014,-0.0017,0.0014,-0.0014,0.0024,-0.001,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0012,-0.0003,0.0012,-0.0003,0.0012,-0.0002,0.0012,-0.0002,0.0011,0,0.001,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0015,-0.0001,0.001,0,0.0011,0,0.0011,-0.0002,0.0012,0,0.0012,-0.0002,0.001,-0.0001,0.0009,0,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0009,0,0.0008,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0009,0,0.0013,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.001,0,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0753,-0.1625,0.1567,-0.1551,0.0536,-0.0485,0.0216,-0.0216,0.0054,-0.0173,0.007,-0.0106,0.006,-0.0092,0.0082,-0.0082,0.0049,-0.001,0.0032,-0.0036,0.0017,-0.0025,0.0016,-0.0006,0.0068,-0.0074,0.0471,-0.0355,0.011,-0.0152,0.0118,-0.0115,0.009,-0.0115,0.028,-0.0134,0.018,-0.0167,0.0093,-0.0069,0.0074,-0.0093,0.0068,-0.0064,0.0163,-0.005,0.0076,-0.0162,0.0234,-0.0113,0.0318,-0.0251,0.0217,-0.033,0.0261,-0.0176,0.0459,-0.0183,0.0086,-0.0281,0.0255,-0.0343,0.0516,-0.0533,0.1053,-0.08,0.0493,-0.0601,0.067,-0.0493,0.0602,-0.0266,0.0168,-0.0513,0.0292,-0.0744,0.0323,-0.0545,0.0298,-0.0677,0.0223,-0.0579,0.0227,-0.0286,0.0255,-0.032,0.0311,-0.0272,0.0257,-0.0232,0.0293,-0.0126,0.0231,-0.0097,0.0168,-0.0124,0.0112,-0.0121,0.0103,-0.0136,0.0142,-0.011,0.012,-0.0075,0.0259,-0.0252,0.0315,-0.0467,0.066,-0.0744,0.0532,-0.0505,0.0468,-0.0142,0.0412,-0.0225,0.0444,-0.02,0.0342,-0.0226,0.0196,-0.0136,0.0073,-0.0146,0.0262,-0.023,0.0123,-0.0104,0.0271,-0.032,0.0213,-0.0169,0.0104,-0.0398,0.0181,-0.0164,0.0167,-0.0253,0.0104,-0.0261,0.0139,-0.0054,0.0032,-0.002,0.0022,-0.0018,0.0041,-0.0013,0.0167,-0.0163,0.0192,-0.0427,0.025,-0.0806,0.0434,-0.069,0.0337,-0.0674,0.0664,-0.0501,0.0424,-0.081,0.036,-0.0398,0.0375,-0.0408,0.0329,-0.0732,0.0205,-0.0098,0.0288,-0.0196,0.0223,-0.0275,0.0184,-0.044,0.0165,-0.0481,0.0184,-0.0364,0.02,-0.0354,0.0177,-0.0258,0.0233,-0.0236,0.0234,-0.0189,0.014,-0.0127,0.0097,-0.006,0.0082,-0.0064,0.0078,-0.0073,0.0067,-0.0067,0.0047,-0.0046,0.0043,-0.0081,0.0098,-0.0027,0.0064,-0.0037,0.0047,-0.0049,0.006,-0.0071,0.0079,-0.0059,0.0115,-0.0082,0.0065,-0.0003,0.0028,-0.0157,0.0185,-0.0103,0.0176,-0.0038,0,-0.0075,0.0018,-0.0059,0.0059,0,0.0035,-0.0004,0.0002,-0.0015,0.0016,-0.0024,0.0019,-0.0003,0.0014,-0.0005,0.0013,-0.0006,0.0018,-0.001,0.0025,-0.0019,0.0024,-0.005,0.0021,-0.001,0.0019,-0.0011,0.0019,-0.0005,0.0012,-0.0001,0.0012,-0.0003,0.0012,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.001,0,0.0009,0,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0011,0,0.0009,0,0.001,-0.0002,0.0009,0,0.0014,0,0.0011,-0.0001,0.0008,0,0.0011,0,0.0009,0,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0011,0,0.0008,-0.0005,0.001,0,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0011,-0.0002,0.001,-0.0001,0.0009,0,0.0012,0,0.001,-0.0001,0.0011,0,0.001,0,0.0011,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.001,0,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0009,0,0.0009,0,0.0008,-0.0001,0.0009,0,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0003,0.001,0,0.001,-0.0001,0.0012,-0.0002,0.0009,0,0.0009,-0.0002,0.0011,0,0.0009,-0.0002,0.001,0,0.001,0,0.0011,0,0.0011,-0.0003,0.0011,0,0.001,-0.0001,0.0008,0,0.0008,0,0.001,-0.0001,0.001,0,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,0,0.0008,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,0,0.0011,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,0,0.0009,0,0.0013,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.001,0,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0008,0,0.0009,-0.0001,0.0011,0,0.0009,0,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0011,0,0.0011,0,0.0009,0,0.0009,-0.0001,0.0012,-0.0001,0.0011,0,0.0009,0,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0013,0,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.001,0,0.0009,0,0.001,0,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0012,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0001,0.001,0,0.0012,-0.0003,0.001,-0.0001,0.0011,0,0.0009,-0.0001,0.0008,0,0.0008,-0.0001,0.0009,0,0.001,0,0.0008,0,0.0011,0,0.001,0,0.0011,-0.0001,0.001,0,0.0009,0,0.0011,0,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0008,0,0.001,0,0.0009,0,0.0009,-0.0002,0.0009,0,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0012,0,0.0012,-0.0002,0.0012,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.001,-0.0001,0.001,0,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,0,0.0009,0,0.0008,0,0.0009,0,0.0008,-0.0001,0.0009,0,0.0009,-0.0001,0.001,0,0.0011,-0.0002,0.0009,0,0.001,0,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,0,0.001,0,0.0011,0,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0011,0,0.001,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0009,0,0.001,-0.0001,0.0012,-0.0001,0.001,0,0.001,-0.0001,0.0011,0,0.0008,0,0.001,-0.0001,0.0016,-0.0007,0.0934,-0.0945,0.0217,-0.021,0.0041,-0.006,0.0062,-0.0045,0.0081,-0.0067,0.0042,-0.0031,0.0024,-0.0053,0.0026,-0.0026,0.0018,-0.0013,0.0046,-0.004,0.003,-0.001,0.0019,-0.0016,0.0024,-0.0011,0.001,-0.0003,0.0024,-0.0015,0.0023,-0.0011,0.0018,-0.0004,0.0016,-0.0009,0.0013,-0.0004,0.0018,-0.0005,0.0028,-0.0006,0.0038,-0.0035,0.0036,-0.0055,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0008,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0002,0.001,-0.0003,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.001,0,0.001,-0.0001,0.001,0,0.0011,-0.0001,0.001,-0.0001,0.001,0,0.001,0,0.0008,-0.0001,0.0007,0,0.0013,0,0.0011,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0012,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0013,-0.0001,0.001,-0.0003,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.001,-0.0001,0.001,-0.0001,0.001,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0009,0,0.0011,-0.0001,0.001,-0.0001,0.001,0,0.0009,0,0.0009,-0.0001,0.0011,0,0.0011,-0.0001,0.0012,0,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0112,-0.0222,0.0361,-0.0064,0.0755,-0.0808,0.0306,-0.0329,0.0275,-0.0203,0.0562,-0.0152,0.0275,-0.0211,0.0273,-0.0101,0.0215,-0.0243,0.008,-0.0215,0.0054,-0.011,0.0236,-0.0138,0.0131,-0.0172,0.0078,-0.0046,0.0036,-0.0028,0.0399,-0.0286,0.0104,-0.0115,0.0057,-0.004,0.002,-0.0024,0.003,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0019,-0.0006,0.0016,-0.0005,0.0013,-0.0005,0.0024,-0.0015,0.0017,-0.0003,0.0031,-0.0026,0.0071,-0.0073,0.0072,-0.004,0.1306,-0.1107,0.0281,-0.0413,0.0679,-0.0412,0.0262,-0.022,0.0058,-0.008,0.015,-0.0108,0.0179,-0.0095,0.0089,-0.0079,0.0045,-0.0048,0.0053,-0.0028,0.0106,-0.0125,0.0125,-0.0091,0.0099,-0.0204,0.023,-0.0219,0.0196,-0.0163,0.015,-0.0082,0.008,-0.0098,0.0061,-0.0065,0.0133,-0.0119,0.0111,-0.012,0.0113,-0.0082,0.0276,-0.0236,0.0148,-0.0087,0.0081,-0.0216,0.012,-0.018,0.017,-0.0189,0.0113,-0.0086,0.012,-0.0173,0.0114,-0.0084,0.0098,-0.0041,0.012,-0.0083,0.0072,-0.0138,0.0242,-0.0147,0.0102,-0.0086,0.0098,-0.0098,0.0066,-0.0066,0.0179,-0.016,0.005,-0.0145,0.0183,-0.0159,0.0198,-0.0256,0.0301,-0.0224,0.0442,-0.029,0.0125,-0.0251,0.0113,-0.008,0.0096,-0.0112,0.0062,-0.0087,0.0062,-0.0051,0.0039,-0.0043,0.0032,-0.0032,0.003,-0.0012,0.0035,-0.0008,0.0037,-0.0027,0.0028,-0.0016,0.0012,-0.0002,0.0014,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0009,0,0.0011,-0.0003,0.0017,-0.0003,0.0013,0,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0057,-0.005,0.0021,-0.0002,0.0013,-0.0008,0.0016,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.0012,0,0.0013,-0.0002,0.0014,-0.0007,0.0012,-0.0002,0.001,-0.0001,0.001,-0.0003,0.0012,0,0.0013,-0.0003,0.0052,-0.0028,0.0042,-0.0065,0.0082,-0.007,0.0084,-0.0043,0.004,-0.0028,0.0048,-0.0045,0.0127,-0.0069,0.0131,-0.0057,0.0042,-0.0042,0.0048,-0.0034,0.0038,-0.0023,0.0023,-0.001,0.0023,-0.0009,0.0014,-0.004,0.0042,-0.0056,0.0041,-0.0011,0.0014,-0.0005,0.0012,0,0.001,-0.0001,0.0012,-0.0002,0.0012,-0.0001,0.0009,-0.0003,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0009,0,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.001,0,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0001,0.001,-0.0001,0.001,0,0.0009,0,0.0008,-0.0002,0.0011,0,0.001,0,0.0009,0,0.0011,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0003,0.0009,0,0.0011,-0.0001,0.0012,-0.0001,0.0011,0,0.001,-0.0004,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0011,0,0.0172,-0.134,0.0961,-0.0728,0.0382,-0.0181,0.0084,-0.006,0.0045,-0.0057,0.0047,-0.0047,0.0056,-0.0036,0.006,-0.0032,0.0017,-0.0023,0.0014,-0.0009,0.0015,-0.0007,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0012,-0.0007,0.0014,-0.0003,0.0012,-0.0004,0.0013,-0.0001,0.0013,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0012,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0018,-0.0002,0.0014,0,0.0012,0,0.0038,-0.0007,0.0058,-0.003,0.0051,-0.0023,0.004,-0.0018,0.0049,-0.0019,0.0043,-0.0011,0.0016,-0.0004,0.0013,-0.0004,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0001,0.0014,0,0.001,-0.0016,0.0023,-0.0012,0.0071,-0.0053,0.01,-0.0193,0.0138,-0.0096,0.0081,-0.0051,0.0066,-0.003,0.0083,-0.0051,0.0077,-0.0074,0.0051,-0.0076,0.0086,-0.0094,0.0078,-0.0092,0.023,-0.0095,0.0076,-0.0076,0.0124,-0.0133,0.0072,-0.009,0.012,-0.0066,0.0067,-0.0057,0.0079,-0.01,0.0137,-0.011,0.0091,-0.0088,0.0116,-0.0069,0.0053,-0.0059,0.0129,-0.0074,0.0164,-0.0068,0.0217,-0.02,0.0272,-0.0134,0.0102,-0.0076,0.0103,-0.0126,0.0126,-0.0072,0.0133,-0.0053,0.0095,-0.0123,0.0099,-0.0048,0.0081,-0.0051,0.0076,-0.0048,0.0071,-0.0041,0.0059,-0.0043,0.0097,-0.004,0.0075,-0.0063,0.0072,-0.0036,0.0028,-0.003,0.0063,-0.0032,0.0045,-0.0021,0.0031,-0.0024,0.0034,-0.0014,0.0033,-0.0012,0.0028,-0.0017,0.0024,-0.002,0.0042,-0.0026,0.0036,-0.0024,0.0025,-0.0021,0.0024,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0009,0,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0003,0.0009,0,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0012,-0.0008,0.0499,-0.0241,0.0165,-0.0445,0.0279,-0.018,0.0154,-0.0369,0.0364,-0.0287,0.0262,-0.0081,0.0187,-0.0201,0.0268,-0.0188,0.0107,-0.0257,0.0114,-0.0079,0.0064,-0.0126,0.007,-0.014,0.0086,-0.0088,0.0063,-0.0031,0.0079,-0.0095,0.0122,-0.0127,0.0314,-0.0226,0.0194,-0.0447,0.0175,-0.0325,0.0173,-0.0243,0.0243,-0.0345,0.0304,-0.0376,0.0242,-0.0149,0.0437,-0.0555,0.1015,-0.0927,0.07,-0.0582,0.0839,-0.0608,0.0557,-0.0418,0.0233,-0.0541,0.0281,-0.0922,0.0473,-0.0483,0.0249,-0.0659,0.0194,-0.0584,0.0231,-0.0272,0.025,-0.0324,0.0331,-0.0263,0.0246,-0.0232,0.0291,-0.0113,0.0219,-0.0093,0.0163,-0.0123,0.0112,-0.0132,0.0105,-0.0135,0.0143,-0.0109,0.0116,-0.0079,0.0203,-0.0298,0.0157,-0.0368,0.0676,-0.0627,0.0556,-0.0505,0.0554,-0.0149,0.0389,-0.0275,0.0472,-0.0267,0.0357,-0.029,0.0198,-0.0122,0.006,-0.0453,0.0436,-0.0346,0.0053,-0.0388,0.0154,-0.0351,0.0193,-0.0314,0.014,-0.0205,0.0295,-0.0261,0.034,-0.025,0.0209,-0.0162,0.0193,-0.0038,0.0052,-0.0067,0.0118,-0.0025,0.0064,-0.0156,0.0188,-0.0159,0.0195,-0.0404,0.0258,-0.0752,0.042,-0.0638,0.042,-0.0697,0.0764,-0.0866,0.0447,-0.0671,0.0479,-0.044,0.0313,-0.0429,0.0388,-0.0759,0.0207,-0.0194,0.0271,-0.0172,0.0222,-0.0282,0.019,-0.04,0.0173,-0.0491,0.0203,-0.037,0.019,-0.0379,0.0182,-0.0293,0.0221,-0.0216,0.0228,-0.0189,0.0136,-0.0133,0.01,-0.0062,0.0081,-0.0065,0.0075,-0.0079,0.0063,-0.0059,0.0047,-0.0051,0.0136,-0.0078,0.0081,-0.0009,0.0028,-0.0041,0.005,-0.005,0.0047,-0.0066,0.008,-0.0073,0.0077,-0.0098,0.0076,-0.0019,0.0023,-0.0157,0.0187,-0.0106,0.0178,-0.0041,0,-0.0077,0.0019,-0.0055,0.0059,0,0.0033,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.0003,0.0016,-0.0009,0.0016,-0.0005,0.0015,-0.0004,0.0011,-0.0007,0.0015,-0.0007,0.0013,0,0.001,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0012,-0.0002,0.0009,0,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0011,0,0.001,-0.0001,0.0011,0,0.0009,0,0.0008,0,0.0009,0,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0009,0,0.0008,-0.0001,0.0008,0,0.0011,0,0.0011,0,0.001,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.001,0,0.0009,-0.0001,0.0008,0,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.001,0,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0019,0,0.0314,-0.0407,0.015,-0.0631,0.0425,-0.0202,0.0348,-0.0236,0.0181,-0.0103,0.0332,-0.0383,0.1813,-0.0625,0.1273,-0.1793,0.0663,-0.0882,0.0312,-0.0466,0.0316,-0.0353,0.0128,-0.0182,0.0204,-0.0201,0.0155,-0.0097,0.0076,-0.0049,0.0051,-0.0051,0.0087,-0.0071,0.006,-0.0033,0.0099,-0.011,0.0377,-0.0103]
در حال بارگذاری
0:34
تلق تلوق شیشه‌ای/بطری و لیوان در حال استفاده
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم