مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای handcuffs locking slowly and casually

Handcuffs locking slowly and casually

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهندستبند
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0062,0.006,-0.0032,0.003,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0012,-0.0248,0.0233,-0.0035,0.0029,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0011,0.0008,-0.0026,0.0031,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0016,0.0015,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0045,0.0044,-0.0012,0.0012,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0038,0.0031,-0.0085,0.0129,-0.018,0.0156,-0.0046,0.0043,-0.0036,0.0025,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0016,0.0011,-0.0045,0.0051,-0.0014,0.0015,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.004,0.0038,-0.0026,0.0022,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0063,0.0081,-0.0014,0.0013,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0015,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0022,0.0016,-0.0008,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0023,0.0022,-0.0029,0.0026,-0.0021,0.0015,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0029,0.0024,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0022,0.0021,-0.0068,0.0071,-0.012,0.0128,-0.0019,0.0017,-0.1069,0.1076,-0.0571,0.051,-0.0164,0.0125,-0.0925,0.104,-0.0303,0.0304,-0.0043,0.0051,-0.0135,0.0104,-0.0791,0.0806,-0.0651,0.0727,-0.0179,0.0199,-0.0651,0.0759,-0.0105,0.0092,-0.0034,0.0027,-0.0021,0.0025,-0.0016,0.002,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0968,0.0767,-0.0221,0.0226,-0.0036,0.0044,-0.0033,0.0034,-0.0026,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.083,0.0777,-0.0186,0.019,-0.0027,0.0026,-0.002,0.0018,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0045,0.0045,-0.0027,0.0029,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0014,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.001,0.0007,-0.0069,0.0065,-0.0167,0.0198,-0.0021,0.0035,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0031,0.0045,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0018,0.0027,-0.0013,0.0014,-0.0162,0.0104,-0.0079,0.0089,-0.0023,0.0024,-0.0016,0.0016,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0013,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0011,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0056,0.0053,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0019,0.0016,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0021,0.0018,-0.0072,0.0045,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0017,0.0012,-0.0025,0.0019,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0037,0.0035,-0.0717,0.0663,-0.0071,0.0058,-0.0568,0.0685,-0.0276,0.0279,-0.0421,0.0389,-0.0334,0.0189,-0.021,0.0262,-0.004,0.004,-0.009,0.0088,-0.003,0.0029,-0.0055,0.01,-0.0032,0.0034,-0.002,0.0023,-0.0014,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0112,0.0146,-0.0023,0.0031,-0.0013,0.0016,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0018,0.0014,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0062,0.0058,-0.002,0.002,-0.0016,0.0015,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.004,0.0043,-0.0038,0.0031,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0016,0.0015,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0014,0.0009,-0.003,0.0034,-0.0025,0.0018,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0121,0.0078,-0.0018,0.0019,-0.0028,0.0018,-0.0031,0.0022,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0035,0.0043,-0.0029,0.0032,-0.0015,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,0,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0027,0.0016,-0.0015,0.0009,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0018,0.001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.002,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0022,0.0019,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0036,0.0034,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0031,0.0019,-0.0013,0.0018,-0.0053,0.0077,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0024,0.0019,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0031,0.003,-0.0012,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.004,0.0041,-0.0023,0.0015,-0.0022,0.0017,-0.0028,0.0029,-0.0018,0.0021,-0.0046,0.0037,-0.0042,0.0042,-0.002,0.003,-0.0096,0.0077,-0.0043,0.0053,-0.0024,0.0027,-0.0126,0.0117,-0.002,0.0023,-0.0019,0.004,-0.0046,0.0059,-0.0015,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.002,0.0016,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0048,0.004,-0.0023,0.0016,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
Handcuffs locking slowly and casually
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری